Salubrizarea spaţiilor din staţiile CF

Timp de lectură: 22 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 146944/01.10.2013

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 30.09.2013 14:10

Data acceptarii ANRMAP: 01.10.2013 10:47

Data publicarii in SEAP: 01.10.2013 10:47

Trimite la OJ: Nu

Documentatie de atribuire

Numar documentatie: 115118

Denumire contract: Salubrizarea spatiilor din statiile CF de pe raza de activitate a Sucursalei CREIR CF Craiova

Data acceptare: 30.09.2013

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)   DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut, Adriana Cioroianu , Tel.  +40 351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro, adrianacrv.cioroianu@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)   DESCRIERE

II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Salubrizarea spatiilor din statiile CF de pe raza de activitate a Sucursalei CREIR CF Craiova

II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

14 – Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor

Locul principal de prestare: Sucursala CREIR CF Craiova

Codul NUTS: RO411 – Dolj

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Prestatiile constau în executarea operatiunilor de salubrizare si curatenie pentru subunitatile Sucursalei Regionale CF Craiova, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

90910000-9 – Servicii de curatenie (Rev.2)

II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8)   Impartire in loturi

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)   Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul

Prestatiile constau în executarea operatiunilor de salubrizare si curatenie pentru subunitatile Sucursalei Regionale CF Craiova, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. 

Volumul prestatiilor si tipul acestora sunt: 

Lot1-Salubrizare st. cf Tg.Jiu + Rovinari + Tg. Carbunesti:Salubrizare curenta-15.705mp;Salubrizare generala-13.269mp 

Lot 2-Salubrizare st. cf Slatina + Costesti:Salubrizare curenta-15.665mp;Salubrizare generala-9.970mp 

Lot 3-Salubrizare st. cf Rm.Valcea+Calimanesti:Salubrizare curenta-12.689mp;Salubrizare generala-6.452mp 

Lot 4-Salubrizare st. cf Piatra Olt+Dragasani:Salubrizare curenta-11.534mp;Salubrizare generala-8.688mp 

Lot 5-Salubrizare st.cf Pitesti + Golesti:Salubrizare curenta-12.533mp;Salubrizare generala-6.720mp 

Lot 6-Salubrizare st. cf Dr. Tr. Severin +Filiasi:Salubrizare curenta-18.146mp; Salubrizare generala-11.434mp 

Lot 7-Salubrizare Complex CF Craiova:Salubrizare curenta-36.625mp;Salubrizare generala-30.046mp 

Lot 8-Salubrizare st. CF Rosiori + Caracal +Alexandria:Salubrizare curenta-21.991;Salubrizare generala:16.292mp

Valoarea estimata fara TVA: 1,750,800 RON

II.2.2)   Optiuni

Nu

II.3)   DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

24  luni incepand de la data atribuirii contractului 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate

GP este în cuantum de 4800 lei pt Lot1; 2000 lei pt Lot2; 2000 lei pt Lot 3; 2000 lei pt Lot4; 3408 lei pt Lot5; 3984 lei pt Lot6; 8591,98 lei pt Lot7; 5712 lei pt Lot8;Perioada de valab a GP va fi cel putin egala cu perioada de valab a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Pentru situatia în care GP se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare.Forma de constituire a GP: – virament bancar în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta ;sau-instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valab prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa fie conform prev. art. 86 alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;sau- prin depunerea la casieria Sucursala CREIR CF Craiova a sumei în numerar. Nota:Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 si în conformitate cu prevederile art.2781 din OUG nr.34/2006. Iin situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma, în conformitate cu art.278 indice 1-(1) pct. a) din OUG nr.34/2006 completata si modificata prin OUG 77/27.11.2012, respectiv suma de 2400 lei pt lot 1; 1704 lei pt lot5; 1992 lei pt lot6; 4295,99 lei pt lot7; 2856 lei pt lot8 . GP se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art.278indice 1 alin. (2) din OUG 34/2006 modificarile si completarile ulterioare. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator.; – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (2) din HG 925/2006.

III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri proprii

III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original. 

2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original. 

Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. 

-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 

-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 

În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 

Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. 

3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006.Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. 

Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. 

Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Director – Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef – Florica Osain, Sef Divizia Patrimoniu – Teodor Voinea , Sef Serviciu Administrare Patrimoniu – Marieta Andreescu, Ing. Serviciu Administrare Patrimoniu – Ileana Luta, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana-Vichi Vizitiu, Consilier juridic – Irina Valentina Tudoran, Consilier juridic – Cosmin-Laurentiu Neamtu, Consilier juridic –Traian Barbut, Consilier juridic –Iulia Isail; Sef Serviciu BAI – Petronela-Laura Hertzog, Sef Serviciu Contabilitate – Lidia Leoveanu, Sef Serviciu Financiar- Crina-Smaralda Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut 

4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat).Ofertantul /ofertantul asociat va depune o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) – se depune în original. 

5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta. Având în vedere prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. 

In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC –in original sau copie legalizata. 

2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru servicii de salubrizare spatii CF.Pentru serviciile de salubrizare spatii CF, ofertantii trebuie sa detina Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agremente Tehnice Feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000, valabile la data limita de depunere a ofertelor. 

În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora. 

3.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM.

III.2.2)   Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1)Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii trei ani (fara anul in curs), in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici si bilanturile contabile pe ultimii trei ani, vizate si inregistrate de organele competente. 

