Unitati cu LED pentru semnale

Timp de lectură: 16 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 152427/22.07.2014

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 21.07.2014 15:43

Data acceptarii ANRMAP: 22.07.2014 14:13

Data publicarii in SEAP: 22.07.2014 14:13

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

149123

Denumire contract:

Echipament individual de protectie (EIP) – Achizitie in baza Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de la unitate protejata

Data acceptare:

21.07.2014

 

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  CNCFR SA Directia Achizitii- Serv. APSPBS, Tel.  +40 213192433, Email:  nicoleta.alexandru@cfr.ro, Fax:  +40 213192433, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

 

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Echipament individual de protectie (EIP) – Achizitie in baza Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de la unitate protejata

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: DDP – depozitul regional al Sucursalelor RCF Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi,
Galati si Constanta;

Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

 

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Achizitie pe baza Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de la unitate protejata

Echipament individual de protectie (EIP)
Lot 1 – Costum salopeta
Lot 2 – Vesta avertizoare
Lot 3 – Cizme apa-noroi
Lot 4 – Manusi lacatusi
Lot 5 – Scurta impermeabila cu gluga
Lot 6 – Bocanci protectie

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

18114000-1 – Salopete de lucru (Rev.2)

18141000-9 – Manusi de lucru (Rev.2)

18221300-7 – Impermeabile (Rev.2)

18812200-6 – Cizme de cauciuc (Rev.2)

18830000-6 – Incaltaminte de protectie (Rev.2)

 

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Da

 

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Nr. Lot Denumire produs U/M Cantitate Valoare estimata
(lei fara TVA)
1 . Costum salopeta buc 3.500 168.000,00 lei
2 . Vesta avertizoare buc 19.000 95.000,00 lei
3 . Cizme apa-noroi per 5.200 72.800,00 lei
4 . Manusi lacatusi per 18.000 54.000,00 lei
5 . Scurta impermeabila cu gluga buc 4.325 506.025,00 lei
6 . Bocanci protectie per 10.780 797.720,00 lei

 

Valoarea estimata fara TVA: 1,693,545 RON

 

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare

 

6  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Nr. Lot Denumire produs Cuantumul garantiei de participare(lei) 1 . Costum salopeta 1.700 2 . Vesta avertizoare 1.000 3 . Cizme apa-noroi 800 4 . Manusi lacatusi 600 5 . Scurta impermeabila cu gluga 5.000 6 . Bocanci protectie 8.000 Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului pentru fiecare lot in parte. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor . În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse, autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Fonduri proprii, în suma echivalenta cu suma datorata de CNCF CFR SA, lunar, catre bugetul de stat în baza Legii nr. 448/2006, art.78 alin.3 lit.a

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Da

 

Achizitia de ”Echipament individual de protectie (EIP)’’ se realizeaza in baza Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de la unitate protejata

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Eligibilitatea Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere..
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.

Cerinta nr. 2
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B1
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)
– Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat

Cerinta nr. 3
Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Moldovan Macarie Alexandru -Director General; BAICU Sorina – Dir.Gen. Adj. Ec.; CESA Petru – Dir.Gen. Adj.Teh.; SCURTU Viorel – Dir.Gen.Adj.Exp;
POP Aron-Valer – Dir. Achizitii Contracte; MANEA Constantin – Director Linii; CRETU Corneliu – Director Financiar; PETRESCU Irina –Director Asistenta Juridica; IACOB Jana – Sef Serviciu Reprezentare; ION Claudiu Stroe – Sef Serviciu Recuperari Creante;

DUMITRESCU Daniela Manuela– Sef Serv. I-APSBBS; CRACIUN Dorina Mihaela-ing., MUNTEANU Raluca -ing., STAICU Iulia-ing; MANEA Daniela – Sef birouI-APSBBS ; TUDOR Gherghina-ing; ALEXANDRU Nicoleta-ing;

MITROI Valentin – Sef STCD; BRANZAN Fedeles Bogdan – Sef pr. STCD; CONSTANTINESCU Simona – sef birou STCD; POPESCU Constantin Cornel- Economist;
PREDA Georgiana-cons.jur; BUHOLT Mariana-cons.jur.; UNGUREANU Mihai-Sef Sv.Aprovizionare; MELINTE Ionut-Sef pr.; LAUDAT Mirela
Gabriela-cons.jur; PAPA Traian-cons. Jur; PETRESCU Violeta -consilier juridic;

PANTAZI Florin- Sef pr.;VLAD Veronica -ec.; PRUNESCU Elena– economist

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant

Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3–în original
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate si forma de inregistrare
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat pentru partea de contract pe care o va realiza.

Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la autorizatie a unitatilor protejate
Conform ORDIN Nr. 1372 din 2010 emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ofertantul trebuie sa detina :

Autorizatie de functionare ca unitate protejata in baza Legii 448/2006 eliberata de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Nota:
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.

Autorizatie eliberata de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si
Ordinul de functionare al unitatii protejate.

Documentele se depun în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

 

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere care sa contina informatii privind structura si numarul de personal si din care sa rezulte numarul total de salariati si numarul persoanelor cu handicap implicate in procesul de fabricatie a produselor ofertate;
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Se va prezenta declaratia – se depune în original.

Informatiile cuprinse in declaratie trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca produsele din lotul / loturile ofertate sunt realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate.
Nota :
Propria activitate a persoanei cu handicap angajate in cadrul unitatii protejate autorizate reprezinta ansamblul activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap in scopul obtinerii produsului;
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Se va prezenta declaratia- se depune în original
Informatiile cuprinse in declaratie trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 3
Se vor prezenta mostre de produs, opozabile în justitie.
Mostrele vor fi etichetate cu datele de identificare ale ofertantului si vor fi trecute in mod expres : unitatea producatoare, denumirea produsului.
Produsele ofertantilor câstigatori ce urmeaza a se livra vor avea aceleasi caracteristici cu mostrele prezentate la calificare;
Mostrele prezentate de catre ofertantul castigator se vor pastra ca etalon iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori sa se restituie in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Mostre de produs
Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Acord de asociere -în original
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator. Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului
Cerinta nr. 1
Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001: 2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator în favoarea ofertantului. Pentru situatiile în care se depun oferte în asociere, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
CERTIFICAT SR EN ISO 9001: 2008 sau echivalent -Documente doveditoare care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent;-Certificatele/ documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor; -Documentele se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Da

Contractul este rezervat unor ateliere protejate

 

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

 

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

9/3/1416/2014

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2014 12:00

 

Documente de plata: NU

 

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

22.08.2014 09:30

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

 

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  22.08.2014 10:00

 

Locul: sediul autoritatii contractante, Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor cu imputernicire si copie dupa BI/CI/pasaport

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

Alte informatii

 

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor. 6. Candidaturile/ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. 7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. 8. Date referitoare la clauzele contractuale se regasesc in modelul de contract din documentatia de atribuire postata in anuntul de participare.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica

Adresa postala:  Adresa:Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192525, Fax:  +40 213192526, Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

 

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

21.07.2014 15:43

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content