Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinând domeniului privat al CNCF “CFR” SA

Timp de lectură: 21 minute

 Anunt de participare (utilitati) numarul 142453/07.03.2013

Detaliu anunt 
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
Data transmiterii in SEAP: 07.03.2013 16:00
Data acceptarii ANRMAP: 07.03.2013 16:29
Data publicarii in SEAP: 07.03.2013 16:29
Trimite la OJ: Nu
Documentatie de atribuire 
Numar 
documentatie: 
82937
Denumire 
contract: 
Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinând domeniului privat 
al CNCF „CFR” SA
Data 
acceptare: 
07.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA 
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: 
Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul 
Achizitii Publice SPBS , Tel. +40 213192433 , In atentia: Craciun 
Dorina , Email: dorina.craciun@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , Adresa 
internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.elicitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele 
pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute 
la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anteriorI.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 
subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinând domeniului privat al 
CNCF „CFR” SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor 
sau de prestare a serviciilor
Servicii 
11 – Servicii de consultanta in management si servicii conexe 
Locul principal de prestare: La sediul Central si pe raza Sucursalelor 
CREIR CF 1-8 ale beneficiarului si la sediul prestatorului. 
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti 
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de reevaluare a terenurilor si constructiilor apartinând domeniului 
privat al CNCF „CFR” SA , în conformitate cu prevederile OMFP 
nr.3055/2009 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu 
directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate si care 
trebuie sa se conformeze standardelor Nationale de evaluare adoptate de 
ANEVAR.Prestatorul are obligatia de a prezenta un Raport de reevaluare 
preliminar la data de 31.05.2013. Termenul de predare a raportului de 
reevaluare finala este data de 14.06.2013.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79419000-4 – Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2) 
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii 
publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadruII.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 
„Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinând domeniului privat al 
CNCF „CFR” SA” 
LOT 1-„Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinând domeniului 
privat al CNCF „CFR” SA” – Sucursala CREIR CF Bucuresti –15584 lei 
LOT 2-„Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinând domeniului 
privat al CNCF „CFR” SA” – Sucursala CREIR CF Craiova- 21673 lei 
LOT 3-„Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinând domeniului 
privat al CNCF „CFR” SA” – Sucursala CREIR CF Timisoara-24086 lei 
LOT 4-„Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinând domeniului 
privat al CNCF „CFR” SA” – Sucursala CREIR CF Cluj- 18755 lei 
LOT 5-„Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinând domeniului 
privat al CNCF „CFR” SA” – Sucursala CREIR CF Brasov-22088 lei 
LOT 6-„Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinând domeniului 
privat al CNCF „CFR” SA” – Sucursala CREIR CF Iasi- 21061 lei 
LOT 7-„Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinând domeniului 
privat al CNCF „CFR” SA” – Sucursala CREIR CF Galati- 17049lei 
LOT 8-„Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinând domeniului 
privat al CNCF „CFR” SA” – Sucursala CREIR CF Constanta-7228lei
Valoarea estimata fara TVA: 147,524 RON 
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitateOfertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele 
ofertantului pentru fiecare lot in parte pentru care se depune oferta, asa cum 
sunt prezentate in Anexa B la prezenta fisa de date. Garantia de participare, 
in lei, poate fi constituita si in numerar la casieria CN CF„CFR”SA. In cazul 
depunerii la casierie a contravalorii mai multor loturi, se va mantiona 
(chitanta /factura) clar pentru ce loturi se constituie. Garantia de participare 
se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 
90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa 
va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii 
de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele 
asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de 
operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât 
româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si 
legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi 
eliberata în numele ofertantului si în Euro calculata la cursul BNR, aferent 
perioadei 01.01.2013-31.01.2013 , de 1 Euro = 4,3793 Lei.Cont garantie de 
participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529; Cont IBAN : 
RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache; 
I.M.M-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform 
legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care 
acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind 
statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA .Întreprinderile 
Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, 
conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare.Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin 
scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt 
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de 
o societate de asigurari, in termen de 3(trei) zile lucratoare de la data 
semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va 
restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea 
de restituire. În cazul contractului de prestari servicii , autoritatea 
contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în 
cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor 
asumate prin contract dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile 
relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se 
atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii specialeNu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la 
inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionateCerinta nr.1. Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din 
procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute 
la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest 
sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere. 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii-Declaratie 
pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul 
A . Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / 
ofertant asociat/ tert sustinator. 
Cerinta nr.2.Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/
2006.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se 
afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest 
sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, 
ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea 
obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru 
asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general 
consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa 
rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun 
ofertele. 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.Formularul 
B1 -Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / 
ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c si d ale art.181 din 
OUG nr.34/2006) – Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor 
exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile 
sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, 
inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte 
situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele 
– se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul, 
dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat. 
