Piese de schimb pentru aparatele de cale

Timp de lectură: 18 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 146242/03.09.2013

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 30.08.2013 15:15

Data acceptarii ANRMAP: 02.09.2013 10:17

Data trimiterii la OJ: 02.09.2013

Data publicarii in SEAP: 03.09.2013 01:30

Trimite la OJ: Da

Numarul anuntului in OJ:Numarul anuntului in OJ:2013/S 172-298194 Din 05.09.2013

             

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

111240

Denumire contract:

Piese de schimb pentru aparatele de cale

Data acceptare:

29.08.2013

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA

Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: Gherghina Tudor , Tel. +40 213192433 , Email: gherghina.tudor@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)

Descriere

II.1.1)

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Piese de schimb pentru aparatele de cale

II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Conform grafic de livrare, in conditii DDP INCOTERMS

Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4)

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Piese de schimb pentru aparatele de cale

II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34946100-1 – Material de constructii feroviare (Rev.2)

II.1.7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8)

Impartire in loturi

Nu

II.1.9)

Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)

Cantitatea totala sau domeniul

411,85 tone – Piese de schimb pentru aparatele de cale

Valoarea estimata fara TVA: 4,064,516.13 RON

II.2.2)

Optiuni

Nu

II.3)

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

3 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)

Conditii referitoare la contract

III.1.1)

Depozite valorice şi garantii solicitate

Garantie de participare 40.645 lei da v nu ? Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 40.645 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului in orice valuta convertibila, la cursul mediu BNR aferent lunii anterioare depunerii ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM Garantie de buna da v nu ? 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de prestari servicii , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri Buget de stat – Plata se va face in 5 zile de la data primirii banilor de catre CNCF ” CFR” SA de la bugetul statului.

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2)

Conditii de participare

III.2.1)

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1
Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator
Cerinta nr. 2
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B1
-Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c indice 1si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)
– Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat
Cerinta nr. 3
Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George MICU-Director General incepand cu data de 16.04.2013; Sophocleous Dimtrios-Dir.General pana la data de 15.04.2013; Corneliu Cretu – Dir.Gen. Adj. Ec.; Sorin Alexandru Trandafirescu-Dir.Gen.Adj.Pr.Europ.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.; Viorel SCURTU – Dir.Gen.Adj.Exp; Florin TOMESCU -Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Constantin MANEA-Dir. Linii; Daniela Manuela Dumitrescu – Dir. Comercial; Director Financiar – Daniela Cristea; Jana IACOB – Sef Serviciu Reprezentare;
Dobre Marius-Sef Serviciu Linii; Olteanu Pompiliu –sef pr.; Adrian LASZLO Oprea Ion-Inginer I;
Craciun Dorina Mihaela – Sef Serv.APSBBS; Daniela Manea – Sef birou AL; HropaciovPetruta Lorena-Ec;Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia-ing; Tudor Gherghina-ing;
Baicu Sorina – Sef STCD; Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr. STCD; Mitroi Marilena- Ec.;Valentin Mitroi – sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec.; Popescu Constantin Cornel- Ec;
Florina Mirica- Sef SACPE; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. Jur; Violeta PETRESCU -consilier juridic;
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant
Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3–în original
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant.
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului (unde este cazul)
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
.
– în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Fisa de parteneriat”;
• „Întreprinderi partenere”
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Întreprinderi legate”;
• „Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelele formularelor în Formulare.
Ofertantii vor depune documentele în original Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate si forma de inregistrare
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat

Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER
Conform OMT 290/2000 candidatul trebuie sa detina :
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
Autorizatiile, agrementele, omologarile solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
(1) În cazul în care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta.
(2) În cazul în care un operator economic nu detine autorizatiile, agrementele solicitate mai sus sau acestea nu sunt valabile la data limita de depunere a ofertelor, se va prezenta, dupa caz:
a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora si un angajament scris de prezentare a lor pâna la semnarea contractului. Sau
b) autorizatii/agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER.De asemenea, acesta va prezenta un angajament ca în cazul în care va fi declarat câstigator va prezenta pâna la semnarea contractului Autorizatiile/ agrementele/ omologarile tehnic AFER.
Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat.
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea autorizatiilor sau agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement tehnic AFER pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea autorizatiilor sau agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator.
Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)

Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr.1
Informatii privind situatia financiara:
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani .
Cerinta minima de calificare – realizarea unei cifre medii de afaceri globale , pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decât valoarea minima : 3.658.100 lei.
Conversia cifrei globale de afaceri din Lei/Valuta, se va realiza la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a României pentru anii 2010, 2011, 2012 (pentru fiecare an in parte).
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind situatia financiara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006. Demonstrarea îndeplinirii cerintei se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Se va completa Formularul G din Sectiunea FORMULARE, in original;
Angajament ferm de sustinere din partea tertului sustinator conform art. 11^1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat

III.2.3)

Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1
Experienta similara
Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei cu produsele livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani a livrat produse similare celor supuse achizitiei – in minim 1 – maxim 3 contracte cu valoare cumulata de cel putin 1.219.355 lei, fara TVA, prin prezentarea unor certificate/documente din care sa reiasa indeplinirea cerintei.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta comunicat de catre BNR pentru fiecare an in parte (2010, 2011,2012).
În cazul în care candidatul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 180 si 181 lit. a, c1 si d.
Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

– Lista cu produsele livrate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).

– Prezentarea – in minim 1 – maxim 3 contracte cu valoare cumulata de cel putin 1.219.355 lei, fara TVA, prin prezentarea unor certificate/documente prin care sa seconfirme livrarea de produse mentionate in lista, documentele fiind prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
– Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER
Conform OMT 290/2000, ofertantul trebuie sa detina :
Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.
Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor .
(1) În cazul în care, valabilitatea Omologarii tehnice / agrementele tehnice nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acesteia, pe toata durata de derulare a contractului si va înstiinta autoritatea contractanta.
(2) În cazul în care un operator economic nu detine omologarile/agrementele solicitate mai sus sau acestea nu sunt valabile la data limita de depunere a ofertelor,
se va prezenta, dupa caz:
a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora (obligatoriu specificatiile tehnice avizate de CFR si AFER) sau prelungirea lor si un angajament scris de prezentare a lor pâna la semnarea contractului.
Sau
b) agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER.
De asemenea, acesta va prezenta un angajament ca în cazul în care va fi declarat câstigator va prezenta pâna la semnarea contractului agrementele/ omologarile tehnic AFER.
Documentele se depun în copie legalizata/copie conform cu originalul
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea omologarilor sau agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Certificat de Omologare tehnica AFER sau Agrementul tehnic AFER pentru produsele licitate

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
– Acord de asociere -în original
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

III.2.4)

Contracte rezervate

Nu

III.3)

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)

Tipul procedurii

IV.1.1)

Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)

Criterii de atribuire

IV.2.1)

Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2)

Se va organiza o licitatie electronica

Da

Numarul de runde al licitatiei electronice: 1(una). Durata rundei de licitatie: 1 (una) zi (24ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare. Informatii suplimentare la Sect.IV.4.3

IV.3)

Informatii administrative

IV.3.1)

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

9/3/3011/2013

IV.3.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2013 14:00

Documente de plata: NU

IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

17.10.2013 09:30

IV.3.5)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)

Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 17.10.2013 10:00

Locul: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucuresti, acces pe la Poarta A, camera 79, etaj 5 .

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Reprezentanti imputerniciti ai ofertantului in baza BI/CIsi imputernicire

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)

Contractul este periodic

Nu

VI.2)

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3)

Alte informatii

1.Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: – prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14 ,prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii clarificari si decizii " a anuntului de participare din SEAPpe site-ul https://www.e-licitatie.ro. 4. În cazul în care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor, iar contractul se va atribui ofertantului cu pretul cel mai scazut. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4)

Cai de atac

VI.4.1)

Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)

Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CNCFCFR SA, Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane

Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 0213151117 , Fax: +40 0213151117 , Adresa internet (URL): https://www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura.htm

VI.5)

Data expedierii prezentului anunt

30.08.2013 15:15

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content