ORDIN INITIATOR NR119/2015

Timp de lectură: 10 minute

DIRECTIA Achizitii Contracte                                          Tel: 004-(021) 319 24 33 Fax: 004-(021) 319 24 33, CFR 122792

Serviciul Achizitii Publice SPBS 

Nr.  9 / 3 /           /       02 .2015

 

 

 

 

ORDIN INIŢIATOR

 

 

• SOCIETATEA DE BROKERAJ: COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”-S.A

• DATE CONTACT BROKER:     Tel/Fax: (+) 4021/319.24.33

• CLIENT:                                      COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”-S.A

• DATE CONTACT CLIENT:        Adresa poştală: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010873, România, Direcţia Achizitii Contracte – Serviciul Achiziţii Publice SPBS , Tel/Fax: (+) 4021/319.24.33

 

·         PRODUS:  „Produse papetarie”    Codul CPV: 30197643-5 (hartie fotocopiatoare);  22993200-9 (hartie sau carton termosensibile);  30199330-2 (hartiecontinua pentru imprimante de computer)

·         Sursa de finantare: Surse Proprii ale CNCF CFR SA

  • VÂNZARE/CUMPĂRARE:     Cumpărare

·         CANTITATEA: pe loturi conform tabel:

 

Nr. Lot.

Denumire produs

U/M

Necesar

Valoare estimată

(lei fără TVA)

1.

Role hartie termosensibila pentru fax

rola

3.780

12.946,50

2.

Hartie imprimanta A3- 1ex

cutie

118

7.577,37

Hartie imprimanta A3- 2ex

cutie

116

9.730,66

Hartie imprimanta A4- 1ex

cutie

430

17.556,90

Hartie imprimanta A4- 2ex

cutie

130

7.475,00

Hartie imprimanta A4- 3ex

cutie

105

6.517,35

3.

Hartie plotter A0

rola

20

770,50

 

 

 

  • ATRIBUT (T/P)  – se vor depune oferte pentru unul sau mai multe loturi
  • LIMITA DE PREŢ ACCEPTATĂ: Valoarea estimata a achizitiei este de 62.574,28  lei fara TVA.
  • MODALITATEA DE CALCUL A PREŢULUI:    lei/ rola fara TVA;  lei/cutie  fara TVA.
  • CONDIŢIE DE LIVRARE: DDP – Delivered Duty Ppaid” conform INCOTERMS 2000 sediul central CNCF CFR SA  si sediul  central SRCF 1-7 ( Bucuresti,Craiova, Timisoara, Cluj,  Iasi, Galati, Constanta )
  • TERMENE DE LIVRARE: livrarea se va face esalonat conform comenzilor transmise de achizitor;
  • DURATA CONTRACTULUI: 4 luni de la semnarea contractului
  • MOD DE AMBALARE:   in conformitate cu Caietul de sarcini
  • TERMEN DE PLATĂ: contravaloarea facturii  se va face cu ordin de plată, în termen de maxim 30 zile de la primirea facturii de către achizitor. Se consideră ca dată a efectuării plăţii, data aplicării ştampilei pe documentul de plată de către banca achizitorului.
  • ALTE PRECIZĂRI:

 

            Garanţia de participare este în cuantum de  LOT 1 -190 lei, LOT 2 -730 lei, LOT 3 -10 lei cu o durată de valabilitate de 60 zile de la data desfăşurării procedurii.

Garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria CNCF CFR SA,  scrisoare de garanţie bancară, virament bancar sau prin orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, ori de o societate de asigurari, in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006. Pentru constituirea prin scrisoare de garantie bancara se va depune Formularul 2.  Scrisoarea de garanţie bancară se va depune în original. 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% a cuantumului garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile  şi completarile ulterioare. Pentru a beneficia de aceasta reducere se va depune declaraţia privind statutul de IMM.

 

Pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar va transmitem datele necesare:

Beneficiar: CNCF CFR SA

CUI: RO11054529

Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02

         Veneto Banca S.c.p.a Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti

 

Garantia de participare se va constitui in favoarea CNCF CFR SA.

Neconstituirea garantiei de participare asa cum este solicitata mai sus, atragere după sine descalificarea ofertantului respectiv.

 

           Operatorii economici vor depune la BRM înainte de şedinţa, in plicuri separate, un exemplar în original şi un exemplar în copie, a următoarelor documente de calificare si oferta:

 

1.      Declaraţie privind eligibilitatea– neîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 – în conformitate cu Formularul A –  se depune în original;

·         NOTĂ: Autoritatea contractanta va exclude din procedura aplicatăpentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

2.      Declaraţie privind neîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006– în conformitate cu Formularul B.1 –  se depune în original;

3.      Declaraţie privind neîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006– în conformitate cu Formularul B.2 –  se depune în original;

                   Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si  finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Dan Marian COSTESCU – Dir.General; Sorina BAICU -Dir.Gen.Adj.Ec.; Viorel SCURTU- Dir.Gen.Adj.Exploatare;  Macarie Alexandru MOLDOVAN-Dir. Gen Adj;  Aron-Valer POP–Dir.Achizitii Contracte; Corneliu CRETU – Dir. Financiara; Irina PETRESCU – Dir.Directia Asistenta Juridica; Jana IACOB – Sef Serviciu; 