Cerinta nr.3. Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006. 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care 
se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 . Nota: 
persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce 
priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: 
Sophocleous Dimtrios-Dir.General; Corneliu Cretu – Dir.Gen.Adj.Ec.;Sorin 
Alexandru Trandafirescu-Dir.Gen.Adj.Pr.Europ.; Moldovan Macarie 
Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.; Constantin Manea – Dir.Gen.Adj.Exp; Florin 
Iuliu Tomescu -Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Petru CesaDir.Teh; Daniela Manuela Dumitrescu – Dir.Comercial; Iulian Florin 
Mantescu-Director Contabilitate; Director Financiar – Daniela Cristea; 
Viorel Scurtu-Dir. Linii; Dir. Patrimoniu-Tarnita Ioan Vasile; Florina MiricaSef SACPE; Papa Traian-cons. jur;Iacob Jana-Sef Serv.reprezentare; Baicu 
Sorina – Sef STCD; Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD; Mitroi 
Marilena- Ec.;Valentin Mitroi – sef birou STCD; Constantinescu SimonaEc.; Daniela Manea – Sef birou AL; HropaciovPetruta Lorena-Ec; Craciun 
Dorina Mihaela – ing.; Raluca Munteanu-ing.; Preda Georgiana-cons.jur; 
Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte IonutSef pr.; Popescu Constantin Cornel- Ec; Sandu Gabriela-cons jur; Tudor 
Gherghina-ing; Staicu Iulia-ing; Tobescu Aurel –ing; Panait Liudmilaing.;Parvu Maria – Sef. Serv Contabilitate.; Iasnic Virgiliu Elvnioing. ;Florescu Ilona- ing; Daniel Petculescu – Sef Serviciu; Bogdan Sabau – 
Sef serv MMR,; Mlesteu Nicolae Ninel-Ing.; Leahu Iulian –Ing.;Olteanu 
Pompiliu –sef pr;Iacob Daniel Catalin-Sef Serv. 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul proceduriiOfertantul va 
depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa 
caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant. 
Cerinta nr.4. Participarea la licitatie cu oferta independenta.Autoritatea 
contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune 
certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, 
însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de 
ANRMAP. 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. Formularul 
B3–în original. Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant. 
Dovada privind calitatea de IMM (unde este cazul)Dovezile privind calitatea 
de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru 
criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de 
garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:- 
în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:· „Declaratie privind 
încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” 
(Anexa 1) – în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: · „Declaratie 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si 
mijlocii” (Anexa 1);· „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” 
(Anexa 2);· „Fisa de parteneriat”;· „Întreprinderi partenere”- în cazul 
întreprinderilor legate – se vor depune: – · „Declaratie privind încadrarea 
întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 
1);· „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 
2);· „Întreprinderi legate”;· „Fisa privind legatura dintre întreprinderi” 
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform 
prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile 
si completarile ulterioare. Modelele formularelor în Formulare.Ofertantii vor 
depune documentele în original. Cerinta nr.1.Obiectul de activitate si forma 
de inregistrare.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, valabil 
la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de 
activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor 
supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul 
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a 
ofertelor.Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare 
care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de 
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident; In 
cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor 
depune documentele de mai sus. 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul proceduriiCertificatul 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul 
Municipiului Bucuresti/ teritorial, valabil la data limita de depunere a 
ofertelor – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu 
originalul.Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
Cerinta nr.2.Documente care dovedesc calitatea de membru corporativ al 
ANEVAR pentru operatorul economic ofertant in conformitate cu OG 24/
2011(masuri in domeniul evaluarii) – autorizatie eliberata de Uniune (copie 
semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul). Modalitatea de 
indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. Documente care dovedesc 
calitatea de membru corporativ al ANEVAR pentru operatorul economic 
ofertant – autorizatie eliberata de Uniune (copie semnata si stampilata pentru 
conformitate cu originalul)Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant 
asociat.III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionate
Cerinta nr.1.Informatii privind situatia financiara: Cifra medie de afaceri 
globala pe ultimii 3 ani , în lei si în euro Cerinta minima de calificare – 
realizarea unei cifre medii de afaceri globale ,pe ultimii 3 ani, egala sau mai 
mare decât valoarea minima impusa pentru fiecare lot in parte dupa cum 
urmeaza: 
LOT 1- 31.000 lei ; LOT 2- 43.000lei ;LOT 3 – 48.000 lei; LOT 4 – 
37.000lei ; LOT 5- 44.000lei ; LOT 6- 42.000lei ; LOT 7- 34.000lei ; LOT 
8-14.000lei 
Pentru conversia cifrei globale de afaceri din Lei în Euro, se va realiza la 
cursul mediu stabilit de Banca Nationala a României pentru anul respectiv: 
pentru anul 2012 1euro=4,4560lei; pentru anul 2011 1euro=4,2379 lei ; 
pentru anul 2010 1euro=4,2099 lei.În cazul în care ofertantul invoca 
sustinerea privind sutuatia financiara a unui tert, se va prezenta în original, 
un angajament de sustinere încheiat în forma autentica din partea tertului, 
întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006. Demonstrarea îndeplinirii 
cerintei se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea 
acestora. 
