Dale pentru tronson de cable

Timp de lectură: 14 minute

 Anunt de participare (utilitati) numarul 147512/25.10.2013

Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
Data transmiterii in SEAP: 24.10.2013 15:20
Data acceptarii ANRMAP: 25.10.2013 10:45
Data publicarii in SEAP: 25.10.2013 10:45
Trimite la OJ: Nu
Documentatie de atribuire
Numar documentatie:
117998
Denumire contract:
Dale pentru tronson de cable -SCREIR CF Iasi
Data acceptare:
24.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA
Adresa postala: prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700090 , Romania , Punct(e) de contact: Julieta Aghion , Tel. +40 232273507 , Email: julieta.aghion@cfr.ro , Fax: +40 232273507 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Dale pentru tronson de cable -SCREIR CF Iasi
II.1.2)
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Regional, str. Mitropolit Varlaam nr. 4, Iasi
Codul NUTS: RO213 – Iasi
II.1.3)
Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)
Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
: Achizitia de produse specifice necesare pentru mentinerea in bune conditii si protejarea de factorii externi a retelelor de cabluri de alimentare si de semnalizare exterioare aferente instalatiilor SCB .
II.1.6)
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44111700-8 – Dale (Rev.2)
II.1.7)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)
Impartire in loturi
Nu
II.1.9)
Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)
Cantitatea totala sau domeniul
Dale pentru tronson de cable C2-55mm x 320mmx 500mm- 2000 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 32,000 RON
II.2.2)
Optiuni
Nu
II.3)
Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)
Conditii referitoare la contract
III.1.1)
Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia pentru participare este de: 640,00 lei si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei sume. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul SRCF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi sau numerar la
casieria autoritatii contractante. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 925/2006.
III.1.2)
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3)
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)
Conditii de participare
III.2.1)
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 indice1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala CREÎR CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu PIPA,Contabil sef: ec. Maria RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU, Sef divizie Instalatii: ing. Sorin MELINTE,Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta AGHION;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta:Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original;Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor
locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata. Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului:Ofertantul va prezenta urmatoarele: a)Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana– AFER, pentru categoria produselor feroviare critice: „Prefabricate din beton si beton armat pentru instalatii feroviare”, conform OMT nr.290/2000, valabil la data limita de depunere a ofertelor. b)Agrement tehnic feroviar sau Omologarea Omologarea Omologare Tehnica Feroviara, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER pentru „Prefabricate din beton si beton armat pentru instalatii feroviare”, conform OMT nr.290/2000, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
III.2.2)
Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Ofertantul va demonstra cifra medie anuala de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin: 64.000,00 lei Documente care sustin criteriul de calificare: Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4 b)Bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Modalitatea de indeplinire Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei; Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecariu an în parte. c)Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea
acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Modalitatea de indeplinire Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare
III.2.3)
Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani” din Sectiunea III – Formulare Modalitatea de indeplinire Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare b)Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare cel putin a unui contract sau max 3 contracte de furnizare care au avut ca obiect produse similare în valoare cumulata de cel putin: 32.000,00 lei (fara TVA). Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind „Experienta similara”, pentru fiecare contract a carui obiect a fost livrarea de produse similare. Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, în conformitate cu art 188 alin. 1) din OUG 34/2006. Modalitatea de indeplinire Formularul 6 din Sectiunea III – Formulare, pentru fiecare contract a carui obiect a fost livrarea de produse similare. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei; Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; Anul 2013: 1 euro=4,4101 lei Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte. c)Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Modalitatea de indeplinire Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare d) Informatii privind asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar celelate cerinte privind capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara
trebuie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe lânga oferta comuna, alte oferte în mod individual sau în alta asociere ori de a participa în calitate de subcontractor la procedura. În cazul în care, oferta comuna este declarata câstigatoare, modificarea asocierii dupa încheierea contractului nu este admisa. Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 15 si Formularul 16 din Sectiunea III – Formulare. Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 Modalitatea de indeplinire Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4)
Contracte rezervate
Nu
III.3)
Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)
Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)
Informatii administrative
IV.3.1)
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2)
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2013 09:00
IV.3.5)
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6)
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)
Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2013 10:00
Locul: Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Iasi , Biroul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
Contractul este periodic
Nu
VI.2)
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)
Alte informatii
Modul de departajare al ofertelor situate pe primul loc: În cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)
Cai de atac
VI.4.1)
Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)
Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al CREIR Iasi
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700090 , Romania , Tel. +40 232215600
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content