Repararea inductoarelor de cale in carcasa nemetalica

Timp de lectură: 19 minute
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) 
 
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
 Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , 
 
Romania , Punct(e) de contact: Directia Achiztiii Contracte- Serviciul AP SPBS , Tel. +40 213192433 , 
 
Email: raluca.munteanu@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa 
 
profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si 
 
sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
 Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale 
 
acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
 Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
 II.1) Descriere
 
 II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
 Repararea inductoarelor de cale in carcasa nemetalica
 
 II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a 
 
serviciilor
 
 Servicii
 
1 – Servicii de intretinere si reparare
 
Locul principal de prestare: La sediul declarat al prestatorului. 
 
Locurile de predare/primire ale inductoarelor defecte/reparate, sunt la sediul SRCF mentionate in Anexa 
 
la caietul de sarcini.
 
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
 
II.1.3) Anuntul implica
 
 Un contract de achizitii publice
 
 II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
 
 II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
 Reparatiile se executa la inductoarele de cale utilizate in instalatia pentru controlul automat al vitezei 
 
trenurilor si autostop tip INDUSI
 
 II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
 50220000-3 – Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru 
 
alte echipamente (Rev.2) 
 
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
 
 II.1.8) Impartire in loturi
 
 Nu
 
II.1.9) Vor fi acceptate variante
 
Nu
 
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 
 
Repararea inductoarelor de cale in carcasa nemetalica.
 
Valoarea estimata fara TVA: 930,000 RON 
 
II.2.2) Optiuni
 
Nu
 
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
 
 200 zile incepand de la data atribuirii contractului 
 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) Conditii referitoare la contract
 
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantie de participare : 9.300 lei Ofertantul/candidatul va constitui garantie pentru participare 
 
in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 
 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 
 
de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare poate fi 
 
eliberata în numele ofertantului si în alte valute la cursul mediu BNR, stabilit cu 5 zile inainte de data 
 
limita de depunerea ofertelor. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie aceasta 
 
va eliberata în numele ofertantului conform Formularului 2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru 
 
participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor. În cazul depunerii de 
 
oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca 
 
acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa 
 
în alta limba decât româna va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. Cont 
 
garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 
 
6603 CC02, Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti. Întreprinderile Mici si Mijlocii 
 
beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile 
 
si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de 
 
declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a 
 
contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, sau – prin retineri succesive din sumele 
 
datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011, sau – orice alt instrument 
 
de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen 
 
de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna 
 
executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. 
 
În cazul contractului de prestari servicii , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui 
 
garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor 
 
asumate prin contract dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei in conformitate cu alin (2) 
 
art. 92 din HG 925/2006.
 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Fonduri proprii
 
III.1.3)Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
 
III.2) Conditii de participare
 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 
 
comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Cerinta nr. 1 
 
Eligibilitatea Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla în una sau mai 
 
multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest 
 
sens, candidatul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea.
 
 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
– Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A
 
 Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat/candidat asociat/tert sustinator.
 
 Cerinta nr. 2 
 
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla în una sau mai multe din 
 
situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, candidatul va depune o declaratie în 
 
conformitate cu Formularul B1. Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat / 
 
candidat asociat/ tert sustinator.
 
 – De asemenea, candidatul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor 
 
exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele 
 
componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscal 
 
trebuie sa reiasa ca candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este 
 
prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor.
 
 In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare candidat asociat din asociere .
 
 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
Declaratia va fi în conformitate cu Formularul B1 . 
 
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator 
 
(tertul doar pentru literele a, c1, d ).
 
 – Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor 
 
si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general 
 
consolidate, inclusiv catre bugetele locale – se depune în original / copie legalizata/ copie lizibila conform 
 
cu originalul de catre fiecare candidat / candidat asociat
 
 Cerinta nr. 3 
 
Neîncadrarea la art.691 din OUG nr. 34/2006 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care se afla în situatia 
 
prevazuta la art.691 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
 
 Nota: 
 
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, 
 
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Alexandru Macarie Moldovan -Dir.General; Sorina 
 
Baicu – Dir.Gen.Adj.Ec.; Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Expl; Aron Valer Pop –Dir.Achizitii Contracte; Irina 
 
Petrescu-Dir.Asistenta Juridica; Ioan Pop-Dir. Instalatii; Cretu Corneliu-Dir.Financiar; Mantescu Iulian-
Dir.Contabilitate;Daniela Dumitrescu- Sef SAPSPBS; Mitroi Valentin-Sef STCD, Florina Mirica –Sef 
 
SCLAAP; Liviu Lambru-Serviciu PDA; Constantin Oana –Serviciul PDA; Eugen Mandrea-Serviciul IS; 
 
Dumitru Stefan-Serviciu PDA ; Ovidiu Mihaescu-Consilier;Daniela Manea-sef birou AP; Mirela Laudat-
DAJ; Mariana Buholt-DAJ; Georgiana Preda-DAJ; Ionut Melinte-DAJ; Claudiu Stroe-Sef serv.RICJ.; Jana 
 
Iacob-sef serviciu; Papa Traian- cons.juridic; Petrescu Violeta –Cons.jur.;Craciun Dorina-ing.SAPSPBS; 
 
Munteanu Raluca-ing.SAPSPBS; Tudor Gherghina-ing.SAPSPBS; Constantinescu Simona- sef birou Serv. 
 
TCD ;Bogdan Fedeles Brânzan –sef proiect Serv. TCD;Popescu Cornel- ec.Serv. TCD;Alexandru Nicoleta – 
 
ing.SAPSPBS; Staicu Iulia-ing.SAPSPBS.
 
 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
Candidatul va depune Formularul B2 – Formularul se depune în original dupa caz de catre fiecare 
 
candidat/candidat asociat/tert sustinator/subcontractant .
 
 Cerinta nr. 4 
 
Participarea la licitatie cu oferta independenta 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de 
 
participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 
 
octombrie 2010 emis de ANRMAP
 
 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
Formularul B3–în original 
 
Formularul se depune în original dupa caz de catre fiecare candidat/candidat asociat.
 
 Calitatea de IMM, daca este cazul 
 
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru 
 
criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie.
 
 Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a candidatului: 
 
în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: 
 
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)
 
 – în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: 
 
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
 
 • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); 
 
• „Fisa de parteneriat”; 
 
• „Întreprinderi partenere” 
 
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune: 
 
– 
 
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
 
 • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); 
 
• „Întreprinderi legate”; 
 
• „Fisa privind legatura dintre întreprinderi” 
 
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 
 
44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta nr. 1
 
 Obiectul de activitate si forma de inregistrare 
 
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului 
 
Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului. Obiectul contractului 
 
trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile 
 
cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a 
 
candidaturilor.
 
 Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de 
 
inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, 
 
in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
 
 In cazul ofertei comune (asocierii): In cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de fiecare 
 
asociat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
 
 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului 
 
Bucuresti/ teritorial, valabil la data limita de depunere a candidaturilor – se depune în original / copie 
 
legalizata, copie lizibila conform cu originalul.
 
 Se depune de catre fiecare candidat/candidat asociat 
 
Cerinta 2 : 
 
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER 
 
Conform OMT 290/2000 candidatul trebuie sa detina : 
 
Autorizatie de furnizor feroviar pentru serviciile licitate. 
 
Autorizatia trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
 
– În cazul în care, valabilitatea Autorizatiei AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului, 
 
candidatul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca 
 
va prelungi valabilitatea acesteia, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea 
 
contractanta.
 
 – Agrement AFER pentru serviciile licitate. 
 
Agrementele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a candidaturilor.
 
 – În cazul în care, valabilitatea Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, 
 
candidatul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca 
 
va prelungi valabilitatea acestuia, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea 
 
contractanta.
 
 Nota: 
 
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata 
 
îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
 
 Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de 
 
autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
 
 Modalitatea de indeplinire 
 
Autorizatie de furnizor feroviar pentru serviciile licitate ; Agrement AFER pentru serviciile licitate.
 
 Documentele se depun în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
 
 Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Cifra medie anuala globala de afaceri – se solicita cu titlu informativ. 
 
