Exploatare, întretinere, reparatii tehnice curente la complexul de instalatii aferent statiei CF Co

Timp de lectură: 8 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 124346/22.06.2011
Exploatare, întretinere, reparatii tehnice curente la complexul de
instalatii asigurare confort termic aferent statiei CF Constanta Oras

 

 

 

Detaliu anunt
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 17.06.2011 13:31
Data acceptarii ANRMAP: 22.06.2011 12:14
Data publicarii in SEAP: 22.06.2011 12:14
Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Daniela Belu , Tel.  0241/617.402 , Email:  daniela.belu@cfr.ro , Fax:  0241/617.402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)  
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  
Descriere
II.1.1)  
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Exploatare, întretinere, reparatii tehnice curente la complexul de instalatii asigurare confort termic aferent statiei CF Constanta Oras
II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Servicii
1 – Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Statia CF Constanta Oras
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3)  
Anuntul implica
 
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)  
Informatii privind acordul-cadru
 
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei:  Nu
 
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
 
Durata acordului-cadru: 24 luni
 
Valoarea estimata fara TVA: 277,790.18 RON
 
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia contracte subsecvente pe o durata cel putin de 3 luni, in functie de necesitati si posibilitatea de finantare. Primul contract subsecvent va avea o durata de 3 luni.
II.1.5)  
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Asigurarea functionarii în parametri proiectati a complexului de instalatii din statia CF Constanta Oras, compus din: centrala termica, punct termic, centrala de apa racita, instalatie de climatizare cu ventilconvectoare, instalatii de ventilare si climatizare, sistem usi automate, instalatie de rezerva pentru stins incendii, instalatie de evacuare ape menajere si pluviale.
II.1.6)  
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45259300-0 – Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)
II.1.7)  
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.1.8)  
Impartire in loturi
 
Nu
 
 
II.1.9)  
Vor fi acceptate variante
 
Nu
II.2)  
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)  
Cantitatea totala sau domeniul
 
Asigurarea functionarii în parametri proiectati a complexului de instalatii din statia CF Constanta Oras, compus din: centrala termica, punct termic, centrala de apa racita, instalatie de climatizare cu ventilconvectoare, instalatii de ventilare si climatizare, sistem usi automate, instalatie de rezerva pentru stins incendii, instalatie de evacuare ape menajere si pluviale.
 
Valoarea estimata fara TVA: 277,790.18 RON
II.2.2)  
Optiuni
 
Nu
II.3)  
Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
 
24  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  
Conditii referitoare la contract
III.1.1)  
Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este de 5.556 lei (IMM 50%). Garantia de buna executie este de 5 % (IMM 2,5%) din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2)  
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Fonduri proprii.
III.1.3)  
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)  
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
III.2)  
Conditii de participare
III.2.1)  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180, 181 si 69 indice 1 din OUG 34/2006;Declaratie pe proprie raspundere în concordanta cu ORD. 314/12.10.2010 al ANRMAP; certificate privind îndeplinirea obligatiilor de plata la bugetul de stat, inclusiv cele locale; declaratie privind calitatea de participant la procedura; acord de asociere, daca este cazul; certificat de inregistrare(copie); certificat constatator de la Registrul Comertului; documente privind incadrarea in categ.IMM, daca este cazul.
III.2.2)  
Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Fisa de informatii generale, cu cifra anuala medie de afaceri pe ultimii 3 ani(2008,2009,2010)- min. 52.987 lei, bilanturile contabile pentru anii 2009 si 2010 vizate si înregistrate de organele competente.Daca ofertantul beneficiaza de prevederile art.186 din OUG nr.34/2006 va prezenta un angajament ferm din partea persoanei sustinatoare, conf. art. 11(1) din HG nr. 925/2006, modificat si completat de HG nr. 834/2009.
III.2.3)  
Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Informatii privind partea/partile care urmeaza sa fie subcontractata/e(daca este cazul), lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, pt demonstrarea experientei similare lista va fi însotita de copia contractului si recomandarea beneficiarului acestuia pentru contractul ce sustine experienta similara (un contract cu o val. de min. de 26.493 lei), informatii privind efectivele medii anuale privind personalul angajat, personalul de conducere, personalul tehnic de specialitate si dotarile tehnice de care dispune, certificate ISO 9001;OH SAS 18001; în situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art.190 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va prezenta si Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare, conf. art. 11(1) din HG nr. 925/2006, modificat si completat de HG nr. 834/2009;Autorizatie. agrement tehnic eliberate de AFER pentru domeniul exploatare, întretinere si reparatii tehnice la centrale termice, autorizatii ISCIR PTA1/2010, PT C9/2010, PT C11/2010
III.2.4)  
Contracte rezervate
 
Nu
III.3)  
Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)  
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)  
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  
Tipul procedurii
IV.1.1)  
Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
IV.2)  
Criterii de atribuire
IV.2.1)  
Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  
Se va organiza o licitatie electronica
 
Da
 
Numarul de runde al licitatiei electronice:1(una). Durata rundei de licitatie:1zi(24ore).Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare
IV.3)  
Informatii administrative
IV.3.1)  
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
10/4/368/2011
IV.3.2)  
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
IV.3.3)  
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2011 10:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)  
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
12.07.2011 10:00
IV.3.5)  
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6)  
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)  
Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 12.07.2011 11:00
 
Locul: Sediul Sucursalei RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Constanta, etaj 3, sala de sedinte
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii împuterniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  
Contractul este periodic
 
Nu
VI.2)  
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
Nu
 
Tip de finantare:  Alte fonduri
VI.3)  
Alte informatii
 
Acordul cadru se va încheia cu un numar de trei pâna la cinci operatori economici, daca numarul de oferte admisibile va permite acest lucru. În caz contrar, numarul operatorilor economici cu care se va încheia acordul cadru poate fi si mai mic decât cel precizat, respectiv mai mic de trei. Atribuirea contractelor subsecvente se va face fara reluarea competitiei, pe baza criteriului de atribuire stabilit, prin utilizarea metodei „cascada
VI.4)  
Cai de atac
VI.4.1)  
Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/3104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021/3104642
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)  
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
In cel mult 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal.
VI.4.3)  
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul SRCF Constanta
Adresa postala:  Aleea Albastrelelor nr. 10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  0241/589840 , Fax:  0241/587240
VI.5)  
Data expedierii prezentului anunt
 
17.06.2011 13:31

 

 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content