Ordin initiator pentru organizarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Timp de lectură: 18 minute

Ordin iniţiator  Nr. 436 /2015

Cumpărare: „Energie electrica pentru consum propriu al CNCF „CFR” S.A.”

Cod CPV: 09310000-5 – Electricitate (Rev.2)

 

 

Membru afiliat

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”-S.A (CN CF “CFR”-S.A)

Client

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”-S.A (CN CF “CFR”-S.A)

Denumire produs

Energie electrica

Cantitate

180626 MWh, 8 loturi, detaliile in fisa de date

Atribut

Total – se vor depune oferte pentru întreaga cantitate din fiecare lot in parte,

Licitatia  electronica va avea loc pe fiecare lot 

Condiţia de livrare

 Conform specificaţiilor detaliate din  Caietului de Sarcini

Modalitatea de calcul a preţului

Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei pentru fiecare lot in parte, în conformitate cu Formularul de ofertă (Formular 10A) care trebuie sa contina pretul unitar al energiei active si valoarea totala a lotului siva fi însoţit de anexă la formular in care se vor detalia dupa modelul anexat.

Nu se accepta oferte partiale in cadrul unui lot.

Formularul de oferta va fi intocmit pentru fiecare lot in parte si va contine valoarea totala si pretul unitar al energiei electrice active pentru lotul respectiv. In vederea intocmirii ofertei financiare autoritatea contractanta a pus la dispozitie in format editabil anexele la formularul de oferta.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate de autoritatea contractanta .

La intocmirea propunerii financiare se vor avea in vedere urmatoarele:

Ø  Preţul unitar al energiei electrice active reprezintă componenta ofertată, include dezechilibrele, este fix şi invariabil pe intervale orare, neschimbat pe durata perioadei contractului, indiferent de cantitatea de energie efectiv consumată.

Ø  Preţul de contract este diferenţiat după nivelul de tensiune şi este compus din preţul unitar al energiei electrice active, plus tarifele reglementate.

Ø  La preţul de contract se adaugă următoarele componente: certificate verzi, contribuţie pentru cogenerare de înaltă eficienţă, acciză, TVA.

Ø  Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi certificatele verzi se vor evidenţia separat.

Ø  Costurile cu dezechilibrele vor fi suportate de furnizor in cadrul PRE din care face parte.

Ø  Valoarea  estimată a contractului la momentul încheierii acestuia se determină din însumarea valorilor pentru cele două trepte distincte de tensiune:

          V = VMT + VJT,

  unde:

  VMT = valoarea contractului pentru medie tensiune

  VJT = valoarea contractului pentru joasa tensiune

                           iar valoarea pe un nivel de tensiune se determină astfel:

                                   VMT = PEAMT + VA +VCCOGÎE+ VCV +VRMT +VPMT

                                   VJT = PEAJT + VA +VCCOGÎE+ VCV +VR JT

                                   unde:

                                   PEAMT, PEAJT, sunt definite în caietul de sarcini.

EA = cantitatea de energie electrică activă consumată

VA = EA x A x curs de schimb – Valoarea accizei.

VCCOGÎE= EA x PCCOGÎE  –  valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.

VCV= EA x PCV – valoareacertificatelorverzi.

VRMT = 0,18 x PEAMT  – valoarea energiei reactive pentru locurile de consum având punct de delimitare patrimonială la medie tensiune, conform anexei 1 –  formulă utilizată numai pentru întocmirea ofertei financiare.

VRJT = 0,18 x PEAJT  – valoarea energiei reactive pentru locurile de consum având punct de delimitare patrimonială la joasă tensiune conform anexei 1 –  formulă utilizată numai pentru întocmirea ofertei financiare.

VPMT = 0,05 x PEAMT  – valoarea corecţiilor, pentru cazurile în care  nivelul de tensiune din punctul de delimitare nu coincide cu nivelul de tensiune din punctul de măsurare conform anexei 1 – formula utilizată numai pentru întocmirea ofertei financiare.