Ofertantul care trebuie sa efectueze conversia valorilor va utiliza cursul de schimb mediu anual leu/
 
valuta stabilit de catre BNR pentru fiecare an in parte (2011, 2012,2013).
 
 Modalitatea de indeplinire 
 
Se va completa formularul G in original; 
 
Se depune de catre fiecare candidat/candidat asociat
 
III.2.3) Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Cerinta nr. 1 
 
Experienta similara 
 
Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei cu serviciile prestate în ultimii 3 ani, care va 
 
contine valori, cantitate si beneficiarii indiferent dacã acestia din urmã sunt autoritãti contractante sau 
 
clienti privati.
 
 În cazul în care candidatul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în 
 
original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
 
 Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 69 indice 1, art. 180 si art. 
 
181 lit. a, c1 si d. din OUG34/2006.
 
 Demonstrarea experientei similare se face fie de candidat, fie de un singur sustinator fara cumularea 
 
acestora.
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
 
Formular E – lista cu serviciile prestate – în original) 
 
– Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este 
 
cazul–în original.
 
Se depune de catre fiecare candidat/candidat asociat 
 
Informatii privind asocierea. 
 
In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu 
 
oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica 
 
in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). 
 
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asociereasa fie legalizata numai in cazul in care 
 
oferta comuna este declarata castigatoare.
 
 Modalitatea de indeplinire 
 
Acord de asociere – în original 
 
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asociereasa fie legalizata numai in cazul in care 
 
oferta comuna este declarata castigatoare.
 
 Cerinta nr. 1 
 
Standarde de asigurare a calitatii: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului 
 
calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent, având domeniul similar cu cel supus achizitiei, eliberat 
 
de organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel 
 
corespunzator al calitatii ( candidatul, asociatul, dupa caz – în copie lizibila cu mentiunea “conform 
 
cu originalul”). Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea 
 
unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul 
 
propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a candidaturilor. În cazul 
 
asocierilor, conditia se va considera îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea 
 
din contract pe care o realizeaza. În confonformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta 
 
certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
 
 Modalitatea de indeplinire 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Candidatul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform SR EN 
 
ISO 9001:2008 sau echivalent, în copie, conform cu originalul.
 
III.2.4) Contracte rezervate
 
 Nu
 
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
 Nu
 
 SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
 IV.1) Tipul procedurii
 
 IV.1.1) Tipul procedurii
 
 Negociere
 
 Au fost deja selectati candidati
 
 Nu
 
 IV.2) Criterii de atribuire
 
 IV.2.1) Criterii de atribuire
 
 Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
 
IV.3) Informatii administrative
 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
 9/3/1811/22.07.2014
 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
 
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:02.09.2014 
 
00:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
09.09.2014 10:30
 
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana 
 
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 09.09.2014 11:00
 
Locul: B-dul Dinicu Golescu nr.38, et.5, cam.79, aripa Grivita.
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si membrii imputerniciti ai ofertantilor.
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1) Contractul este periodic
 
Nu
 
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
 Nu
 
Tip de finantare: Alte fonduri
 
VI.3) Alte informatii 
 
1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact 
 
din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, 
 
sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral 
 
în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile 
 
de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului 
 
de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate 
 
pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru 
 
ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor. 6. Candidaturile/ofertele se vor 
 
depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu 
 
Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. 
 
7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen 
 
legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. 8. In cazul 
 
contestatiilor/cererilor/plangerilor se aplica prevederile OUG 51/28.06.2014. 9. Perioada minima pe 
 
parcursul careia ofertantul trebuie sa îsi mentina oferta este 90 zile (de la termenul limita de depunere a 
 
ofertei) DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul 
 
si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si 
 
daune interese, garantia de buna executie a contractului. Candidatii care vor îndeplini toate cerintele 
 
minime de calificare vor fi declarati calificati. Toti candidatii declarati calificati vor fi preselectati pentru 
 
etapa aII-a de negociere.
 
VI.4) Cai de atac
 
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , 
 
Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa 
 
internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006.
 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica
 
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , 
 
Romania , Tel. +40 021/3192526 , Fax: +40 021/3192526
 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
 
12.08.2014 14:29
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content