Modalitatea de indeplinire 
Se va completa formularul G din Sectiunea FORMULARE, in original; Se 
depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionateCerinta nr. 1- Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei 
principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani, continând valori, perioade 
de prestare, beneficiari, indiferent dacã acestia din urmã sunt autoritãti 
contractante sau clienti privati .Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin un 
document/ contract/proces-verbal de receptie sau un numãr maxim de 3 
documente/contracte/procese-verbale de receptie care sã confirme prestarea 
de servicii în valoare cumulata minima impusa pentru fiecare lot in parte 
dupa cum urmeaza: 
LOT 1- 15.500 lei;LOT 2- 21.500 lei ; 
LOT 3 -24.000 lei;LOT 4 -18.500 lei; 
LOT 5- 22.000 lei;LOT 6-21.000 lei; 
LOT 7-17.000 lei;LOT 8-7.000lei; 
Conversia valorilor se va face la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR 
pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:Anul 2012: 1 euro = 4,4560 
lei ;Anul 2011: 1 euro = 4.2379 lei;Anul 2010: 1 euro = 4,2099 lei; 
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a 
unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere încheiat în 
forma autentica din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/
2006. Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un 
singur sustinator fara cumularea acestora. 
Modalitatea de indeplinire 
Modalitatea de indeplinire. O listã a principalelor servicii prestate în ultimii 
3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacã 
acestia din urmã sunt autoritãti contractante sau clienti privati; 
– prezentarea cel putin a unui document/ contract/proces-verbal de receptie 
sau a unui numãr maxim de 3 documente/contracte/ procese-verbale de 
receptie care sã confirme prestarea de servicii în valoare cumulata minima 
impusa pentru fiecare lot in parte ; 
-Angajament de sustinere încheiat în forma autentica din partea tertului, 
întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul–în original. 
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat pentru partea din contract 
pe care o realizeaza. 
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat, al cadrelor 
de conducere in ultimii 3 ani.Ofertantul va prezenta echipa ce va duce la 
indeplinire viitorul contract. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in echipa 
ce va duce la indeplinire viitorul contract va implica cel putin 1 evaluator 
acreditatat ANEVAR sau 1 membru titular ANEVAR. In conformitate cu 
OG 24/2011, in acest sens va prezenta documente care demonsrtreaza 
calitatea de evaluator acreditatat ANEVAR sau membru titular ANEVAR , 
semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul. Documentele 
trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. 
Se vor prezenta CV-urile persoanelor mentionate. 
Modalitatea de indeplinire 
Modalitatea de indeplinire Se va prezenta Formularul J din sectiunea 
formulare, in originalSe vor prezenta CV-urile persoanelor mentionate ca 
facand parte din echipa care se va ocupa cu derularea contractului, 
documente care demonstreaza calitatea de evaluator acreditatat ANEVAR 
sau membru titular ANEVAR, semnate si stampilate pentru conformitate cu 
originalul. Insotite de copii dupa diplome, atestate, etc… care sa sustina 
informatiile prezentate in CV. Informatii privind subcontractarea. Informatii privind partea din contract pe 
care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind 
subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le îndeplineasca si 
acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia/partea in care 
contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, datele de 
recunoastere ale subcontractantilor). 
Modalitatea de indeplinire 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul proceduriiFormularul 
D –în original 
Informatii privind asocierea. In cazul asocierii ofertantul reprezentat printrun grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele 
care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor 
specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o 
execute fiecare si liderul de asociere). În cazul declararii ofertantului ca si 
câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna 
la semnarea contractului. 
Modalitatea de indeplinire 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii- Acord de 
asociere -în originalÎn cazul declararii ofertantului ca si câstigator, 
Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea 
contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu 
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu 
III.3.2) 
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale 
ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor 
respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta9/3/578/04.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare 
(cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces 
la documente: 21.03.2013 14:00 
Documente de plata: NU 
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.03.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana 
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2013 10:30
Locul: sediul autoritatii contractante D-dul Dinicu Golescu nr.38,Sector 1, 
Bucuresti ,ET 5 CAM.79
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor cu imputernicire si copie BI/CI/
Pasaport.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri 
VI.3) Alte informatii 
1.Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale 
transmise pe una din urmatoarele cai: – prin fax, la nr. 0213192433, intre 
orele 9-14 ,prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, 
intre orele 9-14.2. Documentele de calificare , Propunerea tehnica si cea 
financiara se vor depune separat pentru fiecare lot in parte .(original + 
copie). 3.Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, 
sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 4. Documentatia de 
atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen 
legal la rubrica de "Documentatii clarificari si decizii " a anuntului de 
participare din SEAPpe site-ul https://www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care, 
se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii 
ofertelor, iar contractul se va atribui ofertantului cu pretul cel mai mic. 6. 
Atentionam ofertantii ca terenurile si constructiile apartinand patrimoniului 
privat al CNCF CFR SA sunt raspandite pe razele Sucursalelor CREIR CF 1-
8 care se intind pe mai multe judete.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: 
Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: 
office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet 
(URL): https://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu art.256 indice 2 
din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane 
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea: 
Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 213192526 , Fax: 
+40 213192526 , Adresa internet (URL): http:www.cfr.ro/CFR_new/
infrastructura
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2013 16:00
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content