– Daniela DUMITRESCU –Sef Serv  SAPSPBS.;;Raluca Munteanu –ing.SAPSPBS; Staicu Iulia–Ing.SAPSPBS; Daniela Manea –Sef birou SAPSPBS, Alexandru Nicoleta- ing.SAPSPBS;

–  Mihai UNGUREANU- Sef Serv. Aprov; Florin PANTAZI-ing.Serv.Aprov.; Elena Prunescu-ec.Serv.Aprov.; Veronica VLAD-ec.Serv.Aprov.;

– Valentin MITROI – Sef Serviciu SRC; Bogdan Branzan –Sef pr.STCD; Constantinescu Simona- sef birou STCD.; Popescu Cornel – ec.Serv.TCD; Marilena MITROI – ec.Serv.TCD;

  – Claudiu STROE – Sef Serv. CLAAP; Melinte Ionut – sef pr.; Preda Georgiana – cons.jur; Mariana BUHOLT -cons.juridic; Violeta PETRESCU – consilier juridic;

             De asemenea. pentru a viziona toate persoanele cu functii de decizie/conducere se va vizita site-ul https://www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura.htm;

 

4.      Informaţii generale– în conformitate cu Formularul G –  se depune în original;

5. Certificatul constatatoremis de Oficiul National al Registrului Comerţului, sau alte documente echivalente din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului şi care trebuie să cuprindă activităţi de tipul celor supuse procedurii de achiziţie.  Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor (se depune în original /copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul).

6.    Certificat de participare la procedura cu oferta independenta( Formular B.3 se depunein original);

7.  Cerinta minima obligatorie referitoare la asigurarea calitatii:

Prezentarea unor documente emise de organismele nationale sau internationale acreditate care confirma sistemul de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 – managementul calitatii. Ofertantul va prezenta certificatul de calitate ISO 9001: 2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor(se depune incopie lizibila conform cu originalul);

8. OFERTA se depune în original şi cuprinde:

 

 a). PROPUNEREA TEHNICA.

 Se elaborează conform caietului de sarcini (prin participarea la procedură se consideră acceptarea caietului de sarcini în totalitatea sa. Ofertantul va include un angajament prin care confirma respectarea cerinţelor contractuale şi cerinţelor din caietul de sarcini elaborat de CN CF “CFR”- S.A).

1. Declaratie  de conformitate emisa de ofertant , pentru produsul ce urmeaza a fi livrat ( in original)

 

b). PROPUNEREA FINANCIARAFormularul 10 A.

Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata în lei, pentru fiecare lot in parte, în conformitate cu Formularul de oferta (Formular 10A).  Formularul de ofertă va fi însoţit de o anexă ce va cuprinde defalcarea preţului pe repere.

Nu se accepta oferte partiale in cadrul aceluiasi lot.

Preţul din propunerea financiară va fi menţinut ferm şi nemodificabil pe toată durata de valabilitate a contractului. Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile de la data deschiderii acesteia.         

                                                                               

 

  • ALTE CONDIŢII CONTRACTUALE: prin participarea la procedură se consideră acceptarea modelului de contract în totalitatea sa.

          Garanţia de bună execuţie a contractului de furnizare de produse se constituie numai în lei şi reprezintă 5% din valoarea contractului fara TVA. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin scrisoare de garanţie de bună execuţie, în original Formularul J

          Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, conform HG 1045/2011, prin depunere la casieria CNCF CFR SA sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, in maxim  5 zile de la data incheierii contractului de ambele parti.

 

 

• DATA PROPUSĂ  PENTRU  DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI:   ………………………….

 

 

           • LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI ŞI A DOCUMENTELOR CARE ÎNSOŢESC OFERTA: limba română.

·         Solicitarile de clarificari se transmit cu 3 zile inainte de deschiderea ofertelor.

 

ANEXE

1.      Formulare;

2.      Caiet de sarcini ;

3.      Contract de furnizare de produse;

 

Notă

Documentele, originale sau copii legalizate, solicitate la paragraful ALTE PRECIZĂRI vor fi înmânate după şedinţa de tranzacţionare broker-ului.

 

Am luat cunoştinţă şi ne angajăm să respectăm prevederile Regulamentului Bursei Române de Mărfuri privind organizarea şi funcţionarea pieţei la disponibil şi ale procedurii de tranzacţionare a produselor de marfuri generale.

 

Client:

CNCF “CFR” SA

DIRECTOR GENERAL,

        Alexandru Macarie MOLDOVAN

 

 

  DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC

  Sorina BAICU

 

 

 

DIRECTOR ASISTENTA JURIDICA

   Irina PETRESCU

 

 

 

 

                

  

  DIRECTOR ACHIZITII CONTRACTE ,

  Aron POP

 

 

 

 

 

 

Sef Serviciu APSPBS                 

Daniela DUMITRESCU               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content