Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Videle – Orşova

Timp de lectură: 29 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 168095/10.05.2016

 

Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 09.05.2016 14:15
Data acceptarii ANRMAP: 10.05.2016 12:40
Data publicarii in SEAP: 10.05.2016 12:40
Trimite la OJ: Nu

 

Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 235693
Denumire contract: Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Videle-Orsova
Data acceptare: 09.05.2016

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA
Adresa postala: Prin Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact: Adriana Cioroianu, Elmira Mihart , Tel. +40 351403282 , Email: adrianacrv.cioroianu@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax: +40 351403282 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Videle-Orsova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Km 74+557 pe linia magistrala Videle-Orsova
Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile necesare sunt atat la infrastructura cat si la suprastructura, prezentate dupa cum urmeaza:
– se deviaza circulatia pe firul I si se scoate de sub tensiune LC aferenta firului II; se deviaza provizoriu traseul instalatiilor SCB si TTR;
– se desface calea de pe pod si pe 10 m la capetele podului transportandu-se in depozit sinele si materialul marunt de cale;
– se completeaza terasamentele pe rampele de acces, in spatele culeelor si a aripilor de racordare pentru a asigura stabilitatea caii; se construieste platforma pe care se va aseza tablierul metalic in vederea reparatiei;
– se scoate tablierul din cale si se aseaza pe reazemele provizorii amplasate pe platforma din afara caii; se executa sablarea tablierului pana la luciu metalic in vederea identificarii fisurilor si a niturilor slabite; se executa reparatia fisurilor conform tehnologiilor de remediere din proiectul tehnic; se inlocuiesc niturile slabite; se vopseste tablierul; se completeaza si se aduce la parametrii optimi podina trotuarului si parapetul metalic;
– se executa lucrari de reparatie la nivelul banchetelor de rezemare a culeelor, dupa ce s-au scos aparatele de reazem si placutele de plumb aferente; se executa operatii de curatare, ungere a aparatelor de reazem; se monteaza aparatele de reazem verificandu-se cota de rezemare realizata cu mortar special armat cu fibra de sticla;
– se realizeaza lucrarile de reparatie la nivelul infrastructurilor care se pot executa concomitent cu lucrarile de reparatie la tablierul metalic;
– se introduce tablierul in cale si se executa lucrarile de montare a caii pe pod si la capetele podului, se sudeaza sina si se executa lucrarile de buraj; se repun pe pozitia initiala instalatiile SCB si TTR; se pune sub tensiune LC aferenta firului II;
– se deschide circulatia pe firul II cu restrictie de viteza; se continua lucrarile de buraj pentru ridicarea restrictiei de viteza si se trece la circulatia trenurilor cu viteza stabilita a liniei; zonele ocupate temporar prin organizarea de santier vor fi aduse la starea initiala.
Valoarea estimata a achizitiei este de 538.850 lei fara TVA, dupa cum urmeaza:
a) Valoarea „C+M” este de 402.689 lei fara TVA
b) Valoarea „Organizare de santier” este de 44.140 lei fara TVA
c) Valoarea „Cheltuieli diverse si neprevazute” in procent de 22,85% din investitia de baza în valoare de 92.021 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221112-0 – Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile se executa in zona km 74+557 fir II linia cf Videle-Orsova la infrastructura si suprastructura podului si suprastructura cf (incluzand instalatiile feroviare aferente).
Se vor avea in vedere prevederile caietelor de sarcini pe specialitati pentru lucrarile de baza (reparatii infrastructura si suprastructura pod) si pentru lucrarile auxiliare de instalatii (SCB, LC si TTR), ale proiectului tehnic pentru lucrari reparatie pod, punere in siguranta a instalatiilor feroviare si organizare de santier; graficul de executie a lucrarii; Listele cantitatilor de lucrari.
Valoarea estimata a achizitiei este de 538.850 lei fara TVA, dupa cum urmeaza:
a) Valoarea „C+M” este de 402.689 lei fara TVA
b) Valoarea „Organizare de santier” este de 44.140 lei fara TVA
c) Valoarea „Cheltuieli diverse si neprevazute” in procent de 22,85% din investitia de baza în valoare de 92.021 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 538,850 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 8.000 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobareaa normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare : 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. (Formular nr. 2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar:Sucursala Regionala CF Craiova CUI 15603417 Cont IBAN: RO12OTPV150000831356RO01 deschis la OTP BANK ROMANIA SUC.CRAIOVA Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – prin scrisoare de garantie bancara sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se va depune in original la achizitor, in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data semnarii prezentului contract de catre ambele parti, si va deveni anexa la contract; – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din pretul fara T.V.A. al contractului Pe parcursul îndeplinirii contractului, beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri lunare din sumele datorate si cuvenite executantului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea). Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original, dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator.
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006. Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art. 181 lit.a), lit.c1) si lit. d) din OUG nr. 34/2006) în original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia
Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
3.Declaratie privind neîncadrarea la art. 691 din OUG 34/2006. Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.691 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. Regionala CF Craiova urmatorii: Director – Stroe Constantin, Contabil Sef – Manea Aurelia, Sef Divizia Tehnica – Radut Viorel, Sef Serviciu Investitii – Mihaila Ion, Ing. Serviciu Investitii – Croitoru Manuela, Sef Serviciu LAT – Ciofu Ion, Ing. Serviciu LAT – Corodescu Maria, Sef Oficiu Juridic – Roman Ilie, Consilier juridic – Vizitiu Cristiana-Vichi, Consilier juridic – Tudoran Irina Valentina, Consilier juridic – Neamtu Cosmin-Laurentiu, Consilier juridic – Barbut Traian, Consilier juridic – Isail Iuliana; Consilier juridic –Voinea Claudia; Sef Serviciu Contabilitate – Leoveanu Lidia, Sef Serviciu Financiar- Sinescu Daniel, Sef Serviciu PDFC-C – Diaconu Crina Smaralda, Sef Serviciu BAI-Marculescu Ovidiu Virgil; Sef Birou Achizitii Publice –Cioroianu Adriana Lavinia, Ec. Birou Achizitii Publice-Mihart Manuela Elmira
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta. Având în vedere prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul B 3 – se depune în original. Conform prevederilor art.1 a Ordinului nr.314/2010 al presedintelui ANRMAP, va fi depusa o singura declaratie pe propria raspundere indiferent daca ofertantul este un singur operator economic sau asocierea unui grup de operatori economici.
NOTA:
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca:
a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;
c¹)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
3.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
c)nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit
4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
– ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante.
5.Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3 – în original) sau îl va depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana jurifica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat” pentru partea de contract pe care o va realiza” – avand in vedere prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011.
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru domeniile:
– lucrari de constructii/reparatii poduri de cale ferata;
– lucrari de constructii/reparatii linii de cale ferata;
– lucrari de sudura aluminotermica a liniilor de cale ferata;
– lucrari de constructii/reparatii instalatii SCB,
valabile la data limita de depunere a ofertelor

