Reparatie periodica la vagoanele laborator de verificat geometria caii

Timp de lectură: 18 minute

 

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 146675/19.09.2013

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 18.09.2013 17:00

Data acceptarii ANRMAP: 19.09.2013 11:02

Data publicarii in SEAP: 19.09.2013 11:02

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

113692

Denumire contract:

Reparatie periodica la vagoanele laborator de verificat geometria caii

Data acceptare:

18.09.2013

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Staicu Iulia , Tel.  +40 213192433 , Email:  iulia.staicu@cfr.ro , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Reparatie periodica la vagoanele laborator de verificat geometria caii

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Servicii

1 – Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: La sediul prestatorului

Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Reparatie periodica la vagoanele laborator de verificat geometria caii

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

50222000-7 – Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

 

 

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Reparatie periodica la vagoanele laborator de verificat geometria caii – 2 vagoane cu nr. 80539750500-1 si nr. 805839750503-5

 

Valoarea estimata fara TVA: 160,000 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

2  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantie de participare 3.000 lei Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 3.000 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului in orice valuta convertibila, la cursul mediu BNR aferent lunii anterioare depunerii ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM 5 % din valoarea contractului , fara TVA Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 3(trei) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de prestari servicii , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Fonduri proprii

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.
Cerinta nr. 2
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B1
-Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c indice 1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)
– Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat
Cerinta nr. 3
Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt : George Micu – Director General; Sorin Alexandru Trandafirescu Director General Adjunct Proiecte Europene, Corneliu Cretu – Dir.Gen.Adj.Ec.; Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Expl; Ovidiu Mihaescu – Director Instalatii; Florin Iuliu Tomescu – Dir.Asistenta Juridica; Daniela Manuela Dumitrescu – Director Comercial; Cristea Daniela – Diector Financiar; Jana Iacob – Sef Serviciu Reprezentare, Claudiu Stroe – Sef Serviciu Recuperari Creante; Florina Mirica- Sef SACPE Directia Asistenta Juridica; Baicu Sorina – Sef STCD; Craciun Dorina Mihaela – Sef Serv. APSPBS.; Daniela Manea – Sef Birou AL; Staicu Iulia – ing SAPSPBS; Raluca Munteanu – ing. SAPSPBS; Tudor Gherghina – ing – SAPSPBS; Valentin Mitroi – sef birou STCD, Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD; Constantinescu Simona – ec.STCD.; Popescu Constantin Cornel ec.STCD; Preda Georgiana – cons. Jur- SACPE ; Buholt Mariana – cons.jur. SACPE; Laudat Mirela Gabriela – cons.jur – SACPE; Melinte Ionut – Sef pr- SACPE; Violeta Elena Petrescu cons.jur – SACPE,, Bogdan Sabau-Sef Serviciu Mecanizare MR , Nicolae – Minel Melesteu –ing., Marian Unguroiu – Sef prServ. MR., Marin Constanda –Sef Serviciu Laborator Central de Masuratori.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant.
Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3–în original
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant.

Dovada privind calitatea de IMM (unde este cazul)
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
.

Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului: – în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1) – în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
„Fisa de parteneriat”;
„Întreprinderi partenere”
în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
„Întreprinderi legate”;
„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelele formularelor enumerate se regasesc în sectiunea Formulare.
In acest sens , ofertantii vor depune documentele in original. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate si forma de inregistrare
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie contina codul CAEN corespondent tipului de activitati supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ ofertantul este rezident;
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, se – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat
Cerinta nr.2
Conform OMT 290/2000, ofertantul trebuie sa detina :
a) Autorizatie de furnizor feroviar /agrement
si
b) certificat de omologare tehnica AFER pentru servicii de reparare si intretinere a materialului rulant (RP) – pentru urmatoarele tipuri de vagoane: – de calatori care au boghiu MINDEN – DEUTZ si frana KE sau pentru vagoane de uz administrativ.
Autorizatiile/agrementele si certificatele de omologare tehnica AFER, solicitate mai sus trebuie sa valabile la data limita de depunere a ofertei.
În cazul în care, valabilitatea Autorizatiei AFER / a Agrementului tehnic si certificatul de omologare tehnica AFER nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.
Nota: În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Autorizatie de furnizor feroviar / agrement tehnic si certificat de omologare tehnica AFER pentru servicii de reparare si intretinere a materialului rulant (RP)
– pentru urmatoarele tipuri de vagoane de calatori care au boghiu MINDEN – DEUTZ si frana KE, sau pentru vagoane de uz administrativ.
Documentele se depun în copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr.1
Cifra de afaceri
Fisa de informatii generale (Formularul G – se depune în original) din care sa rezulte cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 ani care sa reflecte capacitatea ofertantului de a sustine contractul de prestari servicii în valoarea egala sau mai mare decât 100.000 lei.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR pentru fiecare an in parte (2010, 2011,2012).

În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind situatia financiara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Demonstrarea îndeplinirii cerintei se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Se va completa Formularul G din Sectiunea FORMULARE, in original;

Angajament ferm de sustinere din partea tertului sustinator conform art. 11^1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Experienta similara
Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei principalelor activitati de prestari servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitate, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii. Lista va prezenta minim 1- maxim 3 contracte cu valoare cumulata de cel putin 50.000 lei fara TVA .
Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca a prestat servicii similare, in minim 1– maxim 3 contracte cu valoare cumulata de cel putin 50.000 lei fara TVA, prin prezentarea unor certificate/documente din care sa reiasa prestarea serviciilor in lista.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR pentru fiecare an in parte (2010, 2011,2012).
Nota: Se va permite si prezentarea de copii dupa informatiile relevante în îndeplinirea contractului .
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
O listã a principalelor contracte de prestari servicii similare derulate în ultimii 3 ani, continând valori, cantitate, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii, indiferent dacã acestia din urmã sunt autoritãti contractante sau clienti privati (Formular E – în original).
Se va prezenta minim 1– maxim 3 contracte cu valoare cumulata de cel putin 50.000 lei, prin prezentarea unor certificate/documente din care sa reiasa prestarea serviciilor in lista.
Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11 indice 1 din 1 din HG 925/2006.
Se depune de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat
Informatii privind subcontractarea.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le îndeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, specializarea acestora, datele de recunoastere ale subcontractantilor).
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Se va completa formularul Formularul D –în original
Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Acord de asociere -în original
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator,. Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

9/3/3561/30.08.2013

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2013 10:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

11.10.2013 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 11.10.2013 11:00

 

Locul: Sediul autoritatii contractante ,b-dul Dinicu Golescu nr.38, Sector 1 Bucuresti

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor + imputernicire si copie CI/BI/pasaport.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

Alte informatii

 

1.Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: – prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14 , prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2. Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii clarificari si decizii " a anuntului de participare din SEAP pe site-ul https://www.e-licitatie.ro. 4. În cazul în care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor, iar contractul se va atribui ofertantului cu pretul cel mai scazut. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile prestatorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642-8900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane

Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192526 , Fax:  +40 213192526 , Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

18.09.2013 17:00

 

 

 

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content