Servicii de asigurare de raspundere civila auto

Timp de lectură: 15 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 164381/13.11.2015

Inapoi

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 13.11.2015 08:46

Data acceptarii ANRMAP: 13.11.2015 10:54

Data publicarii in SEAP: 13.11.2015 10:54

Trimite la OJ: Nu

Documentatie de atribuire

Numar

documentatie: 216867

Denumire

contract: „Servicii de asigurare de raspundere civila auto”

Data acceptare: 12.11.2015

Planuri anuale de achizitii publice

An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA

Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania

, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice SAPSPBS

, Tel. +40 213192433 , In atentia: Lorena

Hropaciov , Email: lorena.hropaciov@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro ,

Adresa profilului cumparatorului: www.elicitatie.

ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU

DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale

acestora

Activitate (activitati)

Servicii

feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

„Servicii de asigurare de raspundere civila auto”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a

serviciilor

Servicii

6 Servicii

financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii

Locul principal de prestare: La sediul Autoritatii Contractante

Codul NUTS: RO321 Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordulcadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Obiectul procedurii il constituie achizitia serviciilor de asigurari obligatorii auto ( RCA) pentru perioada 2016 2017

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

665161001

Servicii

de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

„Servicii de asigurare de raspundere civila auto „

74 asigurari auto obligatorii RCA, din care:

52

asigurari auto obligatorii RCA pentru perioada 01.01.2016 –31.12.2016

22

asigurari auto obligatorii RCA pentru perioadele 20162017

Valoarea estimata fara TVA: 70,000 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

24 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Se solicita garantie de participare(GP) în valoare de 1200 lei Ofertantul va constitui o GP eliberata în numele

ofertantului în cuantum de 1200 lei care va fi emisa de catre o societate bancara/societate de asigurari (alta

societate de asigurari decat societatea parte în contract sau grupul în care aceasta este inclusa) sau se va

depune la casieria autoritatii contractante. GP se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr.

925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de

.lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de

valabilitate a GP: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala

cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituita în numele

asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa în

alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba

româna. (Formular nr.2). GP poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5

zile inainte de data limita de depunerea ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI:

RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca: Veneto Banca S.c.p.a. Italia

Montebelluna Sucursala Bucuresti. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui

cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea

vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului ,

fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor

legii 346/2004, modificata si completata prin OUG nr. 27 din 26.01.2006. Garantia de buna executie a contractului

se va constitui prin scrisoare de garantie bancara sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale

aplicanduse

prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o

societate bancara sau de o societate de asigurari (alta societate de asigurari decat societatea parte în contract

sau grupul în care aceasta este inclusa) depunere la casieria autoritatii contractante, in termen de 5(cinci) zile

lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. În cazul contractului de prestari servicii , autoritatea

contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de

catre contractant a obligatiilor asumate prin contract dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul

comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1

Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din

situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va

depune o declaratie pe propria raspundere

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Declaratie

pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .

Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.

Cerinta nr. 2

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.

Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181

din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea,

ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor,

taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general

consolidat, inclusiv catre bugetele locale.

Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei

in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor

In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere.

In cazul in care operatorii economici nu pot prezenta aceste certificate, pot depune o declaratie pe proprie

raspundere in conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.

Referitor la certificatele fiscale, ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati

competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de

plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B1

Declaratia

se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar

literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)

Certificate

constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei

pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre

bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii

anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor

in

cazul ofertantilor straini, orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care

acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre

bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

se

depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre

fiecare ofertant / ofertant asociat .

Cerinta nr. 3

Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69

indice 1 din OUG nr. 34/2006 .

Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea

si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

COSTESCU Marian – Dan Director

General; BAICU Sorina Director

Gen.Adj.Economic.; MOLDOVAN Macarie

Alexandru – Director Gen. Adj. Tehnic Dezvoltare;

SCURTU Viorel Dir.

Gen.Adj.Exploatare; UNGUREANU Mihai

Director

Directia Comerciala; DUMITRU Laurentiu Cornel – Director Directia Achizitii Publice; CRETU Corneliu Director

Directia Financiara; STROE Ion Claudiu –Director Directia Asistenta Juridica

DUMITRESCU Daniela Manuela– Sef Serviciu – Directia Achizitii Publice; MANEA Daniela – Sef birouDirectia

Achizitii Publice; MUNTEANU Raluca –inginer Directia Achizitii Publice; VLADESCU Viorica – economist –

Directia Achizitii Publice; POPA Andrei – economist – Directia Achizitii Publice; ALEXANDRU Nicoletainginer

Directia Achizitii Publice; HROPACIOV Lorena Petruta economist

– Directia Achizitii Publice

MITROI ValentinSef

Serviciu – Directia Comerciala; MITROI Marilena – economist – Directia Comerciala;

