Echipament feroviar

Timp de lectură: 20 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 160595/24.06.2015

 

 

 

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 24.06.2015 11:27

Data acceptarii ANRMAP: 24.06.2015 12:35

Data publicarii in SEAP: 24.06.2015 12:35

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 
 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

195063

Denumire contract:

Echipament feroviar

Data acceptare:

23.06.2015

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact: Adriana Cioroianu, Elmira Mihart , Tel.  +40 351403282 , Email:  adrianacrv.cioroianu@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 
 
 
 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Echipament feroviar

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Magazia Centrala de materiale (Aleea Depoului nr. 8 , Craiova )

Codul NUTS: RO411 – Dolj

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Obiectul contractului îl constituie achizitia de piese de schimb necesare pentru echipamentele si dispozitivele instalatiilor SCB

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

34942000-2 – Echipament de semnalizare (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Da

 

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Cantitate: 
– Lot 1 – Componente pentru circuite de cale bifilare 
-funie otel CDC bifilar 1,6 – 200 buc ; 
– funie otel CDC bifilar 0,7 – 100 buc ; 
– funie otel CDC bifilar 2,1 – 300 buc ; 
– funie otel CDC bifilar 3,4 – 320 buc ; 
– funie otel CDC bifilar 4 – 150 buc ; 
– ansamblu bolt de legatura la sina – 200 buc ; 
– Lot 2 – Componente pentru circuite de cale monofilare 
– funie cdc monofilar 2m – 150 buc ; 
– funie cdc monofilar 4m – 125 buc ; 
– ansamblu bulon carlig – 100 buc ; 
– Lot 3 – Componente electromecanisme de macaz 
– ambreiaj frictiune EM5 – 5 buc; 
– ambreiaj talonare EM5 – 5 buc; 
– contact fix EM5 – 20 buc; 
– contact mobil EM5 – 20 buc; 
– Lot 4 – Cablaje pentru semnale luminoase 
– cablaj 1 foc – 35 buc; 
– cablaj 2 focuri – 40 buc; 
– cablaj 3 focuri – 35 buc; 
– Lot 5 – Indicatoare pentru semnale luminoase 
– indicator directie (cu 2 directii) – 10 buc; 
– indicator lipsa distanta franare – 4 buc; 
– Lot 6 – Ansamblu de montaj si protectie inductor autostop 
– furtun protectie cablaj cu flansa1000mm – 128 buc; 
– suport prindere inductor TIP 49 – 20 buc; 
– suport prindere inductor TIP 60 – 100 buc; 
– Lot 7 – Picheti, distribuitori 
– pichet autostop nemetalic – 20 buc; 
– pichet UT14 nemetalic – 10 buc; 
– pichet UI28 nemetalic – 10 buc; 
– Lot 8 – Aparatoare metalica si accesorii de prindere – 540 seturi 
– Lot 9 – Sisteme de incalzire a macazurilor 
– cutie introducere rezistente – 25 buc; 
– cleme prindere rezistente tip 49 – 300 buc; 
– cleme prindere rezistente tip 60 – 400 buc; 
– Lot 10 – Elemente de legatura utilizate la instalatiile SCB 
– bolt F24 si splint (A1) – 425 buc; 
– bolt si splint la bara de manevrare pentru L700H, S700K (A2) – 35 buc; 
– ansamblu bolt special F24 (A3) – 180 buc; 
– bolt si splint la bara de conexiune macaz TJD EM2 (A7) – 60 buc; 
– bolt F25 si splint la bara de manevrare macaz TJD – (A9) – 45 buc; 
– bolt F25 si splint la bara de control – (A10) – 110 buc; 
– bolt si splint liniar la bara de control – (E2) – 120 buc; 
– ansamblu bolt special F12 – (E3) – 80 buc; 
– bolt F16 si splint liniar la bara de control L700H, S700K, detector pozitie ELP 319, EPD si saiba plata – (E5) – 15 buc; 
– bucsa concentrica bara de manevrare EM 5-(B3) – 220 buc; 
– bucsa concentrica bara de control liniar EM 5-(B7) – 250 buc; 
– bucsa excentrica F24 fara pana la ac macaz -(B1) – 300 buc; 
– bucsa excentrica F24 cu pana la ac macaz /inima mobila -(B2) – 100 buc; 
– bucsa concentrica cu pana L700H, S700K – macaz SJ – (B6) – 20 buc; 
– ansamblu bucsa concentrica izolanta EM5 – (I1) – 300 buc; 
– ansamblu bucsa concentrica izolanta L700H, S700K – (I2) – 30 buc; 
– cap de cruce EM2, EM5

 

Valoarea estimata fara TVA: 410,019 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 

