Modificarea instalatiilor SBW in statiile Strejesti, Zavideni, Cornet, Caineni, Plosca

Timp de lectură: 25 minute
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare anunt: Publicat
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 06.08.2014 11:07
 
Data acceptarii ANRMAP: 07.08.2014 13:16
 
Data publicarii in SEAP: 07.08.2014 13:16
 
Trimite la OJ: Nu
 
Documentatie de atribuire
 
Numar documentatie: 152269
 
Denumire contract:
 
Data acceptare: 06.08.2014
 
Planuri anuale de achizitii publice
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea: Craiova , Cod 
 
postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact: Viorel Radut, Sef Birou Achizitii Publice, Elmira Mihart, Ec. 
 
Birou Achizitii Publice , Tel. +40 351403282 , Email: viorel.radut@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax: +40 
 
351403282 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU 
 
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1) DESCRIERE
 
II.1.1
 
) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Modificarea instalatiilor SBW pentru introducerea semnalelor prevestitoare luminoase in statiile: Strejesti, Zavideni, 
 
Cornet, Caineni, Plosca
 
II.1.2
 
) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Lucrari
 
Executarea
 
Locul principal de executare: Sucursala Regionala CF Craiova:
 
– In statiile: Strejesti, Zavideni, Cornet, Caineni, Plosca
 
Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia
 
II.1.3
 
) Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4
 
) Informatii privind acordul-cadru
 
II.1.5
 
) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Lucrarea consta in inlocuirea semnalelor mecanice prevestitoare cu semnale prevestitoare luminoase in statiile Strejesti, 
 
Zavideni, Cornet, Caineni, Plosca. 
 
Nu sunt estimate cheltuieli diverse si neprevazute.
 
II.1.6
 
) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45234115-5 – Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
 
II.1.7
 
) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
 
II.1.8
 
) Impartire in loturi
 
Nu
 
II.1.9
 
) Vor fi acceptate variante
 
Nu
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
 
II.2.1
 
) Cantitatea totala sau domeniul
 
Lucrarile necesare pentru montarea cablurilor sunt: 
 
– montarea cablurilor noi in tronsonul de cablu; 
 
– pozarea cablurilor in pamant, in aparatoare metalica pe poduri si in tub PVC 
 
– tip G la subtraversari conform STAS 9312/1987; 
 
– introducerea cablurilor la postul central aflat in cladirile statiilor; 
 
– executarea capetelor de cablu si montarea cablurilor pe reglete. 
 
– montare picheti PA1, PA2
 
Valoarea estimata fara TVA: 359,903 RON
 
II.2.2
 
) Optiuni
 
Nu
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 
5  luni incepand de la data atribuirii contractului 
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.
 
1) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este în cuantum de 7.100 lei . Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel 
 
putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru 
 
situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat 
 
de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare în SEAP. Forma de constituire a garantiei de participare: 
 
– virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de 
 
asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus în contul 
 
RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL. Instrumentul de garantare 
 
trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei 
 
garantate, în conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 
 
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art. 86 alin. (3) din HG 925/2006 cu 
 
modificarile si completarile ulterioare – prin depunerea la casieria Sucursalei Regionale CF Craiova a sumei în numerar 
 
Nota: Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 
 
925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. GBE este 5% din val. contractului, fara TVA. Executantul are 
 
oblig. de a constitui GBE în termen de 5 zile de la semnarea contractului când va preciza si contul de GBE deschis la 
 
Trezoreria Statului. Cuantumul GBE reprezinta 5 % (2,5%daca este IMM) din pretul fara TVA al acestuia, si va fi constit. 
 
