Reparatii peroane statia CF Bârlad

Timp de lectură: 13 minute

 Detaliu invitatie de participare nr 341842

Detaliu validare 
Numarul documentatiei de atribuire: 75968 / 16.01.2013 
Data transmiterii in SEAP: 16.01.2013 14:45 
Data acceptarii ANRMAP: 16.01.2013 16:36 
Data publicarii in SEAP: 16.01.2013 16:36 
Detaliu invitatie 
Tip legislatie: OUG nr.34/2006 
Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA 
Numar invitatie: 341842 / 16.01.2013 
Denumire contract: Reparatii peroane statia CF Bârlad 
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
I.1)   DESCRIERE 
I.1.1)   Sediul social 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Cod fiscal:  RO 11054529,   Adresa:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti,  Telefon:  
+40 213192433,  Fax:  +40 213192433 ,  Email:  gherghina.tudor@cfr.ro 
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1, Iasi, Romania, cod postal: 700090, telefon:+40 
213192433, fax:+40 213192433, persoana de contact:Julieta Aghion 
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1, Iasi, Biroul Achizitii Publice 
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala 
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Da 
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii feroviare 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1)   DESCRIERE 
II.1.1)   Denumire contract:
Reparatii peroane statia CF Bârlad 
II.1.2)   Tip contract: Lucrari 
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice 
II.1.5)   Obiectul contractului:
Lucrari de reparatii peroane executate în scopul asigurarii circulatiei calatorilor în conditii de 
deplina siguranta. 
II.1.6)   CPV: 45233253-7 – Lucrari de imbracare a trotuarelor (Rev.2) 
II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu 
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru 
II.2.1)   Valoare estimata: 238,786 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII 
III.1)   Conditii referitoare la contract 
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare 
Conditii suplimentare 
Denumire  Descriere Garantie de participare 
Garantia pentru participare este de: 4.775,72 lei si este irevocabila. 
Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea 
cu 50% a acestor sume. Perioada de valabilitate a garantiei de 
participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a 
ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament 
bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii 
de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, 
(Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata 
în contul SRCF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis 
la BANC POST, Sucursala Iasi sau numerar la casieria autoritatii 
contractante. În conformitate cu art. 278 indice1*) OUG 34/2006, 
ofertantului a carei contestatie a fost respinsa i se va retine suma de: 
2.387,86 lei din garantia de participare. Cursul de referinta pentru 
echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi 
cursul BNR pentru euro din data anterioara datei limita de depunere a 
ofertelor cu 5 zile. 
Garantie de buna executie 
Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% 
(2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in 
lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în 
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. 
Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin 
retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, 
pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. 
Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea 
acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii 
contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în 
contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% 
din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna 
executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/
2006. 
  
