Reparatie periodica (RP) la vagoanele din parcul special din care se compune trenul prezidential (Lot 1) si Revizie tehnica (RT) (Lot 2)

Timp de lectură: 19 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 164196/05.11.2015

               

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 05.11.2015 14:35

Data acceptarii ANRMAP: 05.11.2015 15:26

Data publicarii in SEAP: 05.11.2015 15:26

Trimite la OJ: Nu

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:   215329

Denumire contract:         Reparatie periodica (RP) la siguranta circulatiei (fara vopsire) la vagoanele din parcul special din care se compune trenul prezidential (Lot 1) si Revizie tehnica (RT) la siguranta circulatiei (fara vopsire) la vagoanele din parcul special din care se compune trenul prezidential (Lot 2)

Data acceptare:                04.11.2015

 

Planuri anuale de achizitii publice

An          Denumire plan Denumire detaliu plan

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)         DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Achizitii Publice -S.A.P.S.P.B.S. , Tel.  +40 213192433 , In atentia:  Munteanu Raluca , Email:  raluca.munteanu@cfr.ro , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)         TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)        DESCRIERE

II.1.1)    Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Reparatie periodica (RP) la siguranta circulatiei (fara vopsire) la vagoanele din parcul special din care se compune trenul prezidential (Lot 1) si Revizie tehnica (RT) la siguranta circulatiei (fara vopsire) la vagoanele din parcul special din care se compune trenul prezidential (Lot 2)

II.1.2)    Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

1 – Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: La unitatea reparatoare, iar vagoanele vor fi puse la dispozitie in statia CF care deserveste unitatea reparatoare

Codul NUTS: RO – ROMANIA

II.1.3)    Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4)    Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)    Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Se va efectua pentru Lot 1-RP la un vag.,fara vopsire.Se vor efectua pentru Lot 2-RT la 8 vag.;Transp.la unitatea rep.?i retur se va efectua si va fi suportat de catre CNCF CFR SA;Vag.vor fi puse la dispozitia unitatii rep.,în statia CF care deserveste unitatea rep.în termen de max.20 zile calendaristice de la semnarea contr.;Receptia lucrarilor se va face de catre Receptia CFR a op.care are punct de lucru în unitatea rep.Receptia CFR va fi angajata pentru acest serv.de unitatea rep.care va suporta si toate costurile acesteia.CNCF CFR SA poate desemna reprezentanti care sa efectueze receptia odata cu Receptia CFR din unitatea re.-În situatia în care unitatea rep.nu se afla în Buc.,CNCF CFR SA va forma pentru transp.vag.la si de la respectiva unitate câte un tren special închis.Prin urmare, la intrarea în rep. CNCF CFR SA va pune la dispozitia unitatii rep.în statia care deserveste aceasta unitate toate cele 8 vag.în aceea?i zi pe baza de pr.vb.de predare în custodie. Dupa rev.?i proba de parcurs CNCF CFR SA va ridica respectivele vag.în aceeasi zi din aceeasi statie tot pe baza de pr.vb.de preluare din custodie. În consecinta,unitatea rep.chiar daca nu are capacitatea de a efectua rev.simultana a tuturor vag.,va prelua toate cele opt vag.în ziua în care CNCF CFR SA le va pune la dispozitie si le va preda catre CNCF CFR SA tot pe toate odata dupa ce va iesi si ultimul vag.de pe fluxul tehnologic de rep.?i toate vag.au efectuat proba de parcurs.Pe toata acesta perioada unitatea rep.va asigura paza si integritatea tuturor celor opt vag.;În sit.prezentata mai sus intrarea si iesirea efectiva din rev.a unui vag.va fi evidentiata de catre unitatea rep.prin pr.vb.de intrare în rev.?i de ie?ire din rev.în care se va mentiona cele doua date.Dupa ie?irea din rep.se va efectua proba de parcurs si se va încheia ?i un pr.vb.al probei de parcurs.Perioada de imobilizare în rep.a unui vag.decurge din data în care se semneaza pr.vb.de introducere în rev.?i se încheie în data semnarii pr.vb.de ie?ire din rev.Nu se considera perioada de imobilizare în RP în care un vag.se afla la unitatea rep.si asteapta sa intre la rev.sau dupa revizie când a?teapta sa fie preluat de reprezentantii CNCF CFR SA;-Pentru sit. în care unitatea rep.se afla în Buc.,CNCF CFR SA nu va mai forma un tren special ?i va pune la dispozi?ia acesteia vag.în sta?ia care deserveste aceasta unitate în func?ie de posibilita?ile de transp.ale CNCF CFR SA.Tot in acesta situa?ie vag.vor fi introduse in rep.pe baza de pr.vb.de intrare în rev.?i vor fi scoase din rep.tot pe baza de pr.vb.de ie?ire din rev.De asemenea,se considera perioada de imobilizare a vag.în RP scursa dintre pr.vb.de introducere în rev.?i pr.vb.de iesire din rev.Dupa ie?irea din rep.se va efectua proba de parcurs si se va încheia ?i pr.vb.al probei de parcurs. Daca în timpul rep.sau pe timpul custodiei unui vag.i se deterioareaza vopseaua,indiferent de motiv,reparatorul va remedia respectiva deteriorare pe cheltuiala proprie.