în lei, prin retineri succesive din plata cuv. pt sit. de plata lunare, pe per. derularii contractului. Executantul are oblig. de 
 
a deschide un cont la Trezoreria Statului. Suma init. care se depune de catre contractant în contul astfel deschis este 
 
de 0,5% din pretul fara T.V.A. al contractului. OP se va prezenta inainte de emiterea ordinului de incepere a lucrarii. Pe 
 
parcursul îndep. contractului, beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri lunare din sumele datorate si 
 
cuvenite executantului. Beneficiarul va dispune ca banca sa înstiinteze executantul despre varsamântul efectuat, precum 
 
si despre destinatia lui. Contul astfel deschis e purtator de dobânda în favoarea executantului. Restituirea GBE se va 
 
face, în proportie de 70% din val GBE, în termen de 14 zile de la data încheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor, la 
 
cererea executantului, daca beneficiarul nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 
 
este minim. Restul de 30%, se va restit. la expirarea per de garantie a lucrarilor executate, pe baza PV de receptie finala. 
 
Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra GBE, în limita prejudiciului creat, daca executantul nu îsi îndeplineste 
 
obligatiile asumate prin prezentul contract si prin modificarile survenite ulterior. Anterior emiterii unei pretentii asupra 
 
GBE, achizitorul are obligatia de a notifica executantului pretentia sa în termen de 5 zile de la constatarea prejudiciului, 
 
precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate.
 
III.1.
 
2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Fonduri proprii
 
III.1.
 
3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 
III.1.
 
4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau 
 
III.2.
 
1) 
 
al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul / tert sustinator va depune o 
 
declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original. 
 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Ofertantul / tert sustinator va depune o declaratie privind 
 
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se 
 
depune în original. Tertii sustinatori au obligatia neincadrarii la lit a), c1), d) ale art 181/OUG34/06. 
 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente 
 
din tara respectiva. 
 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul 
 
consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este 
 
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie 
 
legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al 
 
firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) din care 
 
sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de 
 
depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila 
 
semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se 
 
depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau 
 
acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei 
 
autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 
 
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, 
 
operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG 925/2006. Intr-o astfel 
 
de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va 
 
lua in considerare, la verificarea indeplinirii acestei cerinte acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in 
 
urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile competente, 
 
ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date. 
 
3.Declaratie privind neîncadrarea la art. 691 din OUG 34/2006 Candidatul/asociatul/subcontractantul/tertul sustinator va 
 
depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea 
 
conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. 
 
Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare candidat/asociat/subcontractant/tert sustinator. 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura operatorul care se afla în situatia prevazuta la art. 69 1 din OUG nr. 34/
 
2006 modificata si completata. 
 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de 
 
atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Directorul – Gheorghe Popa-
Ingineru, Contabil Sef – Aurelia Manea, Sef Divizia Instalatii – Edmond Vartolomei, Sef Serviciu TE – Gheorghita Anghel, 
 
Ing. Serviciul TE – Catalin Negrila, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana Vizitiu, Consilier juridic – 
 
Irina Tudoran, Consilier juridic – Cosmin Neamtu, Consilier juridic – Iulia Isail, Consilier juridic – Traian Barbut, Sef 
 
Serviciu Contabilitate – Lidia Leoveanu, Sef Serviciu PDFC-C – Crina Diaconu, Sef Serviciu Financiar – Daniel Sinescu, 
 
Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut, Jurist Birou Achizitii Publice – Adriana Cioroianu. 
 
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta Având în vedere prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314 
 
din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, 
 
ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – 
 
se depune în original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. 
 
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul 
 
de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate 
 
aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata 
 
pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse in certificatul 
 
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea 
 
contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru 
 
conformitate certificatul constatator emis de ORC – in original sau copie legalizata. 
 
2.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca operatorul este I.M.M. (atunci când este cazul) Documente care atesta 
 
înregistrarea si faptul ca operatorul economic este I.M.M. (atunci când este cazul). Modelele formularelor IMM se 
 
regasesc în – Formulare. 
 
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru 
 
participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. 
 
