Reparaţii curente la instalaţii SCB

Timp de lectură: 20 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 144891/12.07.2013
Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 11.07.2013 11:58
Data acceptarii ANRMAP: 12.07.2013 09:44
Data publicarii in SEAP: 12.07.2013 09:44
Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire
Numar documentatie:
104337
Denumire contract:
„Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza sectiei CT1 Craiova – instalatii CED”, „Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza sectiei CT3 Rosiori – instalatii CED “, „Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza sectiei CT4 Tg. Jiu”
Data acceptare:
11.07.2013

 

 

 

 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala:  prin SCREIR CF Craiova, b-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut, Elmira Mihart , Tel.  +40 351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)  
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  
Descriere
II.1.1)  
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
„Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza sectiei CT1 Craiova – instalatii CED”, „Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza sectiei CT3 Rosiori – instalatii CED “, „Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza sectiei CT4 Tg. Jiu”
II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lucrarea este amplasata pe raza sectiilor CT1 Craiova, CT3 Rosiori si CT4 Tg. Jiu.
Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia
II.1.3)  
Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
II.1.4)  
Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)  
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Lucrarea consta in inlocuirea de cabluri sau portiuni de cabluri deteriorate sau care prezinta rezistenta de izolatie sub normele admise.
II.1.6)  
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45234115-5 – Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.7)  
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.1.8)  
Impartire in loturi
 
Da
 
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)  
Vor fi acceptate variante
 
Nu
II.2)  
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)  
Cantitatea totala sau domeniul
 
1) In vederea imbunatatirii conditiilor de functionare si de siguranta circulatiei, pe raza sectiilor CT1, CT3 si CT4 la instalatiile CED si instalatiile BLA, este nevoie a se face lucrari de reparatii curente la retelele de cabluri SCB. Lucrarile de reparatii curente la retele de cabluri ale instalatiilor SCB, sunt impuse de necesitatea inlaturarii uzurilor fizice si a deteriorarilor aparute in functionarea acestora, in scopul asigurarii unei functionari normale si neintrerupte, in conditii de siguranta a circulatiei transporturilor feroviare.
In cadrul acestor lucrari se va interveni la cablurile SCB cu rezistenta de izolatie scazuta prin inlocuirea lor si la refacerea tronsoanelor de cabluri.
 
Valoarea estimata fara TVA: 1,838,586 RON
II.2.2)  
Optiuni
 
Nu
II.3)  
Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
 
5  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  
Conditii referitoare la contract
III.1.1)  
Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este în cuantum de: – 8.749,44 lei pentru lotul 1; – 8.779,26 lei pentru lotul 2; – 8.828,46 lei pentru lotul 3. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru situatia in care garantia de participare se constituie in alta moneda, echivalenta garantiei de participare va fi cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta – copia documentului, sau -instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 si în conformitate cu prevederile art.2781 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma, în conformitate cu art.2781 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, respectiv suma de: – 4.374,72 lei pentru lotul 1; – 4.389,63 lei pentru lotul 2; – 4.414,23 lei pentru lotul 3. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara, care devine anexa la contract. – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006.
III.1.2)  
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Bugetul de stat în anul 2013 conform Legii bugetului de stat nr. 5/2013.
III.1.3)  
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)  
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
III.2)  
Conditii de participare
III.2.1)  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original.
Note:
a.Declaratia se depune dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator.
b.Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.

2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Candidatul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
Note:
a. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare candidat/asociat/tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art.181 lit.a), lit.c1 si lit.d) din OUG nr.34/2006).
b. Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.
3.Declaratie privind neîncadrarea la art. 691 din OUG 34/2006 Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.691 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.

Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Directorul – Gheorghe Popa-Ingineru, Contabil Sef – Florica Osain, Sef Divizia Instalatii – Edmond Vartolomei, Sef Serviciu TE – Gheorghita Anghel, Ing. Serviciu TE – Catalin Negrila, Ing. Serviciu TE – Corina Nicolae, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier Oficiu Juridic – Cristina-Vichi Vizitiu, Consilier Oficiu Juridic – Irina Tudoran, Consilier Oficiu Juridic – Cosmin Neamtu, Sef Serviciu BAI – Petronela Hertzog, Sef Serviciu Contabilitate – Lidia Leoveanu, Sef Serviciu Financiar – Crina Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut.
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant,asociat). Ofertantul /ofertantul asociat va depune o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat) – se depune în original.
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta Având în vedere prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. Declaratia se completeaza dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
6.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul) Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM.
7.Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare candidat/asociat.
8.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice.
Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare candidat/asociat. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru tipul de lucrare la care se refera caietul de sarcini.

Pentru lucrarile de reparatii curente la retele de cabluri ale instalatiilor SCB ofertantii trebuie sa detina Autorizatii de Furnizor Feroviar si Agremente Tehnice Feroviare AFER conform OMT nr. 290/2000, in termen de valabilitate.
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.