II.1.6)    Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50222000-7 – Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)

II.1.7)    Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8)    Impartire in loturi

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)    Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)        CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)    Cantitatea totala sau domeniul

Lot 1 – Reparatie Periodica (RP) la vagonul nr. 51538980009-2.

Lot 2- Revizii Tehnice la 8 vagoane cu numarul de circulatie 51538980001-9; 51538980005-0; 51538980012-6; 51538980013-4; 51538980014-2; 51538980015-9; 51539980017-3; 51531930190-6;

Valoarea estimata fara TVA: 109,500 RON

II.2.2)    Optiuni

Nu

II.3)        DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 120  zile incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)       CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  Depozite valorice şi garantii solicitate

Ofertantul va constitui garantia pentru participare pentru fiecare lot in parte, in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de: Lot 1 – 450 lei; Lot 2 – 1.200 lei. Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie aceasta va eliberata în numele ofertantului conform modelului Formularului 2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Veneto Banca Scpa Italia, Motebelluna Sucursala Bucuresti Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, sau –      prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011, sau –                orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantã are obligatia de a elibera / restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectuv, daca nu s-a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri proprii

III.1.3)  Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2)       CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1

Eligibilitatea

Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A.

Declaratia se depune în original, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator, dupa caz.

Cerinta nr. 2

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.

Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Declaratia va fi în conformitate cu Formularul B1 .

Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar pentru literele a, c1, d ).

Cerinta nr. 3

Neîncadrarea la art.691 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG 34/2006 .

Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt :

COSTESCU Marian – Dan – Director General; BAICU Sorina – Director general adj. economic.; MOLDOVAN Macarie Alexandru – Director Gen. Adj.Tehnic; SCURTU Viorel – Dir.Gen.Adj.Exp.; CESA Petru – Director Dir.Tehnica; UNGUREANU Mihai – Director – Directia Comerciala; MANEA Constantin – Director – Directia Linii; CRETU Corneliu – Director Directia Financiara; Ion Claudiu STROE –Director Directia Asistenta Juridica; Laurentiu Cornel DUMITRU-Director Directia Achizitii Publice

 

DUMITRESCU Daniela Manuela– Sef Serviciu – Directia Achizitii Publice; MANEA Daniela – Sef birou – Directia Achizitii Publice; MUNTEANU Raluca –inginer – Directia Achizitii Publice; VLADESCU Viorica – economist – Directia Achizitii Publice; POPA Andrei – economist – Directia Achizitii Publice; ALEXANDRU Nicoleta – inginer – Directia Achizitii Publice; HROPACIOV Lorena Petruta – economist – Directia Achizitii Publice;

 

MITROI Valentin- Sef Serviciu I – Directia Achizitii Contracte; MITROI Marilena – economist – Directia Achizitii Contracte; BRANZAN Fedeles Bogdan – Sef proiect – Directia Achizitii Contracte; CONSTANTINESCU Simona – Sef birou – Directia Achizitii Contracte; POPESCU Constantin Cornel – economist – Directia Achizitii Contracte;

 

Ionut MELINTE – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; PREDA Georgiana- Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; BUHOLT Mariana – Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; PETRESCU Violeta Elena -consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; LAUDAT Mirela Gabriela – consilier juridic – Directia Asistenta Juridica;

 

Nicolae MELESTEU – ing Serv MMR, Marian UNGUROIU – sef proiect Serv MMR. Bogdan SABAU – Sef Serviciu MMR, Horia MARUNTIS – Sef Serviciu TE.

