Anunt de participare (utilitati) numarul 151587/16.06.2014

Timp de lectură: 24 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 151587/16.06.2014
 
Consolidare pod km. 15+250 linia 807 Ciulnita Slobozia Veche în vederea eliminarii punctului periculos – 
 
proiectare si executie
 
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 16.06.2014 16:02
 
Data acceptarii ANRMAP: 16.06.2014 16:12
 
Data publicarii in SEAP: 16.06.2014 16:12
 
135172
 
Consolidare pod km. 15+250 linia 807 Ciulnita Slobozia Veche în vederea eliminarii punctului 
 
periculos – proiectare si executie
 
Data acceptare: 04.04.2014
 
Planuri anuale de achizitii publice 
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA 
 
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala Regionala CF Constanta, Aleea 
 
Albastrelelor nr.10 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Punct(e) de contact: Daniela 
 
Belu , Tel. +40 241617402 , Email: daniela.belu@cfr.ro , Fax: +40 241617402 , Adresa internet (URL): 
 
www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul 
 
de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale 
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Consolidare pod km. 15+250 linia 807 Ciulnita Slobozia Veche în vederea eliminarii punctului periculos – 
 
proiectare si executie
 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Proiectare si executare 
 
Locul principal de executare: pod km. 15+250 linia cf 807 Ciulnita Slobozia Veche 
 
Codul NUTS: RO223 – Constanta 
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Lucrari de eliminare punct periculos, ce vor consta în: 
 
A. Servicii de proiectare 
 
– studii topografice; 
 
– studii geotehnice; 
 
– elaborare proiect ethnic si a detaliilor de executie (piese scrise si piese desenate); 
 
– documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor. 
 
B. Lucrari de executie: 
 
– Consolidare fundatie pila 2: realizarea unui radier din beton armat la partea inferioara a camasuielii 
 
existente , rezemat pe 8 coloane din beton armat cu diametrul de 800 mm. 
 
Valoarea estimata totala 1.597.947 lei fara TVA, din care 88.240 lei fara TVA, valoare estimata servicii de 
 
proiectare si 1.509.707 lei fara TVA lucrari de executie.Nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.
 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45221100-3 – Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2) 
 
71322300-4 – Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2) 
 
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
II.1.8) Impartire in loturi
 
II.1.9) Vor fi acceptate variante
 
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 
 
Lucrari de eliminare punct periculos, ce vor consta în: 
 
A. Servicii de proiectare 
 
– studii topografice; 
 
– studii geotehnice; 
 
– elaborare proiect ethnic si a detaliilor de executie (piese scrise si piese desenate); 
 
– documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor. 
 
B. Lucrari de executie: 
 
– Consolidare fundatie pila 2: realizarea unui radier din beton armat la partea inferioara a camasuielii 
 
existente , rezemat pe 8 coloane din beton armat cu diametrul de 800 mm.
 
Valoarea estimata fara TVA: 1,597,947 RON 
 
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
 
 105 zile incepand de la data atribuirii contractului 
 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) Conditii referitoare la contract
 
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Cuantumul GP este 31.958 lei se constituie pentru perioada de cel putin 90 de zile egala cu perioada de 
 
valabilitate a ofertei,de la data limita de depunere a ofertelor.a)GP se constituie prin virament bancar în 
 
contul Suc.CREIR CF CTA CUI 15855872, cont nr.RO49 TBIB 9311 0019 0011 3101 deschis la TBI BANK 
 
Constanta sau printr-un instr. de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o soc.asig.,în 
 
original, in cuatumul si pt perioada prevazuta mai sus;b)chitanta la caseria CREIR CTA, numai daca suma 
 
nu depaseste 5.000 lei; c)ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la 
 
data limita de depunere a ofertelor; IMM-urile reducere 50%. In orice sit.dovada constit.GP trebuie sa fie 
 
prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia 
 
privind statul de IMM. AC are dreptul de a retine GP în urmatoarele situatii: ofertantul îsi retrage oferta, în 
 
perioada de valabil. a acesteia;oferta sa fiind stabilita câstigatoare,nu constituie garantia de buna executie în 
 
perioada de valabil.a of.si nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contr.;oferta sa fiind stabilita câstigatoare, 
 
refuza sa semneze contr.de achizitie în perioada de valabilitate a ofertei.in cazul in care ofertantul depune la 
 
CNSC o contestatie la procedura de atribuire si aceasta este respinsa ca nefondata sau îsi retrage contestatia 
 