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE 
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire   
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la 
inscrierea in registrul comertului sau al profesiei 
Descriere: Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 
34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – 
Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din 
OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile 
prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere 
privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va 
prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 indice1” din OUG 34/ 2006 – 
Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre 
toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin 
functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala CREÎR CF Iasi în ceea ce priveste 
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu PIPA,Contabil 
sef: ec. Maria RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU,Sef divizie Patrimoniu: Ec.Sanda 
VINTILA,Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta AGHION;Declaratie 
pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile 
de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul 
ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta:Ofertantul va prezenta 
Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original. Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant 
la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original 
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Certificat de atestare 
fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale 
bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care se 
depun ofertele. b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, 
taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste 
situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care se depun ofertele. Dovada achitarii 
taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind 
îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu 
mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca 
obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; 
se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
originalul”.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de 
depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul 
constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat 
documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea 
contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de 
atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata. Atestate, 
autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului:Ofertantul va prezenta urmatoarele: 
1.Autorizatie de furnizor feroviar, eliberata de catre Autoritatea Feroviara Romana– AFER, 
pentru: „Constructii, reparatii, intretinere peroane, copertine, tunele pietonale, drumuri de 
acces”, „Constructii montaj, reparatii, întretinere SCB, TTR, LC, ELF”, „Constructii, reparatii, 
întretinere linii CF fara sudarea sinelor”, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, 
valabile la data limita de depunere a ofertelor. 2.Agrement tehnic feroviar, eliberat de catre Autoritatea 
Feroviara Romana – AFER pentru: „Constructii, reparatii, intretinere peroane, copertine, tunele 
pietonale, drumuri de acces”, „Constructii montaj, reparatii, întretinere SCB, TTR, LC, 
ELF”, „Constructii, reparatii, întretinere linii CF fara sudarea sinelor”, în copie lizibila cu 
mentiunea „conform cu originalul”, valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
Capacitatea economica si financiara 
Descriere: a) Ofertantul va demonstra cifra medie anuala de afaceri în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin: 470.000 lei. Documente care sustin 
criteriul de calificare: – Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4; – 
Bilant contabil sau extrase de bilant pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte 
o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu 
mentiunea „conform cu originalul”.,b) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi 
sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din 
OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând 
sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care 
beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma 
autentica, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele 
financiare invocate. 
Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
Descriere: a) Ofertantul va prezenta o lista a lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari 
de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Ultimii 5 ani se calculeaza pâna la data limita de 
depunere a ofertelor. Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor lucrari 
executate în ultimii 5 ani”,b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea în 
ultimii 5 ani: – cel putin a unui contract sau max 3 contracte de natura si complexitatea lucrarilor ce face 
obiectul procedurii, în care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost în valoare cumulata de cel 
putin: 230.000 lei (fara TVA). Ofertantul va prezenta Formularele 6 si 6A privind „Experienta similara” 
cu „Recomandarile privind lucrarile executate” Se vor prezenta certificari din care sa reiasa beneficiarii, 
valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, precum si daca lucrarile au fost executate in 
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, în copie lizibila cu 
mentiunea „conform cu originalul”.,c) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare 
îndeplinirii în bune conditii a contractului: – responsabil tehnic cu executia MLPTL/MTCT/ MDRT 
specialitate linii – responsabil AQ/CQ, atestat ISC sau prin dispozitie interna în domeniul lucrarilor ce urmeaza a fi executate – responsabil SC autorizat Linii – responsabil SSM, atestat conform prevederilor 
Legii nr. 319/2006 Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale 
personalului angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani si Formularul 8 „Informatii referitoare 
la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului”.Pentru fiecare 
persoana responsabila cu îndeplinirea contractului se va preciza functia care va fi îndeplinita în cadrul 
contractului si se va prezenta CV-ul, copii cu mentiunea „conform cu originalul” dupa diplomele, 
autorizatiile, atestatele, sau certificatele detinute de persoanele respective.,d) Ofertantul detine sau are 
drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva pentru dotari, 
utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va utiliza pentru îndeplinirea corespunzatoare a 
contractului de lucrari. Ofertantul va prezenta Formularul 10 „Declaratie privind utilajele, instalatiile, 
echipamentele tehnice”.,e) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru 
indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/
2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si 
sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care 
beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma 
autentica, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele 
tehnice si profesionale invocate.,f) Informatii privind subcontractarea Ofertantul are obligatia de a 
preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de 
recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din 
contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai în fata 
contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al 
procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta, 
contractul legalizat, încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de 
achizitie publica. La contractare si pe parcursul lucrarilor nu se vor admite alti subcontractanti fata de 
cei nominalizati în oferta.,j) Informatii privind asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a 
se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere 
formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata 
câstigatoare. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si 
capacitatea de exercitare a a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare 
asociat în parte, iar celelate cerinte privind Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul 
contractului, capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie îndeplinite 
prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe lânga oferta comuna, 
alte oferte în mod individual sau în alta asociere ori de a participa în calitate de subcontractor la 
procedura. Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul 
lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor, în copie lizibila cu 
mentiunea „conform cu originalul”. Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008,Se va prezenta un 
certificat de atestare a standardelor privind managementul de mediu sau echivalentul lui emis de 
organisme abilitate,valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu 
mentiunea „conform cu originalul”. Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
IV.1)   Procedura 
IV.1.1)  Tipul procedurii Cerere de oferta 
IV.1.2)  Modalitate de desfasurare: Procedura offline 
IV.2)   Criterii de atribuire 
IV.2.1)  Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut 
IV.2.2)  Se va organiza licitatie electronica: Nu 
IV.3)   Informatii administrative 
IV.3.1)  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire este atasata invitatiei publicate in SEAP la sectiunea Documentatie si 
clarificari 
IV.3.2)  Limba de redactare a ofertei: Romana 
IV.3.3)  Moneda in care se transmite oferta de pret: – 
IV.3.4)  Data limita de depunere a ofertelor: 12.02.2013 09:00 
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: 12.02.2013 10:00 IV.3.6)  Data limita de valabilitate a ofertei: – 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
VI.1)   Mod de finantare 
VI.1.1)  Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu 
VI.1.2)  Tip de finantare: Alte fonduri 
Data expedierii prezentei invitatii: 16.01.2013 14:45
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content