Plan de Eficienta energetica a cladirilor în statii CF

Timp de lectură: 21 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 155925/03.12.2014

 

 

 

 

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 02.12.2014 14:52

Data acceptarii ANRMAP: 03.12.2014 13:12

Data publicarii in SEAP: 03.12.2014 13:12

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 
 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

169408

Denumire contract:

Lucrari de eficientizare energetica din Planul de Eficienta energetica al cladirilor de exploatare feroviara în statii CF- Centrala termica Cladire calatori Pascani, Centrala termica CED Pascani, Centrala termica Iasi Coloana Auto si Depozit regional – proiectare si executie

Data acceptare:

28.11.2014

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Iasi , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Punct(e) de contact:  Julieta Aghion , Tel.  +40 232273507 , Email:  julieta.aghion@cfr.ro , Fax:  +40 232273507 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 
 
 
 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Lucrari de eficientizare energetica din Planul de Eficienta energetica al cladirilor de exploatare feroviara în statii CF- Centrala termica Cladire calatori Pascani, Centrala termica CED Pascani, Centrala termica Iasi Coloana Auto si Depozit regional – proiectare si executie

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de executare: Statia CF Pascani, Coloana auto si Depozit Regional Iasi, str. Mitropolit Vaarlam nr.1

Codul NUTS: RO213 – Iasi

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Proiectare si executie a lucrarilor necesare pentru eficientizarea energetica a cladirilor de exploatare feroviara în statii CF. 
Valoarea estimata, fara TVA a contractului este de 630.000 lei, din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 11.905 lei, ceea ce reprezinta o pondere de 1,9532% din valoarea estimata a contractului, calculata conform HG nr. 28/2008 (valoarea estimata fara „diverse si neprevazute” si cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar). 
Conform prevederilor din Hotarârea nr. 28/2008 din procentul de cheltuieli diverse ?i neprevazute se acopera dupa caz, cheltuielile rezultate în urma modificarilor de solu?ii tehnice, cantita?i suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investi?iei, precum ?i cheltuielilor de conservare pe parcursul întreruperii execu?iei din cauze independente de autoritatea contractanta.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

45331100-7 – Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)

71321200-6 – Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

   

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Proiectarea si executarea unor lucrari conform Caietului de sarcini la: 
1. Centrala termica Cladire calatori Pascani 
– Cheltuieli pentru proiectare, în valoare estimata de 10.200 lei; 
– Cheltuieli pentru investitia de baza, în valoare estimata de 333.320 lei; 
– Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar, în valoare estimata de 5.000 lei. 
2. Centrala termica Iasi coloana auto 
– Cheltuieli pentru proiectare, în valoare estimata de 2.350 lei; 
– Cheltuieli pentru investitia de baza, în valoare estimata de 130.100 lei; 
– Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar, în valoare estimata de 1.800 lei; 
3.Centrala termica CED Pascani 
– Cheltuieli pentru proiectare, în valoare estimata de 2.700 lei; 
– Cheltuieli pentru investitia de baza, în valoare estimata de 130.825 lei; 
– Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar, în valoare estimata de 1.800 lei.

 

Valoarea estimata fara TVA: 630,000 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 

 60  zile incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantia pentru participare este de: 12.000 lei si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei sume. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul Sucursalei Regionale CF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie în lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Fonduri proprii 2014

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original. 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original. 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 indice 1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori). Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala Regionala CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu PIPA,Contabil sef: ec. Maria RUSU,Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU,Sef divizie Tehnica: ing. Eduard SPITA,Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta AGHION,BAP: ing. ALUPOAIE Elena Iuliana, ing. IGNATESCU-MANEA Irina, ing. LUPU Laura Georgiana. 
Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010:Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta. Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original. 
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata:a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste lipsa obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste lipsa obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca obiectul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente cuprind si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata. 
Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului: Ofertantul va prezenta urmatoarele: 
1. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar eliberate de Autoritatea Feroviara Romana– AFER, conform prevederilor OMT 290/2000, pentru: „Proiectare si executie instalatii aferente cladirilor cu specific feroviar, cu exceptia celor de gaze naturale, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
2. Autorizatii ISCIR: 
– Autorizatia DISPR/CR4/A,B,F,D privind Instalare, montare, reparare si intretinere, verificari tehnice in utilizare la aparate consumatoare de combustibil cu Pmax = 400 kW, cazane apa calda cu Pmax = 400 kW, cazane de abur de joasa presiune avand Qmax = 0,6 t/ h, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008 
3. Autorizatii ANRE: 
– Atestat de tip B – proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene, conform Ordinul ANRE nr. 23/17.04.2013 privind Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. 
-Autorizatie tip PDL – proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza în regim de presiune ? 6 bari; 
-Autorizatie tip EDI – executie, verificarii si reviziile instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza în regim de presiune ? 6 bari, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012. 
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii atestat/autorizatie/ agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

a) Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv 2011, 2012, 2013, în valoare de cel putin: 1.200.000 lei. 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4 
b)Bilanturile contabile vizate si înregistrate de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare. 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; 
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei; 
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte. 
c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B si Formularul 25 din Sectiunea III – Formulare 
Nota: 
Media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) va fi demonstrata fie de ofertant, fie de sustinatorul financiar, fara a se putea cumula. Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta 
privind cifra de afaceri va fi îndeplinita în întregime de catre o singura persoana respectiv un singur tert sustinator conform Ord. ANRMAP nr. 509/2011. 
Modalitatea de indeplinire 

