Reparatie linia CF Miercurea Sibiului-Cunta km 52+244-61+582

Timp de lectură: 26 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 156253/24.12.2014

 

 

 

 

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 22.12.2014 12:27

Data acceptarii ANRMAP: 23.12.2014 12:09

Data trimiterii la OJ: 23.12.2014

Data publicarii in SEAP: 24.12.2014 01:30

Trimite la OJ: Da

 

Numarul anuntului in OJ:  

/S

 Din

*

 

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

171776

Denumire contract:

„Reparatie linia CF Miercurea Sibiului-Cunta km 52+244-61+582″

Data acceptare:

22.12.2014

 

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul achizitii Publice SPBS , Tel.  +40 213192433 , In atentia:  Manea Daniela, Staicu Iulia , Email:  daniela.manea@cfr.ro, iulia.staicu@cfr.ro , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

„Reparatie linia CF Miercurea Sibiului-Cunta km 52+244-61+582″

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: linia CF Miercurea Sibiului-Cunta
km 52+244-61+582

Codul NUTS: RO121 – Alba

 

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Lucrarea se va executa pe intervalul Miercurea Sibiului-Cunta, km 52+244 – 61+582 situat pe
linia CF 210. Zona lucrarilor se afla între pozitiile kilometrice 52+244 si 61+582. Lucrarile se vor executa la infrastructura si suprastructura CF, instalatii CED, instalatii Telecomunicatii, podete.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

45234100-7 – Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)

 

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Da

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

 

 

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Lucrarile se vor executa la infrastructura si suprastructura CF, instalatii CED, BLA, instalatii telecomunicatii, podet 56+942 si podet 52+465, aferente liniei CF Miercurea Sibiului-Cunta, km 52+244 – 61+582
Valoarea estimata a contractului este 32.440.690 lei fara TVA si este compusa din:
– 29.463.400 lei constructii montaj si 2.977.290 lei cheltuieli diverse si neprevazute

– cheltuielile diverse si neprevazute reprezinta un procent de 10% din valoarea cheltuielilor prevazute pentru investitia de baza, fara organizare de santier (conform art. 5.3. pct.a. din HG nr.28/2008).

 

Valoarea estimata fara TVA: 32,440,690 RON

 

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare

 

18  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Ofertantul va constitui garantie pentru participare in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de: 580.000 lei. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie aceasta va eliberata în numele ofertantului conform Formular nr.2. Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului fara TVA. Constituirea garantiei de buna executie a contractului de lucrari se face conform art.90 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se constituie prin scrisoare de garantie bancara sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara, sau de o societate de asigurari, în termen de 5 zile de la semnarea contractului de ambele parti. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie total sau partial, proportional cu gradul de nerealizare a obligatiilor contractuale, în limita prejudiciului creat. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate. Dacã pãrtile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art. 90 (3) din HG nr. 925/2006. În cazul restituirii garantiei se vor aplica prevederile art. 92 alin.(4) din HG nr. 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Buget de stat- Plata se va face in termen de 5 zile de la data primirii fondurilor catre CNCF „CFR”SA de la bugetul de stat

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
– Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.
Cerinta nr. 2
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. – De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
– Formularul B1.
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator(tertul doar literele a, c indice 1 si d)
– Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale – se depun în original/copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul

In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere
Cerinta nr. 3

Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .
Personalul implicat direct in procedura este:
Moldovan Macarie Alexandru -Dir.General; Sorina Baicu – Dir.Gen.Adj.Ec.; Cesa Petru – Dir.Gen. Adj.Teh.;Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Exp; Irina Petrescu -Dir.Asistenta Juridica ; Jana Iacob – sef serviciu Reprezentare, Stroe Claudiu –sef Servicu CLAAP; Ivan Rodica –Dir.Tehnic ; Aron Pop – Dir. Achizitii Contracte; Director Financiar – Corneliu Cretu ;Iulian Mantescu-Director Contabilitate; Violeta Louis –Sef Serv. Investitii ; Dumitrescu Daniela – Sef Serv.APSBBS; Mitroi Valentin – Sef STCD; Mitroi Marilena – Ec; Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD; Constantinescu Simona – sef birou STCD; Popescu Constantin Cornel- Ec .; Daniela Manea – Sef birou AP; Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia-ing; Alexandru Nicoleta –ing.; Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. jur; Violeta Petrescu-cons.jur.; terti; Lica Pauleta –Sef pr.
Sucursala Regionala CF Brasov: Pintea Ioan – Dir. Regional; Nasulea Mariana – Contabil sef reg.; Gabriela Voinea – Sef Divizie tehnica; Moritz Adam- Sef serviciu investitii; Zetu Tatiana- Sef oficiu juridic ; Honcu Rodica – inginer I; Barbu Ion – inginer IV.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantul va depune Formularul B2
Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ subcontractant/tert sustinator.
Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3 – în original
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant / ofertant asociat
Pentru operatorii economici ce au calitatea de IMM (daca e cazul)
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:
– în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Fisa de parteneriat”;
• „Întreprinderi partenere”
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:

• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Întreprinderi legate”;
• „Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelele formularelor enumerate se regasesc în – Formulare. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie contina codul CAEN corespondent tipului de activitati supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial- se depune în original/copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident.
In cazul ofertei comune (asocieri): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER

– Ofertantul trebuie sa detina Autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica sau agrement tehnic feroviar emise de AFER., in conformitate cu OMT290/2000, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru :
• constructie/reparatie de cale ferata în executie mecanizata,cu sudarea sinelor
• constructie/reparatie lucrari de arta,
• reparatii capitale/constructii montaj instalatii de centralizare electrodinamica si bloc de linie automat (CED-BLA),
• reparatii capitale/constructii montaj instalatii de telecomunicatii feroviare (TTR),
Specializarile AFER vor putea fi prezentate separat sau cumulativ; conditia obligatorie este de a se face dovada cu documente pentru toate specializarile contractului enumerate mai sus.
În cazul în care Autorizatia AFER si/sau a Certificatul de omologare tehnica sau Agrementul tehnic feroviar nu sunt valabile pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului si va înstiinta autoritatea contractanta.
In cazul în care, un operator economic strain nu detine autorizatiile, agrementele, omologarile solicitate, acesta poate prezenta autorizatii / agremente / omologari echivalente emise de organisme similare AFER-ului din statele în care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER.
În conformitate cu art.7 din Ord. ANRMAP nr.509 :
1. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati – respectiv subcontractantul, daca este cazul – detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva.
2. Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acestea constituie o resursa netransferabila.
Modalitatea de indeplinire:
– Autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica sau agrement tehnic feroviar emise de AFER., valabile la data limita de depunere a ofertelor.
– In cazul in care autorizatiile / certificatele de omologare/ agrementele nu sunt valabile pe toata perioada de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care va fi declarat castigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toate durata de derulare a contractului si va instiinta autoritatea contractanta.

Documentele se depun în original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri

Fisa de informatii generale (Formular G) din care sa rezulte cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 ani, respectiv anii 2013, 2012, 2011 care sa reflecte capacitatea ofertantului de a sustine contractul, în valoarea egala sau mai mare de 30.000.000 lei.
Conversia valorilor se va face la cursul lei/valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea financiara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere financiara, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006. Demonstrarea cifrei de afaceri se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

1. Fisa de informatii generale (Formular G)
2. Angajament de sustinere financiara din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul.

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Informatii privind asocierea.

In cazul asocierii, Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
– Acord de asociere -în original
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Informatii privind subcontractarea

