Desfiintare instalatie CED Hemeius si reîntregire BLA Bacau – Gârleni

Timp de lectură: 22 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 148201/26.11.2013
 
Detaliu anunt 
 
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare anunt: Publicat 
 
Stare procedura: In desfasurare 
 
Data transmiterii in SEAP: 26.11.2013 11:24 
 
Data acceptarii ANRMAP: 26.11.2013 16:22 
 
Data publicarii in SEAP: 26.11.2013 16:22 
 
Trimite la OJ: Nu 
 
Documentatie de atribuire 
 
Numar 
 
documentatie: 117044 
 
Denumire 
 
contract: 
 
Data acceptare: 17.10.2013 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: 
 
Adresa postala: prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Localitatea: Iasi , Cod 
 
postal: 700090 , Romania , Punct(e) de contact: Julieta Aghion , Tel. +40 232273507 , 
 
Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: 
 
Desfiintare instalatie CED Hemeius si reîntregire BLA Bacau – Gârleni – proiectare 
 
si executie 
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA 
 
Email: julieta.aghion@cfr.ro , Fax: +40 232273507 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , 
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul 
 
competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: 
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) 
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau 
 
locale ale acestora 
 
Activitate (activitati) 
 
– Servicii feroviare
 
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
II.1) Descriere 
 
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta 
 
Desfiintare instalatie CED Hemeius si reîntregire BLA Bacau – Gârleni – proiectare si executie 
 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a 
 
serviciilor 
 
Lucrari 
 
Proiectare si executare 
 
Locul principal de executare: Linia CF Bacau – Bicaz, Interstatie Bacau – Gârleni 
 
Codul NUTS: RO211 – Bacau 
 
II.1.3) Anuntul implica 
 
Un contract de achizitii publice 
 
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru 
 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
 
Proiectarea si executarea lucrarilor de întregire a blocului de linie automat BLA Bacau – 
 
Gârleni si desfiintarea instalatiei CED existenta în PM Hemeius pentru eliminarea dificultatilor 
 
de exploatare si întretinere, ca urmare a desfiintarii dispozitivului de linii din PM Hemeius. 
 
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 117.950 lei, ceea ce reprezinta o pondere 
 
de 5,93%. 
 
Operatorilor economici li se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrarii, 
 
inclusiv împrejurimile, si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare în vederea elaborarii 
 
ofertei. Operatorul economic îsi asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar 
 
putea solda cu moartea sau ranirea fizica a unei persoane si/sau cu pierderea sau deteriorarea 
 
proprietatii. Operatorul economic va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca 
 
rezultat al vizitarii amplasamentului lucrarii. 
 
Se va considera ca Operatorul economic care va adjudeca si va semna Contractul, a inspectat si 
 
a examinat amplasamentul lucrarii, împrejurimile acestuia, datele si alte informatii disponibile, 
 
si ca a fost satisfacut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv 
 
urmatoarele (fara a se limita la acestea): 
 
(a) forma si natura Santierului, inclusiv conditiile subterane; 
 
(b) conditiile hidrologice si climaterice; 
 
(c) volumul si natura activitatii precum si bunurilor necesare pentru executia, terminarea 
 
lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni; 
 
(d) cerintele referitoare la cai de acces, cazare, facilitati, personal, energie, transport, apa si alte 
 
servicii. 
 
(3) Pentru a facilita vizitarea amplasamentului, Autoritatea Contractanta organizeaza aceasta 
 
vizita pentru toti operatorii economici care declara intentia de a participa cu oferte la procedura 
 
de achizitie. Operatorii care doresc sa viziteze amplasamentul îsi vor anunta intentia si vor 
 
transmite Organizatorului procedurii cu minim 48 ore înainte, numele reprezentantilor delegati. 
 
Organizatorul procedurii de achizitie va confirma cu 24 de ore înainte tuturor operatorilor 
 
economici care si-au declarat intentia de a participa cu oferte la procedura, organizarea vizitei 
 
si eventuale alte detalii referitoare la aceasta. 
 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
 
45234140-9 – Lucrari de constructii de pasaje la nivel (Rev.2) 
 
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2) 
 
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 
 
Nu 
 
II.1.8) Impartire in loturi 
 
Nu 
 
II.1.9) Vor fi acceptate variante 
 
Nu 
 
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru 
 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 
 
– servicii de proiectare si asistenta tehnica, în valoare estimata de 112.200 lei; 
 
– lucrari de constructii-montaj, în valoare estimata de 1.878.150 lei; 
 
– cheltuieli diverse si neprevazute, în valoare de 117.950 lei. 
 
Valoarea estimata fara TVA: 2,108,300 RON 
 
II.2.2) Optiuni 
 
Nu 
 
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 
 
6 luni incepand de la data atribuirii contractului 
 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
 
III.1) Conditii referitoare la contract 
 
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate 
 
Garantia pentru participare este de: 15.000 lei si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada 
 
ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei sume. Perioada de valabilitate a 
 
garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia 
 
de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
 
emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, 
 
(Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul Sucursalei CREÎR 
 
CF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi. 
 
