Reparaţii şi igienizări staţia CF Roşiori Nord – cladire si peron linia I

Timp de lectură: 24 minute
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare anunt: Publicat
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 04.08.2014 08:44
 
Data acceptarii ANRMAP: 05.08.2014 13:36
 
Data publicarii in SEAP: 05.08.2014 13:36
 
Trimite la OJ: Nu
 
Documentatie de atribuire
 
Numar documentatie: 151470
 
Denumire contract:
 
Data acceptare: 01.08.2014
 
Planuri anuale de achizitii publice
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Craiova, Bulevardul Decebal nr. 
 
1 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact: Viorel 
 
Radut, Adriana Cioroianu , Tel. +40 351403282 , Email: viorel.radut@cfr.ro, 
 
adrianacrv.cioroianu@cfr.ro , Fax: +40 351403282 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa 
 
profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV 
 
DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE 
 
DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
Reparatii si igienizari la cladiri CF si peroane – Cladire de calatori si peron 
 
linia I statia CF Rosiori Nord
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 
 
(ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale 
 
ale acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1) DESCRIERE
 
II.1.1
 
) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Reparatii si igienizari la cladiri CF si peroane – Cladire de calatori si peron linia I statia CF Rosiori 
 
Nord
 
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare 
 
II.1.2
 
 
a serviciilor
 
Lucrari
 
Executarea
 
Locul principal de executare: Lucrarea este amplasata pe raza Sucursalei Regionala CF Craiova 
 
statia CF Rosiori Nord
 
Codul NUTS: RO317 – Teleorman
 
II.1.3
 
) Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4
 
) Informatii privind acordul-cadru
 
II.1.5
 
) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Lucrari de raparatii si igienizari la cladirea de calatori si peron linia I statia CF Rosiori Nord. 
 
Nu sunt estimate cheltuieli diverse si neprevazute.
 
II.1.6
 
) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
 
II.1.7
 
) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
 
II.1.8
 
) Impartire in loturi
 
Nu
 
II.1.9
 
) Vor fi acceptate variante
 
Nu
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
 
II.2.1
 
) Cantitatea totala sau domeniul
 
Este necesara executia urmatoarelor categorii de lucrari: refacere învelitoare tip terasa (hidroizolatie, 
 
guri de scurgere, coloane pluviale, glafuri etc.), refacere finisaje interioare si exterioare pereti si 
 
tavane (tencuieli, glet, zugraveli lavabile, placari pereti cu faianta, lambriu laminat, ghips-carton), 
 
vopsitorii tamplarie, inlocuit tamplarie existenta cu tamplarie din PVC si aluminiu cu geam termopan, 
 
reparat/montat pardoseli (gresie, parchet laminat, covor PVC), reparat/inlocuit instalatii sanitare, 
 
apa-canal, electrice, reparat/montat placare din placi de mozaic/gresie trafic greu si imbracaminte 
 
asfaltica cu borduri din beton la peron linia I, conform Proiectului tehnic nr. 10/2013 
 
Cheltuieli diverse si neprevazute = 0
 
Valoarea estimata fara TVA: 936,180 RON
 
II.2.2
 
) Optiuni
 
Nu
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU 
 
FINALIZARE
 
6  luni incepand de la data atribuirii contractului 
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.1
 
) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este în cuantum de 15.000 lei . Perioada de valabilitate a garantiei de 
 
participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data 
 
limita de depunere a ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta 
 
moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR valabil la data transmiterii 
 
anuntului de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar sau 
 
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de 
 
asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta 
 
mai sus în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT 
 
CARACAL. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa 
 
conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul 
 
garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia 
 
cu privire la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art. 86 alin. (3) din HG 925/2006 cu 
 
modificarile si completarile ulterioare Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia 
 
de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 . Garantia de participare 
 
se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006. 
 
Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie 
 
a contractului se poate constitui astfel: – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
 
partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia 
 
autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant 
 
în contul astfel deschis este de 1% din pretul fara T.V.A. al contractului Pe parcursul îndeplinirii 
 
contractului, beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri lunare din sumele datorate 
 
si cuvenite executantului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 
 
92 alin. (4) din HG 925/2006
 
III.1.2
 
) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Fonduri proprii- poz. 6.C.2.2.3 din Programul anual de achizitii publice al CNCF “CFR”-SA pentru 
 
anul 2014
 
III.1.3
 
) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 
III.1.4
 
) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
 
III.2.1
 
registrul comertului sau al profesiei
 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o 
 
declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se 
 
depune în original. 
 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie 
 
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu 
 
Formularul B.1. Declaratia se depune în original. 
 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de 
 
autoritati competente din tara respectiva. 
 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice 
 
(datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la 
 
nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-
tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si 
 
stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). 
 
Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la 
 
bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei 
 
in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile 
 
competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate 
 
cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de 
 
catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de 
 
documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice 
 
data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale 
 
care are competente în acest sens. 
 
În masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei 
 
datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere 
 
potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 
 
alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la 
 
verificarea indeplinirii acestei cerinte acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in 
 
urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre 
 
autoritatile competente, ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual , atesta lipsa datoriilor 
 
ulterior respectivei date. 
 
3.Declaratie privind neîncadrarea la art. 691 din OUG 34/2006.Ofertantul/candidatul/ofertantul 
 
asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind 
 
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 
 
în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. Formularul se depune dupa caz, 
 
de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la 
 
art.691 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. 
 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si 
 
finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. Regionala CF Craiova 
 
urmatorii: Director – Popa Ingineru Gheorghe, Contabil Sef – Manea Aurelia, Sef Divizia Patrimoniu– 
 
Voinea Teodor, Sef Serviciu Administrare Patrimoniu – Andreescu Marieta, Ing. Divizia Patromoniu –
 
Ciuca Nicoleta, Sef Oficiu Juridic – Roman Ilie, Consilier juridic – Vizitiu Cristiana-Vichi, Consilier 
 
juridic – Tudoran Irina Valentina, Consilier juridic – Neamtu Cosmin-Laurentiu, Consilier juridic – 
 
Barbut Traian, Consilier juridic – Isail Iuliana; Sef Serviciu Contabilitate – Leoveanu Lidia, Sef 
 
Serviciu Financiar- Sinescu Daniel, Sef Serviciu PDFC-C – Diaconu Crina Smaralda, Sef Birou 
 
Achizitii Publice – Radut Viorel, Cons.jur. Birou Achizitii Publice -Cioroianu Adriana 
 
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Având în vedere prevederile 
 
Ordinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de 
 
participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la 
 
licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. Declaratia 
 
se completeaza dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
NOTA: 
 
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea 
 
contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca: 
 
a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru 
 
participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru 
 
spalare de bani. 
 
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie 
 
publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: 
 
a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic; 
 
c1)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din 
 
motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave 
 
prejudicii beneficiarilor acestuia; 
 
d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o 
 
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie 
 
profesionala; 
 
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în 
 
scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 
 
3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de 
 
achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: 
 
c)nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 
 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
 
vigoare în România sau în tara în care este stabilit 
 
4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la 
 
art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: 
 
– ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii în 
 
cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori 
 
asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se 
 
afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu 
 
persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 1.Certificat constatator emis 
 
de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial.Certificat constatator emis de 
 
Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de 
 
activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si 
 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie 
 
legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre 
 
reprezentantul legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie 
 
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, 
 
autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul 
 
procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC –in original sau 
 
copie legalizata. 
 
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 
 
pentru lucrari de reparatii cladiri cu specific feroviaar cu toate instalatiile aferente, valabile la data 
 
limita de depunere a ofertelor. 
 
Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”. 
 
