Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Iasi – instalatia SBW din statia Ungheni

Timp de lectură: 17 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 144312/13.06.2013

 

 

 

Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 12.06.2013 10:27
Data acceptarii ANRMAP: 13.06.2013 10:03
Data publicarii in SEAP: 13.06.2013 10:03
Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Documentatie de atribuire
Numar documentatie:
99567
Denumire contract:
Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Iasi – instalatia SBW din statia Ungheni si dependinta Ungheni – Cristesti
Data acceptare:
11.06.2013

 

 

 

 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala:  prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Punct(e) de contact:  Julieta Aghion , Tel.  +40 232273507 , Email:  julieta.aghion@cfr.ro , Fax:  +40 232273507 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)  
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  
Descriere
II.1.1)  
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Iasi – instalatia SBW din statia Ungheni si dependinta Ungheni – Cristesti
II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia CF Ungheni si dependinta Ungheni – Cristesti
Codul NUTS: RO213 – Iasi
II.1.3)  
Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
II.1.4)  
Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)  
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Lucrari de reparatii curente la instalatiile SCB pentru asigurarea unei functionari normale si neîntrerupte în conditii de siguranta a circulatiei transporturilor feroviare.
II.1.6)  
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45234115-5 – Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.7)  
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.1.8)  
Impartire in loturi
 
Nu
 
 
II.1.9)  
Vor fi acceptate variante
 
Nu
II.2)  
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)  
Cantitatea totala sau domeniul
 
-înlocuirea cablurilor sau portiunilor de cablu deteriorate
-refacerea subtraversarilor, înlocuirea canalului de cabluri cu altul nou întrucât cel existent este îngropat în pamânt
-înlocuirea regletelor, duliilor si cablajelor de la semnalele de circulatie
-defrisarea zonelor care împiedica executarea lucrarilor
-protejarea cablurilor cu protectii metalice pe poduri precum si alte lucrari specifice în vederea sistematizarii instalatiilor de siguranta.
 
Valoarea estimata fara TVA: 279,000 RON
II.2.2)  
Optiuni
 
Nu
II.3)  
Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
 
 90  zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  
Conditii referitoare la contract
III.1.1)  
Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia pentru participare este de: 5.580 lei si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul SRCF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi sau numerar la casieria autoritatii contractante. În conformitate cu art. 278 indice 1*) OUG 34/2006, ofertantului a carei contestatie a fost respinsa i se va retine suma de: 2.790 lei din garantia de participare. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR pentru euro din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006.
III.1.2)  
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Buget de stat
III.1.3)  
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)  
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
III.2)  
Conditii de participare
III.2.1)  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 indice1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala CREÎR CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu PIPA,Contabil sef: ec. Maria RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU, Sef divizie Instalatii: Ing. Sorin Melinte,Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta AGHION;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta:Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original.
Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata.
Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului:Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana– AFER, pentru categoria serviciilor feroviare critice: „Lucrari de constructii, montaj, reparatii si întretinere instalatii SCB”, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabila la data limita depunerii ofertelor.
2. Agrement tehnic feroviar, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice: „Lucrari de întretinere si reparatii la instalatiile SCB” în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabil la data limita depunerii ofertelor.
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
III.2.2)  
Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
a) Ofertantul va demonstra cifra medie anuala de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin: 558.000 lei
Documente care sustin criteriul de calificare:
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4
b)Bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei;
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei;
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei;
c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare
III.2.3)  
Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
a) Ofertantul va prezenta o lista a lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
Ultimii 5 ani se calculeaza pâna la termenul limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea în ultimii 5 ani a maxim 3 contracte de natura si complexitatea lucrarilor ce fac obiectul procedurii în care participarea ofertantului sa fi fost în valoare cumulata de cel putin 279.000 lei (fara TVA).
Ofertantul va prezenta Formularele 6 privind „Experienta similara”.
Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, în conformitate cu art. 188 alin 3) din OUG 34/ 2006 (copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul de pe parti relevante din contracte, procese verbale de receptie, recomandare din partea beneficiarilor/ documente constatatoare eliberate conform art. 97 indice 1 din HG 925/2006), în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 6 din Sectiunea III – Formulare, pentru fiecare contract a carui obiect a fost executia de lucrari similare.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2008: 1 euro=3,6827 lei;
Anul 2009: 1 euro=4,2373 lei;
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei;
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei;
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei.
c) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului:
– responsabil cu executia lucrarilor cu experienta în domeniul instalatiilor feroviare si care a executat lucrari de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii numit prin dispozitie interna;
– sef punct de lucru, specialitatea SCB;
– personal autorizat SC pentru activitatea SCB;
– responsabil AQ/CQ, în domeniul lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
– responsabil cu sanatatea si securitatea muncii.
Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani, Formularul 8 „Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului”.Pentru fiecare persoana responsabila cu îndeplinirea contractului se va preciza functia care va fi îndeplinita în cadrul contractului si se va prezenta CV-ul, copii cu mentiunea „conform cu originalul” dupa diplomele, autorizatiile, atestatele, sau certificatele detinute de persoanele respective.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 7, Formularul 8 din Sectiunea III – Formulare.
d) Ofertantul detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va utiliza pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Ofertantul va prezenta Formularul 10 „Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 10 din Sectiunea III – Formulare
e) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare
f) Informatii privind subcontractarea
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai în fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta,contractul în original, încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. La contractare si pe parcursul lucrarilor nu se vor admite alti subcontractanti fata de cei nominalizati în oferta (art. 96 din HG nr. 925/2006).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 21 si Formularul 21A din Sectiunea III – Formulare.
j) Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar celelate cerinte privind capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe lânga oferta comuna, alte oferte în mod individual sau în alta asociere ori de a participa în calitate de subcontractor la procedura. În cazul în care, oferta comuna este declarata câstigatoare, modificarea asocierii dupa încheierea contractului nu este admisa.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22 si Formularul 23 din Sectiunea III – Formulare.
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor privind managementul de mediu sau echivalentul lui emis de organisme abilitate,valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005
III.2.4)  
Contracte rezervate
 
Nu
III.3)  
Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)  
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)  
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  
Tipul procedurii
IV.1.1)  
Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
IV.2)  
Criterii de atribuire
IV.2.1)  
Criterii de atribuire
 
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
    – criteriile mentionate in continuare
 
 
Criterii
Pondere
 
 
 
1.
Pretul ofertei
80 %
 
 
 
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
20 %
 
 
 
Descriere: Componenta tehnica
 
 
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
 
 
 
IV.2.2)  
Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
IV.3)  
Informatii administrative
IV.3.1)  
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2)  
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
IV.3.3)  
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.07.2013 12:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)  
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
03.07.2013 09:00
IV.3.5)  
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
IV.3.6)  
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)  
Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 03.07.2013 10:00
 
Locul: Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Biroul Achizitii Publice
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membri comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  
Contractul este periodic
 
Nu
VI.2)  
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
Nu
 
Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.3)  
Alte informatii
 
Comisia de evaluare a ofertelor întocmeste clasamentul final al ofertelor în ordinea descrescatoare a punctajelor totale obtinute, iar oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si va obtine punctajul maxim. Modul de departajare al ofertelor situate pe primul loc: În cazul în care pentru doua sau mai multe oferte comisia de evaluare a acordat acelasi punctaj, atunci autoritatea contractanta va încheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor. În cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)  
Cai de atac
VI.4.1)  
Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)  
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3)  
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic al CREIR Iasi
Adresa postala:  Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Tel.  +40 232215600
VI.5)  
Data expedierii prezentului anunt
 
12.06.2013 10:27

 

 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content