 

 

Pretul va fi exprimat in lei/ Mwh (fara TVA), cu maxim 2 zecimale.

Nu se accepta oferte alternative. Nu se admite ofertarea de preturi conditionate. Oferta financiara va reflecta toate costurile ofertantului.

In cazul în care oferta contine preturi conditionate aceasta va fi declarata neconforma.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut, care se va aplica factorului – Pretul unitar de livrare  (PU).

Criteriul de atribuire va fi aplicat numai ofertelor admisibile.

Perioada de livrare

Pentru loturile 1-5, 7,8, – 12 luni 

Pentru lotul 6 – 14 luni

Data începerii livrării

Dupa incheierea contractului, conform caietului de sarcini si a fisei de date

1.10.2015 lotul 6 si 01.12.2015 pentru restul loturilor

Termen de Plată

Conform model contract

Garanţie de Participare in favoarea cumparatorului

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular 2). Garanţia de participare poate fi eliberată în numele ofertantului in orice valuta, echivalenta leu – valuta sa va face la cursul B.N.R. valabil cu 2 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertei.

Garantia de participare se constituie pentru fiecare lot in parte si va fi in cuantum de:

 

Nr lot

Denumire Lot 

Distribuitor Concesionar

Valoare garantie de participare

LEI

1

ENEL Distribuţie Muntenia

250.000

2

CEZ Distribuţie

200.000

3

Enel Distribuţie Banat

150.000

4

Electrica Distribuţie Transilvania Nord

170.000

5

Electrica Distribuţie Transilvania Sud

190.000

6

E.ON Moldova Distribuţie

260.000

7

Electrica Distribuţie Muntenia Nord

205.000

8

Enel Distribuţie Dobrogea

140.000

 

Se va constitui pina la data limita de depunere a ofertelor, in oricare din modalitatile prevazute de art.86 din HG nr. 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original, sau  prin virament bancar .

Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529

Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti Întreprinderile Mici şi Mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garanţia de participare însoţită de declaraţia privind statutul de IMM.Lipsa documentului atrage dupa  sine respingerea ofertei.

Pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar va transmitem datele necesare:

Neconstituirea garantiei de participare asa cum este solicitata mai sus, atragere după sine respingerea ofertei, fara a fi deschisa.

Operatorii economici vor depune la sediul BRM înainte de şedinţa de tranzacţionare, in plicuri separate, un exemplar în original şi doua exemplare în copie, documentele solicitate prin “Fisa de date” a achiziei care face parte din documentatia de atribuire.

Garanţie de buna executie in favoarea cumparatorului

Garanţia de bună execuţie a contractului de furnizare de produse se constituie numai în lei şi reprezintă 5% din valoarea contractului fara TVA, conform Fisei de date a achizitiei.

Alte precizari

Pentru participareala procedura ofertantii sunt obligati sa respecte documentele atasate ordinului intiator:

1.    FISA DE DATE A ACHIZITIEI

2.    Formulare;

3.    Caiet de sarcini pentru achiziţie: „Energie electrica pentru utilitati, necesara consumului propriu al CNCF „CFR” S.A.”

4.    Contract de furnizare de produse.

 

Conditiile de participare obligatorii:

 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Cerinta nr. 1

Eligibilitatea.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

–          Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A – in original.
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.

Cerinta nr. 2

       Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.

În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere.

        De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care operatorii economici nu pot prezenta aceste certificate, pot depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

 

Ofertantul va depune Formularul B1 – original.

– Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (terţul doar literele a, c indice 1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)
– Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale- se depun în original/copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat

Cerinta nr. 3

Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se află în situaţia prevăzută la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.

Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

 

COSTESCU  Marian – Dan – Director General; BAICU Sorina – Director General Adj. Economic; MOLDOVAN Macarie Alexandru – Director General Adj.Tehnic; SCURTU Viorel – Dir. Gen. Adj. Exploatare; UNGUREANU Mihai – Director Directia Comerciala; POP Ioan – Director Directia Instalatii;  CRETU Corneliu – Director Directia Financiara; STROE Ion Claudiu – Director Directia Asistenta Juridica, MIHAESCU Ovidiu – Consilier Director General; DUMITRU Laurentiu Cornel- Director Achizitii Contracte; MARIN Valentin- Sef Serviciu APPE.