III.2.2)  
Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.a)Fisa de informatii generale. Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 ani in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici, care trebuie sa fie în valoare de minim 594.721 lei pentru lotul nr.1, 609.630 lei pentru lotul nr.2 si 634.235 lei pentru lotul nr. 3.
Documente care sustin criteriul de calificare:
a)Fisa de informatii generale completata in conformitate cu
Formularul G– formularul se depune în original.
Conversia valorilor se va face la cursul lei/ euro mediu
comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010: 1 euro? 4,2099 lei
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei
Modalitatea de indeplinire
Documente care sustin criteriul de calificare:
a)Fisa de informatii generale completata in conformitate cu
Formularul G– formularul se depune în original.
Conversia valorilor se va face la cursul lei/ euro mediu
comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010: 1 euro? 4,2099 lei
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei
2.Bilantul contabil din anul 2012
Bilantul contabil din anul 2012 vizat si înregistrat de organele competente – se va depune în copie.
Modalitatea de indeplinire
Bilantul contabil din anul 2012 vizat si înregistrat de organele competente – se va depune în copie.
3.Angajament de sustinere financiara, daca este cazul.a) În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. b) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la lit. a).
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice 1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a),c1) si d) în original.
Modalitatea de indeplinire
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice 1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a),c1) si d) în original.
III.2.3)  
Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1) Lista cu principalele lucrari executate în ultimii 5 ani
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul E-in original.
2) Experienta similara se demonstreaza prin executarea a maxim 3 contracte în ultimii 5 ani, de catre ofertant a unor lucrari, dupa cum urmeaza:
– lucrari de instalatii SCB (reparatii capitale, constructii-montaj instalatii CED si BLA) – valoare minima de:
– 594.721 lei (fara TVA) pentru lotul1;
– 609.630 lei (fara TVA) pentru lotul2;
– 634.235 lei (fara TVA) pentru lotul3.
Valorile minime se refera numai la partea executata de catre operatorul economic ofertant, în cazul în care oferta depusa a fost alta decât oferta individuala.
Aceasta lista va fi însotita de cel putin un document (contract, proces verbal de receptie, etc.) prin care sa se confirme ca lucrarile au fost executate si duse la bun sfârsit, demonstrându-se în acelasi timp si îndeplinirea pragurilor valorice de mai sus.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul F – in original – fisa de experienta similara pentru fiecare contract al carui obiect a fost executia de lucrari similare.
3)Informatii privind subcontractarea.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le îndeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, specializarea acestora, datele de recunoastere ale subcontractantilor). În cazul în care nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta declaratia cu mentiunea „nu este cazul”. Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul D –în original.
4)Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
Acordurile / contractele de subcontractare pot fi încheiate sub conditia atribuirii contractului în procedura de fata, însa nu pot contine clauze care contravin ofertei prezentate, formularului de contract aferent procedurii si niciunei prevederi a documentatiei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9–în original.
5. Informatii privind capacitatea profesionala.
Ofertantul va prezenta Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere.
Declaratia va fi însotita de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului, al responsabilului tehnic cu executia, precum si ale oricaror altor specialisti cu sarcini “cheie” în îndeplinirea contractului.
Ofertantul trebuie sa dispuna de:
– responsabil cu siguranta circulatiei sa fie autorizat AFER in functie de cel putin electromecanic SCB, conform Instructiunilor nr. 351 – Instructia pentru intretinerea tehnica si repararea instalatiilor SCB – editia 1988 si Tectura la instructia nr 351 editia 1988 (se va prezenta autorizatie AFER cu valabilitate la zi).
– responsabil tehnic cu executia lucrarii- absolvent studii medii/superioare cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin o lucrare de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii (se va prezenta CV).
– responsabil cu sanatatea si securitatea muncii atestat conform prevederilor din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca (se va prezenta copie dupa atestat).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul I- în original- Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere. Declaratia va fi însotita de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului, al responsabilului tehnic cu executia, precum si ale oricaror altor specialisti cu sarcini “cheie” în îndeplinirea contractului.
6)Informatii privind dotarea tehnica.
Ofertantul detine sau are drept de folosinta pentru dotari, utilaje,echipamente, mijloace de transport ce le va utiliza în îndeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie (Formular H in original) referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului.
7)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul.
a)În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
b)Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza în conditiile prevazute la pct a).
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a),c1) si d) în original .
1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta în copie.
2.Certificat de protectia mediului SR EN ISO 14001
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca are implementat si certificatul standard de management al mediului SR EN ISO 14001 sau echivalentul lui pe domeniul de activitate corespunzator obiectului contractului. Se va prezenta în copie.
III.2.4)  
Contracte rezervate
 
Nu
III.3)  
Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)  
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)  
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  
Tipul procedurii
IV.1.1)  
Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
IV.2)  
Criterii de atribuire
IV.2.1)  
Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
 
 
 
IV.2.2)  
Se va organiza o licitatie electronica
 
Da
 
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA; b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: “ ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie”. Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare. c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. 0351/403282, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica.
IV.3)  
Informatii administrative
IV.3.1)  
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
93/332/2013
IV.3.2)  
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
IV.3.3)  
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.07.2013 16:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)  
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
01.08.2013 10:00
IV.3.5)  
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6)  
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)  
Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 01.08.2013 11:00
 
Locul: Sucursala Centrul Regional EIR CF Craiova, camera 204.
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  
Contractul este periodic
 
Nu
VI.2)  
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
Nu
 
Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.3)  
Alte informatii
 
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)  
Cai de atac
VI.4.1)  
Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)  
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3)  
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centru Regional EIR CF Craiova
Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 351403214 , Fax:  +40 351403214
VI.5)  
Data expedierii prezentului anunt
 
11.07.2013 11:58

 

 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content