 

Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”.
Pentru lucrarile de reparatii poduri metalice de cale ferata ofertantii trebuie sa detina Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru domeniile:
– lucrari de constructii/reparatii poduri de cale ferata;
– lucrari de constructii/reparatii linii de cale ferata;
– lucrari de sudura aluminotermica a liniilor de cale ferata;
– lucrari de constructii/reparatii instalatii SCB.
valabile la data limita de depunere a ofertelor
Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”.
Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita daca unul dintre asociati detine Autorizarea/agrementarea/ certificarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea.
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei/ Agrementului/Certificatului nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei/ Agrementului/Certificatului pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta dovada prelungirii valabilitatii acesteia.
Operatorii economici straini vor prezenta, la data depunerii ofertei, documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.
Autorizatiile /Agrementele tehnice feroviare AFER conform Ordinului MT nr. 290/2000 sunt obligatorii, deoarece lucrarea intra in categoria serviciilor feroviare critice, lucrarile executându-se pe linie ferata dubla. Scopul solicitarii este de a realiza respectarea cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului CF atat pentru marfuri cat si pentru persoane.
3.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul). Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani a ofertantului (2015,2014,2013), care trebuie sa fie de minimum: 700.000 lei. În vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2013, 2014, 2015, vizate si inregistrate de organele competente. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv, 2013, 2014, 2015.
În conformitate cu prevederile art.185 alin2 din OUG 34/2006: în cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Documente care sustin criteriul de calificare:
a)Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul G– formularul se depune în original.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi, 2013, 2014, 2015.
b)Bilanturile contabile din ultimii trei ani, vizate si înregistrate de organele competente – se vor depune în copie lizibila semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”.
Alte documente, dupa caz
2.Angajament de sustinere financiara, daca este cazul.a) În cazul în care candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. b) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la lit. a).
Modalitatea de indeplinire
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a),c1) si d) în original .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Lista cu principalele lucrari executate în ultimii 5 ani (împliniti la data limita de depunere a ofertelor), care va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de îndeplinire a obligatiilor în conformitate cu normele profesionale din domeniu si beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 5 ani a executat lucrari de natura si complexitate similara celor licitate. Cerinta va fi îndeplinita prin executia de lucrari similare în valoare individuala/cumulata de minim 400.000 lei, în cadrul a cel putin unul, maxim 2 contracte.
Pentru sustinerea experientei similare, pentru fiecare din cele 1 maxim 2 contracte, se vor prezenta certificari din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, daca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele profesionale din domeniu, precum si daca au fost duse la bun sfarsit.
Valorile minime se refera numai la partea executata de catre operatorul economic ofertant, în cazul în care oferta depusa a fost alta decât oferta individuala.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularu E si Formularul F -in original-fisa de experienta similara pentru fiecare contract a caror obiect a fost executia de lucrari similare.
Raportarea numarului de ani (respectiv 5 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor. Lista lucrarilor care sustin experienta similara va fi insotita de cel putin un document (contract/procese verbale de receptie/recomandari emise de beneficiarii lucrarilor/documente constatatoare, etc.) prin care sa se confirme ca lucrarile au fost executate si duse la bun sfarsit, demonstrandu-se in acelasi timp si indeplinirea pragului valoric mentionat.
Recomandarile sau certificarile de buna executie se vor prezenta în copie semnate si stampilate „conform cu originalul” de conducatorul unitatii.
2)Informatii privind subcontractarea.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul va indica în oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentata initial. Subcontractantul raspunde pentru executarea / executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai în fata contractantului, iar acesta va raspunde în fata autoritatii contractante pentru modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul 12G –în original.
3)Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9–în original.
4) Informatii privind capacitatea profesionala
Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale al personalului angajat, în ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii.
Ofertantul trebuie sa faca dovada implicarii în contract a unui minim de experti cheie care au ca atributii principale cele cuprinse în caietul de sarcini, astfel:
