Reparatii instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1

Timp de lectură: 7 minute
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare anunt: Publicat
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 16.07.2014 14:12
 
Data acceptarii ANRMAP: 17.07.2014 11:47
 
Data publicarii in SEAP: 17.07.2014 11:47
 
Trimite la OJ: Nu
 
Documentatie de atribuire
 
Numar documentatie: 148978
 
Denumire contract:
 
Data acceptare: 16.07.2014
 
Planuri anuale de achizitii publice
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Craiova, Bld. Decebal nr.1 , Localitatea: Craiova , Cod 
 
postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact: Viorel Radut, Adriana Cioroianu , Tel. +40 
 
351403282 , Email: viorel.radut@cfr.ro, adrianacrv.cioroianu@cfr.ro , Fax: +40 351403282 , Adresa internet 
 
(URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU 
 
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Craiova- instalatii CED în statiile: Plaiu 
 
Vulcanesti, Butoiesti, Isalnita, Bujoreni, instalatii SBW in statiile Fiscalia, Ionesti, Arcesti, Lotru si instalatii 
 
BLA pe distantele Tamna-Igiroasa, Garnita-Balota, Balota-Valea Alba, Valea Alba-Drobeta Turnu Severin 
 
Marfuri,Drobeta Turnu Severin Marfuri-Turnu Severin Est
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1) DESCRIERE
 
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Craiova- instalatii CED în statiile: Plaiu Vulcanesti, Butoiesti, Isalnita, 
 
Bujoreni, instalatii SBW in statiile Fiscalia, Ionesti, Arcesti, Lotru si instalatii BLA pe distantele Tamna-Igiroasa, Garnita-Balota, 
 
Balota-Valea Alba, Valea Alba-Drobeta Turnu Severin Marfuri,Drobeta Turnu Severin Marfuri-Turnu Severin Est
 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Lucrari
 
Executarea
 
Locul principal de executare: Lucrarea este amplasata pe raza sectiilor CT1 Craiova
 
Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia
 
II.1.3) Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Lucrarea consta in interventia la cablurile SCB cu rezistenta de izolatie scazuta prin inlocuirea lor si refacerea tronsoanelor de 
 
cabluri, se vor vopsi instalatiile RC si se vor înlocui invertori si redresori. 
 
Nu sunt estimate cheltuieli diverse si neprevazute.
 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45234115-5 – Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
 
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
 
II.1.8) Impartire in loturi
 
Nu
 
II.1.9) Vor fi acceptate variante
 
Nu
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
 
In documentatie sunt prevazute urmatoarele lucrari: 
 
În statiile propuse pentru lucrari de reparatii curente, cablurile existente sunt in plumb, cu banda degradata si rezistenta de 
 
izolatie sub normele admise pe multe portiuni, cauzând dese întreruperi în functionarea instalatiilor. 
 
Lucrarile de reparatii cabluri constau in înlocuirea cablurilor sau portiunilor de cabluri deteriorate sau care prezinta rezistenta 
 
de izolatie sub limita admisa conform planurilor schematice anexate la documentatie, mufarea cu cablurile electrice existente, 
 
verificarea functionarii instalatiei SCB si darea în functie a cablurilor. 
 
Lucrarile necesare pentru înlocuirea cablurilor existente sunt: 
 
– montarea cablurilor noi în tronsonul de cablu; 
 
– pozarea cablurilor în pamânt, în aparatoare metalica pe poduri si în tub PVC tip G la subtraversari conform STAS 9312/1987. 
 
– introducerea cablurilor la postul central aflat in cladirile statiilor. 
 
– executarea capetelor de cablu si montarea cablurilor pe reglete. 
 
Tot in cadrul lucrarilor RC se mai executa si înlocuire semnalelor prevestitoare mecanice cu prevestitoare luminoase si înlocuiri 
 
de redresori si invertori; 
 
Redresorul pentru încarcarea bateriilor de acumulatoare sa aiba tensiunea nominala de 160V, tensiunea în tampon 179,2, cu 
 
panou frontal de comanda si semnalizare, cu ventilatie naturala si ventilatie fortata pentru T>300, sa permita reglajul tensiunii de 
 
iesire în trepte mai mici de 1V, protejat la suprasarcina, supracurent si supratemperatura, randament > 80%. 
 
Invertorul pentru alimentarea fara întrerupere cu tensiunea de 230v-75Hz, sa aiba panou frontal de comanda si semnalizare, 
 
cu ventilatie naturala si ventilatie fortata pentru T>300, sa functioneze în regim INVERTOR, STAND-BY, REZERVA, protejat la 
 
suprasarcina, supracurent si supratemperatura, randament > 75%. 
 
Înainte de începerea lucrarilor executantul lucrarii va anunta cu cel putin trei zile Sectia CT1 Craiova si delegatii L, TTR, ELF. 
 
Dupa terminarea lucrarilor se vor efectua verificari, reglaje si probe de functionare a instalatiilor SCB care trebuie sa 
 
îndeplineasca cu strictete conditiile impuse de Instructia 351 din 1998 si tectura la Instructia 351 ed.1994. 
 
Cheltuieli diverse si neprevazute = 0
 
Valoarea estimata fara TVA: 1,099,840.03 RON
 
II.2.2) Optiuni
 
Nu
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 
5  luni incepand de la data atribuirii contractului 
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este în cuantum de 15.000 lei . Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta 
 
moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR valabil la data transmiterii anuntului de participare. Perioada 
 
de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data 
 
limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar sau instrument de garantare 
 
emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si 
 
pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-
CARP.OLT CARACAL. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv 
 
dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima 
 
cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art. 86 alin. 
 
(3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de 
 
participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 Garantia de participare se va returna de catre autoritatea 
 
contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, 
 
fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – prin retineri succesive din sumele datorate pentru 
 
facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, 
 
la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din pretul fara 
 
T.V.A. al contractului Pe parcursul îndeplinirii contractului, beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri lunare din 
 
sumele datorate si cuvenite executantului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) 
 
din HG 925/2006
 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Fonduri proprii- poz. 2.C.2.2.1.2 din Programul anual de achizitii publice al CNCF “CFR”-SA pentru anul 2014
 
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.. Se va prezenta acordul de 
 
asociere(Formular 44), precizare lider de asociere.
 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al 
 
profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content