Pentru a fi considerat calificat, ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani in domeniul de activitate aferent obiectului contractului în valoare de minim: 

480.000 lei pentru lotul nr.1, 

223.200 lei pentru lotul nr.2, 

225.600 lei pentru lotul nr. 3, 

230.400 lei pentru lotul nr.4, 

340.800 lei pentru lotul nr. 5, 

398.400 lei pentru lotul nr. 6, 

1.032.000 lei pentru lotul nr.7, 

571.200 lei pentru lotul nr. 8. 

Pentru echivalenta lei/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta publicat de BNR pentru anii 2010, 2011 si 2012 

Modalitatea de indeplinire 

Documente care sustin criteriul de calificare: 

a)Fisa de informatii generale completata in conformitate cu 

Formularul G– formularul se depune în original. 

b)Bilanturile contabile din ultimii trei ani, vizate si înregistrate de organele competente – se vor depune în copii lizibile cu mentiunea „conform cu originalul” 

Pentru echivalenta lei/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta publicat de BNR pentru anii 2010, 2011 si 2012 

2.Angajament de sustinere financiara, daca este cazul.a) În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. b) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la lit. a). 

Modalitatea de indeplinire 

Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a),c1) si d) în original .

III.2.3)   Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1) Lista cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani (împliniti la data limita de depunere a ofertei), care va contine valori, perioada si locul prestarii serviciilor, beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati 

Modalitatea de indeplinire 

Ofertantul va prezenta Formularul E-in original. 

2) Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima prestare a maxim 3 contracte în ultimii 3 ani, de catre ofertant a unor servicii , dupa cum urmeaza:

-Pentru lotul nr.1-Salubrizare spatii cf – valoare cumulata minima: 240.000 lei fara TVA, 

-Pentru lotul nr.2- Salubrizare spatii cf- valoare cumulata minima: 111.600 lei fara TVA, 

-Pentru lotul nr.3- Salubrizare spatii cf – valoare cumulata minima :112.800 lei fara TVA,

-Pentru lotul nr.4-Salubrizare spatii cf – valoare cumulata minima :115.200 lei fara TVA, 

-Pentru lotul nr.5- Salubrizare spatii cf- valoare cumulata minima :170.400 lei fara TVA, 

-Pentru lotul nr.6- Salubrizare spatii cf – valoare cumulataminima :199.200 lei fara TVA, 

-Pentru lotul nr.7-Salubrizare spatii cf – valoare cumulata minima :516.000 lei fara TVA, 

-Pentru lotul nr.8 Salubrizare spatii cf – valoare cumulata minima :285.600 lei fara TVA,

Valorile minime se refera numai la partea realizata de catre operatorul economic ofertant, în cazul în care oferta depusa a fost alta decât oferta individuala.

Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare prin depunerea documentelor doveditoare (Formular B4 împreuna cu certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar) În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a opratorului economic.

Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul”.

Pentru echivalenta lei/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta publicat de BNR pentru anii 2010, 2011 si 2012 

Modalitatea de indeplinire 

Ofertantul va completa Formularul F -in original-fisa de experienta similara pentru fiecare contract a caror obiect a fost prestarea de servicii similare. 

3)Informatii privind subcontractarea.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le îndeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, specializarea acestora, datele de recunoastere ale subcontractantilor). Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate. 

Modalitatea de indeplinire 

Ofertantul va completa Formularul D –în original. 

4)Informatii privind asocierea. 

In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare). 

Acordurile / contractele de subcontractare pot fi încheiate sub conditia atribuirii contractului în procedura de fata, însa nu pot contine clauze care contravin ofertei prezentate, formularului de contract aferent procedurii si niciunei prevederi a documentatiei. 

Modalitatea de indeplinire 

Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9–în original. 

5. Informatii privind capacitatea profesionala 

Ofertantul va demonstra capacitatea profesionala a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de prestari servicii prin prezentarea urmatoarelor informatii/ documente: Declaratie ( Formularul I- în original) care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere in ultimii 3 ani. Declaratia va fi însotita de CV-uri ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului. 

Modalitatea de indeplinire 

Ofertantul va prezenta Formularul I- în original- Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere. Declaratia va fi însotita de CV-uri ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului. 

6)Declaratie prin care operatorul economic atesta ca detine echipamentele tehnice solicitate conform Caietului de sarcini -Anexa 10 

Modalitatea de indeplinire 

Declaratie prin care operatorul economic atesta ca detine echipamentele tehnice solicitate conform Caietului de sarcini -Anexa 10 

7)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul. 

a)În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. 

b)Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza în conditiile prevazute la pct a). 

Modalitatea de indeplinire 

Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a),c1) si d) în original . 

1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. 

Modalitatea de indeplinire 

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. 

2. Certificat Standardul de Manegement al Mediului-ISO 14001/2008.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 14001:2008, un sistem de management al protectiei mediului sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. 

Modalitatea de indeplinire 

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 14001:2008, un sistem de management al protectiei mediului sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.4)   Contracte rezervate

Nu

III.3)   CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)   TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)   Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)   Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica

Da

Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA; b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: “ ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie”. Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare. c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. 0351/403282, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica.

IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

93/ 688/10.09.2013

IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.10.2013 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

23.10.2013 10:00

IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 23.10.2013 11:00

Locul: Sucursala CREIR CF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1,tel. 0351403282

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)   CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2)   CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)   ALTE INFORMATII

Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.

VI.4)   CAI DE ATAC

VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova

Adresa postala:  B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 351403214 , Fax:  +40 351403214

VI.5)   DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

30.09.2013 14:10

 
 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content