 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

 

Formularul B2 –în original.

Formularul se depune de catre fiecare ofertant/ asociat/ tert sustinator/ subcontractant.

Cerinta nr. 4

Participarea la licitatie cu oferta independenta

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B3

Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant (asociere).

Acest document se prezinta de care ofertant (asociere) si va fi semnat de fiecare reprezentant al asocierii in parte. Cerinta nr. 1

Obiectul de activitate

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident;

In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului , – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.

Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.

 

Documentele- se depun în original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.

Cerinta nr. 2

Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER

Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina: autorizatie de furnizor feroviar/echivalent, care trebuie sa fie valabila la termenul limita de depunere a ofertelor.

Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.

Nota:

În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

 

Autorizatie de furnizor feroviar/echivalent valabila la termenul limita de depunere a ofertelor.

Documentele se depun în original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.

III.2.2)  Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)  Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta 1

Conform OMT 290/2000 operatorul economic trebuie sa detina:

a)            Pentru Reparatii Periodice – Lot1 – omologare tehnica AFER pentru efectuarea reparatiei periodice (RP) la vagoanele speciale din parcul prezidential, sau la vagoane de calatori care au boghiuri Minden-Deutz si frâna KE

b)            Pentru Revizii Tehnice (RT) – Lot 2 – agrement tehnic AFER /echivalent pentru revizie tehnica (RT) la vagoanele speciale din parcul prezidential sau revizie tehnica intermediara (RTI) la vagoane de calatori.

Omologarile si agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Modalitatea de indeplinire

Omologarea tehnica AFER pentru RP si Agrementul tehnic AFER / echivalent pentru RT valabile la data limita de depunere a ofertelor.

 

Documentele se depun în original / copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro

Cerinta nr. 1

Asigurarea calitatii:

Standarde de asigurare a calitatii: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatile care vor face obiectul contractului , eliberat de organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii.

Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face prin prezentarea unor documente emise de organismele nationale sau internationale acreditate care confirma sistemul de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 – managementul calitatii. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

În cazul asocierilor conditia va fi îndeplinita, individual de fiecare de membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.4)  Contracte rezervate

Nu

III.3)       CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)  Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)  Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)      TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)      CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2)  Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3)      INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

11/2/2802/19.10.2015

IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)  Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2015 14:00

Documente de plata: NU

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

25.11.2015 10:00

IV.3.5)  Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.6)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  Conditii de deschidere a ofertelor

Data:  25.11.2015 11:00

Locul: CNCF CFR SA-Dir.Achizitii Publice, Serv.Achiz.Publice et. 5 cam.79, poarta A.

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

La sedinta de deschidere pot participa reprezentantii împuterniciti ai ofertantului. În acest sens reprezentantii împuterniciti vor prezenta copii dupa BI / CI/ pasaport.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)      CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2)      CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)      ALTE INFORMATII

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor. 6. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. 7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP.                8. In cazul depunerii contestatiilor/cererilor/plangerilor se vor aplica prevederile OUG 51/28.06.2014. 9. Informatii privind calitatea de IMM Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie. Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a candidatului: în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: •    „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1) – în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: • „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); •                „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); •          „Fisa de parteneriat”; •„Întreprinderi partenere” –       în cazul întreprinderilor legate – se vor depune: •              „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); •      „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); •                „Întreprinderi legate”; •               „Fisa privind legatura dintre întreprinderi” Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii vor depune documentele în original. 10. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4)      CAI DE ATAC

VI.4.1)  Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256^2 alin 1 lit b).

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica

Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192526 , Fax:  +40 213192525 , Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

VI.5)      DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

05.11.2015 14:35

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content