In cazul in care ofertantul doreste subcontractarea unei parti din contract, conform art.45 din OUG 34/2006, acesta are obligatia de a preciza în mod cât mai clar partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
În cazul în care parti din lucrare urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subantreprenori, la semnarea acordului contractual, Executantul va furniza Beneficiarului contractele încheiate de Executant cu subantreprenorii declarati în Oferta. Aceste contracte vor îndeplini conditiile din Oferta si vor constitui anexe la Contract.
Executantul nu va avea dreptul de a înlocui pe nici unul din subantreprenorii declarati în Oferta fara acceptul prealabil al Beneficiarului, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Nota: Modificarea subcontractantului fara acordul scris al beneficiarului acorda dreptul achizitorului de a recupera orice suma de bani stabilita ulterior ca plata cuvenita, nelegal, prejudiciu etc. de catre organele cu atributii de control.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul D si anexa acestuia – Informatii privind subcontractantii – in original
Cerinta nr. 3
Asigurarea cu laboratoare , utilaje, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe
Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca pentru lucrarea licitata au disponibile dotarile necesare.Locomotivele, vagoanele, trenurile de lucru si utilajele necesare transportului de materiale si subansamblurilor si respectiv executiei lucrarilor de buraj, ciuruire, profilare, stabilizare dinamica, transportului tehnologic al aparatelor de cale montate si lansarii acestora în cale, inclusiv scoaterii din cale a celor existente si transportul tehnologic al sinelor lungi, etc. se asigura de catre executant.
În situatia în care utilajele, echipamentele tehnice, laboratoarele sunt închiriate, ofertantul va depune contractul de închiriere sau angajamentul care face dovada închirierii.
De asemenea, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare , ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca pentru lucrarea licitata au disponibile laboratoare de analize si încercãri în constructii, autorizate si de grad corespunzator tipului de lucrare.Se vor prezenta certificatele de autorizare a laboaratoerelor utilizate la realizarea lucrarilor in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si de grad corespunzator.
Daca autorizatiile laboratoarelor nu sunt in termen de valabilitate pe toata durata contractului, ofertantul va depune un angajament din care sa rezulte ca in cazul in care este declarat castigator va prelungi valabilitatea autorizatiilor pe toata durata contractului.
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere privind asigurarea cu dotari tehnice, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
1. Se va depune formularul L si anexa acestuia din sectiunea Formulare – in original.
2. Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
Asigurarea cu personal de specialitate
Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca pentru lucrarea licitata are disponibil personal având calificarea si experienta profesionala:
1. 1. Responsabil tehnic cu executia atestat conform H.G.925/1995 sau atestate echivalente din tarile de origine, pentru domeniul III, constructii cai ferate (se va prezenta atestate si legitimatie valabila la data limita de depunere a ofertei). 2. Responsabil cu siguranta circulatiei conform OMTCT nr.2262/2005 cu completarile si modificarile ulterioare cu respectarea prevederilor Anexei 5a din Instructiunile nr. 317 – Instructiuni pentru restrictii de viteza, închideri de linii si scoateri de sub tensiune. 3. Sef de santier, absolvent studii superioare cu specialitatea lucrari de constructii, care sa fi participat ca sef santier intr-un contract de executie (indiferent de obiect) si sa demonstreze experienta in domeniul specific activitatilor din proiect/obiectul contractului (se va prezenta CV).4. Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca (se va prezenta certificat de absolvire). În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere privind experienta similara încheiat din partea tertului, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune formularele I 1 si I 2 – in original. 1. Pentru RTE atestat (sau echivalent), si legitimatii valabile la data limita de depunere a ofertei.
2. atestat/autorizatie AFER (sau echivalent) pentru responsabil cu siguranta circulatiei, valabile la data limita de depunere a ofertei.Pentru RTE si responsabilul cu siguranta circulatiei nu se solicita CV, diplome.
3. Pentru Sef de santier CV-uri conform modelului Europass in care se va evidentia pentru fiecare activitate perioada de referinta si din care sa rezulte ca a participat ca sef santier intr-un contract de executie (indiferent de obiect) si sa poata fi demonstrata experienta in domeniul specific activitatilor din proiect/obiectul contractului
4. Pentru Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii.certificat de absolvire.
Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul. Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert propus (Formularul 12 ) sau angajamentul de participare al persoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contactului (daca ofertantul nu are angajata o astfel de persoana/persoane), in original.
Nota:
In cazul operatorilor economici care prezinta experti straini se vor prezenta documente echivalente emise in statul de resedinta, la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, urmand ca la semnarea contractului (in cazul in care vor fi declarati castigatori) sa prezinte documente recunoscute de autoritatile romane.
In cazul in care atestatele, autorizatiile, legitimatiile nu sunt valabile pe toata perioada de derulare a executiei, se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca aceasta va fi prelungita corespunzator din proprie initiativa, cu instiintarea beneficiarului.Documentele solicitate se vor prezenta inoriginal/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Cerinta nr. 1
Experienta similara

Lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat/dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor, lucrari similare contractului ce urmeaza a fi atribuit in valoare cumulata de cel putin 20.500.000 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau maxim 6 contracte; se vor prezenta certificari de buna executie. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contratante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Prin lucrari similare se intelege lucrari din toate domeniile prezente in cadrul acestei prezentei refactii de linii: • constructie / reparatie de cale ferata în executie mecanizata, cu sudarea sinelor• constructie / reparatie lucrari de arta,• reparatii capitale / constructii montaj instalatii de centralizare electrodinamica si bloc de linie automat (CED-BLA),• reparatii capitale/constructii montaj instalatii de telecomunicatii feroviare (TTR).Conversia valorilor se va face la cursul lei/valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Pentru dovedirea experientei similare se accepta atat contracte separate pe domeniile de lucrari solicitate cat si contracte de lucrari complexe din care sa rezulte ca s-au executat toate lucrarile de specialitate solicitate mai sus. Valoarea solicitata se ia in considerare prin cumularea valorii lucrarilor executate in perioada ultimilor 5 ani, ce acopera toate specialitatile, conform precizarilor si notelor din prezenta cerinta.
In cazul în care ofertantul a participat într-o asociere, valoarea luata in calcul cuprinde numai partea executata de catre operatorul economic ofertant.
Note:
1.Ultimii 5 ani se calculeaza prin raportare inversa de la data limita de depunere a ofertelor.
2. Conversia valorilor se va face la cursul lei/valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
3. In cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere privind experienta similara, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006. Demonstrarea experientei similare se face fie de catre ofertant, fie de catre sustinator, fara cumularea acestora.
4. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, se vor lua in considerare doar lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si se vor avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.
5. Se va lua in considerare numai partea executata de operatorul economic ofertant.
Modalitatea de indeplinire
– Declaratia si lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani – Formularele E si E1, in original.
– contracte/procese verbale de receptie / recomandari emise de beneficiarii lucrarilor/documenete constatatoare/ certificari de buna executie etc., prin care sa se confirme executarea tuturor lucrarilor solicitate ca experienta similara în ultimii 5 ani. Documentele doveditoare se depun în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
– Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul, in original.
Cerinta nr. 1
Standarde de protectia mediului

Prezentarea unor documente emise de organismele nationale sau internationale acreditate care confirma respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
În cazul în care ofertantul nu detine certificat de atestare al standardelor de protectie a mediului, se pot prezenta orice alte documente care dovedesc ca acesta se afla în curs de acreditare sau ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului.Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor
În cazul asocierilor conditia va fi îndeplinita, individual de fiecare de membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” certificatul de protectia mediului ISO 14001/alte documente doveditoare.
Cerinta nr. 1
Asigurarea calitatii:
Prezentarea unor documente emise de organismele nationale sau internationale acreditate care confirma sistemul de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 – managementul calitatii. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
În cazul în care ofertantul nu detine certificat de atestare al sistemului calitatii, se pot prezenta orice alte documente care dovedesc ca acesta se afla în curs de acreditare sau ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii.
În cazul asocierilor conditia va fi îndeplinita, individual de fiecare de membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Certificatele ISO 9001/alte documentele doveditoare se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

 

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

 

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

9/3/3296/2014

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2015 12:00

 

Documente de plata: NU

 

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

29.04.2015 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

 

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  29.04.2015 12:00

 

Locul: CNCF CFR B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Buc, sec1, (Palatul CFR), etj 5 cam 79

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Imputerniciti ai ofertantilor care vor prezenta copii dupa BI/CI/pasaport

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  

Alte informatii

 

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii clarificari si decizii ” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor. 6. Pentru vizitarea amplasamentului se vor posta in SEAP, in termen de 10 zile de la publicarea anuntului de participare, informatii referitoare la: datele, orele si locatiile de unde vor demara vizitele (mai multe informatii la sectiunea IV.4.3 din Fisa de date) 7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „ Procese verbale/ Declaratii ” a anuntului de participare din SEAP. 8. In cazul contestatiilor/cererilor/plangerilor se aplica prevederile OUG 51/28.06.2014. 9. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: Obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile executantului si ale beneficiarului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului, Conventia comuna pe linie de securitate si sanatate în munca, protectia mediului si situatii de urgenta, depunerea documentelor principale ale sistemului calitatii (manualul calitatii, procedurile sistemului, procedurile tehnice de executie sau de proces, care includ planuri de control al calitatii, proceduri administrative, planul de control al calitatii).

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica

Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192526 , Fax:  +40 213192526 , Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

 

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

22.12.2014 12:27

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content