Reevaluarea echipamentelor tehnologice, aparatelor si instalatiilor de masurare ,control, reglare…

Timp de lectură: 21 minute

 Reevaluarea echipamentelor tehnologice, aparatelor si instalatiilor de masurare ,control, reglare, mijloacelor de transport precum si mobilierului, aparaturii birotice si echipamentelor de protectie apartinand patrimoniului privat al CNCF CFR SA

 

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 142454/08.03.2013

Detaliu anunt 

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 07.03.2013 16:06

Data acceptarii ANRMAP: 08.03.2013 10:25

Data publicarii in SEAP: 08.03.2013 10:25

Trimite la OJ: Nu

Documentatie de atribuire 

Numar 

documentatie: 

82965

Denumire 

contract: 

„Reevaluarea echipamentelor tehnologice, aparatelor si instalatiilor 

de masurare ,control, reglare, mijloacelor de transport precum si 

mobilierului, aparaturii birotice si echipamentelor de protectie 

apartinand patrimoniului privat al CNCF CFR SA”

Data 

acceptare: 

07.03.2013

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA 

Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: 

Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul 

Achizitii Publice SPBS , Tel. +40 213192433 , In atentia: Craciun 

Dorina , Email: dorina.craciun@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , Adresa 

internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.elicitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele 

pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute 

la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 

subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

„Reevaluarea echipamentelor tehnologice, aparatelor si instalatiilor de 

masurare ,control, reglare, mijloacelor de transport precum si mobilierului, 

aparaturii birotice si echipamentelor de protectie apartinand patrimoniului 

privat al CNCF CFR SA”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor 

sau de prestare a serviciilor

Servicii 

11 – Servicii de consultanta in management si servicii conexe 

Locul principal de prestare: La sediul Central si pe raza Sucursalelor 

CREIR CF 1-8 ale beneficiarului si la sediul prestatorului. 

Codul NUTS: RO321 – Bucuresti 

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

„Reevaluarea echipamentelor tehnologice, aparatelor si instalatiilor de 

masurare ,control, reglare, mijloacelor de transport precum si mobilierului, 

aparaturii birotice si echipamentelor de protectie apartinand patrimoniului 

privat al CNCF CFR SA” 

Serviciul de reevaluare a echipamentelor tehnologice, aparatelor si 

instalatiilor de masurare, control, reglare, mijloacelor de transport precum 

si mobilierului, aparaturii birotice si echipamentelor de protectie apartinând 

domeniului privat al CNCF „CFR” SA, în conformitate cu prevederile 

OMFP nr.3055/2009 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme 

cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate si 

care trebuie sa se conformeze standardelor Nationale de evaluare adoptate de 

ANEVAR. 

Prestatorul are obligatia de a prezenta un Raport de reevaluare preliminar la 

data de 31.05.2013; 

Termenul de predare a raportului de reevaluare finala este data de 

14.06.2013.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79419000-4 – Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2) II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii 

publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 

„Reevaluarea echipamentelor tehnologice, aparatelor si instalatiilor de 

masurare ,control, reglare, mijloacelor de transport precum si mobilierului, 

aparaturii birotice si echipamentelor de protectie apartinand patrimoniului 

privat al CNCF CFR SA” 

LOT 1- Sucursala CREIR CF Bucuresti –7 662 lei; 

LOT 2– Sucursala CREIR CF Craiova – 4597 lei; 

LOT 3-Sucursala CREIR CF Timisoara-7948 lei; 

LOT 4- Sucursala CREIR CF Cluj- 5635lei; 

LOT 5- Sucursala CREIR CF Brasov-6208 lei; 

LOT 6-Sucursala CREIR CF Iasi- 5551 lei; 

LOT 7- Sucursala CREIR CF Galati- 5551lei; 

LOT 8- Sucursala CREIR CF Constanta-4704lei; 

LOT 9-Central CNCF CFR SA- 504620 lei.

Valoarea estimata fara TVA: 552,476 RON 

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

3 luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitateOfertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele 

ofertantului pentru fiecare lot in parte pentru care se depune oferta, asa cum 

sunt prezentate in Anexa B la prezenta fisa de date. Garantia de participare, 

in lei, poate fi constituita si in numerar la casieria CN CF„CFR”SA cu 

exceptia LOT 9. In cazul depunerii la casierie a contravalorii mai multor 

loturi, se va mantiona (chitanta /factura) clar pentru ce loturi se constituie. 

Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 

din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/

2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei 

pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea 

ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a 

ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare 

trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod 

solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare 

emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita 

de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). 

Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în Euro 

calculata la cursul BNR, aferent perioadei 01.01.2013-31.01.2013 ,de 1 Euro 

= 4,3793 Lei.Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: 

RO11054529; Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca 

Italo-Romena Ag. Mihalache;IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a 

acestui cuantum, conform legii 346/2004 cu modificarile si completarile 

ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare 

însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , 

fara TVA .Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a 

acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare.Garantia de buna executie a contractului se va 

constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele 

datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau 

orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate 

bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 3(trei) zile lucratoare de 

la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se 

va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona 

modalitatea de restituire. În cazul contractului de prestari servicii , 

autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna 

executie în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a 

obligatiilor asumate prin contract dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii 

asupra ei.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile 

relevante

fonduri proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se 

atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioareIII.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la 

inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionateCerinta nr.1 Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura 

ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul 

va depune o declaratie pe propria raspundere. 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii-Declaratie 

pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul 

A . Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / 

ofertant asociat/ tert sustinator. 

Cerinta nr.2. Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/

2006.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se 

afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest 

sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, 

ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea 

obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru 

asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general 

consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa 

rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun 

ofertele. 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.Formularul 

B1 -Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / 

ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c si d ale art.181 din 

OUG nr.34/2006) – Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor 

exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile 

sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, 

inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte 

situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele 

– se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul, 

dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat. 

Cerinta nr.3. Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/

2006.Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire 

ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/

2006 . Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii 

contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea 

procedurii de atribuire sunt: Sophocleous Dimtrios-Dir.General; Corneliu 

Cretu – Dir.Gen.Adj.Ec.;Sorin Alexandru TrandafirescuDir.Gen.Adj.Pr.Europ.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.; 

Constantin Manea – Dir.Gen.Adj.Exp; Florin Iuliu Tomescu -Dir.Asistenta 

Juridica si Resurse Umane; Petru Cesa-Dir.Teh; Daniela Manuela 

Dumitrescu – Dir.Comercial; Iulian Florin Mantescu-Director Contabilitate; 

Director Financiar – Daniela Cristea; Viorel Scurtu-Dir. Linii; Dir. 

Patrimoniu-Tarnita Ioan Vasile; Florina Mirica- Sef SACPE; Papa Traiancons. jur; Iacob Jana-Sef Serv.; Baicu Sorina – Sef STCD; Bogdan Branzan 

Fedeles – Sef pr.STCD; Mitroi Marilena- Ec.;Valentin Mitroi – sef birou 

STCD; Constantinescu Simona-Ec.; Daniela Manea – Sef birou AL; 

HropaciovPetruta Lorena-Ec; Craciun Dorina Mihaela – ing.; Raluca 

Munteanu-ing.; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat 

Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Popescu Constantin Cornel- 

Ec; Sandu Gabriela-cons jur; Tudor Gherghina-ing; Staicu Iulia-ing; 

Tobescu Aurel –ing; Panait Liudmila-ing.;Parvu Maria – Sef. Serv 

Contabilitate.; Iasnic Virgiliu Elvnio-ing. ;Florescu Ilona- ing; Daniel 

Petculescu – Sef Serviciu; Bogdan Sabau – Sef serv MMR,; Mlesteu Nicolae 

Ninel-Ing.; Leahu Iulian –Ing.;Olteanu Pompiliu –sef pr;Iacob Daniel 

Catalin-Sef Serv.; Iacob Jana-Sef Serv.Reprezentare. 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. Ofertantul 

va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original 

dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/

subcontractant. 

Cerinta nr.4 .Participarea la licitatie cu oferta independenta.Autoritatea 

contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune 

certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, 

însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de 

ANRMAP. 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. Formularul 

B3–în original. Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant. 