 

DUMITRESCU Daniela Manuela – Sef Serviciu – Directia Achizitii Publice; MANEA Daniela – Sef birou – Directia Achizitii Publice;  MUNTEANU Raluca – inginer Directia Achizitii Publice; VLADESCU Viorica – economist – Directia Achizitii Publice; POPA Andrei – economist – Directia Achizitii Publice; ALEXANDRU Nicoleta – inginer – Directia Achizitii Publice.

 

MITROI Valentin – Sef Serviciu I – Directia Comerciala; MITROI          Marilena – economist – Directia Comerciala; BRANZAN – FEDELES Bogdan – Directia Comerciala;  CONSTANTINESCU Simona – Sef birou – Directia Comerciala; POPESCU Constantin – Cornel – Directia Comerciala.

 

MELINTE Ionut – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; PREDA Georgiana – Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; BUHOLT Mariana – Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; PETRESCU Violeta – consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; PAPA Traian – Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica.

 

UNGUREANU Gabriel – Directia Instalatii, LAMBRU Liviu Constantin – Sef Serviciu – Directia Instalatii; SELARU Adriana – Directia Instalatii, SORICA Valeriu Constantin – Directia Instalatii.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant.

Cerinta nr. 4

Participarea la licitaţie cu ofertă independentă

Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitaţie cu ofertă independentă (Formularul B3–în original), sau îl depune, însă nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.

 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

 

Formularul B3 – în original

Declaratia se depune în original de către fiecare ofertant.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Cerinta nr. 1

           Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, în original sau copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz).

           Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la termenul limita de depunere a ofertei, iar obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.

           În cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator pentru partea de contract pe care o va realiza.
           In cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct
In cazul ofertelor comune (asocierii) toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

 

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti/ teritorial.

Se depune în original/ copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.

Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.

III.2.2) Capacitatea tehnică si/sau profesională

 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Cerinta 1

Experienta similara

Experienţa similară se va dovedi prin depunerea listei cu principalele furnizari de energie în ultimii 3 ani, conţinând valori, cantitati, beneficiari, indiferent dacã aceştia din urmã sunt autoritãţi contractante sau clienţi privaţi, din care sa reiasa ca in ultimii 3 ani a furnizat produse de tipul celor licitate – Formular E – în original.

Lista se va confirma prin prezentarea de catre operatorii economici, de orice documente/ certificari ce demostreaza faptul ca acestia au furnizat produse similare, prin prezentarea a minim 2 recomandari din partea consumatorilor carora operatorul economic le-a furnizat energie.

Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.

În cazul în care ofertantul invocă sustinerea privind experienta similară a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

– Lista cu principalele furnizari de energie  în ultimii 3 ani,  în original, care va conţine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligaţiilor şi beneficiarii – se va depune Formularul E  – în original.

– Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, dupa caz –în original

Informatii privind asocierea.

 

In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).

 În cazul declarării ofertantului ca si câstigător, acordurile de asociere vor fi prezentate în formă autentică până la semnarea contractului.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

 

Acord de asociere -în original

În cazul declarării ofertantului ca si câstigător, Acordurile de asociere vor fi prezentate în formă autentică până la semnarea contractului

 

 

                                                                                                                               

Alte condiţii contractuale

Prin participarea la procedură se consideră acceptarea modelului de contract în totalitatea sa.

Comision BRM

0,4% din valoarea contractului, de la vânzător

Garanţia bursiera in favoarea BRM

Garanţia bursieră se poate constitui astfel:

1.      OPîn contul de garanţii al Bursei Române de Mărfuri: RO37 RNCB 0082 0009 9180 0002, deschis la BCR Bucureşti, sucursala Unirea.

