Piese izolatoare pentru JIL-uri LotI si II

Timp de lectură: 10 minute

 

Detaliu invitatie de participare nr 350636

 

 

 

Detaliu validare
Numarul documentatiei de atribuire: 104896 / 15.07.2013
Data transmiterii in SEAP: 17.07.2013 08:57
Data acceptarii ANRMAP: 18.07.2013 12:14
Data publicarii in SEAP: 18.07.2013 12:14

 

 

 

 

 

 

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Numar invitatie: 350636 / 18.07.2013
Denumire contract: : Piese izolatoare pentru JIL-uri – Lot I, Lot II -SCREIR CF Iasi
Stare procedura: In Desfasurare

 

 

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  
DESCRIERE
I.1.1)  
Sediul social
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Cod fiscal:  RO 11054529,   Adresa:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti,  Telefon:  +40 213192433,  Fax:  +40 213192433 ,  Email:  gherghina.tudor@cfr.ro
I.1.2)  
Adresa la care se transmit ofertele:
prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1, Iasi, Romania, cod postal: 700090, telefon:+40 232273507, fax:+40 232273507, persoana de contact:Julieta Aghion
I.1.3)  
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1, Iasi, Biroul Achizitii Publice
I.2)  
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)  
Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2)  
Tip Activitate: Servicii feroviare
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  
DESCRIERE
II.1.1)  
Denumire contract:
: Piese izolatoare pentru JIL-uri – Lot I, Lot II -SCREIR CF Iasi
II.1.2)  
Tip contract: Furnizare
II.1.3)  
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)  
Obiectul contractului:
Achizitia de piese izolatoare pentru lucrari de refacere izolatii la joantele izolate lipite (J.I.L.).
II.1.6)  
CPV: 44111530-5 – Accesorii izolante electrice (Rev.2)
II.1.7)  
Impartire pe loturi: Da
II.2)  
Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)  
Valoare estimata: 12,430 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)  
Conditii referitoare la contract
III.1.1)  
Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
 
Denumire
Descriere
Garantie de participare
Garantia pentru participare este de: Lot I = 46 lei sau 23 lei (pt IMM), Lot II = 200 lei sau 100 lei (pt IMM), si este irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul SRCF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi sau numerar la casieria autoritatii contractante. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR pentru euro din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
Garantie de buna executie
Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea acesteia în numerar la casieria autoritatii contractante, în cazul în care garantia de buna executie este redusa ca valoare. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 925/2006.
 
 
III.2)  
CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)  
Criterii de calificare
Criterii de calificare
 
Denumire
 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 Descriere: Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 indice1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala CREÎR CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu PIPA,Contabil sef: ec. Maria RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU, Sef divizie Linii: Ing.Mihaita MARINCUTA,Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta AGHION;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta:Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original. Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata. Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului:Ofertantul va prezenta urmatoarele: Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1.Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana– AFER, pentru categoria produselor feroviare critice: ,,Piese izolatoare pentru JIL-uri ”, valabila la data limita de depunere a ofertelor. 2. Agrement tehnic feroviar/Certificat de Omologare Tehnica Feroviara, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER pentru produsul: „Piese izolatoare pentru JIL-uri”, valabil la data limita de depunere a ofertelor. NOTA a) Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta: – Autorizatie de furnizor feroviar – Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs. b) Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta: – Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru distribuitor, – Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru fiecare tip de produs / agrement tehnic feroviar (dupa caz). Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Capacitatea economica si financiara
 Descriere: a)Ofertantul va demonstra cifra medie anuala de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin: Lot I = 4.600,00 lei Lot II = 20.000,00 lei Documente care sustin criteriul de calificare: Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4 b)Bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.,c)Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: a) Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani” din Sectiunea III – Formulare.,b)Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare cel putin a unui contract sau max 3 contracte de furnizare care au avut ca obiect produse similare în valoare cumulata de cel putin: Lot I = 2.300,00 lei (fara TVA). Lot II = 10.100,00 lei (fara TVA). Ofertantul va prezenta Formularele 6 privind „Experienta similara”, pentru fiecare contract a carui obiect a fost livrarea de produse similare. Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, în conformitate cu art 188 alin. 1) din OUG 34/2006.,c)Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.,d) Informatii privind asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar celelate cerinte privind capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe lânga oferta comuna, alte oferte în mod individual sau în alta asociere ori de a participa în calitate de subcontractor la procedura. În cazul în care, oferta comuna este declarata câstigatoare, modificarea asocierii dupa încheierea contractului nu este admisa. Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  
Procedura
IV.1.1)  
Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)  
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)  
Criterii de atribuire
IV.2.1)  
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  
Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)  
Informatii administrative
IV.3.1)  
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2)  
Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)  
Moneda in care se transmite oferta de pret: –
IV.3.4)  
Data limita de depunere a ofertelor: 02.08.2013 09:00
IV.3.5)  
Data si ora deschiderii ofertelor: 02.08.2013 10:00
IV.3.6)  
Data limita de valabilitate a ofertei: 31.10.2013
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  
Mod de finantare
VI.1.1)  
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)  
Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 17.07.2013 08:57

 

 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content