Suruburi orizontale cu piulita si suruburi verticale cu piulita

Timp de lectură: 21 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 159449/13.05.2015

 

 

 

 

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 12.05.2015 13:23

Data acceptarii ANRMAP: 13.05.2015 14:53

Data publicarii in SEAP: 13.05.2015 14:53

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

190075

Denumire contract:

Suruburi orizontale cu piulita si suruburi verticale cu piulita

Data acceptare:

12.05.2015

 

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Achizitii Contracte–S.A.P.S.P.B.S., Tel.  +40 213192433, In atentia:  Viorica Vladescu, Email:  viorica.vladescu@cfr.ro, daniela.dumitrescu@cfr.ro, daniela.manea@cfr.ro, Fax:  +40 213192433, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

 

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Suruburi orizontale cu piulita si suruburi verticale cu piulita

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Locurile de livrare sunt depozitele regionale ale Sucursalelor Regionale CF mentionate in graficele de livrare (DDP conform INCOTERMS )

Codul NUTS: RO – ROMANIA

 

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Suruburi verticale cu piulita si suruburi orizontale cu piulita
Lot 1 – Suruburi orizontale cu piulita (suruburi orizontale 24*140 cu piulita; suruburi orizontale 24*150 cu piulita; suruburi orizontale 27*170 cu piulita)
Lot 2 – Suruburi verticale cu piulita ( suruburi verticale 22*75 cu piulita; suruburi verticale 22*65 cu piulita)

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

44530000-4 – Dispozitive de fixare (Rev.2)

 

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Da

 

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Lot 1 – Suruburi orizontale cu piulita:
– suruburi orizontale 24*140 cu piulita – 24000 buc;
– suruburi orizontale 24*150 cu piulita – 20000 buc;
– suruburi orizontale 27*170 cu piulita – 16000 buc.
Valoare estimata fara TVA LOT 1 = 420967.74

Lot2 – Suruburi verticale cu piulita:
– suruburi verticale 22*75 cu piulita – 58000 buc;
– suruburi verticale 22*65 cu piulita – 42000 buc.
Valoare estimata fara TVA LOT 2 = 379032.26

 

Valoarea estimata fara TVA: 800,000 RON

 

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare

 

5  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantia se va constitui pentru fiecare lot in parte. Lot 1 – Suruburi orizontale cu piulita 4200 lei; Lot 2 – Suruburi verticale cu piulita 3700 lei. Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului pentru fiecare lot in parte. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor.Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca: Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti.Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA .Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse, autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Fonduri Buget de stat

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1 Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A . Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.

Cerinta nr. 2 Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, certificatele de atestare fiscala se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere. In cazul in care operatorii economici nu pot prezenta aceste certificate, pot depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul proceduriiFormularul B1 -Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006) – Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. – se depun în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat .

Cerinta nr. 3 Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 . Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: COSTESCU Marian – Dan – Director General; BAICU Sorina – Director general adj. economic.; MOLDOVAN Macarie Alexandru – Director general adj.tehnic; SCURTU Viorel – Dir.Gen.Adj.Exp.; CESA Petru – Director Dir.Tehnica; UNGUREANU Mihai – Director – Achizitii Contracte incepand cu data de 19.03.2015; POP Aron-Valer – Director Achizitii Contracte pana la data de 18.03.2015; MANEA Constantin – Director – Directia Linii; CRETU Corneliu – Director Directia Financiara; PETRESCU Irina –Director Directia Asistenta Juridica; DUMITRESCU Daniela Manuela– Sef Serviciu – Directia Achizitii Contracte; MANEA Daniela – Sef birou – Directia Achizitii Contracte; MUNTEANU Raluca –inginer Directia Achizitii Contracte; VLADESCU Viorica – economist – Directia Achizitii Contracte; POPA Andrei – economist – Directia Achizitii Contracte; ALEXANDRU Nicoleta – inginer – Directia Achizitii Contracte;MITROI Valentin- Sef Serviciu I – Directia Achizitii Contracte; MITROI Marilena – economist – Directia Achizitii Contracte; BRANZAN Fedeles Bogdan – Sef proiect – Directia Achizitii Contracte; CONSTANTINESCU Simona – Sef birou – Directia Achizitii Contracte; POPESCU Constantin Cornel – economist – Directia Achizitii Contracte; IACOB Jana – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; STROE Ion Claudiu – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; PREDA Georgiana- Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; BUHOLT Mariana – Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; MELINTE Ionut – Sef proiect – Directia Asistenta Juridica; ; PAPA Traian – consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; PETRESCU Violeta -consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; DOBRE Marius Adrian – Sef Serviciu Directia Linii; OLTEANU Pompiliu – Sef proiect-Directia Linii; LASZLO Adrian – Sef proiect-Directia Linii; OPREA Ion -inginer – Directia Linii
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul proceduriiOfertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant

Cerinta nr. 4 Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul proceduriiFormularul B3–în originalDeclaratia se depune în original de catre fiecare ofertant. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate si forma de inregistrare
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribuna lul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident; In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus, pentru partea din contract pe care o vor realiza.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul proceduriiCertificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial,
– se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.