2.      Scrisoare de garantie bancara in favoarea BRM(cu o durată de valabilitate de 90 zile de la data desfăşurării procedurii)

3.       Fila  CEC

 

Garanţiile bursiere pentru fiecare lot sunt :

 

Nr lot

Denumire Lot 

Distribuitor Concesionar

Valoare garantie bursiera

LEI

1

ENEL Distribuţie Muntenia

120000

2

CEZ Distribuţie

95000

3

Enel Distribuţie Banat

70000

4

Electrica Distribuţie Transilvania Nord

85000

5

Electrica Distribuţie Transilvania Sud

90000

6

E.ON Moldova Distribuţie

120000

7

Electrica Distribuţie Muntenia Nord

100000

8

Enel Distribuţie Dobrogea

65000

 

In cazul  depunerii de ordine de sens contrar la mai multe loturi, garantiiile  bursiere  se pot insuma.

Neconstituirea garantiei  bursiere asa cum este solicitata mai sus, atragere după sine respingerea ofertei, fara a fi deschisa.

 

 

 

            Solicitarile de clarificari vor fi transmise la BRM pana in data de 12.08.2015 ora 12:00 iar raspunsurile vor fi transmise/postate pe site BRM pina in data de 14.08.2015ora 12.00.

 

Ordinele de sens contrar si documentele care le insotesc se vor depune până la data  de 17.08.2015,ora 10.00,  la sediul BRM.

 

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul BRM in data de 17.08.2015 ora 10.30.

 

La sedinta de deschidere pot participa si reprezentanti ai societatilor de brokeraj, care au emis ordine de sens contrar.

 

Evaluarea si analiza ordinelor de sens contrar si a tuturor documentelor ce le insotesc vor avea loc intr-o sedinta separata la care participa numai reprezentanti ai COMPANIEI NAŢIONALE DE CĂI FERATE “CFR”-S.A (CN CF “CFR”-S.A) din comisia de evaluare.

 

In urma analizei daca se constata ca sunt necesare clarificari, documentele solicitate vor fi prezentate pana la data de 17.08.2015 ora 16.00, comisia de evaluare poate sa solicite societatilor de brokeraj, care au emis ordine de sens contrar completari si/sau clarificari la documentele depuse initial. Raspunsurile la solicitarile privind completarile si/sau clarificarile la documentele depuse initial pot fi transmise pana la data de 19.08.2015 ora 11.00.

Societatile de brokeraj care au emis ordine de sens contrar trebuie sa raspunda in termenul limita acordat de comisia de evaluare, sub sanctiunea respingerii ofertelor.

 

 In urma analizei acestor documente si in baza raportului comisiei de evaluare transmis la BRM, se stabilesc societatilor de brokeraj care au oferte admise si respinse.

 

Toate societatile de brokeraj care au oferte admisibile vor fi instiintate de BRM, pana la data de 19.08.2015 ora 17.00 si cu privire la programul desfasurarii etapei finale de licitatii electronice pentru fiecare lot.

Sedintele electronice de tranzactionare vor avea loc in data de 20.08.2015 incepand cu ora 11.30 pentru fiecare lot in parte.

 

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Bursei Române de Mărfuri, str. Buzeşti, nr. 50-52, sector 1, Bucureşti, telefon 0213 174 560 sau prin fax la nr. 

021 3172 878.

 

Persoane de contact:

Pentru sedinta electronica:   Grigore Adrian, tel. mobil 0730710387, a.grigore@brm.ro

Pentru documente de calificare si clarificari:   Anca Bucureanu a.bucureanu@brm.ro

                                    Mioara Gemanaru, tel. 0727.225.117, m.gemanaru@brm.ro.

 

 Documente ANEXATE  la prezentul ordin si sunt parte integranta a acestuia:

 

5.    FISA DE DATE A ACHIZITIEI

6.    Formulare;

7.    Caiet de sarcini pentru achiziţie: „Energie electrica pentru utilitati, necesara consumului propriu al CNCF „CFR” S.A.”

8.    Contract de furnizare de produse.

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content