Revopsire la poduri metalice de cale ferata

Timp de lectură: 18 minute

 Anunt de participare (utilitati) numarul 145158/23.07.2013

 
Detaliu anunt 
 
Tip legislatie: OUG nr.34/2006 
 
Stare anunt: Publicat
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 23.07.2013 14:01 
 
Data acceptarii ANRMAP: 23.07.2013 16:26 
 
Data publicarii in SEAP: 23.07.2013 16:26 
 
Trimite la OJ: Nu 
 
Documentatie de atribuire 
 
Numar 
 
documentatie: 
 
Denumire 
 
contract: 
 
Data acceptare:  22.07.2013 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
 
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: 
 
Adresa postala:  prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod 
 
postal:  700090 , Romania , Punct(e) de contact:  Julieta Aghion , Tel.  +40 232273507 , 
 
Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro 
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: 
 
105587 
 
Revopsire la poduri metalice de cale ferata Lot 1 si Lot 2 – SCREIR CF Iasi 
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA 
 
Email:  julieta.aghion@cfr.ro , Fax:  +40 232273507 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , 
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul 
 
competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: 
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) 
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau 
 
locale ale acestora 
 
Activitate (activitati) 
 
– Servicii feroviare
 
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
II.1)   Descriere 
 
II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta 
 
Revopsire la poduri metalice de cale ferata Lot 1 si Lot 2 – SCREIR CF Iasi 
 
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare 
 
II.1.2)  
 
a serviciilor 
 
Lucrari 
 
Executarea 
 
Locul principal de executare: Liniile CF: 500 km 343+714; 507 km 81+185, km 81+885 
 
Codul NUTS: RO21 – Nord-Est 
 
II.1.3)   Anuntul implica 
 
Un contract de achizitii publice 
 
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru 
 
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
 
Lucrari de refacere a protectiei anticorozive a tablierelor metalice, pentru mentinerea 
 
capacitatii portante a structurilor si asigurarea circulatiei trenurilor în parametrii 
 
instructionali. 
 
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
 
45442180-2 – Lucrari de revopsire (Rev.2) 
 
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 
 
Nu 
 
II.1.8)   Impartire in loturi 
 
Da 
 
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi 
 
II.1.9)   Vor fi acceptate variante 
 
Nu 
 
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru 
 
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul 
 
Lucrari de revopsire la 3 poduri metalice de cale ferata reprezentând o suprafata pentru 
 
revopsire de: 17.145 mp, si anume : 
 
LOT I : pod km 343+714 – suprafata pentru revopsire de: 10.760 mp; 
 
LOT II : pod km 81+185 si pod km 81+885 – suprafata pentru revopsire de: 6.385 mp; 
 
Valoarea estimata fara TVA: 500,470.23 RON 
 
II.2.2)   Optiuni 
 
Nu 
 
II.3)   Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 
 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
 
III.1)   Conditii referitoare la contract 
 
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate 
 
 90  zile incepand de la data atribuirii contractului 
 
Garantia pentru participare este de: LOT I = 5.908,10 lei sau 2.954,05 lei (pt IMM); LOT 
 
II = 4.101,30 lei sau 2.050,65 lei (pt IMM) si este irevocabila. Perioada de valabilitate a 
 
garantiei de participare este de 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de 
 
participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
 
emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, 
 
(Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul SRCF Iasi nr. 
 
RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi. În conformitate 
 
cu art. 278 indice 1 OUG 34/2006, ofertantului a carei contestatie a fost respinsa i se va retine 
 
suma de: LOT I = 2.954,05 lei; LOT II = 2.050,65 lei din garantia de participare. Cursul de 
 
referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul 
 
BNR pentru euro din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. NOTA: 
 
Garantia de participare se va constitui separat pentru fiecare lot în parte la care se depune 
 
oferta. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) 
 
din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un 
 
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de 
 
asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive 
 
din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie 
 
de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului 
 
din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct 
 
la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în 
 
contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al 
 
contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 
 
alin. (4) din HG 925/2006. 
 
