Reparatii instalatii ATM statia Tulcea Marfuri

Timp de lectură: 27 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 163000/23.09.2015

Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT-1 Constanta – instalatia ATM in statia Tulcea Marfuri

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 22.09.2015 12:33

Data acceptarii ANRMAP: 23.09.2015 08:54

Data publicarii in SEAP: 23.09.2015 08:54

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

208338

Denumire contract:

Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT-1 Constanta – instalatia ATM in statia Tulcea Marfuri

Data acceptare:

22.09.2015

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Belu Daniela , Tel.  +40 241617402 , Email:  daniela.belu@cfr.ro , Fax:  +40 241617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT-1 Constanta – instalatia ATM in statia Tulcea Marfuri

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: statia Tulcea Marfuri

Codul NUTS: RO223 – Constanta

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

reparatii curente la instalatiile SCB – instalatia ATM corespunzatoare din statia Tulcea Marfuri, conform caietului de sarcini. Se vor executa lucrari de demontare partiala a pieselor si subansamblelor cu uzuri frecvente componente ale instalatiilor, înlocuirea pichetilor metalici deteriorati, componente semafoare, componente transmisii mecanice, verificarea functionarii tuturor subansamblurilor, vopsirea instalatiei.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

45234115-5 – Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

 

 

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

reparatii curente la instalatiile SCB – instalatia ATM corespunzatoare din statia Tulcea Marfuri, conform caietului de sarcini. Se vor executa lucrari de demontare partiala a pieselor si subansamblelor cu uzuri frecvente componente ale instalatiilor, înlocuirea pichetilor metalici deteriorati, componente semafoare, componente transmisii mecanice, verificarea functionarii tuturor subansamblurilor, vopsirea instalatiei.

 

Valoarea estimata fara TVA: 132,045.46 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare

 

 60  zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Cuantumul GP este 2.640 lei si se constituie pentru perioada de cel putin 90 de zile egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere a ofertelor. a)GP se constituie prin virament bancar în contul Sucursala Regionala CF Constanta, CUI 15855872, cont nr. RO49 TBIB 9311 0019 0011 3101 deschis la TBI BANK Constanta sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurare, în original, in cuatumul si pt perioada prevazuta mai sus; b)ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data de deschidere a ofertelor; IMM-urile reducere 50%. In orice situatie dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia privind statul de IMM. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP în urmatoarele situatii: ofertantul îsi retrage oferta, în perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilita câstigatoare nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si nu mai târziu de 5 zile de la semnarea contractului; oferta sa fiind stabilita câstigatoare refuza sa semneze contractul de achizitie în perioada de valabilitate a ofertei. Data pentru care se va face conversia valorilor la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR: data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5% (IMM 2,5%) din pretul fara TVA al contractului si poate fi constituita astfel: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru situatiile de plata lunare, pe perioada derularii contractului. Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre executant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului, pâna la concurenta sumei cuvenite. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea executantului.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Surse proprii; poz.3.C.2.8.1.2 din Programul anual de achizitii al CNCF “CFR”-SA pentru anul 2015.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta acordul de asociere (Formular 44), precizare lider de asociere.