BRANZAN Fedeles Bogdan – Sef proiect – Directia Comerciala; CONSTANTINESCU Simona – Sef birou –

Directia Comerciala; POPESCU Constantin Cornel – economist – Directia Comerciala;

GREAB VioricaDirectia

Asistenta Juridica ; PREDA GeorgianaSef

proiect – Directia Asistenta Juridica;

BUHOLT Mariana Consilier

juridic – Directia Asistenta Juridica; MELINTE Ionut – Sef Serviciu – Directia

Asistenta Juridica; PETRESCU Violeta consilier

juridic Directia

Asistenta Juridica; LAUDAT MirelaGabriela

consilier

juridic Directia

Asistenta Juridica

Claudiu Odobescu Sef

Serviciu Logistica, Directia Comerciala; Sandu Dumitruinspector

de specialitate, Directia

Comerciala; Luican Laurentiutehnician,

Directia Comerciala

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare

ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant

Cerinta nr. 4

Participarea la licitatie cu oferta independenta

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare

la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3–în original), sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314

din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B3–în original

Se prezinta un singur certificat semnat de reprezentantul/ reprezentantii legali al/ai intreprinderii/asocierii. Cerinta

nr. 1

Obiectul de activitate si forma de inregistrare

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate

al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie.

Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca

persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu

prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident;

In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus,

pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului se

depune în original/copie legalizata/ copie lizibila

cu mentiunea „conform cu originalul”.

Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat pentru partea de contract pe care o va realiza.

Cerinta nr. 2

Autorizare ASF in conformitate cu prevederile Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea

asigurarilor, care confirma autorizarea pentru prestarea serviciilor de asigurari ce fac obiectul prezentei proceduri.

Autorizatiile /documentele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

În cazul în care, valabilitatea acestora nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un

angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora,

pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta.

In cazul persoanelor juridice straine se pot prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia

aplicabila in tara de rezidenta.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificate/alte documente care demostreaza cerinta se vor depune în original/copie legalizata/ copie lizibila

conform cu originalul.

Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Informatii privind asocierea.

In cazul asocierii ofertantul reprezentat printrun

grup de operatori economici va depune odata cu oferta si

documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de

asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere).

În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la

semnarea contractului.

Modalitatea de indeplinire

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Acord de asociere în

original

În cazul declararii ofertantului ca si câstigator,. Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la

semnarea contractului

Cerinta nr. 1

Asigurarea calitatii:

Ofertantul va prezenta certificatul de calitate ISO 9001: 2008, valabil la data limita de depunere a ofertelor.

În cazul în care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea

contractanta, se va prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR

EN ISO 9001, sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre exemplu,

proceduri/ manuale de calitate.

Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator în favoarea

ofertantului. Pentru situatiile în care se depun oferte în asociere, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al

asocierii pentru partea din contract pe care o executa

Modalitatea de indeplinire

CERTIFICAT

ISO 9001: 2008

sau

dovada

implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau alte

documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre exemplu, proceduri/ manuale de calitate.

Certificatele/

documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor;

Documentele

se vor prezenta în original/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului

responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

11/2/2970/30.10.2015

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2015 14:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

08.12.2015 10:00

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 08.12.2015 11:00

Locul: Bdul

Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, etj 5 cam 79 intrarea Poarta A, Bucuresti, sector 1

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Persoanele imputernicite ale ofertantilor avand copii dupa acte de identificare BI/CI/Pasaport

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTRUN

PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt,

intre orele 914.

2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de

traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de

participare publicat pe site –ul www.elicitatie.

ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen

legal la rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.elicitatie.

ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea

contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea

departajarii ofertelor. 6. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate

“CFR” SA, Bdul

Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera

75, Aripa Grivita. 7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta de

autoritatea contractanta in termen legal la rubrica de „ Procese verbale/ Declaratii ” a anuntului de participare din

SEAP. 8. In cazul contestatiilor/cererilor/plangerilor se aplica prevederile OUG 51/28.06.2014. 9. Documente care

se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului se regasesc la sectiunea formulare atat pentru cazul

întreprinderilor autonome, cat si in cazul întreprinderilor partenere . 10.Clauzele contractuale obligatorii sunt:

obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si

daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 ,

Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa

internet (URL): https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile

si completarile ulterioare .

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CNCF „CFR” SA Directia

Asistenta Juridica

Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 ,

Romania , Tel. +40 213192526 , Fax: +40 213192525 , Adresa internet (URL):

http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

13.11.2015 08:46

Inapoi Istoric anun tLuirsita erat eAnulare proce dSuuraspendare pro cePdroucraese verbale / Declaratii Documentatie, clarificari si decizii

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content