3. Pentru lucrarile de „modificarea instalatiilor SBW, pentru introducerea semnalelor prevestitoare luminoase”, ofertantii 
 
trebuie sa detina Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agremente Tehnice Feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000, 
 
valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate cu mentiunea „conform cu originalul”. Pentru lucrarile 
 
de „modificarea instalatiilor SBW, pentru introducerea semnalelor prevestitoare luminoase”, ofertantii trebuie sa detina 
 
Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agremente Tehnice Feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000, valabile la data limita 
 
de depunere a ofertelor. 
 
Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de 
 
contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. 
 
In cazul unui grup de operatori economici din asociere care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita 
 
daca fiecare dintre asociati detine Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral 
 
partea din contract pentru care este solicitata autorizarea. 
 
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca 
 
acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
 
III.2.
 
2) Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1. Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului ( 2011, 2012 si 
 
2013). 
 
În vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ofertantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2011, 2012 si 2013, 
 
vizate si înregistrate de organele competente. 
 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii 
 
respectivi: 2011, 2012, 2013 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta: 
 
– Formularul G– formularul se depune în original, 
 
Si 
 
– Bilanturi contabile 2011, 2012, 2013, vizate si înregistrate de organele competente – se vor depune in copie lizibila 
 
semnate si stampilate cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii 
 
respectivi: 2011, 2012, 2013 
 
22. Angajament de sustinere financiara, daca este cazul 
 
a) În cazul în care operatorul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de 
 
catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci 
 
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al 
 
persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. 
 
Angajamentul ferm va fi depus în original. 
 
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de 
 
atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens 
 
formularul A , formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a),c1) si d) în original . 
 
b) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza 
 
prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea 
 
financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la lit. a). 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
a) În cazul în care operatorul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de 
 
catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci 
 
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al 
 
persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. 
 
Angajamentul ferm va fi depus în original. 
 
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de 
 
atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens 
 
formularul A, formularul B.1 cerintele a),c1) si d) si formularul B.2- în original . 
 
b) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza 
 
prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea 
 
financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la lit. a).
 
III.2.
 
3) Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1) Lista cu principalele lucrari executate în ultimii 5 (cinci) ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai 
 
importante lucrari. Lista va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor si 
 
beneficiari. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta Formularul E-in original. 
 
2) Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare in lucrari similare cu cele care fac obiectul 
 
contractului in valoare cumulata de minim 350.000 lei fara TVA din maxim 3 contracte si depunerea de certificari de buna 
 
executie/documente (certificate constatatoare/recomandari/procese verbale de receptie/parti relevante din contracte) prin 
 
care sa se precizeze cel putin urmatoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada si locul executiei 
 
lucrarilor, mentiunea daca acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu si daca au fost 
 
duse la bun sfârsit pentru cele mai importante lucrari. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/
 
valuta comunicat de BNR pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru 
 
anul 2014 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va completa Formularul F – in original – fisa de experienta similara pentru fiecare contract a caror obiect a fost 
 
executia de lucrari similare. 
 
Raportarea numarului de ani (respectiv 5 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data 
 
limita de depunere a ofertelor.Se pot prezenta lucrari ce sustin experienta similara, lucrari receptionate partial care sunt 
 
însotite de proces verbal de receptie partiala sau lucrari receptionate însotite de proces verbal la terminarea lucrarilor 
 
sau lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. 
 
Recomandarile sau certificarile de buna executie se vor prezenta în copie semnate de conducatorul unitatii. 
 
3)Informatii privind subcontractarea. 
 
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind 
 
subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le îndeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii 
 
privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, specializarea acestora, datele de 
 
recunoastere ale subcontractantilor). În cazul în care nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta declaratia cu 
 
mentiunea „nu este cazul”. Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va completa Formularul D – în original. 
 
Ofertantul va completa Formularul 12G bis – în original. 
 
4)Informatii privind asocierea.
 
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele 
 
care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract 
 
pe care urmeaza sa o execute fiecare).
 
Acordurile / contractele de subcontractare pot fi încheiate sub conditia atribuirii contractului în procedura de fata, însa nu 
 
pot contine clauze care contravin ofertei prezentate, formularului de contract aferent procedurii si niciunei prevederi a 
 
documentatiei. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9–în original. 
 