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
 
Fonduri de la bugetul de stat 
 
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 
 
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 
 
Nu 
 
III.2)   Conditii de participare 
 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
 
III.2.1)  
 
registrul comertului sau al profesiei 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/
 
2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea 
 
III – Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în 
 
dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie 
 
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
 
nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în 
 
original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice1 
 
din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia 
 
prevazuta la art. 69 indice1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – 
 
Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la 
 
procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin functii de 
 
decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala CREÎR CF Iasi în ceea ce priveste 
 
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu 
 
PIPA,Contabil sef: ec. Maria RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU, Sef divizie 
 
Linii: Ing.Mihaita Marincuta ,Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP 
 
ing. Julieta AGHION;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la 
 
procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/
 
12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este 
 
facuta în concordanta cu regulile de concurenta:Ofertantul va prezenta Formularul 
 
3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, 
 
în original. 
 
Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura 
 
(ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original 
 
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Certificat de 
 
atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte 
 
venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna 
 
anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor 
 
si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa 
 
ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut 
 
termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele 
 
competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie 
 
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat constatator eliberat de ONRC din 
 
care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor 
 
supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie 
 
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Informatiile cuprinse in certificatul constatator 
 
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie 
 
sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în 
 
care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de 
 
Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte 
 
de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru 
 
conformitate acest document în original sau în copie legalizata. 
 
Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului:Ofertantul va 
 
prezenta urmatoarele: 
 
1. Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana– AFER, pentru 
 
categoria serviciilor feroviare critice: „Protectie anticoroziva la tablierele metalice ale 
 
podurilor de cale ferata”, „Constructii, reparatii si întretinere linii CF”, pentru: LOT I si LOT 
 
II si „Constructii-montaj, reparatii si întretinere instalatii LC” pentru: LOT I, în copie lizibila 
 
cu mentiunea „conform cu originalul”, valabile la data limita depunerii ofertelor. 
 
2. Agrement tehnic feroviar, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER pentru 
 
categoria serviciilor feroviare critice: „Protectie anticoroziva la tablierele metalice ale 
 
podurilor de cale ferata”, „Constructii, reparatii si întretinere linii CF” pentru: LOT I si LOT 
 
II, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabil la data limita depunerii 
 
ofertelor. 
 
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei 
 
de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de 
 
derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din 
 
proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante. 
 
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
a) Ofertantul va demonstra cifra medie anuala de afaceri în domeniul de activitate aferent 
 
obiectului contractului pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin: 
 
– LOT I = 590.000 lei 
 
– LOT II = 410.000 lei 
 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
 
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4 
 
b)Bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte 
 
documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a 
 
candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare. 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul 
 
respectiv, dupa cum urmeaza: 
 
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei; 
 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; 
 
c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea 
 
contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/
 
2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând 
 
sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea 
 
de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, 
 
în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele 
 
financiare invocate. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – 
 
Formulare 
 
III.2.3)   Capacitatea tehnica 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
a) Ofertantul va prezenta o lista a lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de 
 
buna executie pentru cele mai importante lucrari. 
 
Ultimii 5 ani se calculeaza pâna la termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în 
 
ultimii 5 ani”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare 
 
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea în ultimii 5 ani a unor 
 
contracte de lucrari de natura si complexitatea lucrarii ce face obiectul procedurii astfel: max 
 
3 contracte de executie lucrari similare de revopsire a podurilor metalice de cale ferata, în 
 
care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost în valoare cumulata de cel putin: 
 
LOT I = 295.400 lei, fara TVA 
 
LOT II = 205.000 lei, fara TVA. 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind „Experienta similara”. Se vor prezenta certificate 
 
/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, în 
 
conformitate cu art. 188 alin (3) din OUG 34/2006 (copii lizibile cu mentiunea conform cu 
 
originalul de pe parti relevante din contracte/ procese verbale de receptie/recomandare din 
 
partea beneficiarilor/documente constatatoare eliberate conform art. 97 indice 1 din HG 925/
 
2006/etc.), în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 6 din Sectiunea III – Formulare, pentru fiecare contract a carui obiect a fost 
 
executia de lucrari similare. 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul 
 
respectiv, dupa cum urmeaza: 
 
Anul 2008: 1 euro=3,6827 lei; 
 
Anul 2009: 1 euro=4,2373 lei; 
 
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei; 
 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei. 
 
c) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune 
 
conditii a contractului: 
 
– responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul III – constructii de cai ferate, conf. 
 