– responsabil cu siguranta circulatiei autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, in functie de cel putin sef district întretinere cale conform Instructiunilor nr. 317 – „Instructiuni pentru restrictii de viteza, închideri de linii si scoateri de sub tensiune” (se va prezenta autorizatie AFER cu valabilitate la data limita de depunere a ofertelor);
– sef de santier, absolvent studii superioare (prezentarea deciziei de numire si CV);
– responsabil cu sanatatea si securitatea muncii atestat conform prevederilor din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca (se va prezenta copie dupa atestat);
– responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul II – constructii rutiere, drumuri, piste aviatie, poduri, tunele si domeniul III – constructii de cai ferate, conform OMLPTL nr. 777/2003 – pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii“ (se va prezenta copie dupa atestat si legitimatie); Responsabilul tehnic cu executia trebuie sa fie atestat pentru cele doua domenii, sau sa fie doi responsabili cate unul pentru fiecare domeniu, deoarece domeniul II se refera la realizarea podului care poate fi de CF sau de drum, iar domeniul III se refera la realizarea suprastructurii CF. Având în vedere gradul de complexitate a lucrarilor, atât de consolidare a tablierului (prin sudura), cât si de realizare a suprastructurii CF (cale fara joante-sudata) sunt necesare ambele atestate.
– responsabil cu protectia mediului (se va prezenta decizia de numire);
– responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii (se va prezenta decizia de numire);
NOTA: (1) Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se va impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor.
(2) In baza principiului recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente.
(3) Operatorul economic trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul 12I si 12J – în original – Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale al personalului angajat, în ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii.
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Atestatului/legitimatiei responsabilului tehnic cu executia, nu este pe toata perioada de implicare efectiva in executia lucrarilor, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Atestatului/legitimatiei responsabilului tehnic cu executia pe toata perioada de implicare efectiva in executia lucrarilor si va depune la autoritatea contractanta dovada prelungirii valabilitatii acesteia..
5)Informatii privind dotarea tehnica.
Cerinta minima obligatorie referitoare la asigurarea cu dotari tehnice. Ofertantii vor prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispun pentru indeplinirea in conditii optime a contractului.

Laborator autorizat conform prevederilor OMT nr. 410/1999 privind autorizarea laboratoarelor de incercari si testarea standurilor si dispozitivelor speciale, destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie (Formular H in original) referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului.
Verificarea/incercarea imbinarilor sudate care se vor utiliza la remedierea si consolidarea suprastructurii sudate a podului metalic de cale ferata se va face de catre laboratoare autorizate in acest scop. Pentru aceasta ofertantii trebuie sa detina Autorizatie AFER pentru laboratorul de incercari conform prevederilor OMT nr. 410/1999 privind autorizarea laboratoarelor de incercari si testarea standurilor si dispozitivelor speciale, destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul. In cazul in care agentul economic nu poseda laborator propriu de incercari, acesta trebuie sa detina conventie incheiata cu alt agent economic pentru executia incercarilor impuse de procesul de executie.
6)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul.
a)În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
b)Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza în conditiile prevazute la pct a).
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a),c1) si d) în original.
1. Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta orice document care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre exemplu, certificat ISO 9001:2008 sau proceduri/manuale de calitate, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica.
2. Dovada implementarii unui sistem de management al mediului in conformitate cu SR EN ISO 14001, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta orice document care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre exemplu, certificat SR EN ISO 14001sau proceduri/manuale de calitate, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
Demonstrarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
93/401/11.04.2016
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.05.2016 14:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.05.2016 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2016 11:00
Locul: Sucursala RegionalaCF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1,tel. 0351403282
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) ALTE INFORMATII
1. Corespondenta va fi în limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt. 2. Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 4. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus în cadrul procedurii se va posta în termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionale CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Tel. +40 351403214 , Fax: +40 351403214

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
09.05.2016 14:15

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content