În conformitate cu art. 278 indice1*) OUG 34/2006, ofertantului a carei contestatie a fost 
 
respinsa i se va retine suma de: 5.770,35 lei din garantia de participare. Cursul de referinta 
 
pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR din data 
 
anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se exprima 
 
procentual si reprezinta 10% (5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie 
 
in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o 
 
societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie 
 
se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la 
 
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a 
 
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea 
 
acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care 
 
se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica 
 
de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face 
 
conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006. 
 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
 
Buget de stat 
 
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 
 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 
 
Nu 
 
III.2) Conditii de participare 
 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
 
registrul comertului sau al profesiei 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/
 
2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III –
 
Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 
 
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/
 
2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în 
 
original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice1 din 
 
OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta 
 
la art. 69 indice1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în 
 
original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/
 
asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul 
 
CNCF „CFR” SA – Sucursala CREÎR CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si 
 
finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu PIPA,Contabil sef: ec. Maria 
 
RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU, Sef divizie Tehnica: ing. Eduard 
 
SPITA,Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta 
 
AGHION;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este 
 
facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/
 
facuta în concordanta cu regulile de concurenta:Ofertantul va prezenta Formularul 
 
3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, 
 
în original;Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la 
 
procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în 
 
original 
 
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: 
 
a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor 
 
locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în 
 
luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor 
 
si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa 
 
ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut 
 
termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele 
 
competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie 
 
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat constatator eliberat de ONRC din 
 
care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor 
 
supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie 
 
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Informatiile cuprinse in certificatul constatator 
 
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie 
 
sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în 
 
care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de 
 
Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte 
 
de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru 
 
conformitate acest document în original sau în copie legalizata. 
 
Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului:Ofertantul va prezenta 
 
urmatoarele: 
 
. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic AFER pentru categoria serviciilor 
 
feroviare critice: 
 
– „Proiectare instalatii feroviare SCB, CT, CED, BLA”, 
 
– „Lucrari de instalatii feroviare SCB, CT, CED, BLA” 
 
valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de 
 
furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a 
 
contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie 
 
initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante. 
 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
 
181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind 
 
12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
a) Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului 
 
contractului pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin: 3.980.000 lei. 
 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
 
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4 
 
b)Bilanturile contabile vizate si înregistrate de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte 
 
documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a 
 
candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare. 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul 
 
respectiv, dupa cum urmeaza: 
 
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei; 
 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; 
 
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte. 
 
c) Bonitate/acces la resurse 
 
Ofertantul va dovedi ca la momentul semnarii contractului, va avea sau are acces sau 
 
disponibilitate de resurse financiare reale, negrevate de datorii, în cuantum de minim 284.336 
 
lei, fara TVA pentru a realiza fluxul de numerar pentru executia lucrarilor pentru o perioada de 
 
o luna (30 de zile, conform graficului de plati). 
 
Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma îndeplinirea cerintei de acces sau 
 
disponibilitate de resurse financiare. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 4A din Sectiunea III – Formulare. 
 
d) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea 
 
contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În 
 
cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea 
 
acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care 
 
beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat, 
 
în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele 
 
financiare invocate. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare 
 
III.2.3) Capacitatea tehnica 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
a) Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii de proiectare prestate în ultimii 3 ani si 
 
a lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai 
 
importante lucrari. 
 
Ultimii 5 ani se calculeaza pâna la termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 5 „Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii 
 
în ultimii 3 ani” si Formularul 5A „Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în 
 
ultimii 5 ani”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularel 5 si 5A din Sectiunea III – Formulare 
 
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea în ultimii 3 ani a unor 
 
contracte de servicii de proiectare si în ultimii 5 ani a unor contracte de lucrari în domeniul 
 
feroviar de natura si complexitatea lucrarii ce face obiectul procedurii, astfel: 
 
– maxim 3 contracte de proiectare lucrari de instalatii feroviare, în care participarea ofertantului 
 
la aceasta sa fi fost în valoare cumulata de cel putin 110.000 lei (fara TVA); 
 
– maxim 3 contracte de executie lucrari similare în domeniul instalatiilor feroviare, în care 
 
participarea ofertantului la aceasta sa fi fost în valoare cumulata de cel putin 1.600.000 lei (fara 
 
TVA); 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind „Experienta similara” 
 
Se vor prezenta certificari de buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de 
 
catre clientul beneficiar, în conformitate cu art. 188 alin (2) si (3) din OUG 34/2006, din care 
 
sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, precum si daca lucrarile 
 
au fost executate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la 
 
bun sfârsit, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 6 din Sectiunea III – Formulare, pentru fiecare contract a carui obiect a fost 
 
prestarea de servicii/ executia de lucrari similare. 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul 
 
respectiv, dupa cum urmeaza: 
 