OMLPT nr.777/2003 – pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Îndrumator pentru atestarea 
 
tehnico – profesionala a specialistilor cu activitate în constructii”; 
 
– sef de santier (cu specialitate CF ) cu experienta profesionala dovedita prin participarea la 
 
cel putin o lucrare de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii; 
 
– responsabil AQ/CQ, în domeniul lucrarilor ce urmeaza a fi executate; 
 
– responsabil SC autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, în functie de cel putin 
 
picher întretinere cale conform Instr.317 – Instr. pt. restrictii de viteza, închideri de linii; 
 
– responsabil SC autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, în functie de cel putin 
 
electromecanic LC pentru: LOT I; 
 
– responsabil SSM atestat conform prevederilor Legii nr. 319/2006; 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale 
 
personalului angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani, Formularul 8 „Informatii 
 
referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea 
 
contractului. 
 
Pentru fiecare persoana responsabila cu îndeplinirea contractului se va preciza functia care va 
 
fi îndeplinita în cadrul contractului si se va prezenta CV-ul, copii cu mentiunea „conform cu 
 
originalul” dupa diplomele, autorizatiile, atestatele, sau certificatele detinute de persoanele 
 
respective. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 7, Formularul 8 din Sectiunea III – Formulare. 
 
f) Informatii privind subcontractarea 
 
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le 
 
subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. 
 
III.2.4)   Contracte rezervate 
 
Nu 
 
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii 
 
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 
Nu 
 
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
 
III.3.2)  
 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 
 
Nu 
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
 
IV.1)   Tipul procedurii 
 
IV.1.1)   Tipul procedurii 
 
Licitatie deschisa 
 
IV.2)   Criterii de atribuire 
 
IV.2.1)   Criterii de atribuire 
 
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste: 
 
    – criteriile mentionate in continuare 
 
Criterii  Pondere 
 
1. Pretul ofertei  80 % 
 
Descriere: Componenta financiara 
 
2. Durata de executie  20 % 
 
Descriere: Componenta tehnica 
 
Punctaj maxim componenta tehnica: 20 
 
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica 
 
Nu 
 
IV.3)   Informatii administrative 
 
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta 
 
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract 
 
Nu 
 
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui 
 
IV.3.3)  
 
SAD) 
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 
 
14.08.2013 12:00 
 
Documente de plata: NU 
 
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 
 
IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare 
 
Romana 
 
IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
 
16.08.2013 09:00 
 
IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor 
 
Data: 16.08.2013 10:00 
 
Locul: Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1, Biroul Achizitii Publice 
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da 
 
Membri comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor 
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
 
VI.1)   Contractul este periodic 
 
Nu 
 
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare 
 
Nu 
 
Tip de finantare:  Fonduri bugetare 
 
VI.3)   Alte informatii 
 
Comisia de evaluare a ofertelor întocmeste clasamentul final al ofertelor în ordinea 
 
descrescatoare a punctajelor totale obtinute, iar oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei 
 
propunere tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate 
 
prin documentatia de atribuire si va obtine punctajul maxim. Modul de departajare al ofertelor 
 
situate pe primul loc: În cazul în care pentru doua sau mai multe oferte comisia de evaluare 
 
a acordat acelasi punctaj, atunci autoritatea contractanta va încheia contractul cu ofertantul a 
 
carui oferta are cel mai mic pret pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor. 
 
În cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va 
 
solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi 
 
atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 
 
VI.4)   Cai de atac 
 
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac 
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
 
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod 
 
postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 
 
213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro 
 
Organism competent pentru procedurile de mediere 
 
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac 
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 
 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr.34/
 
2006 
 
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
 
Oficiul Juridic al CREIR Iasi 
 
Adresa postala:  Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , 
 
Tel.  +40 232215600 
 
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt 
 
23.07.2013 14:01
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content