Piatra sparta pentru balastarea liniilor CF

Timp de lectură: 17 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 148159/26.11.2013
 
Detaliu anunt 
 
Tip legislatie: OUG nr.34/2006 
 
Stare anunt: Publicat 
 
Stare procedura: In desfasurare 
 
Data transmiterii in SEAP: 25.11.2013 09:04 
 
Data acceptarii ANRMAP: 26.11.2013 16:20 
 
Data publicarii in SEAP: 26.11.2013 16:20 
 
Trimite la OJ: Nu 
 
Documentatie de atribuire 
 
Numar 
 
documentatie: 121686 
 
Denumire 
 
contract: Piatra sparta pentru balastarea liniilor CF -Sucursala CREIR CF Iasi 
 
Data acceptare: 22.11.2013 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
 
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: 
 
Adresa postala: prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Localitatea: Iasi , Cod 
 
postal: 700090 , Romania , Punct(e) de contact: Julieta Aghion , Tel. +40 232273507 , 
 
Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro 
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: 
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA 
 
Email: julieta.aghion@cfr.ro , Fax: +40 232273507 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , 
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul 
 
competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: 
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) 
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau 
 
locale ale acestora 
 
Activitate (activitati) 
 
– Servicii feroviare
 
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
II.1) Descriere 
 
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta 
 
Piatra sparta pentru balastarea liniilor CF -Sucursala CREIR CF Iasi 
 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a 
 
serviciilor 
 
Lucrari 
 
Executarea 
 
Locul principal de executare: Statiile CF Letcani, Nicolina, Bârnova, Rebricea, Crasna, 
 
Bârlad, Nichiseni, Roman, Dolhasca, Tg. Frumos, Valea Seaca, Orbeni, Piatra Neamt, 
 
Codul NUTS: RO21 – Nord-Est 
 
II.1.3) Anuntul implica 
 
Un contract de achizitii publice 
 
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru 
 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
 
Achizitii de materiale necesare activitatii de reparatii curente la linii CF – piatra sparta 
 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
 
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 
 
Nu 
 
II.1.8) Impartire in loturi 
 
Nu 
 
Suceava, Berchisesti, Milisauti, Rosu, Lunca Ilvei 
 
14212300-3 – Piatra de cariera si concasata (Rev.2) 
 
II.1.9) Vor fi acceptate variante 
 
Nu 
 
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru 
 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 
 
Valoarea estimata fara TVA: 362,903 RON 
 
II.2.2) Optiuni 
 
Nu 
 
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 
 
6 luni incepand de la data atribuirii contractului 
 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
 
III.1) Conditii referitoare la contract 
 
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate 
 
11.166 tone 
 
Garantia pentru participare este de: 7.258,06 lei sau 3.629,03 lei (pt IMM), si este irevocabila. 
 
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de 
 
depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau 
 
printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o 
 
societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin 
 
de plata în contul SRCF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC 
 
POST, Sucursala Iasi sau numerar la casieria autoritatii contractante. În conformitate cu art. 
 
278 indice 1 alin (1) si (2) din OUG 34/2006, ofertantului a carei contestatie a fost respinsa 
 
i se va retine suma de: 3.629,03 lei din garantia de participare. Cursul de referinta pentru 
 
echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR pentru leu/
 
alta valuta din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna 
 
executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara 
 
TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis 
 
în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la 
 
contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive 
 
din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie 
 
de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din 
 
cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la 
 
dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de 
 
disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. 
 
Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 
 
925/2006. 
 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
 
Buget de stat 
 
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 
 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 
 
Nu 
 
III.2) Conditii de participare 
 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
 
registrul comertului sau al profesiei 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/
 
2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III –
 
Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 
 
181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind 
 
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/
 
2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în 
 
original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice1 din 
 
OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta 
 
la art. 69 indice1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în 
 
original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/
 
asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul 
 
CNCF „CFR” SA – Sucursala CREÎR CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si 
 
finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu PIPA,Contabil sef: ec. Maria 
 
RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU, Sef divizie Linii: ing. Mihaita 
 
MARINCUTA,Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta 
 
AGHION;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este 
 
facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/
 
12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este 
 
facuta în concordanta cu regulile de concurenta:Ofertantul va prezenta Formularul 
 
3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, 
 
în original;Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la 
 
procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în 
 
original 
 
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: 
 
a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor 
 
locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în 
 
luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor 
 
si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa 
 
ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut 
 
termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele 
 
competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie 
 
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat constatator eliberat de ONRC din 
 
care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor 
 
supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie 
 
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Informatiile cuprinse in certificatul constatator 
 
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie 
 
sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în 
 
care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de 
 
Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte 
 
de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru 
 
conformitate acest document în original sau în copie legalizata. 
 
Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului:Ofertantul va prezenta 
 
urmatoarele: 
 
1.Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana– AFER, pentru 
 
categoria produselor feroviare critice: ,, Piatra sparta pentru balastarea liniilor CF”,conform 
 
OMT nr.290/2000, valabila la data limita de depunere a ofertelor. 
 
2. Agrement tehnic feroviar/Certificat de Omologare Tehnica Feroviara, eliberat de catre 
 
Autoritatea Feroviara Romana – AFER pentru produsul: „Piatra sparta pentru balastarea 
 
liniilor CF”,conform OMT nr.290/2000, valabil la data limita de depunere a ofertelor. 
 
NOTA 
 
a) Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta: 
 
– Autorizatie de furnizor feroviar 
 
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs. 
 
b) Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta: 
 
– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru distribuitor, 
 
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru fiecare tip de produs / 
 
agrement tehnic feroviar (dupa caz). 
 
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de 
 
furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a 
 
contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie 
 
initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante. 
 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
a)Ofertantul va demonstra cifra medie anuala de afaceri în domeniul de activitate aferent 
 
obiectului contractului pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin: 720.000 lei. 
 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
 
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4 
 
b)Bilanturile contabile, vizate si inregistrate de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte 
 
documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a 
 
candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare. 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul 
 
respectiv, dupa cum urmeaza: 
 
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei; 
 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; 
 
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte. 
 
c)Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea 
 
contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În 
 
cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea 
 
acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care 
 
beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat 
 
in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele 
 
financiare invocate. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare 
 
III.2.3) Capacitatea tehnica 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
a) Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, 
 
continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt 
 
autoritati contractante sau clienti privati. 
 
Ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în 
 
ultimii 3 ani” din Sectiunea III – Formulare 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare 
 
b)Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare cel putin a unui contract sau max 3 
 
contracte de furnizare care au avut ca obiect produse similare în valoare cumulata de cel putin: 
 
360.000 lei (fara TVA). 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind „Experienta similara”, pentru fiecare contract a 
 
carui obiect a fost livrarea de produse similare. 
 
Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre 
 
clientul beneficiar, în conformitate cu art 188 alin. 1) din OUG 34/2006. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 6 din Sectiunea III – Formulare, pentru fiecare contract a carui obiect a fost 
 
livrarea de produse similare. 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul 
 
respectiv, dupa cum urmeaza: 
 
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei; 
 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; 
 
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte. 
 
c) Ofertantul va prezenta Formularul 9 „Declaratie privind echipamentele tehnice”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 9 din Sectiunea III – Formulare 
 
d)Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea 
 
contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În 
 
cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si 
 
sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea 
 
de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective 
 
incheiat în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului 
 
resursele tehnice si profesionale invocate. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare 
 
e) Informatii privind asocierea 
 
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, 
 
fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi 
 
legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii 
 
mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a 
 
a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar 
 
celelate cerinte privind capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara 
 
trebuie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au dreptul de a 
 
depune, pe lânga oferta comuna, alte oferte în mod individual sau în alta asociere ori de a 
 
participa în calitate de subcontractor la procedura. În cazul în care, oferta comuna este 
 
declarata câstigatoare, modificarea asocierii dupa încheierea contractului nu este admisa. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 15 si Formularul 16 din Sectiunea III – 
 
Formulare. 
 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul 
 
lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu 
 
mentiunea „conform cu originalul”. 
 
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent 
 
III.2.4) Contracte rezervate 
 
Nu 
 
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii 
 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 
Nu 
 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 
 
Nu 
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Tipul procedurii 
 
IV.1.1) Tipul procedurii 
 
Licitatie deschisa 
 
IV.2) Criterii de atribuire 
 
IV.2.1) Criterii de atribuire 
 
Pretul cel mai scazut 
 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica 
 
Nu 
 
IV.3) Informatii administrative 
 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta 
 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract 
 
Nu 
 
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui 
 
SAD) 
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 
 
16.12.2013 12:00 
 
Documente de plata: NU 
 
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 
 
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare 
 
Romana 
 
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
 
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor 
 
Data: 17.12.2013 10:00 
 
Locul: Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Iasi , Biroul Achizitii Publice 
 
17.12.2013 09:00 
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da 
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. 
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
 
VI.1) Contractul este periodic 
 
Nu 
 
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare 
 
Nu 
 
Tip de finantare: Fonduri bugetare 
 
VI.3) Alte informatii 
 
Modul de departajare al ofertelor situate pe primul loc: În cazul în care în cadrul propunerii 
 
financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere 
 
financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere 
 
financiara are pretul cel mai scazut. 
 
VI.4) Cai de atac 
 
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac 
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod 
 
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 
 
213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro 
 
Organism competent pentru procedurile de mediere 
 
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac 
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 
 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr.34/
 
2006 
 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
 
Oficiul Juridic al CREIR Iasi 
 
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700090 , Romania , Tel. 
 
+40 232215600 
 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt 
 
25.11.2013 09:04
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content