Proiectare si documentatie de avizare – Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Vi

Timp de lectură: 17 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 147584/29.10.2013

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 28.10.2013 12:05

Data acceptarii ANRMAP: 29.10.2013 11:36

Data publicarii in SEAP: 29.10.2013 11:36

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

118320

Denumire contract:

Proiectare si documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul “Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Videle – Orsova”

Data acceptare:

25.10.2013

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  prin Sucursala CREIR CF Craiova, bdl. Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut, Sef Birou Achizitii Publice, Elmira Mihart, Ec. Birou Achizitii Publice , Tel.  +40 351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Proiectare si documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul “Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Videle – Orsova”

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Servicii

12 – Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: Sucursala CREIR CF Craiova

Codul NUTS: RO411 – Dolj

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Linia magistrala Videle – Orsova traverseaza DJ 504 Alexandria – Pitesti prin intermediul podului metalic cu deschiderea de 17.000 m, situat la km 74+557.
Infrastructura podului alcatuita din fundatii directe din beton armat, a fost construita pentru calea ferata dubla in anul 1942 cand s-a dat in functie linia cf firul I.
Suprastructura podului este compusa din doua tabliere metalice grinzi cu inima plina cale jos. Tablierul de pe firul I este nituit si corespunde convoiului N german, iar cel de pe firul II este sudat, corespunde convoiului T8,5 si a fost dat in functie in anul 1969.
La revizia periodica efectuata de Atelierul Regional de Poduri, la tablierul metalic de pe firul II au fost descoperite defecte la elementele de rezistenta ale structurii metalice.
Datorita starii tehnice precare a structurii de rezistenta a fost introdusa restrictie de viteza de 30 km/h.
Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 0 lei.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

71322300-4 – Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

 

 

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Serviciul de proiectare va cuprinde:
– Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.);
– Studii geotehnice avizate Af;
– Studii topo, avizate O.C.P.I;
– Proiect tehnic intocmit conform recomandarilor expertizei, detalii de executie si documentatie tehnico-economica, pentru lucrarea de baza – podul CF, avizate de verificator si expert tehnic atestat si lucrari conexe (SCB, TTR, ELF, LC, etc) daca este cazul;
– Caiet de sarcini, pentru lucrarea de baza si lucrari conexe, avizate AFER;
– Documentatie pentru organizare de santier;
– Documentatii tehnice pentru obtinere acorduri, avize si autorizatii necesare.

 

Valoarea estimata fara TVA: 35,000 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

 30  zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantia de participare este în cuantum de 700 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR valabil la data publicarii anuntuluide participare în SEAP. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta – copia documentului, sau -instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare sau – prin depunerea la casieria Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova a sumei în numerar Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006 Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – prin scrisoare de garantie bancara emisa în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 925/2006.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Buget de stat.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original.
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006. Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Director – Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef – Florica Osain, Sef Divizia Tehnica – Dorel Ciuca , Sef Serviciu Investitii – Gheorghe Borontea, Ing. Serviciu Investitii – Adela Nicolae, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana Vizitiu, Consilier juridic – Irina Tudoran, Consilier juridic – Cosmin Neamtu, Sef Serviciu PDFC-C – Daniel Sinescu, Sef Serviciu Contabilitate – Lidia Leoveanu, Sef Serviciu Financiar – Crina Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut.
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) Ofertantul /ofertantul asociat va depune o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) – se depune în original.
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta Având în vedere prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante.
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC –in original sau copie legalizata.
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru proiectare, expertizare în domeniul infrastructurii feroviare

Ofertantii trebuie sa detina Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agremente Tehnice Feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.
3.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul). Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare. Se va completa Formular IMM.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.a)Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului.

b)Bilantul contabil pe anul 2012.

Pentru echivalenta lei/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul G– formularul se depune în original si bilantul contabil pe anul 2012, vizat si înregistrat de organele competente – copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Pentru echivalenta lei/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1. Experienta similara se demonstreaza prin executarea a maxim 3 contracte în ultimii 3 ani, de catre ofertant de natura si complexitate similara serviciilor ce fac obiectul contractului a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 35.000 lei fara TVA
Valorile minime se refera numai la partea prestata de catre operatorul economic ofertant, în cazul în care oferta depusa a fost alta decât oferta individuala.
Aceasta lista va fi însotita de cel putin un document prin care sa se confirme ca serviciile au fost prestate si duse la bun sfârsit, demonstrându-se în acelasi timp si îndeplinirea pragului valoric de mai sus.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/valuta mediu comunicat de BNR pentru anii respectivi.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul F – in original – fisa de experienta similara pentru fiecare contract al carui obiect a fost prestarea de servicii similare.
2. Informatii privind subcontractarea
Modalitatea de indeplinire
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze: se va completa Formularul D –în original –Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le îndeplineasca si acordul acestora. În cazul în care nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta declaratia cu mentiunea „ nu este cazul”.
3. Informatii privind asocierea, daca este cazul
Modalitatea de indeplinire
Informatii privind asocierea: Operatorul economic reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere întocmit conform Formular 9–în original.
Acordurile / contractele de subcontractare pot fi încheiate sub conditia atribuirii contractului în procedura de fata, însa nu pot contine clauze care contravin ofertei prezentate, formularului de contract aferent procedurii si niciunei prevederi a documentatiei.
4. Informatii privind capacitatea profesionala
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va demonstra capacitatea profesionala a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de servicii prin prezentarea urmatoarelor informatii/documente:
-Declaratie care contine informatii privind numarul mediu anual în ultimii trei ani al personalului angajat si al personalului de conducere (Formularul I)- în original .
-La declaratie se vor anexa CV-urile în copie, a personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica.
5. Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul
Modalitatea de indeplinire
a). În cazul în care operatorul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul ferm va fi depus în original.
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d si art. 69 1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a), c1) si d) în original .
b). Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza în conditiile prevazute la pct a).
1. Certificat ISO 9001:2008 managementul calitatii
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

93/848/2013

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2013 16:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

18.11.2013 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 18.11.2013 11:00

 

Locul: Sucursala CREIR CF Craiova, cam. 204

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  

Alte informatii

 

Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova

Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 351403214 , Fax:  +40 351403214

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

28.10.2013 12:05

 

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content