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Declaratie privind eligibilitatea – Formular 12A din «Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) -în original.
2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formular 12B din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d)din OUG 34/2006, dupa caz) – în original
3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.
4.Certificat constatator privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.
În masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii acestei cerinte acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile competente, ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual , atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.
5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ordinului 314/2010 – Formularul 12B-2 din fisierul « Sectiunea formulare»(Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) – în original.
6.Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.69 indice 1 din OG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formularul 12 B-1 din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator ) – în original.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF “CFR” SA Bucuresti- Sucursala Regionala CF Constanta urmatorii: Maer Dorin Ioan, Anton Radu, Mega Joita, Sbingheci Vasilica, Stoian Constantin, Branescu Marian, Medintu Gabriela, Nicolae Leonard, Tocaci Georgeta, Petre Ioana, Lazar Camelia, Butoi Marcel, Nacu Camelia, Daneci Patrau Denisa, Popescu Adriana, Belu Daniela Luminita, Toader Daniel Marius.
NOTA: 1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertantdespre care are cunostinta ca:
a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;
c¹)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
3.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
– ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care
se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si executarea unor lucrari similare cu cele supuse achizitiei – certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care sa furnizeze informatii reale/valide la data limita de depunere ofertelor.
Obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original / copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul ”Certificat constatator” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata.
În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.
2.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul).
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie. Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel:
– în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »)
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Fisa de parteneriat”;
•„Întreprinderi partenere”
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Întreprinderi legate”;„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41,42,43,44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.27/2006.
Modelele formularelor enumerate se regasesc în fisierul « Sectiunea formulare ».
3. Autorizari si Agremente tehnice feroviare eliberate de Autoritatea Feroviara Româna – AFER conform H.G. nr.626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române – AFER si Ordinului Ministrului Transporturilor nr.290/13.04.2000, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru domeniile :
? lucrari de reparatii capitale sau curente la instalatii SCB (ATM/CEM/SBW) sau lucrari de constructii montaj la instalatiile SCB (ATM/CEM/SBW).
Ca urmare, in vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a) Ofertantii care detin autorizari si agremente AFER valabile vor prezenta in oferte copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant “conform cu originalul”, inclusiv pagina cu vize.
b) Ofertantii straini care nu detin autorizari si agremente AFER valabile, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).
c) Ofertantul câstigator va avea obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
d) Daca în perioada de evaluare a ofertelor, unui potential ofertant câstigator îi expira viza de valabilitate a autorizatiei si/sau agrementului tehnic AFER, acesta va avea obligatia ca la solicitarea comisiei de evaluare si nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire (maximum 25 de zile de la data limita de depunere a ofertelor) sa prezinte viza actualizata. In caz contrar oferta va fi respinsa.
Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere.
Nota:1.În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita daca unul dintre asociati-respectiv subcontractantul, daca este cazul-detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea.
2.Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, un operator economic ofertant, din considerentul ca acestea constituie o resursa netransferabila.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Fisa de informatii generale (Formularul B3 din sectiunea Modele de formulare) din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale a ofertantului, pe ultimii 3 ani a ofertantului, care trebuie sa fie de minimum 264.090 lei. În vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2013 si 2014, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri globala 2012, 2013, 2014. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv, 2012, 2013, 2014.
Modalitatea de indeplinire
-Formularul B3 din Sectiunea Formulare, bilanturile la 31.12.2013 si 31.12.2014 sau alte documente edificatoare care reflecta situatia economica si financiara, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. In ceea ce priveste prezentarea bilantului la 31.12.2014, vor fi admise si alte documente in vederea sustinerii cifrei de afaceri ptr. anul 2014.
Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta va garanta autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Angaiamentul ferm va fi depus in original.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularul 12A în original, si a prevederilor art.181 lit a), c1), d) si art.69 indice 1 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularele 12B si 12 B1 în original.
Modalitatea de indeplinire
-Tert sustinator va prezenta: Anexa nr.19, Anexa nr.19 A -Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A, Formular 12B; -in original – Formularul 12B1-Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese (conf. art.69 indice 1 din OUG nr.34/2006) din Sectiunea Formulare – in original.

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5(cinci) ani*, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Lista va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiari (Formular 12F din Sectiunea “Modele de formulare”). Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat / dus la bun sfârsit, în ultimii 5 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor, lucrari similare contractului ce urmeaza a fi atribuit in valoare cumulata de cel putin 132.045 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau maxim 3 contracte. Operatorul economic va depune certificari de buna executie/documente (certificate constatatoare/recomandari/procese verbale de receptie/parti relevante din contracte) prin care sa se precizeze cel putin urmatoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, mentiunea daca acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2015 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12F din Sectiunea Formulare în original. (Raportarea numarului de ani (respectiv 5 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor).Se pot prezenta lucrari ce sustin experienta similara, lucrari receptionate partial care sunt însotite de proces verbal de receptie partiala, sau lucrari receptionate însotite de proces verbal la terminarea lucrarilor sau lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul va indica în oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezenta initial. Subcontractantul raspunde pentru executarea / executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai în fata contractantului, iar acesta va raspunde în fata autoritatii contractante pentru modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12G, Formular 5 din Sectiunea Formulare în original.
Declaratie (Formular 12I, 12J – Sectiunea Modele de formulare) privind personalul minim de care dispune operatorul economic în vederea derularii contractului. Declaratia va contine informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat, în ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii.
Modalitatea de indeplinire
-Formularului 12I, 12J din Sectiunea Formulare completate de ofertant/asociat, în original.
Ofertantul trebuie sa faca dovada implicarii în contract a unui minim de experti cheie care au ca atributii principale cele cuprinse în caietul de sarcini, astfel:
– 1 (un) sef de santier sau coordonator tehnic al lucrarii (specialitate SCB – studii superioare sau medii), cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un contract similar. Se vor prezenta CV-uri însotite de declaratii de disponibilitate (daca este cazul), copie diploma studii, fise de post/contracte de munca/recomandari sau orice documente similare însotite de declaratii de disponibilitate (daca este cazul).
– 2 (doua) persoane de specialitate, autorizate AFER conform Ordinului MT nr.290/2000 si Ord. MTCT nr.2262/2005 (se vor nominaliza persoanele – Formular 12J) si se vor depune copiile autorizatiilor AFER valabile la data limita de depunere a ofertelor).
– 1 (un) responsabil SSM (responsabil în materie de securitate si sanatate în munca), în conformitate cu prevederile art.8 si 9 din Legea 319/2006 (copie dupa certificat, CV).
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat, in baza principiului recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificatele echivalente. Operatorul economic trebuie sa intreprinda, daca este cazul, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile române.
Ofertantul va face dovada ca dispune de resursele umane necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului, respectiv personal de executie instruit si atestat, personal capabil sa deruleze contractul în termenul de executie declarat. Documentele din aceasta sectiune pot fi prezentate în oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
Modalitatea de indeplinire
-Formularului 12I, 12J din Sectiunea Formulare completate de ofertant/asociat, în original.
Declaratie (Formular 12H din Sectiunea Modele de formulare) care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care acesta se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului. Se vor prezenta documente ce atesta detinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice folosite in realizarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12H din Sectiunea Formulare in original; – Se vor prezenta documente ce atesta forma de proprietate sau declaratii de disponibilitate pentru cele închiriate sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie (prezentarea unui angajament de punere la dispozitie).
Tert sustinator daca este cazul. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate sau, in cazul sustinerii acordate privind experienta similara, se va garanta autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si a prevederilor art.181 lit a), c1), d), art.69 indice 1 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
-Ofertantul va prezenta: – Anexa nr.20, 20 A, 20 B – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici; – Anexa nr.21 si Anexa nr.22 – Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; – Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A si Formular 12B; – Formularul 12B1 -Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.
– STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare. Ofertantul câstigator va avea obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii certificatului de calitate pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestuia în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
-Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului supus achizitiei.
– STANDARDE DE PROTECTIA MEDIULUI. Ofertantul va prezenta certificatul de protectia mediului SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru activitatile care fac obiectul contractului supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului ( ofertant, asociat, dupa caz – în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). Ofertantul câstigator va avea obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii certificatului de mediu pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestuia în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
-Certificatul de conformitate a implementarii sistemului de protectie a mediului SR EN ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului supus achizitiei.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Da