5. Informatii privind capacitatea profesionala.
 
Ofertantul va prezenta Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii 
 
referitoare la personalul de conducere. 
 
Personalul executant al lucrarii trebuie sa fie instruit si atestat conform OMT nr.290/2000 si OMTCT nr. 2068/2004 pentru 
 
tipul si categoria de lucrare la care se refera caietul de sarcini, respectiv „modificarea instalatiilor SBW, pentru 
 
introducerea semnalelor prevestitoare luminoase”. Se va prezenta atestatul/autorizarea pentru persoanele responsabile 
 
direct cu indeplinirea contractului. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta Formularul I- în original- Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al 
 
personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere. Se va prezenta atestatul/autorizarea pentru 
 
persoanele responsabile direct cu indeplinirea contractului. 
 
6) Informatii privind dotarea tehnica.
 
Ofertantul detine sau are drept de folosinta pentru dotari, utilaje, echipamente, mijloace de transport ce le va utiliza în 
 
îndeplinirea contractului. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Declaratie (Formular H in original) referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pe care ofertantul se 
 
angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului. 
 
7)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul. 
 
a)În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de 
 
catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta 
 
are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, 
 
in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale 
 
invocate. 
 
b)Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se 
 
demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de 
 
sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza în 
 
conditiile prevazute la pct a). 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de 
 
atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest 
 
sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a),c1) si d) în original. 
 
1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, 
 
conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul 
 
contractului. Se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
2.Certificat de protectia mediului SR EN ISO 14001 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca are implementat si certificatul standard de management al mediului SR EN ISO 
 
14001 sau echivalentul lui pe domeniul de activitate corespunzator obiectului contractului. Se va prezenta în copie. 
 
Demonstrarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului se poate face si prin prezentarea unui document din care 
 
sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. In cazul asocierilor, cerinta va 
 
fi indeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In conformitate cu principiul 
 
recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic 
 
participant la procedura de achizitie publica.
 
III.2.
 
4) Contracte rezervate
 
Nu
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 
III.3.
 
1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
 
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului 
 
III.3.
 
2) 
 
responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
Nu
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII
 
IV.1.
 
1) Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
 
IV.2.
 
1) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
IV.2.
 
2) Se va organiza o licitatie electronica
 
Da
 
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, 
 
procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA; b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia 
 
ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: “ ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie”. Licitatia 
 
electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) 
 
înregistrata în sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 
 
1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare. c) Dupa runda de licitatie electronica, 
 
se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in termen de 2 zile, oferta financiara cu noile valori 
 
rezultate în urma procesului de reofertare electronica, în original.
 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
 
IV.3.
 
1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
93/ 300/2014
 
IV.3.
 
2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
 
IV.3.
 
3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.09.2014 16:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.3.
 
4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
02.09.2014 10:00
 
IV.3.
 
5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 
IV.3.
 
6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
 
IV.3.
 
7) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data:  02.09.2014 11:00
 
Locul: Sucursala Regionala CF Craiova, camera 204
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
 
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
 
COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare: Alte fonduri
 
VI.3) ALTE INFORMATII
 
1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat). Ofertantul / ofertantul asociat va depune 
 
o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la 
 
procedura (ofertant, asociat) – se depune în original. 2. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care 
 
în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata 
 
ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor 
 
care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui 
 
noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la 
 
punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/
 
2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata 
 
de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în 
 
documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis 
 
modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte 
 
asemenea. Declaratia si anexa se depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.
 
VI.4) CAI DE ATAC
 
VI.4.
 
1) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod 
 
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 
 
218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.
 
2) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al 
 
autoritatii contractante considerat nelegal.
 
VI.4.
 
3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centru Regional EIR CF Craiova
 
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Tel. +40 
 
351403214 , Fax: +40 351403214
 
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
 
06.08.2014 11:07
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content