în conditiile prevazute de art. 278 indice 1 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta va retine din GP suma 
 
de 5.377,94 lei.Data pentru care se va face conversia valorilor la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de 
 
BNR : data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 
 
10% ( IMM 5% ) din pretul fara TVA al contractului si poate fi constituita astfel: – prin retineri succesive din 
 
plata cuvenita pentru situatiile de plata lunare, pe perioada derularii contractului. Executantul are obligatia 
 
de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la Trezoreria Statului.Suma initiala care se depune de catre 
 
executant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.Pe parcursul 
 
îndeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele 
 
datorate si cuvenite executantului, pâna la concurenta sumei cuvenite. Contul astfel deschis este purtator de 
 
dobânda în favoarea executantului.
 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Buget de Stat – reparatii curente; poz. 12.C.1.8.3 din Programul annual de achizitii initial al CNCF “CFR”-SA 
 
pentru anul 2014.
 
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta 
 
acordul de asociere(Form.44),precizare lider de asociere.
 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
III.2) Conditii de participare
 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind eligibilitatea – Formular 12 A din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, tert 
 
sustinator) – în original. 
 
2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
 
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formular 12B din fisierul « Sectiunea formulare » 
 
(ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d)din OUG 34/2006, dupa caz) – în 
 
3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea administrativ 
 
teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la 
 
nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie 
 
legalizata / copie lizibila conform cu originalul. 
 
4.Certificat constatator privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de 
 
administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa 
 
ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita 
 
de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul. 
 
În masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data 
 
solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG 
 
nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, in 
 
sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii acestei cerinte acele 
 
certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii 
 
contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile competente, ulterior datei de deschidere a 
 
ofertelor si, eventual , atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date. 
 
5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ordinului 314/2010 – Formularul 12B-2 din 
 
fisierul « Sectiunea formulare»(Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) (ofertant, asociat) – 
 
6.Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OG nr. 
 
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formularul 12 B-1 din fisierul « Sectiunea formulare » 
 
(ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator ) – în original. 
 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ 
 
candidaturilor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF “CFR” SA Bucuresti- Suc. 
 
“CREIR CF ” Constanta urmatorii: Maer Dorin Ioan, Mega Joita, Moisei Gigi Claudiu, Petrescu Daniel, 
 
Ruxanda Aurel, Erimia Delia, Tocaci Georgeta, Petre Ioana, Lazar Camelia, Butoi Marcel, Nacu Camelia, 
 
Daneci Patrau Denisa, Belu Daniela Luminita, Toader Daniel Marius. 
 
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de 
 
achizitie publica orice ofertantdespre care are cunostinta ca: 
 
a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la 
 
activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. 
 
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice 
 
ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: 
 
a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic; 
 
c1)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive 
 
imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii 
 
beneficiarilor acestuia; 
 
d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 
 
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala; 
 
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul 
 
demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 
 
3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie 
 
publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: 
 
c)nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 
 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
 
România sau în tara în care este stabilit 
 
4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 
 
1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: 
 
– ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii în cadrul 
 
consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane 
 
care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care 
 
se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu 
 
persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. Dovada ca obiectul de activitate al 
 
ofertantului include si executarea unor servicii si lucrari similare cu cele supuse achizitiei – Certificat 
 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), din 
 
care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care sa furnizeze informatii reale/valide la data limita de 
 
depunere ofertelor 
 
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original / copie legalizata/autentificata sau 
 
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul ”Certificat constatator” în copie, 
 
autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii 
 
de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata. 
 
În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba 
 
româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor 
 
documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara 
 
în care ofertantul este stabilit. 
 
2.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul). 
 
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile 
 
legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie. 
 
Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel: 
 
– în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: 
 
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din 
 
fisierul « Sectiunea formulare ») 
 
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: 
 
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din 
 
fisierul « Sectiunea formulare »); 
 
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »); 
 
•„Fisa de parteneriat”; 
 
•„Întreprinderi partenere” 
 
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune: 
 
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din 
 
fisierul « Sectiunea formulare »); 
 
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »); 
 
•„Întreprinderi legate”;„Fisa privind legatura dintre întreprinderi” 
 
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 
 
45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006. 
 
Modelele formularelor enumerate se regasesc în fisierul « Sectiunea formulare ». 
 
