Echipament pentru controlul traficului feroviar: Lot 1-2

Timp de lectură: 14 minute

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 22.07.2015 13:27

Data acceptarii ANRMAP: 23.07.2015 13:36

Data publicarii in SEAP: 23.07.2015 13:36

Trimite la OJ: Nu

Documentatie de atribuire

Numar documentatie: 199453

Denumire contract: Echipament pentru controlul traficului feroviar: Lot 1-2- SRCF Iasi

Data acceptare: 20.07.2015

Planuri anuale de achizitii publice

An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)   DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod

postal:  700090 , Romania , Punct(e) de contact:  Julieta Aghion , Tel.  +40

232273507 , Email: julieta.aghion@cfr.ro , Fax:  +40 232273507 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului

cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU

DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)   DESCRIERE

II.1.

1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Echipament pentru controlul traficului feroviar: Lot 1-2- SRCF Iasi

II.1.

2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Depozitul Regional, str. Mitropolit Varlaam nr. 4, Iasi

Codul NUTS: RO213 – Iasi

II.1.

3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.

4)   Informatii privind acordul-cadru

II.1.

5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitia de produse specifice SCB pentru realizarea lucrarilor de întretinere si reparatii la instalatiile de siguranta circulatiei.

II.1.

6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34632100-7 – Semnalizare mecanica (Rev.2)

II.1.

7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1. Impartire in loturi

8)   

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.

9)   Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.

1)   Cantitatea totala sau domeniul

conform Anexei 1 din Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 44,880 RON

II.2.

2)   Optiuni

Nu

II.3)   DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 60  zile incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)

  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.

1)   Depozite valorice şi garantii solicitate

Garantia pentru participare, pentru fiecare lot în parte, este de: Lot 1 – 500 lei, Lot 2 – 390 lei si este irevocabila. Ofertantii care

fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei sume. Perioada de valabilitate a garantiei de participare

este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar

sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original,

(Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul Sucursalei regionale CF Iasi nr. RO26 BPOS 2400

2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi sau numerar la casieria autoritatii contractante. Cursul de referinta

pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR din data anterioara datei limita de

depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) din pretul

contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o

societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna

executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite

drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului

fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care

se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al

contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 925/2006.

III.1.

2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget de stat

III.1.

3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1. Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

4)   

Nu

III.2)

  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.

1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 Ofertantul va prezenta

Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original.

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006

Ofertantul va prezenta Formularul 3A „Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de

Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original.

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 Ofertantul va

prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 indice 1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din

Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura

(ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori). Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala

Regionala de Cai Ferate Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Director: ing. George Radu PIPA

Contabil sef: ec. Maria RUSU

Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU

Sef divizie Instalatii: ing. Sorin MELINTE

Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU

Sef birou BAP ing. Julieta AGHION

BAP: ing. ALUPOAIE Elena Iuliana, ing. LUPU Laura Georgiana.

Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de

concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010 Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la

procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta. Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare

la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original.

Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea

obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste lipsa obligatiilor scadente la

plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale

la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste lipsa obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care

este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea

obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat

constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca obiectul de

activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente cuprind si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate

prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in

certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba

corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a

prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita

acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest

document în original sau în copie legalizata.

Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului

Ofertantul va prezenta urmatoarele:

a)Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana– AFER, pentru categoria produselor feroviare

critice:

Lot 1-2: „Piese de schimb pentru infrastructura feroviara”

conform OMT nr. 290/2000, valabila la data limita de depunere a ofertelor.

b)Certificat de omologare tehnica de tip si de fabricatie pentru:

Lot 1: „Piese de schimb pentru instalatii mecanice – Încuietori de macaz si sabot”

Lot 2: „Balize, indicatoare si repere pentru semnalizare feroviara”

conform OMT nr. 290/2000, valabil la data limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement

tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în

termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.

III.2.

2)   Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

a)Ofertantul va demonstra cifra medie anuala de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani,

respectiv 2012, 2013, 2014, în valoare de cel putin:

Lot 1 – 50.000 lei,

Lot 2 – 39.700 lei.

Documente care sustin criteriul de calificare:

Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4

b)Bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o

imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu

originalul”.

Modalitatea de indeplinire

Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare.

Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum

urmeaza:

Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei;

Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei;

Anul 2014: 1 euro=4,4446 lei.

Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte.

c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana,

in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si

financiara invocând sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care

beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat, în original, prin care aceasta

confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.

Nota:

Media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) va fi

demonstrata fie de ofertant, fie de sustinatorul financiar, fara a se putea cumula. Indiferent daca exista un singur sau mai multi

sustinatori, cerinta

privind cifra de afaceri va fi îndeplinita în întregime de catre o singura persoana respectiv un singur tert sustinator conform Ord.

ANRMAP nr. 509/2011.

Modalitatea de indeplinire

Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B si Formularele 25, 25A din Sectiunea III – Formulare

III.2.

3)   Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

a) Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare,

beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani” din Sectiunea III –

Formulare

Modalitatea de indeplinire

Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare

b) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana,

in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si

profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de

care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, în original, prin care aceasta

confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.

Modalitatea de indeplinire

Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare

c) Informatii privind asocierea

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze

din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata

câstigatoare. În cazul depunerii unei oferte comune se vor respecta prevederile Ord. ANRMAP nr. 509/2011 si art. 46 din OUG

nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 15 si Formularul 16 din Sectiunea III – Formulare.

Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate,

pentru activitatile ce fac obiectul contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea

„conform cu originalul”.

Modalitatea de indeplinire

Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent

III.2.

4)   Contracte rezervate

Nu

III.3)

  CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.

1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru

2)   

prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)

  TIPUL PROCEDURII

IV.1.

1)   Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)

  CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.

1)   Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.

2)   Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3)

  INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.

1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

IV.3.

2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.

3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.08.2015 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.

4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

18.08.2015 09:00

IV.3.

5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.

6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.

7)   Conditii de deschidere a ofertelor

Data:  18.08.2015 10:00

Locul: Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1 , Iasi , Biroul Achizitii Publice

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)

  CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2)

  CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)

  ALTE INFORMATII

NOTA: Ofertantii care participa cu oferte pentru mai multe loturi vor completa documentelede calificare, propunerea tehnica,

propunerea financiara distinct, pentru fiecare lot în parte. Ofertantul va prezenta, o data cu scrisoarea de inaintare, o Declaratie

privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în

original. Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate cerintele minime obligatorii

solicitate prin documentatia de atribuire si a carei propunere financiara va contine pretul cel mai scazut. Modul de departajare

al ofertelor situate pe primul loc: În cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va

solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua

propunere financiara are pretul cel mai scazut. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre

Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire

disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat

electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii

455/2001 privind semnatura electronica. Conform prevederilor art. 24 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile

ulterioare, ofertantul poate preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar

prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea

intelectuala). Toate documentele ofertei în alta limba, vor fi însotite de traducerea autorizata în limba romana (exceptie facand

documentele care dovedesc modul de indeplinire a obligatiilor de plata, a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul de stat

si local, care vor fi prezentate în traducere autorizata si legalizata).

VI.4)

  CAI DE ATAC

VI.4.

1)   Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod

postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa

internet (URL):  https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.

2)   Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.

3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al Suc. Regionala CF Iasi

Adresa postala:  Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Tel.  +40 232215600

VI.5)

  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

22.07.2015 13:27

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content