Realizarea caii fara joante prin sudura electrica

Timp de lectură: 17 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 154475/07.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 06.10.2014 12:38

Data acceptarii ANRMAP: 07.10.2014 14:40

Data publicarii in SEAP: 07.10.2014 14:40

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 
 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

160303

Denumire contract:

Realizarea caii fara joante prin sudura electrica

Data acceptare:

03.10.2014

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut, Sef Birou Achizitii Publice, Elmira Mihart, Ec. Birou Achizitii Publice , Tel.  +40 351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 
 
 
 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Realizarea caii fara joante prin sudura electrica

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Servicii

1 – Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: Sucursala Regionala CF Craiova – judetul Olt 
-intre statiile Sinesti-Slatioara intre km 161+200-196+500

Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Realizarea caii fara joante prin sudura electrica conform Caiet de sarcini si Antemasuratoare.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

50225000-8 – Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

   

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Conform Caiet de sarcini si Antemasuratore.

 

Valoarea estimata fara TVA: 381,000 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 

2  luni incepand de la data atribuirii contractului 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantia de participare este în cuantum de: 7.500 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile. Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR valabil la data publicarii anuntuluide participare în SEAP. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus, conform prevederilor art.86 aliniat (1) din HG 925/2006, în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL; – Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 sau – prin depunerea la casieria Sucursalei Regionala CF Craiova a sumei în numerar conform prevederilor art.86 aliniat (5) lit. b) din HG 925/2006 Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006 Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din pretul fara T.V.A. al contractului Pe parcursul îndeplinirii contractului, beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri lunare din sumele datorate si cuvenite executantului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Fonduri proprii.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul / tert sustinator va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original. 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original. 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii acestei cerinte acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile competente, ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date. 
3.Declaratie privind neîncadrarea la art. 691 din OUG 34/2006 Candidatul/asociatul/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare candidat/asociat/subcontractant/tert sustinator. 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura operatorul care se afla în situatia prevazuta la art. 69 1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Directorul –Popa Ingineru Gheorghe, Contabil Sef – Manea Aurelia, Sef Divizia Linii – Fetoiu Lucian Radu, Sef Serviciu Linii – Leoveanu Aurelian, Sef Serviciu TE – Costea Nicolae, Ing Serviciu Linii – Moraru Cristian, Revizor Sector SC – Grecu Sorin, Sef Oficiu Juridic – Roman Ilie, Consilier juridic – Vizitiu Cristiana-Vichi, Consilier juridic – Tudoran Irina, Consilier juridic – Neamtu Cosmin, Consilier juridic – Isail Iuliana, Consilier juridic – Barbut Traian, Sef Serviciu Contabilitate – Leoveanu Lidia, Sef Serviciu PDFC-C – Diaconu Crina Smaralda, Sef Serviciu Financiar – Sinescu Daniel, Sef Serviciu BAI – Marculescu Ovidiu, Sef Birou AP – Radut Viorel, Ec. Birou AP – Mihart Manuela Elmira, Jurist Birou AP – Cioroianu Adriana Lavinia. 
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta Având în vedere prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC – in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER pentru lucrari de intretinere si reparatii linii CF conform OMT nr. 290/2000. Ofertantii trebuie sa detina Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agrement Tehnic Feroviar AFER pentru lucrari de intretinere si reparatii linii CF conform OMT nr. 290/2000, valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
3. Documente care atesta înregistrarea si faptul ca operatorul este I.M.M. (atunci când este cazul) Documente care atesta înregistrarea si faptul ca operatorul economic este I.M.M. (atunci când este cazul). Modelele formularelor IMM se regasesc în – Formulare. 
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1. Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului ( 2011, 2012 si 2013). 
În vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ofertantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2011, 2012 si 2013, vizate si înregistrate de organele competente. 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta: 
– Formularul G – formularul se depune în original, 
Si
– Bilanturi contabile 2011, 2012, 2013, vizate si înregistrate de organele competente – se vor depune in copie lizibila semnate si stampilate cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi: 2011, 2012, 2013 
2. Angajament de sustinere financiara, daca este cazul 
Modalitatea de indeplinire 
Angajamentul ferm va fi depus în original.

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1. Experienta similara: Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 (trei) ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 280.000 lei, la nivelul unui contract maxim 3 contracte insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2011, 2012, 2013. Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2014 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta Formularul E-in original. 
Ofertantul va completa Formularul F – in original – fisa de experienta similara pentru fiecare contract al carui obiect a fost prestarea de servicii similare. 
Raportarea numarului de ani (respectiv 3 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor. 
2. Informatii privind subcontractarea, daca este cazul. 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va completa Formularul D – în original. 
3. Informatii privind asocierea, daca este cazul. 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9–în original. 
4. Informatii privind capacitatea profesionala 
Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat, în ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii. 
Ofertantul trebuie sa faca dovada implicarii in contract a unui minim de experti cheie care au ca atributii principale cele cuprinse in caietul de sarcini, astfel: 
– responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul III – constructii de cai ferate, conform OMLPT nr. 777/2003 – pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii“ (copie dupa atestat si legitimatie valabile la data limita de depunere a ofertelor) 
– sef de santier, absolvent studii superioare cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin o lucrare; 
– responsabil calitate (RCQ) – prezentarea deciziei de numire; 
– responsabil cu SC – personal cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar de intretinere a elementelor infrastructurii feroviare trebuie sa fie autorizat in conditiile ordinului MTCT nr. 2262/2005; 
– responsabil protectia mediului – prezentarea deciziei de numire; 
– responsabil cu SSM – absolvent al unui curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca conform prevederilor din Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 (copie dupa certificat de absolvire). 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta Formularul I- în original- Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere. 
Declaratia va fi însotita de atestate si/sau legitimatie ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, respectiv: responsabil tehnic cu executia, responsabil cu SC si responsabil cu SSM. Pentru ofertantul care prezinta experti straini ce detin certificate/atestate echivalente emise de autoritatile de certificare abilitate din alt stat, acestea se vor depune pana la data limita de depunere a ofertelor, urmand ca ofertantul declarat castigator sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului atestatul recunoscut de autoritatile romane. 
5. Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul. 
Modalitatea de indeplinire 
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2. 
1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta în copie.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

       

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

93/ 739 /29.08.2014

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2014 14:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

27.10.2014 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  27.10.2014 11:00

 

Locul: Sucursala Regionala CF Craiova, camera 204.

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

CONTRACTUL ESTE PERIODIC

 

Nu

VI.2)  

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

ALTE INFORMATII

 

Nota: 1. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun în original. Model de declaratie – Formularul 15. 2. Ofertantul are însa obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza /confirma îndeplinirea cerintelor de calificare atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. 3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat). Ofertantul / ofertantul asociat va depune o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) – se depune în original. 4. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)  

CAI DE ATAC

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova

Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 351403214 , Fax:  +40 351403214

VI.5)  

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

 

06.10.2014 12:38

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content