 

a) în cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei. Celelalte criterii vor ramâne cele ofertate initial în faza procedurii offline; b) pretul ofertei din runda de ofertare trebuie sa fie mai mic decât cel ofertat initial în Formularul de oferta si anexa la Formularul de oferta. Limita pâna la care factorul de evaluare pretul ofertei poate fi îmbunatatit depinde de fiecare ofertant în parte. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita explicatii ofertantului care prezinta un pret neobisnuit de scazut, în conformitate cu art.202 din OUG 34/2006; c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor în cursul licitatiei electronice sunt: “ofertantii pot vedea cea mai buna oferta” si “ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie”. Informatiile vor fi disponibile în cadrul invitatiei care va fi primita pe cale electronica de catre fiecare ofertant care a depus oferta admisibila; d) informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: – Înainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentatia de atribuire. – Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte oferte noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Notificarile de începere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea în sectiunea „Notificari de sistem”. În vederea realizarii acestei etape, autoritatea contractanta va introduce în SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Nota: Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii în vederea participarii la licitatia electronica : operatorii economici trebuie sa fie înregistrati online, sa detina certificat digital valid pentru acces în sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata în datele de contact din Formular B3 din Documentatia de atribuire “Informatii generale”. Informatii disponibile pentru conectare si înregistrare la: https://www.e-licitatie.ro Autoritatea contractanta va atribui contractul cu respectarea prevederilor art.200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art.169 alin.(2) din OUG 34/2006. Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax, în termen de 24 ore, formularul de oferta cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica. Pretul ofertei licitat în urma procesului de reofertare electronica va fi detaliat pe categorii de lucrari. Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare.

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

10/4/1150/2015

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2015 10:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

14.10.2015 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

 

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  14.10.2015 13:00

 

Locul: Sediul Sucursalei Regionale CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10, et.III, cam.327

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii împuterniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

Alte informatii

 

1. Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi clasamentul final al acestora în ordinea crescatoare a preturilor fara TVA ale ofertelor admisibile, iar oferta câstigatoare va fi cea admisibila a carei propunere tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si care are pretul cel mai scazut. 2. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal – daca doua sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, a caror oferte au preturi egale, o noua propunere financiara, în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3. Ofertantii vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura – Form.12C din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat) – în original, menita sa faciliteze autoritatii contractante accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura în scopul aplicarii prevederilor art.69 ind 2 alin. 2 din OUG nr.34/2006. 4. Fiecare ofertant va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), în vederea postarii în cadrul anuntului de participare la Sectiunea ”Procese verbale / Declaratii”, în conformitate cu prevederile art.69 indice 2 din OUG nr.34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 5. Pentru a putea vizualiza fisierele atasate anuntului de participare va recomandam sa descarcati aplicatia shellSAFE VERIFY de la urmatoarea adresa web:https://www.certsign.ro/certsign/resurse/download.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta

Adresa postala:  Aleea Albastrelelor, nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  +40 241589840 , Fax:  +40 241587240

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

22.09.2015 12:33

 

Skip to content