Pentru lucrarile de reparatii si igienizari la cladiri CF si peroane, ofertantii trebuie sa detina 
 
Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru 
 
lucrari de reparatii cladiri cu specific feroviaar cu toate instalatiile aferente, valabile la data limita de 
 
depunere a ofertelor. 
 
Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”. 
 
Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de 
 
asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. 
 
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata 
 
îndeplinita daca fiecare dintre asociati detine Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu 
 
conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea. 
 
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din 
 
considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa 
 
transferabila. 
 
3.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este 
 
cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor 
 
referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va 
 
completa Formular IMM.
 
III.2.2
 
) Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani a 
 
ofertantului (2013,2012,2011), care trebuie sa fie de minimum 1.800.000 lei. În vederea sustinerii 
 
cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2011, 2012 si 
 
2013, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte 
 
cifra de afaceri globala 2011, 2012, 2013. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu 
 
anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv, 2011, 2012, 2013. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
 
a)Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul G– formularul se depune în 
 
original. 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 
 
respectivi, 2011, 2012, 2013. 
 
b)Bilanturile contabile din ultimii trei ani, vizate si înregistrate de organele competente – se vor 
 
depune în copie lizibila semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”. 
 
2.Angajament de sustinere financiara, daca este cazul.a) În cazul în care ofertantul îsi 
 
demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta 
 
persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci 
 
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui 
 
angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la 
 
dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. b) Atunci când un grup de operatori economici 
 
depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare 
 
a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a 
 
unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la 
 
lit. a). 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina 
 
excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 
 
indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2-
 
cerintele a),c1) si d) în original .
 
III.2.3
 
) Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1)Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5(cinci) ani, însotita de certificari de buna executie 
 
pentru cele mai importante lucrari. Lista va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul 
 
de îndeplinire a obligatiilor si beneficiari (Formular E din Sectiunea “Modele de formulare”). 
 
Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei în lucrari similare cu cele care fac obiectul 
 
contractului în valoare cumulata de minim 900.000 lei fara TVA din maxim 3 (trei) contracte si 
 
depunerea de certificari de buna executie/documente (certificate constatatoare/recomandari/procese 
 
verbale de receptie/parti relevante din contracte) prin care sa se precizeze cel putin urmatoarele 
 
aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, mentiunea daca 
 
acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu si daca au fost duse la 
 
bun sfârsit pentru cele mai importante lucrari. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu 
 
anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Cursul leu/alta valuta 
 
ce va fi luat în calcul pentru anul 2014 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de 
 
participare pentru prezenta procedura. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta Formularul E( Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5(cinci) ani) -in 
 
original si Formularul F -in original-fisa de experienta similara pentru fiecare contract a caror obiect a 
 
fost executia de lucrari similare. 
 
Raportarea numarului de ani (respectiv 5 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare 
 
se va face de la data limita de depunere a ofertelor.Se pot prezenta lucrari ce sustin experienta 
 
similara, lucrari receptionate partial care sunt însotite de proces verbal de receptie partiala sau 
 
lucrari receptionate însotite de proces verbal la terminarea lucrarilor sau lucrari receptionate insotite 
 
de proces verbal de receptie finala. 
 
Recomandarile sau certificarile de buna executie se vor prezenta în copie semnate si stampilate 
 
conform cu originalul de conducatorul unitatii. 
 
2)Informatii privind subcontractarea. 
 
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o 
 
subcontracteze. Ofertantul va indica în oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele 
 
de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. Înlocuirea unui subcontractant 
 
dupa încheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de 
 
a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentata initial. Subcontractantul raspunde pentru 
 
executarea / executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai în fata 
 
contractantului, iar acesta va raspunde în fata autoritatii contractante pentru modul de îndeplinire a 
 
obligatiilor contractuale. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va completa Formularul D –în original. 
 
3)Informatii privind asocierea. 
 
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu 
 
oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor 
 
specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare). 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9–în original. 
 