Dovada privind calitatea de IMM (unde este cazul).Dovezile privind 

calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor 

pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de 

garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:- 

în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:· „Declaratie privind 

încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” 

(Anexa 1) – în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: · „Declaratie 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si 

mijlocii” (Anexa 1);· „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” 

(Anexa 2);· „Fisa de parteneriat”;· „Întreprinderi partenere”- în cazul 

întreprinderilor legate – se vor depune: – · „Declaratie privind încadrarea 

întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 

1);· „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 

2);· „Întreprinderi legate”;· „Fisa privind legatura dintre întreprinderi” 

Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform 

prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile 

si completarile ulterioare. Modelele formularelor în Formulare.Ofertantii vor 

depune documentele în original. Cerinta nr.1. Obiectul de activitate si forma 

de inregistrare.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 

Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, valabil 

la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de 

activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor 

supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul 

constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a 

ofertelor.Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare 

care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de 

atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu 

prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident; In 

cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor 

depune documentele de mai sus. 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. Certificatul 

constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul 

Municipiului Bucuresti/ teritorial, valabil la data limita de depunere a 

ofertelor – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu 

originalul.Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 

Cerinta nr.2. Documente care dovedesc calitatea de membru corporativ al 

ANEVAR pentru operatorul economic ofertant – autorizatie eliberata de 

Uniune (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul). 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.Documente 

care dovedesc calitatea de membru corporativ al ANEVAR pentru 

operatorul economic ofertant – autorizatie eliberata de Uniune (copie 

semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul).Se depune de catre 

fiecare ofertant/ofertant asociat pentru partea din contract pe care o 

realizeaza.III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionate

Cerinta nr.1.Informatii privind situatia financiara: Cifra medie de afaceri 

globala pe ultimii 3 ani , în lei si în euro .Cerinta minima de calificare – 

realizarea unei cifre medii de afaceri globale ,pe ultimii 3 ani, egala sau mai 

mare decât valoarea minima impusa pentru fiecare lot in parte dupa cum 

urmeaza: 

LOT 1-15.000 lei;LOT 2- 9.000lei;LOT 3 – 15.800 lei; LOT 4 -11.200 lei; 

LOT 5- 12400 lei; LOT 6-11.000lei;LOT 7-11.000 lei;LOT 8-9.400lei;LOT 

9 –1.009.240 lei.Pentru conversia cifrei globale de afaceri din Lei în Euro, 

se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a României pentru 

anul respectiv : anul 2012 1euro=4,4560lei; anul 2011 1euro=4,2379 lei;anul 

2010 1euro=4,2099 lei; În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind 

sutuatia financiara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de 

sustinere încheiat în forma autentica din partea tertului, întocmit conform 

art. 11^1 din HG 925/2006. Demonstrarea îndeplinirii cerintei se face fie de 

ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora. 

Modalitatea de indeplinire 

Se va completa formularul G din Sectiunea FORMULARE, in original;Se 

depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionateCerinta nr. 1- Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei 

principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani, continând valori, perioade 

de prestare, beneficiari, indiferent dacã acestia din urmã sunt autoritãti 

contractante sau clienti privati .Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin un 

document/ contract/proces-verbal de receptie sau un numãr maxim de 3 

documente/contracte/procese-verbale de receptie care sã confirme prestarea 

de servicii în valoare cumulata minima impusa pentru fiecare lot in parte 

dupa cum urmeaza:LOT 1- 7.600 lei; LOT 2- 4.500lei;LOT 3 – 7.900 lei; 

LOT 4 – 5 .600lei; LOT 5- 6.200 lei; LOT 6-5.500 lei;LOT 7-5.500 lei; LOT 

8-4700lei; LOT 9- 500.000 lei; Conversia valorilor se va face la cursul lei/

euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum 

urmeaza:Anul 2012: 1 euro = 4,4560 lei; Anul 2011: 1 euro = 4.2379 lei; 

Anul 2010: 1 euro = 4,2099 lei; În cazul în care ofertantul invoca sustinerea 

privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un 

angajament de sustinere încheiat în forma autentica din partea tertului, 

întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006. Demonstrarea experientei 

similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea 

acestora. 