Anul 2007: 1 euro=3,5258 lei; 
 
Anul 2008: 1 euro=3,6827 lei; 
 
Anul 2009: 1 euro=4,2373 lei; 
 
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei; 
 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
 
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte. 
 
c) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii 
 
a contractului: 
 
– sef punct lucru cu specialitatea SCB (sef district SCB/ electromecanic SCB) cu autorizatie 
 
AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor; 
 
– personal autorizat SC conform Ordinului MTTC nr 2262/2005 pentru activitatea SCB SI 
 
IFTE (autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor);
 
– responsabil SC autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, (autorizatie AFER 
 
valabila la data limita de depunere a ofertelor); 
 
– responsabil AQ/CQ, cu experienta dovedita prin participarea la cel putin un contract unde sa 
 
fi desfasurat activitati similare (decizie de numire, CV); 
 
– responsabil SSM, cu experienta dovedita prin participarea la cel putin un contract unde sa fi 
 
desfasurat activitati similare (copie dupa Certificat de absolvire curs în domeniul SSM, 
 
conform prevederilor din Legea 319/2006, CV); 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale 
 
personalului angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani, Formularul 8 „Informatii 
 
referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea 
 
contractului” si Formularul 9 „Lista cu personal muncitor de specialitate”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 7, Formularul 8 si Formularul 9 din Sectiunea III – Formulare. 
 
d) Ofertantul detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un contract 
 
cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va utiliza 
 
pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 10 „Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele 
 
tehnice”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 10 din Sectiunea III – Formulare 
 
e) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea 
 
contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În 
 
cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si 
 
sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea 
 
de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective 
 
încheiat, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului 
 
resursele tehnice si profesionale invocate. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare 
 
f) Informatii privind subcontractarea 
 
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le 
 
subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. 
 
Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau 
 
pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai în fata contractantului. Daca un ofertant 
 
subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, 
 
va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul în original, 
 
încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie 
 
publica. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului se poate face numai cu 
 
acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara 
 
prezenta initial. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 21, Formularul 21A si Formularul 21B, iar 
 
subcontractantul Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare. 
 
j) Informatii privind asocierea 
 
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, 
 
fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi 
 
legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii 
 
mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a 
 
a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar 
 
celelate cerinte privind Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul 
 
contractului, capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie 
 
îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe 
 
lânga oferta comuna, alte oferte în mod individual sau în alta asociere ori de a participa în 
 
calitate de subcontractor la procedura. În cazul în care, oferta comuna este declarata 
 
câstigatoare, modificarea asocierii dupa încheierea contractului nu este admisa. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22 si Formularul 23 din Sectiunea III – 
 
Formulare. 
 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul 
 
lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu 
 
mentiunea „conform cu originalul”. 
 
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 
 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor privind managementul de mediu sau 
 
echivalentul lui emis de organisme abilitate,valabil la data limita de depunere a ofertelor în 
 
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005 
 
III.2.4) Contracte rezervate 
 
Nu 
 
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii 
 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 
Nu 
 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 
 
Nu 
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Tipul procedurii 
 
IV.1.1) Tipul procedurii 
 
Licitatie deschisa 
 
IV.2) Criterii de atribuire 
 
IV.2.1) Criterii de atribuire 
 
Pretul cel mai scazut 
 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica 
 
Nu 
 
IV.3) Informatii administrative 
 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta 
 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract 
 
Nu 
 
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui 
 
SAD) 
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 
 
17.12.2013 12:00 
 
Documente de plata: NU 
 
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 
 
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare 
 
Romana 
 
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
 
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor 
 
Data: 18.12.2013 10:00 
 
Locul: Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Iasi , Biroul Achizitii Publice 
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da 
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. 
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
 
VI.1) Contractul este periodic 
 
Nu 
 
18.12.2013 09:00 
 
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare 
 
Nu 
 
Tip de finantare: Fonduri bugetare 
 
VI.3) Alte informatii 
 
Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate cerintele 
 
minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si a carei propunere financiara 
 
va contine pretul cel mai scazut. Modul de departajare al ofertelor situate pe primul loc: În 
 
cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita 
 
ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit 
 
ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 
 
VI.4) Cai de atac 
 
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac 
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod 
 
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 
 
213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro 
 
Organism competent pentru procedurile de mediere 
 
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac 
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 
 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr.34/
 
2006 
 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
 
Oficiul Juridic al CREIR Iasi 
 
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea: asi , Cod postal: 700090 , Romania , Tel. 
 
+40 232215600 
 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt 
 
26.11.2013 11:24
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content