Reparatii curente la electromecanisme de macaz tip EM5/EM5R

Timp de lectură: 18 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 144618/27.06.2013
Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 26.06.2013 12:03
Data acceptarii ANRMAP: 27.06.2013 09:06
Data publicarii in SEAP: 27.06.2013 09:06
Trimite la OJ: Nu
 
 
 
 
 
Documentatie de atribuire
Numar documentatie:
101796
Denumire contract:
« Reparatii curente la electromecanisme de macaz tip EM5/EM5R »
Data acceptare:
26.06.2013
 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Comerciala-SAPSPBS,et.5,cam.75 , Tel. +40 213192433 , In atentia: Lorena Hropaciov , Email: lorena.hropaciov@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
« Reparatii curente la electromecanisme de macaz tip EM5/EM5R »
II.1.2)
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Servicii
1 – Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Locurile de predare/primire ale electromec de macaz tip EM5/EM5R defecte/reparate, sunt la sediul Sucursalelor CREIR CF, în conditiile de livrare si ambalare mentionate în caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3)
Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
II.1.4)
Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Reparatiile curente se executa la electromecanismele de macaz EM5, EM5R cu motor de c.c.denumite in continuare electromecanisme de macaz, care sunt folosite in instalatiile de centralizare electrodinamica pentru schimbarea si controlul permanent al pozitiilor acelor macazurilor
II.1.6)
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
50220000-3 – Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.2)
II.1.7)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.1.8)
Impartire in loturi
 
Nu
 
 
II.1.9)
Vor fi acceptate variante
 
Nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)
Cantitatea totala sau domeniul
 
Reparatii curente la electromecanisme de macaz tip EM5/EM5R
 
Valoarea estimata fara TVA: 1,160,521.17 RON
II.2.2)
Optiuni
 
Nu
II.3)
Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
 
165 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)
Conditii referitoare la contract
III.1.1)
Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 11.610 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în Euro în cuantum de 2.629,43 euro la cursul mediu BNR, aferent perioadei 01.03.2013-31.03.2013 , de 1 euro = 4,4154 lei. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 3(trei) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de prestari servicii , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2)
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Buget de stat
III.1.3)
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
III.2)
Conditii de participare
III.2.1)
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Cerinta nr. 1
Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 18o din OUG nr. 34/2006. În acest sens, candidatul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .
Declaratia se depune în original, dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator.

Cerinta nr. 2
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006 (cu exceptia punctului c). În acest sens, candidatul va depune o declaratie pe proprie raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B1
-Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a,c indice 1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)

Cerinta nr. 3
Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George MICU -Dir.General; Dimtrios Sophocleous-Dir.Gen pana in data de 15.04.2013; Corneliu Cretu – Dir.Gen.Adj.Ec.;; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.; Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Exp; Ovidiu Mihaescu-Dir. Instalatii; Florin Iuliu Tomescu -Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Daniela Manuela Dumitrescu – Dir.Comercial;Director Financiar – Daniela Cristea;Iulian Mantescu-Director Contabilitate; Florina Mirica- Sef SACPE; Craciun Dorina Mihaela – Sef Serv.APSBBS; Baicu Sorina – Sef STCD; Liviu Lambru-Serviciu TE; Eugen Mandrea-Serviciul CT; Dumitru Stefan-Serviciu TE ; Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD; Mitroi Marilena- Ec.;Valentin Mitroi – sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec; Popescu Constantin Cornel- Ec .; Daniela Manea – Sef birou AL; HropaciovPetruta Lorena-Ec;.; Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia-ing; Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. Jur
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B2 – se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator/subcontractant

Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3–în original), sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3–în original
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat

Informatii privind calitatea de IMM
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie.

Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a candidatului:
în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);

• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Fisa de parteneriat”;
• „Întreprinderi partenere”
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:

• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Întreprinderi legate”;
• „Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Candidatii vor depune documentele în original. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
In cazul candidaturii comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial- se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.

