Acumulatori

Timp de lectură: 14 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 152357/21.07.2014
 
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare anunt: Publicat
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 18.07.2014 10:54
 
Data acceptarii ANRMAP: 21.07.2014 11:41
 
Data publicarii in SEAP: 21.07.2014 11:41
 
Trimite la OJ: Nu
 
Documentatie de atribuire
 
Numar documentatie: 147535
 
Denumire contract: Acumulatori
 
Data acceptare: 17.07.2014
 
Planuri anuale de achizitii publice
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea: Craiova , Cod 
 
postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact: Viorel Radut, Sef Birou Achizitii Publice, Elmira Mihart, Ec. Birou 
 
Achizitii Publice , Tel. +40 351403282 , In atentia: Gheorghe POPA INGINERU, Director , Email: viorel.radut@cfr.ro, 
 
elmira.mihart@cfr.ro , Fax: +40 351403282 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL 
 
COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1) DESCRIERE
 
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Acumulatori
 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Furnizare
 
Cumparare
 
Locul principal de livrare: Sectia L6 Craiova
 
Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia
 
II.1.3) Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Obiectul contractului îl constituie achizitia de acumulatori.
 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
31431000-6 – Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)
 
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
 
II.1.8) Impartire in loturi
 
Nu
 
II.1.9) Vor fi acceptate variante
 
Nu
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
 
Cantitate: 59 bucati.
 
Valoarea estimata fara TVA: 25,000 RON
 
II.2.2) Optiuni
 
Nu
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 
 15  zile incepand de la data atribuirii contractului
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.1)
 
Depozite valorice şi garantii solicitate
 
 
 
Garantia de participare este în cuantum de: 500 lei Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada 
 
de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare 
 
se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR valabil la data publicarii anuntuluide participare 
 
în SEAP. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile 
 
legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate 
 
prevazuta mai sus, conform prevederilor art.86 aliniat (1) din HG 925/2006, în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC 
 
CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL; – Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau 
 
neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 sau – prin depunerea la casieria Sucursalei Regionala CF Craiova 
 
a sumei în numerar conform prevederilor art.86 aliniat (5) lit. b) din HG 925/2006 Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine 
 
garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea 
 
contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006 Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – printr-
un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. 
 
Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) din HG 925/2006 se aplica in mod corespunzator. – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
 
partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria 
 
Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din 
 
pretul contractului. – prin depunerea la casieria Sucursalei Regionala CF Craiova a sumei în numerar conform prevederilor art.90 alin. (2) 
 
din HG 925/2006 Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006.
 
III.1.2)
 
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
 
 
Fonduri proprii.
 
III.1.3)
 
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
 
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 
III.1.4)
 
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
 
 
Nu
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
 
III.2.1)
 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere 
 
privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original. 
 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute 
 
la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original. 
 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara 
 
respectiva. 
 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) din 
 
care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a 
 
ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru 
 
“conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/
 
ofertant asociat. 
 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) din care sa reiasa ca 
 
ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip 
 
eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” 
 
de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza 
 
toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a 
 
unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 
 
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. 
 
3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006. Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul 
 
sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului 
 
de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 
 
modificata si completata. 
 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul 
 
CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Directorul – Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef – Aurelia Manea, Sef 
 
Divizia Linii – Radu Fetoiu, Sing. Serviciu Mecanizare MR – Ion Iambu, Ing. Serviciu Mecanizare MR – Adrian Croitorescu, Sef Serviciu 
 
Comercial – Oprea Popa, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana Vizitiu, Consilier juridic – Irina Tudoran, Consilier 
 
juridic – Cosmin Neamtu, Consilier juridic – Iulia Isail, Consilier juridic – Traian Barbut, Sef Serviciu Contabilitate – Lidia Leoveanu, Sef 
 
Serviciu PDFC-C – Crina Diaconu, Sef Serviciu Financiar – Daniel Sinescu, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut, Jurist Birou Achizitii 
 
Publice – Adriana Cioroianu. 
 
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta Având în vedere prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314 din 
 
12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un 
 
CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1. Certificat 
 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
 
Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al 
 
ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata 
 
sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Informatiile 
 
cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita 
 
acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de 
 
ORC – in original sau copie legalizata. 
 
2. Pentru produsele supuse achizitiei este necesar ca furnizorii sa aiba certificat/omologare emisa de RAR conform OG nr. 80/2000 
 
valabile la data limita de depunere a ofertelor. Pentru produsele supuse achizitiei este necesar ca furnizorii sa aiba certificat/omologare 
 
emisa de RAR conform OG nr. 80/2000 valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta in copii lizibile cu 
 
mentiunea „conform cu originalul”. 
 
3. Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul). Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea 
 
reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa 
 
Formular IMM.
 
III.2.2)
 
Capacitatea economica si financiara
 
 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului ( 2011, 2012 si 2013). 
 
În vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ofertantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2011, 2012 si 2013, vizate si înregistrate 
 
de organele competente. 
 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi: 2011, 2012, 
 
2013 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta: 
 
– Formularul G– formularul se depune în original, 
 
Si 
 
– Bilanturi contabile 2011, 2012, 2013. 
 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi: 2011, 2012, 
 
2013
 
III.2.3)
 
Capacitatea tehnica
 
 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 
 
9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui. Se va prezenta cu valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, 
 
în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
 
III.2.4)
 
Contracte rezervate
 
 
 
Nu
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 
III.3.1)
 
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
 
 
Nu
 
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
 
III.3.2)
 
 
 
prestarea serviciilor respective
 
Nu
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII
 
IV.1.1
 
) Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
 
IV.2.1
 
) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2
 
) Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
 
IV.3.1
 
) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
93/313/2014
 
IV.3.2
 
) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
 
IV.3.3
 
) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.08.2014 16:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.3.4
 
) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
13.08.2014 10:00
 
IV.3.5
 
) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
IV.3.6
 
) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
 
IV.3.7
 
) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data:  13.08.2014 11:00
 
Locul: Sucursala Regionala CF Craiova, camera 204
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
 
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare: Alte fonduri
 
VI.3) ALTE INFORMATII
 
1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat). Ofertantul / ofertantul asociat va depune o declaratie pe 
 
proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) – se 
 
depune în original. 2. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului 
 
de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, 
 
autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va 
 
fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare 
 
solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu 
 
modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, 
 
prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa 
 
fie însotita de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv daca 
 
au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.
 
VI.4) CAI DE ATAC
 
VI.4.1
 
) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 
 
213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.2
 
) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante 
 
considerat nelegal.
 
VI.4.3
 
) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionale CF Craiova
 
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Tel. +40 351403214 , Fax: +40 
 
351403214
 
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
 
18.07.2014 10:54
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content