Reluare Servicii de evaluare a cladirilor de pe raza SRCF Iasi pentru stabilirea valorii impozabile”- LOT 1-8 si anume: Lot 1: Jud. Bacau Lot 2: Jud. Bistrita Nasaud Lot 3: Jud.Botosani Lot 4: Jud.Galati Lot 5: Jud. Suceava Lot 6: Jud.Iasi Lot 7:Jud.Vaslu

Timp de lectură: 18 minute

nunt de participare (utilitati) numarul 167239/06.04.2016

 

Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 05.04.2016 09:55
Data acceptarii ANRMAP: 06.04.2016 16:30
Data publicarii in SEAP: 06.04.2016 16:30
Trimite la OJ: Nu

 

Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 225414
Denumire contract: „Servicii de evaluare a cladirilor de pe raza SRCF Iasi pentru stabilirea valorii impozabile”- LOT 1-8 si anume: Lot 1: Jud. Bacau Lot 2: Jud. Bistrita Nasaud Lot 3: Jud.Botosani Lot 4: Jud.Galati Lot 5: Jud. Suceava Lot 6: Jud.Iasi Lot 7:Jud.Vaslui Lot 8:Jud.Neamt
Data acceptare: 11.02.2016

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala: CN CF CFR SA prin Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1, Birou Achizitii Publice , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700090 , Romania ,Punct(e) de contact: Anca Mirela Harabagiu , Tel. +40 232273507 , In atentia: Anca Mirela Harabagiu , Email: anca.harabagiu@cfr.ro , Fax: +40 232273507 ,Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
„Servicii de evaluare a cladirilor de pe raza SRCF Iasi pentru stabilirea valorii impozabile”- LOT 1-8 si anume: Lot 1: Jud. Bacau Lot 2: Jud. Bistrita Nasaud Lot 3: Jud.Botosani Lot 4: Jud.Galati Lot 5: Jud. Suceava Lot 6: Jud.Iasi Lot 7:Jud.Vaslui Lot 8:Jud.Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 – Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Pe raza de activitate a SRCF Iasi
Codul NUTS: RO21 – Nord-Est

