Dispozitia nr 84

Timp de lectură: 4 minute

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR” S.A.

DISPOZIŢIA

DIRECTORULUI GENERAL AL

COMPANIEI NAŢIONALE DE CĂI  FERATE “CFR” S.A.

 Nr.__________

din__________

  

            In vederea aplicării Legii nr.465/ 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, Hotărârii de Guvern nr.162/2002 privind depozitarea deşeurilor şi  a Hotărârii de nr. 349 – privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje,

În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 581/1998, privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR” – S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, prin reorganizarea SNCFR

  Directorul General al Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” S.A. emite următoarea:

 

DISPOZIŢIE

 

Art. 1 CNCF “CFR” SA are obligaţia conform legislaţiei în vigoare de colectare selectivă a deşeurilor prin organizarea acestei activităţi atât la nivel central cât şi la  nivelul sucursalelor regionale. 

Art. 2 Întregul personal al CNCF “CFR” SA are obligaţia colectării selective a deşeurilor de hârtie rezultate din activitatea proprie.

Art. 3 Conducerea sucursalelor regionale va lua măsuri de organizare a activităţii de colectare a deşeurilor de hârtie la sediile administrative din centralul sucursalelor regionale, secţiilor L, CT şi staţiile CF.

Art. 4 Serviciul Aprovizionare – Administrativ va asigura   mijloacele de colectare a deşeurilor de hârtie din compartimentelor funcţionale ale sucursalelor regionale, a secţiilor L, CT şi staţiile CF din cadrul sucursalelor regionale.

Art. 5 Conducerea sucursalelor regionale va stabili spaţii de depozitare temporară a deşeurilor de hârtie ce vor fi amenajate conform cerinţelor legale.

Art. 6  Preluarea deşeurilor de hârtie va fi  făcută prin surse proprii sau firme autorizate.

Art. 7 Divizia  Patrimoniu şi Serviciul Aprovizionare din cadrul sucursalelor regionale vor stabili modul de valorificare,  funcţie de condiţiile proprii din teritoriu.

Art. 8  Monitorizarea activităţii de colectare a deşeurilor de hârtie pentru fiecare sucursală regională  va fi făcută de către şeful Biroului Calitate, Protecţia Mediului, care va raporta semestrial Serviciul Calitate, Metrologie, Protecţia mediului – Direcţia Tehnică, situaţia  valorificării  deşeurilor de hârtie.

Art. 9 Prezenta dispoziţie intră în vigoare, de la data publicării în Foaia Oficială CFR.

Art. 10 Sucursalele regionale CFR vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

              

 

DIRECTOR  GENERAL

Vasile Tulbure

  

Director General Adjunct Tehnic

Gheorghe Popescu

  

Director Tehnic                             Director  Comercial                  Director Asist. Juridică

 Jean Nicolaos                                 Iulian Măntescu                                Florin Dobre

  

 Sef Serviciu.C.M PM,                                                                   

 Smărăndescu Aurora                                                                             

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content