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

a) Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii de proiectare prestate în ultimii 3 ani însotite de certificate/documente, în conformitate cu art. 188 alin 2) din OUG 34/ 2006 si de lucrari executate în ultimii 5 ani, însotite de certificate/documente, în conformitate cu art. 188 alin 3) din OUG 34/ 2006. 
Ultimii 3 ani, respectiv 5 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor. 
Ofertantul va prezenta Formularul 5 „Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani” si Formularul 5A „Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani”. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare 
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare prestarea în ultimii 3 ani a unor servicii de proiectare similare si executarea în ultimii 5 ani a unor lucrari similare, astfel: 
– maxim 3 contracte la nivelul carora ofertantul a prestat servicii de proiectare instalatii termice în valoare cumulata de cel putin 15.250 lei (fara TVA); 
– maxim 3 contracte la nivelul carora ofertantul a executat lucrari instalatii termice în valoare cumulata de cel putin 602.000 lei (fara TVA); 
– cerinta este îndeplinita si prin prezentarea a max 3 contracte la nivelul carora ofertantul a prestat servicii de proiectare si a executat lucrari instalatii termice în valoare cumulata de cel putin 617.250 lei (fara TVA). 
Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind „Experienta similara” 
Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, în conformitate cu art. 188 alin 2) si 3) din OUG 34/ 2006. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 6 din Sectiunea III – Formulare, pentru fiecare contract a carui obiect a fost executia de lucrari similare. 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 
Anul 2009: 1 euro=4,2373 lei; 
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei; 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; 
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei; 
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte. 
c) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului si se solicita asigurarea cu: 
– electrician autorizat, verificator de proiecte instalatii termice, responsabil tehnic cu executia instalatii termice, conform Ord. ANRE nr. 11/13.03.2013; 
– responsabil cu avizarea documentatiei tehnice atestat RADTP-RADTA-RADTI, conform Ord. Inspectoratului de stat ISCIR nr. 465/2009. 
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini se vor prezenta documentele echivalente emise în statul de resedinta, în termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, urmând ca la semnarea contractului (în cazul în care vor fi declarati câstigatori) sa prezinte documentele recunoscute de autoritatile române. Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani, Formularul 8 „Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului” si Formularul 9 „Lista cu personal muncitor de specialitate”. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 7, Formularul 8, Formularul 8A si Formularul 9 din Sectiunea III – Formulare. 
d) Ofertantul detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va utiliza pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Ofertantul va prezenta Formularul 10 „Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice”. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 10 din Sectiunea III – Formulare 
e) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective încheiat, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B si Formularele 26, 26A, 26B din Sectiunea III – Formulare 
f) Informatii privind subcontractarea
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai în fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul în original, încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica (art. 96 din HG nr. 925/2006). 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22, Formularul 22A, iar subcontractantul Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare. 
j) Informatii privind asocierea 
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar celelate cerinte privind Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului, capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. 
Nota: Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (certificat constatator emis de ONRC) trebuie sa fie indeplinita de catre fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o va executa. 
Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe lânga oferta comuna, alte oferte în mod individual sau în alta 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 23 si Formularul 23A din Sectiunea III – Formulare. 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, pentru activitatile ce fac obiectul contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Modalitatea de indeplinire 
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor privind managementul de mediu sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, pentru activitatile ce fac obiectul contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Modalitatea de indeplinire 
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

       

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.12.2014 12:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

23.12.2014 09:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  23.12.2014 10:00

 

Locul: Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1, Biroul Achizitii Publice

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

CONTRACTUL ESTE PERIODIC

 

Nu

VI.2)  

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

ALTE INFORMATII

 

NOTA: Ofertantul va prezenta odata cu scrisoarea de inaintare o Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Conform prevederilor art. 24 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul poate preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala). Toate documentele ofertei în alta limba, vor fi însotite de traducerea autorizata în limba romana (exceptie facand documentele care dovedesc modul de indeplinire a obligatiilor de plata, a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul de stat si local, care vor fi prezentate în traducere autorizata si legalizata). Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si a carei propunere financiara va contine pretul cel mai scazut. Modul de departajare al ofertelor situate pe primul loc: În cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)  

CAI DE ATAC

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic al Sucursalei Regionale CF Iasi

Adresa postala:  Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Tel.  +40 232215600

VI.5)  

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

 

02.12.2014 14:52

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content