Modalitatea de indeplinire 

Modalitatea de indeplinire.O listã a principalelor servicii prestate în ultimii 3 

ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacã 

acestia din urmã sunt autoritãti contractante sau clienti privati – prezentarea 

cel putin a unui document/ contract/proces-verbal de receptie sau a unui 

numãr maxim de 3 documente/contracte/ procese-verbale de receptie care sã 

confirme prestarea de servicii în valoare cumulata minima impusa pentru 

fiecare lot in parte ;- Angajament de sustinere încheiat în forma autentica din 

partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul–

în original.Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 

Cerinta nr.2- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului 

angajat, al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani .Ofertantul va prezenta 

echipa ce va duce la indeplinire viitorul contract. Ofertantul trebuie sa faca 

dovada ca in echipa ce va duce la indeplinire viitorul contract va implica cel 

putin 1evaluator acreditatat ANEVAR sau 1 membru titular ANEVAR. In 

acest sens va prezenta documente care demonsrtreaza calitatea de evaluator 

acreditatat ANEVAR sau membru titular ANEVAR , semnate si stampilate 

pentru conformitate cu originalul. Documentele trebuie sa fie in termen de 

valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta CV-urile 

persoanelor mentionate. 

Modalitatea de indeplinire 

Modalitatea de indeplinire. Se va prezenta Formularul J din sectiunea 

formulare, in original.Se vor prezenta CV-urile persoanelor mentionate ca 

facand parte din echipa care se va ocupa cu derularea contractului, 

documente care demonstreaza calitatea de evaluator acreditatat ANEVAR 

sau membru titular ANEVAR, semnate si stampilate pentru conformitate cu 

originalul. Insotite de copii dupa diplome, atestate, etc… care sa sustina 

informatiile prezentate in CV. 

Informatii privind subcontractarea. Informatii privind partea din contract pe 

care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind 

subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le îndeplineasca si 

acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia/partea in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, datele de 

recunoastere ale subcontractantilor). 

Modalitatea de indeplinire 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 

Formularul D –în original. 

Informatii privind asocierea. In cazul asocierii ofertantul reprezentat printrun grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele 

care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor 

specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o 

execute fiecare si liderul de asociere). În cazul declararii ofertantului ca si 

câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna 

la semnarea contractului. 

Modalitatea de indeplinire 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii-Acord de 

asociere -în originalÎn cazul declararii ofertantului ca si câstigator, 

Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea 

contractului;

III.2.4) Contracte rezervate

Nu 

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu 

III.3.2) 

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale 

ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor 

respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

9/3/579/04.03.2013

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

NuIV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare 

(cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces 

la documente: 21.03.2013 14:00 

Documente de plata: NU 

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

28.03.2013 12:00

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana 

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 28.03.2013 12:30

Locul: sediul autoritatii contractante ,B-dul dinicu Golescu nr.38,sector 1, 

bucuresti, etaj 5, cam 75

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor cu imputernicire si copie BI/CI/

pasaport.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Alte fonduri 

VI.3) Alte informatii 

1.Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale 

transmise pe una din urmatoarele cai: – prin fax, la nr. 0213192433, intre 

orele 9-14 ,prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, 

intre orele 9-14. 2. Documentele de calificare , Propunerea tehnica si cea 

financiara se vor depune separat pentru fiecare lot in parte .(original + 

copie).3.Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, 

sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 4. Documentatia 

de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in 

termen legal la rubrica de "Documentatii clarificari si decizii " a anuntului 

de participare din SEAPpe site-ul https://www.e-licitatie.ro. 5. În cazul 

în care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, 

autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea 

departajarii ofertelor, iar contractul se va atribui ofertantului cu pretul cel 

mai mic.6. Atentionam ofertantii ca echipamentele tehnologice, aparatele si 

instalatiilor de masurare, control, reglare, mijloacelor de transport precum si mobilierului, aparaturii birotice si echipamentelor de protectie apartinand 

patrimoniului privat al CNCF CFR SA sunt raspandite pe razele Sucursalelor 

CREIR CF 1-8 care se intind pe mai multe judete.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: 

Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: 

office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet 

(URL): https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu art.256 indice 2 

din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane 

Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea: 

Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 213192526 , Fax: 

+40 213192526 , Adresa internet (URL): http:www.cfr.ro/CFR_new/

infrastructura

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

07.03.2013 16:06

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content