 90  zile incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului astfel: 1.500 lei pentru lotul 1, 440 lei pentru lotul 2, 890 lei pentru lotul 3, 140 lei pentru lotul 4, 1.000 lei pentru lotul 5, 550 lei pentru lotul 6, 340 lei pentru lotul 7, 640 lei pentru lotul 8, 1.280 lei pentru lotul 9, 1290 lei pentru lotul 10 . Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr. 2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar: Sucursala Regionala CF Craiova CUI 15603417 Cont IBAN: RO12OTPV150000831356RO01 deschis la OTP BANK ROMANIA SUC.CRAIOVA Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Buget de stat – pozitia 2.A.1.2.5 din Programul anual de achizitii initial al CNCF “CFR”-SA pentru anul 2015.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original, dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator. 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art. 181 lit.a), lit.c1) si lit. d) din OUG nr. 34/2006) în original. 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia 
Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 
3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006. Ofertantul/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. Regionala CF Craiova urmatorii: Director – Popa Ingineru Gheorghe, Contabil Sef – Manea Aurelia, Sef Divizia Instalatii – Vartolomei Edmond-Didi, Sef Serviciu PD – Anghel Gheorghita, Ing. Serviciul PD – Negrila Catalin, Sef Oficiu Juridic – Roman Ilie, Consilier juridic – Vizitiu Cristiana-Vichi, Consilier juridic – Tudoran Irina Valentina, Consilier juridic – Neamtu Cosmin-Laurentiu, Consilier juridic – Barbut Traian, Consilier juridic – Isail Iuliana; Consilier juridici – Voinea Claudia; Sef Serviciu Contabilitate – Leoveanu Lidia, Sef Serviciu Financiar – Sinescu Daniel, Sef Serviciu PDFC-C – Diaconu Crina Smaralda, Sef Serviciu BAI – Marculescu Ovidiu-Virgil; Sef Birou Achizitii Publice – Cioroianu Adriana Lavinia, Ec. Birou Achizitii Publice – Mihart Manuela Elmira 
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta Având în vedere prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul B3 – se depune în original. Conform prevederilor art.1 a Ordinului nr.314/2010 al presedintelui ANRMAP, va fi depusa o singura declaratie pe propria raspundere indiferent daca ofertantul este un singur operator economic sau asocierea unui grup de operatori economici. 
NOTA: 
1. Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca: 
a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. 
2. Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: 
a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic; 
c¹)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala; 
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 
3. Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: 
c)nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit 
4. Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: 
– ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 
5. Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3 – în original) sau îl va depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana jurifica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. 
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat” pentru partea de contract pe care o va realiza” – avand in vedere prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011. 
2. Pentru produsele supuse achizitiei este necesar ca furnizorii sa aiba, conform OMT nr. 290/2000, Autorizare de furnizor feroviar din partea AFER, omologare tehnica feroviara de tip, omologare tehnica feroviara de fabricatie sau Agrement Tehnic Feroviar sau, in cazuri de exceptie, specificatie tehnica avizata de Directia Instalatii din CNCF CFR SA in cazul in care dovedeste ca omologarea produsului este in curs de desfasurare la AFER. Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea “conform cu originalul”. Valabilitatea documentelor se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Pentru produsele supuse achizitiei este necesar ca furnizorii sa aiba, conform OMT nr. 290/2000, Autorizare de furnizor feroviar din partea AFER, omologare tehnica feroviara de tip, omologare tehnica feroviara de fabricatie sau Agrement Tehnic Feroviar sau, in cazuri de exceptie, specificatie tehnica avizata de Directia Instalatii din CNCF CFR SA in cazul in care dovedeste ca omologarea produsului este in curs de desfasurare la AFER. Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea “conform cu originalul”. Valabilitatea documentelor se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. 
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora. 
3. Documente care atesta înregistrarea si faptul ca operatorul este I.M.M. (atunci când este cazul) Documente care atesta înregistrarea si faptul ca operatorul economic este I.M.M. (atunci când este cazul). Modelele formularelor IMM se regasesc în – Formulare. 
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1. Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani a ofertantului (2012,2013,2014). 
În vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2012, 2013 si 2014, vizate si inregistrate de organele competente. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi, 2012, 2013, 2014. 
În conformitate cu prevederile art.185 alin2 din OUG 34/2006: în cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului. 
Modalitatea de indeplinire 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
a) Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul G – formularul se depune în original. 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi, 2012, 2013, 2014. 
b) Bilanturile contabile pentru anii 2012, 2013 si 2014, vizate si înregistrate de organele competente – se vor depune în copie lizibila semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”. 
Alte documente, dupa caz

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatile ce fac obiectul contractului, in copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea „conform cu originalul’. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica. 
Modalitatea de indeplinire 
Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatile ce fac obiectul contractului, in copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea „conform cu originalul’. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

       

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

93/482/11.06.2015

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2015 12:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

14.07.2015 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  14.07.2015 11:00

 

Locul: Sucursala RegionalaCF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1,tel. 0351403282

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

membrii comisiei de evaluare si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

CONTRACTUL ESTE PERIODIC

 

Nu

VI.2)  

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  

ALTE INFORMATII

 

1. Corespondenta va fi în limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt. 2. Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 4. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus în cadrul procedurii se va posta în termen legal la rubrica de „Procese verbale / Declaratii” a anuntului de participare din SEAP. Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie.

VI.4)  

CAI DE ATAC

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionale CF Craiova

Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 351403214 , Fax:  +40 351403214

VI.5)  

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

 

24.06.2015 11:27

 

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content