3.Autorizatie si Agrement tehnic feroviar conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea 
 
Autoritatii Feroviare Române si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 pentru domeniile 
 
(în mod cumulativ): 
 
-servicii de proiectare poduri de cale ferata 
 
-lucrari de constructii, consolidari, reparatii poduri de cale ferata, 
 
valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Ofertantul câstigator va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care se va angaja la prelungirea 
 
valabilitatii autorizatiei si agrementului tehnic feroviar în caz ca acestea expira pe parcursul derularii 
 
Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de asociere 
 
partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. 
 
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata 
 
îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. 
 
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din 
 
considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa 
 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Fisa de informatii generale (Formularul B3 din sectiunea Modele de formulare) din care sa rezulte media 
 
cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani a ofertantului, care trebuie sa fie de minimum 3.195.894 lei. În 
 
vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2011, 
 
2012 si 2013, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte 
 
cifra de afaceri globala 2011-2013. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta 
 
comunicat de BNR pentru anul respectiv, 2011, 2012, 2013. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
-Formularul B3 din Sectiunea Formulare. 
 
-Bilanturile contabile din anii 2012 si 2013, vizate si înregistrate de organele competente sau alte documente 
 
edificatoare care reflecta situatia economica si financiara, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu 
 
Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara 
 
invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre 
 
ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula 
 
prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune 
 
la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Angaiamentul ferm va fi depus in original.Persoana 
 
ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura 
 
de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularul 12A în 
 
original, si a prevederilor art.181 lit a), c1), d) si art. 69 indice 1 din OUG 34/2006.si va depune in acest sens 
 
Formularele 12B si 12 B1 în original. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
-Tert sustinator va prezenta:Anexa nr.19 -Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, Declaratie 
 
privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A, Formular 12B;-in original – Formularul 
 
12B1-Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese (conf. art. 69 indice 1 din OUG nr. 
 
34/2006) din Sectiunea Formulare – in original.
 
III.2.3) Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
O lista cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani* continând valori, perioada de prestare, beneficiari, 
 
indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formular 12E din Sectiunea modele de 
 
formulare). Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a prestat la nivelul unui contract, servicii de 
 
proiectare infrastructura feroviara în valoare de minim 88.240 lei, fara TVA prin depunerea documentelor 
 
doveditoare (certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat 
 
beneficiar.Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru 
 
anii 2011, 2012, 2013.Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2014 este cursul stabilit de BNR 
 
la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
-Formular 12E din Sectiunea Formulare în original. 
 
O lista principalelor lucrari executate în ultimii 5(cinci) ani*, însotita de certificari de buna executie pentru 
 
cele mai importante lucrari. Lista va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de îndeplinire 
 
a obligatiilor si beneficiari (Formular 12F din Sectiunea “Modele de formulare”). Operatorul economic 
 
trebuie sa faca dovada ca a executat la nivelul unui contract lucrari similare a caror valoare a fost de minim 
 
1.509.707 lei fara TVA prin depunerea documentelor doveditoare (copie conform cu originalul a contractului /
 
parti relevante din contracte / procese verbale de receptie / recomandari – Formular B5, Sectiunea Modele de 
 
formulare / documente constatatoare) din care sa reiasa ca lucrarile au fost duse la bun sfârsit.Ofertantul va 
 
face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2009, 2010, 2011, 
 
2012, 2013. Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2014 este cursul stabilit de BNR la data 
 
publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
-Formular 12F din Sectiunea Formulare în original. 
 
Continuare cerinte 1 si 2: 
 
Raportarea numarului de ani (3 ani, respectiv 5 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va 
 
face de la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
– pentru cerinta nr. 1 – Se pot prezenta certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de 
 
catre clientul privat beneficiar; 
 
-pentru cerinta nr. 2 – Se pot prezenta lucrari ce sustin experienta similara lucrari receptionate partial care sunt 
 
însotite de proces verbal de receptie partiala, sau lucrari receptionate însotite de proces verbal la terminarea 
 
lucrarilor sau lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. 
 
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o 
 
subcontracteze.Ofertantul va indica în oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de 
 
recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora.Înlocuirea unui subcontractant dupa 
 
încheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica 
 
propunerea tehnica si financiara prezenta initial.Subcontractantul raspunde pentru executarea/executarea 
 
defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai în fata contractantului, iar acesta va 
 
raspunde în fata autoritatii contractante pentru modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
-Formular 12G, 12G1 din Sectiunea Formulare în original. 
 
