Echipamente industriale-Burghie

Timp de lectură: 6 minute

 

Detaliu invitatie de participare nr 347910

 

Detaliu validare

Numarul documentatiei de atribuire: 97178 / 03.06.2013

Data transmiterii in SEAP: 03.06.2013 12:47

Data acceptarii ANRMAP: 04.06.2013 09:31

Data publicarii in SEAP: 04.06.2013 09:31

 

 

 

Detaliu invitatie

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Numar invitatie: 347910 / 04.06.2013

Denumire contract: Echipamente industriale-Burghie-SCREIR CF Iasi

Stare procedura: In Desfasurare

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DESCRIERE

I.1.1)  

Sediul social

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Cod fiscal:  RO 11054529,   Adresa:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti,  Telefon:  +40 213192433,  Fax:  +40 213192433 ,  Email:  gherghina.tudor@cfr.ro

I.1.2)  

Adresa la care se transmit ofertele:
prin Sucursala CREÎR CF Iasi, Iasi, Romania, cod postal: 700090, telefon:+40 232273507, fax:+40 232273507, persoana de contact:Julieta Aghion

I.1.3)  

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sucursala CREÎR CF Iasi,Piata Garii nr.1,Biroul Achizitii Publice.

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1)  

Tip Autoritate Sectorial: Da

I.2.2)  

Tip Activitate: Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumire contract:
Echipamente industriale-Burghie-SCREIR CF Iasi

II.1.2)  

Tip contract: Furnizare

II.1.3)  

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)  

Obiectul contractului:
Achizitia de produse pentru realizarea reviziilor la joantele izolante de macaz.

II.1.6)  

CPV: 42674000-1 – Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)

II.1.7)  

Impartire pe loturi: Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1)  

Valoare estimata: 1,800 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

 

Denumire

Descriere

Garantie de participare

Garantia pentru participare este de: 36 lei sau 18 lei (pt IMM) si este irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original; prin ordin de plata în contul SRCF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi sau numerar la casieria autoritatii contractante. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR pentru euro din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.

Garantie de buna executie

Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea acesteia în numerar la casieria autoritatii contractante, în cazul în care garantia de buna executie este redusa ca valoare. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 925/2006.

 

 

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Criterii de calificare

Criterii de calificare

 

Denumire

 

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

 Descriere: Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 indice1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala CREÎR CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu PIPA,Contabil sef: ec. Maria RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU,Sef divizie instalatii: Ing.Sorin Melinte,Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta AGHION;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta:Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original. Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 

 

 

 Descriere: Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani” din Sectiunea III – Formulare Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui, având domeniul similar cu cel supus achizitiei,emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Procedura

IV.1.1)  

Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2)  

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

 

IV.2.2)  

Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.

IV.3.2)  

Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)  

Moneda in care se transmite oferta de pret: –

IV.3.4)  

Data limita de depunere a ofertelor: 19.06.2013 09:00

IV.3.5)  

Data si ora deschiderii ofertelor: 19.06.2013 10:00

IV.3.6)  

Data limita de valabilitate a ofertei: 17.09.2013

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Mod de finantare

VI.1.1)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2)  

Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii: 03.06.2013 12:47

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content