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
stabilirea valorii impozabile a cladirilor prin intocmirea de rapoarte de evaluare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79419000-4 – Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1506 cladiri, grupate pe 8(opt) loturi, conform anexelor pe loturi din Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 376,500 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
9 zile incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia pentru participare este de: LOT 1 = 530 lei; LOT 2 = 290 lei; LOT 3 = 630lei; LOT 4 = 140 lei; LOT 5 = 2200 lei; LOT 6 = 1700; LOT 7 =1000 ; LOT 8 = 900 si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei sume. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul Sucursalei Regionale CF Iasi (CUI 15670513) nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. NOTA: Garantia de participare se va constitui separat pentru fiecare lot în parte la care se depune oferta. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 10% (5,00 % pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie în lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (2) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Program finantat din fonduri proprii 2016 – Cheltuieli diverse cu servicii executate de terti- anexa 2 la fila BVC
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original.
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original.
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 691 din OUG nr. 34/2006 Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 691” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala RCF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Director: ing. George Radu PIPA
Contabil sef: ec. Maria RUSU
Sef oficiu juridic jr. Luminita STANESCU
Sef divizie Patrimoniu ing.. Sorin Alexandru TRANDAFIRESCU
Sef serviciu comercial ing. Carmen MihaelaNEGRU
Sef birou BAP ing. Anca Mirela HARABAGIU
Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010 Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta. Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original.
Nota: În cazul unei asocieri se va prezenta un singur Formular 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” semnat de toti asociatii, conform Ord. Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010.
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ; din certificate sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor conf Notificarii 191/2014 a ANRMAP
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP) ; din certificate sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor conf Notificarii 191/2014 a ANRMAP
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Ofertantii straini vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Informatii referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei 1.Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca obiectul de activitate principal/secundar; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata.
Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani respectiv 2013, 2014, 2015, în valoare totala de cel putin:
Lot 1 = 53.000 lei;
Lot 2 = 29.000 lei;
Lot 3 = 63.000 lei;
Lot 4 = 14.000 lei;
Lot 5 = 220.000 lei;
Lot 6 = 170.000;
Lot 7 =100.000 ;
Lot 8 = 90.000
Documente care sustin criteriul de calificare:
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4
b)Bilanturile contabile vizate si înregistrate de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei;
Anul 2014: 1 euro=4,4446 lei.
Anul 2015: 1 euro=4,4450lei;
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte.
c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Nota: În cazul în care exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi îndeplinita prin cumularea capacitatii economice a tertului/tertilor cu cea a ofertantului, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B si Formularele 25, 25A din Sectiunea III – Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii similare cu cele ce fac obiectul procedurii de achizitie, prestate în ultimii 3 ani.
Ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul/invitatia), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare prestarea în ultimii 3 ani de servicii de natura sau complexitate similara in valoare cumulata de minim:
• Lot 1 = 26.500 lei(fara TVA)
• Lot 2 = 14.500 lei(fara TVA)
• Lot 3 = 31.500 lei(fara TVA)
• Lot 4 = 7.000 lei (fara TVA)
• Lot 5 = 110.250 lei(fara TVA)
• Lot 6 = 86.500 lei(fara TVA)
• Lot 7 = 54.750 lei(fara TVA)
• Lot 8 = 45.500 lei(fara TVA)
in baza a cel putin unu, maxim 3 contracte.
Se vor prezenta Formularele 6 privind Experienta similara
Prestarile de servicii se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente edificatoare emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, în conformitate cu art. 188 alin. 2) lit. a) din OUG 34/ 2006, care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare (copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul de pe parti relevante din contracte, recomandare din partea beneficiarilor sau documente constatatoare, din care sa rezulte ca lucrarile au fost efectute în conformitate cu normele profesionale în domeniu si au fost duse la bun sfârsit). *). Valoarea serviciilor similare care va fi luata in considerare pentru experienta similara este valoarea corespunzatoare perioadei de trei ani raportata la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. Contractele la care fac referinta documentele prezentate trebuie sa acopere categoriile de servicii solicitate. Daca participarea la realizarea contractelor mentionate s-a facut in alta calitate decat cea de contractant unic, atunci se vor specifica doar categoriile de servicii prestate efectiv numai de catre ofertant.
*)prin «servicii duse la bun sfarsit», conform art.13 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011, se inteleg: -servicii receptionate partial; -servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
Modalitatea de indeplinire
Formularele 6 din Sectiunea III – Formulare, pentru fiecare contract a carui obiect a fost prestarea de servicii similare.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei;
Anul 2014: 1 euro=4,4446 lei;
Anul 2015: 1 euro=4,4450 lei;
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte.
c)Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului din care:
– evaluator autorizat ANEVAR – conform O.G.nr. 24/2011 – privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor;
In acest sens va prezenta documente care demonstreaza
calitatea de evaluator acreditat ANEVAR sau membru titular ANEVAR, semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
– verificator rapoarte de evaluare autorizat conform Standardului de evaluare GEV 500—anexa 4
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini se vor prezenta documentele echivalente emise în statul de resedinta, în termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, urmând ca la semnarea contractului (în cazul în care vor fi declarati câstigatori) sa prezinte documentele recunoscute de autoritatile române.
Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani, Formularul 8 „Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului” ?i Formularul 8A – CV.
Modalitatea de indeplinire
Formularele 7, Formularul 8 si Formularul 8A din Sectiunea III – Formulare
d) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Nota: a) In conformitate cu articolul 11^1 alin. 4 din HG 925/2006, in cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de servicii prestate intr-o perioada anterioara, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare, neconditionat si irevocabil, va asigura sus?inerea tehnica pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate si a contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi încheiat între ofertant si autoritatea contractanta. Se va prezenta in
original, un angajament ferm de sustinere privind experienta similara din partea tertului, intocmit conform art.11^1 din HG 925/2006. Documentele/contractele/procesele verbale de receptie prezentate din partea tertului, vor trebui sa indeplineasca aceleasi cerinte solicitate mai sus ofertantilor. b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, situatia tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la lit. a), cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati. c) Atunci cand ofertantul beneficiaza de sustinerea unor terti, cerinta privind experienta similara va putea fi demonstrata prin cumularea capacitatii tertilor cu cea a ofertantului (conform Art.7 din Instructiunea nr.1/2015 a ANRMAP).
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B si Formularele 26, 26A din Sectiunea III – Formulare
e) Informatii privind subcontractarea
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai în fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul în original, încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica (art. 96 din HG nr. 925/2006). Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22, Formularul 22A, iar subcontractantul Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare.
f) Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul depunerii unei oferte comune se vor respecta prevederile Ord. ANRMAP nr. 509/2011 si art. 46 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
In caz de oferta comuna se va prezenta Formularul 20 si Formularul 21 din Sectiunea III – Formulare si individual pentru fiecare membru a asocierii Formularul 3, Formularul 3A si Formularul 3B
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.04.2016 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2016 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.04.2016 10:00
Locul: Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1 , Iasi , Biroul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) ALTE INFORMATII
Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si a carei propunere financiara va contine pretul cel mai scazut. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Conform prevederilor art. 24 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul poate preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala). Toate documentele ofertei în alta limba, vor fi însotite de traducerea autorizata în limba romana (exceptie facand documentele care dovedesc modul de indeplinire a obligatiilor de plata, a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul de stat si local, care vor fi prezentate în traducere autorizata si legalizata).
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Sucursalei Regionale Iasi
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700090 , Romania , Tel. +40 232215600 , Fax: +40 232215601 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
05.04.2016 09:55

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content