Se depune de catre fiecare candidat/candidat asociat
Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER
Conform OMT 290/2000, Candidatul trebuie sa detina :
Autorizatie de furnizor feroviar si agrement AFER pentru serviciile licitate
Autorizatiile, agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie în termen de valabilitate.
1) În cazul în care, candidatul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic prezentate în oferta nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, candidatul va depune un angajament prin care se angajeaza ca în cazul în care va fi declarat câstigator, va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului si va înstiinta autoritatea contractanta.
2) În cazul în care un operator economic nu detine autorizatiile, agrementele, solicitate mai sus sau acestea nu sunt în termen de valabilitate la data deschiderii candidaturii, se va prezenta, dupa caz:
a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora sau prelungirea lor, si un angajament scris de prezentare a lor pâna la semnarea contractului.
Sau
b) autorizatii/agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care candidatul este stabilit si recunoscute de AFER si un angajament scris ca în cazul în care va fi declarat câstigator va prezenta pâna la semnarea contractului autorizatiile/agrementele tehnice AFER, conform prevederilor OMT 290/2000
În conformitate cu art. 2, alin. 5) din OMT 290/2000, serviciile feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin agrement tehnic feroviar pentru fiecare serviciu furnizat.
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea autorizatiilor si agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator.

Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Modalitatea de indeplinire
Autorizatie de furnizor feroviar si agrement AFER pentru serviciile licitate

Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)
Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri
Fisa de informatii generale (Formularul G,se depune în original) din care sa rezulte cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 ani a candidatului în valoarea egala sau mai mare decât 1.000.000 lei (fara TVA). Conversia valorilor se va face la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR :

pentru anul 2012 1euro=4,4560lei .
pentru anul 2011 1euro=4,2379 lei ;
pentru anul 2010 1euro=4,2099 lei ;

Candidatii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective, în care s-a facut înregistrarea si vor specifica ratele utilizate în oferta depusa.
În cazul în care candidatul invoca sustinerea privind situatia financiara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere financiara încheiat în forma autentica din partea tertului, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006.

Demonstrarea cifrei de afaceri se face fie de candidat, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale (Formular G) – formularul se depune în original.

Angajament de sustinere încheiat în forma autentica din partea tertului, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006, daca este cazul –în original.

Se depune de catre fiecare candidat/candidat asociat
Cerinta nr.2
Bilanturile contabile, din anii 2010 ,2011,2012 (la 31 decembrie).
Modalitatea de indeplinire
Bilanturile contabile, din anii 2010 , 2011,2012 vizate si înregistrate de organele competente – se vor depune în copie conform cu originalul.

III.2.3)
Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Cerinta nr. 1

Experienta similara
Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei cu serviciile prestate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).

Candidatul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani a prestat servicii de repara?ii sau a fabricat produse similare celor la care se vor executa repara?iile în valoare egala sau mai mare decat 400.000 lei, fara TVA (se prezinta cel putin un document/contract/proces verbal receptie sau a unui numar maxim de 3 ( trei), care sa confirme prestarea serviciilor mentionate in lista.
Conversia valorilor se va face la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2012: 1 euro = 4,4560 lei
Anul 2011: 1 euro = 4.2379 lei.
Anul 2010: 1 euro = 4,2099 lei
În cazul în care candidatul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, in forma autentica, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.

Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina exc luderea conform art. 180 si 181 lit. a, c1 si d.

Demonstrarea experientei similare se face fie de candidat, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora
Modalitatea de indeplinire
– Lista cu serviciile prestate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitate, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).

– cel putin un document/contract/proces verbal receptie sau a unui numar maxim de 3 ( trei), care sa confirme prestarea de servicii mentionate in lista in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
-Angajament de sustinere din partea tertului, încheiat in forma autentica, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006,dupa caz –în original
Informatii privind subcontractarea.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are
intentia sa o subcontracteze.

Declaratie privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le îndeplineasca si acordul acestora.
Modalitatea de indeplinire
Candidatul completa Formularul D –în original.
Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii candidatul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu candidatura si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului
Modalitatea de indeplinire
-Acord de asociere -în original
În cazul declararii candidatului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

III.2.4)
Contracte rezervate
 
Nu
III.3)
Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
 
Negociere
 
Au fost deja selectati candidati
 
Nu
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
 
 
 
IV.2.2)
Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
IV.3)
Informatii administrative
IV.3.1)
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
9/3/1863/07.06.2013
IV.3.2)
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
IV.3.3)
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2013 09:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
15.07.2013 10:00
IV.3.5)
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
IV.3.6)
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
 
IV.3.7)
Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 15.07.2013 10:30
 
Locul: CNCF “CFR” SA, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, et.5,cam.79,aripa Grivita
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
Contractul este periodic
 
Nu
VI.2)
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
Nu
 
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)
Alte informatii
 
1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii si clarificari" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor. 6. Candidaturile/ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile prestatorului si ale beneficiarului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.
VI.4)
Cai de atac
VI.4.1)
Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 213192526 , Fax: +40 213192526 , Adresa internet (URL): http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5)
Data expedierii prezentului anunt
 
26.06.2013 12:03
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content