Cerinta nr. 2 Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER
Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina : Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitateAutorizatiile , agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare tip de produs furnizat.
Nota:
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
Documentele se depun în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

 

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1 Experienta similara.
Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei cu produsele livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani din care sa rezulte ca au fost furnizate produse similare cu cele supuse achizitiei.În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 69 indice 1, 180 si 181 lit. a, c1 si d.Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
– Lista cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original.- Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, dupa caz – în original.
Cerinta nr. 2
Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina : Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate. Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.
Modalitatea de indeplinire
Certificat de Omologare tehnica AFER sau Agrementul tehnic AFER pentru produsele licitate Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro Documentele se depun în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Informatii privind asocierea. In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare). În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului
Modalitatea de indeplinire
Acord de asociere -în originalÎn cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Cerinta nr. 1
Asigurarea calitatii:
Standarde de asigurare a calitatii: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatile care vor face obiectul contractului, eliberat de organisme independente sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii .
Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
Operatorul economic va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectului contractului.
Certificatele trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere a ofertelor.
În cazul asocierilor conditia va fi îndeplinita, de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

 

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

 

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Da

 

Numarul de runde al licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 (una) zi (24ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare. Înainte de stabilirea ofertei câstigatoare, autoritatea contractanta va organiza o etapa finala de licitatie electronica. Licitatia electronica se va organiza prin intermediul Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), în conditiile reglementate de normele metodologice adoptate de HG 1660/2006 modificata si completata ulterior si a prevederilor art. 73 alin. (2) si art 167 alin. (1) pct.a din OUG 34/2006. În acest sens, ofertantii trebuie sa fie înscrisi în SEAP. Relatii pentru înscrierea în SEAP, utilizarea sistemului electronic în vederea participarii la licitatia electronica, cât si informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, se gasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro . Refuzul operatorului economic de a se înregistra în SEAP, în scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art.87 alin.(1) lit.a) din HG nr.925/2006, cu modificari si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va invita, pe cale electronica, în conformitate cu art 165 alin (2) din OUG nr.34/2006, la etapa de licitatie electronica numai ofertantii care au depus oferte admisibile, sa prezinte preturi noi. Invitatiile de participare vor fi generate si transmise automat de catre SEAP. Ofertantii, prin invitatia de participare, vor primi calendarul de desfasurare a licitatiei electronice: data si momentul de start al licitatiei electronice, numarul de runde, durata unei runde, durata intervalului între runde. În cadrul etapei de licitatie electronica elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total/lot în moneda LEI, fara TVA. Licitatia electronica se finalizeaza dupa o runda de licitare. Durata rundei de licitatie electronica va fi de 1 (una) zi lucratoare. Autoritatea contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa transmiterea invitatiei de participare. În cadrul etapei de licitatie electronica ofertantul nu poate decât sa îmbunatateasca oferta depusa anterior organizarii acestei faze, în sensul scaderii pretului. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu Licitatia se prelungeste automat, în cazul modificarii clasamentului: Nu Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: Nu Se utilizeaza pas de licitatie electronica: Nu În cazul în care, ofertantul declarat admis si înregistrat în SEAP nu modifica în faza de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului este luat în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP de autoritatea contractanta. Dupa finalizarea licitatiei electronice, ofertantii vor transmite Formularul de oferta si anexa la formularul de oferta completate cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica la adresa indicata mai sus, în termen de 1 (una ) zi lucratoare, prin fax/ e-mail, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului, urmând a fi transmise pentru conformitate si în original la acelasi punct de contact. Dupa transmiterea formularului de oferta , comisia de evaluare va analiza ofertele si va stabili ofertantul câstigator

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

9/3/733/23.04.2015

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2015 14:00

 

Documente de plata: NU

 

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

04.06.2015 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

 

 

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  04.06.2015 11:00

 

Locul: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Bucuresti, sector 1

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisie de evaluare si persoanele imputernicite ale ofertantilor avand acte de identitate (BI/CI/pasaport)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  

Alte informatii

 

1.Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: – prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14 ,prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii clarificari si decizii ” a anuntului de participare din SEAPpe site-ul https://www.e-licitatie.ro. 4. În cazul în care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor, iar contractul se va atribui ofertantului cu pretul cel mai scazut. 5. In cazul contestatiilor / cererilor / plangerilor se aplica prevederile OUG 51 / 2014. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului. Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului (unde este cazul)Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. – în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1) – în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);„Fisa de parteneriat”;„Întreprinderi partenere”- în cazul întreprinderilor legate – se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);„Întreprinderi legate”;„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Modelele se regasesc in Formulare. Ofertantii vor depune documentele în original.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica

Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192526, Fax:  +40 213192525, Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

 

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

12.05.2015 13:23

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content