Declaratie (Formular 12I, 12J – Sectiunea Modele de formulare) privind personalul minim de care dispune 
 
operatorul economic în vederea derularii contractului;Declaratia va contine informatii privind efectivele medii 
 
anuale ale personalului angajat, în ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea 
 
cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, personalul tehnic 
 
de specialitate si asigurarea calitatii. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
-Formularului 12I, 12J din Sectiunea Formulare completat de catre ofertant / asociat, dupa caz, în original. 
 
Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului, iar 
 
pentru demonstrarea acesteia se solicita cerinte minime privind studiile, calificarile, experienta profesionala si 
 
experienta specifica a personalului cheie. Ofertantul trebuie sa faca dovada implicarii în contract a unui 
 
minim de experti cheie care au ca atributii principale cele cuprinse în caietul de sarcini, astfel: 
 
I. Pentru servicii de proiectare: a) verificator de proiect, atestat conform art.4 din Ordinul MLPTL nr. 777 / 
 
26.05.2003, domeniile A4,B2,D2-(copie dupa atestat si legitimatie valabila la data limita de depunere a 
 
b) inginer proiectant cai ferate , poduri , absolvent al unei institutii de învatamânt superior, cu cel putin 3 ani 
 
de experienta în domeniul proiectarii (CV). 
 
II. Pentru executie: 
 
a) minim 1 responsabil tehnic cu executia, cu autorizare MLPAT valabila la data limita de depunere a 
 
ofertelor, conform art.9 din Ordinul MLPTL nr. 777 / 26.05.2003, domeniile II si III(copie dupa atestat si 
 
legitimatie valabila la data limita de depunere a ofertelor); 
 
b) minim 1 sef de santier (specialitate cai ferate, poduri)-CV; 
 
III.2.4) Contracte rezervate
 
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului 
 
responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
Licitatie deschisa
 
IV.2) Criterii de atribuire
 
IV.2.1) Criterii de atribuire
 
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste: 
 
 – criteriile mentionate in continuare 
 
Criterii Pondere 
 
1. Pretul ofertei 70 % 
 
Descriere: Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor, se acorda 70 de puncte 
 
2. Perioada de garantie acordata lucrarilor executate 20 % 
 
Descriere: Se defineste perioada de garantie ca fiind perioada de timp cuprinsa între data 
 
receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale. 
 
3. Durata propusa pentru executia lucrarilor 10 % 
 
Descriere: Autoritatea contractanta va verifica concordanta duratei de lucru. Graficul 
 
de executie va fi elaborat în luni calendaristice.u preconizate de lucru pentru derularea 
 
contractului – de maxim 90 de zile calendaristice – cu graficul de lucru furnizat de ofertant. 
 
Punctaj maxim componenta tehnica: 30 
 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
 
IV.3) Informatii administrative
 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.07.2014 10:00 
 
Documente de plata: NU 
 
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
09.07.2014 10:00
 
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
 
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 09.07.2014 11:00
 
Locul: Sediul Sucursalei Regionale CF Constanta, aleea Albastrelelor, nr.10, et. III, cam.327
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1) Contractul este periodic
 
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
Tip de finantare: Fonduri bugetare 
 
1. Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi clasamentul final al ofertelor în ordinea descrescatoare a 
 
punctajelor totale obtinute, iar oferta câstigatoare va fi cea admisibila a carei propunere tehnica si financiara 
 
va raspunde la toate cerintele obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si va obtine punctajul 
 
maxim. 2. Modul de departajare a ofertelor cu punctaj egal – În cazul în care doi operatori economici, ale 
 
caror oferte clasate pe primul loc au acelasi punctaj, va fi desemnat câstigator acel operator economic care 
 
prezinta oferta financiara cea mai scazuta, pentru respectarea principiului eficientizarii fondurilor. Daca si 
 
preturile ofertate sunt egale, atunci comisia de evaluare va solicita operatorilor economici care au oferit cel 
 
mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui 
 
noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3. Ofertantii vor prezenta o declaratie privind calitatea de 
 
participant la procedura – Form.12 C din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat) – în original, menita 
 
sa faciliteze autoritatii contractante accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura în scopul 
 
aplicarii prevederilor art. 69 ind 2 alin. 2 din OUG nr. 34/2006. 4. Fiecare ofertant va completa o declaratie 
 
de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), în vederea postarii în cadrul anuntului 
 
de participare la Sectiunea ”Procese verbale / Declaratii”, în conformitate cu prevederile art. 69 indice 2 din 
 
OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , 
 
Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa 
 
internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
În termen de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al 
 
autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal.
 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Constanta 
 
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Tel. 
 
+40 241589840 , Fax: +40 241587240
 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
 
16.06.2014 16:02
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content