4) Informatii privind capacitatea profesionala 
 
Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale al personalului angajat, în ultimii 3 
 
ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si 
 
persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si 
 
asigurarea calitatii. 
 
Ofertantul trebuie sa faca dovada implicarii in contract a unui minim de experti cheie care au ca 
 
atributii principale cele cuprinse in caietul de sarcini , astfel: 
 
– responsabil tehnic cu executia lucrarii atestat in conformitate cu art. 14 alin 2 din Legea nr. 10/1995 
 
privind calitatea in constructii cu modificarile ulterioare (copie dupa atestat, declaratie de 
 
disponibilitate). 
 
– sef de santier, absolvent studii superioare cu experienta profesionala dovedita prin participarea la 
 
cel putin o lucrare de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii (CV); 
 
– responsabil calitate (RCQ)-prezentarea deciziei de numire (CV); 
 
– 
 
– responsabil protectia mediului – prezentarea deciziei de numire (CV) 
 
– responsabil cu SSM atestat conform prev. din Legea 319/2006 a SSM (copie dupa atestat); 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta Formularul I- în original- Declaratie care contine informatii privind efectivul 
 
mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere. 
 
5)Informatii privind dotarea tehnica. 
 
Ofertantul detine sau are drept de folosinta pentru dotari, utilaje,echipamente, mijloace de transport 
 
ce le va utiliza în îndeplinirea corespunzatoare contractului. 
 
Ofertantii vor prezenta o lista a utilajelor propuse si disponibile pentru realizarea contractului, în 
 
urmatoarea forma:numar de unitati, apartenenta acestora-proprietate sau alte forme de dobândire 
 
(cu documente de proprietate sau daca sunt închiriate, cu acordul proprietarului privind 
 
disponibilitatea) si categoria de lucrari din cadrul proiectului pentru care va fi utilizat. Se vor prezenta 
 
documente ce atesta detinerea(dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a 
 
utilajlor, instalatiilor echipamentelor tehnice folosite în realizarea contractului. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Declaratie (Formular H in original) referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pe care 
 
III.2.4
 
) Contracte rezervate
 
Nu
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 
III.3.1
 
) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
 
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
 
III.3.2
 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
 
Nu
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII
 
IV.1.
 
1) Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
 
IV.2.
 
1) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
IV.2.
 
2) Se va organiza o licitatie electronica
 
Da
 
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul 
 
licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA; b) 
 
informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: “ 
 
ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie”. Licitatia electronica va începe la 2 
 
(doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata 
 
în sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de 
 
licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare. c) Dupa 
 
runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, 
 
in termen de 2 zile, oferta financiara cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare 
 
electronica, în original.
 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
 
IV.3.
 
1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
93/ 458 /24.07.2014
 
IV.3.
 
2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
 
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui 
 
IV.3.
 
3) 
 
SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la 
 
documente: 20.08.2014 13:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.3.
 
4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
21.08.2014 10:00
 
IV.3.
 
5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 
IV.3.
 
6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
 
IV.3.
 
7) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data:  21.08.2014 11:00
 
Locul: Sucursala RegionalaCF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1,tel. 
 
0351403282
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
 
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN 
 
FONDURI COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare: Alte fonduri
 
VI.3) ALTE INFORMATII
 
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului 
 
final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt 
 
doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita 
 
ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul 
 
va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru 
 
demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa 
 
de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile 
 
si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata 
 
de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum 
 
au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care 
 
ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – 
 
inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se 
 
depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.
 
VI.4) CAI DE ATAC
 
VI.4.
 
1) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod 
 
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / 
 
+40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.
 
2) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta 
 
despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
 
VI.4.
 
3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionala CF Craiova
 
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr. 1 , Localitatea: Craiova , Cod 
 
postal: 200646 , Romania , Tel. +40 351403214 , Fax: +40 351403214
 
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
 
04.08.2014 08:44
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content