Efectuare expertiza tehnica si elaborare scenariu securitate la incendiu – statia CF Suceava Burdujeni

Timp de lectură: 16 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 151776/25.06.2014

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 25.06.2014 10:40

Data acceptarii ANRMAP: 25.06.2014 11:34

Data publicarii in SEAP: 25.06.2014 11:34

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 
 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

145762

Denumire contract:

Efectuare expertiza tehnica si elaborare scenariu securitate la incendiu in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru imobilul – cladire de calatori statia CF Suceava Burdujeni

Data acceptare:

25.06.2014

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  – prin Sucursala Regionala CF Iasi, Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Punct(e) de contact:  Julieta Aghion , Tel.  +40 232273507 , Email: julieta.aghion@cfr.ro , Fax:  +40 232273507 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 
 
 
 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Efectuare expertiza tehnica si elaborare scenariu securitate la incendiu in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru imobilul – cladire de calatori statia CF Suceava Burdujeni

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Servicii

12 – Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: Statia CF Suceava Burdujeni

Codul NUTS: RO215 – Suceava

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Efectuare expertiza tehnica si elaborare scenariu securitate la incendiu in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru imobilul – cladire de calatori statia CF Suceava Burdujeni.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

71319000-7 – Servicii de expertiza (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

   

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Efectuare expertiza tehnica si elaborare scenariu securitate la incendiu in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru imobilul – cladire de calatori statia CF Suceava Burdujeni.

 

Valoarea estimata fara TVA: 7,441.65 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 

 25  zile incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantia pentru participare este de: 148 lei si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei sume. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul Sucursalei Regionala CF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi sau prin depunerea în numerar la casieria Suc. Regionala CF Iasi. Pentru echivalarea garantiei de participare în alta moneda se va utiliza cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 10% (5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria Suc. Regionala CF Iasi. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (2) din HG 925/2006.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Program finantat din fonduri proprii 2014

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 : Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original. 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original. 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 indice 1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori). Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala Regionala CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 
Director: ing. George Radu PIPA, Contabil sef: ec. Maria RUSU;Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU; Sef divizie Patrimoniu: ing. Sorin Alexandru TRANDAFIRESCU; Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU; Sef birou BAP ing. Julieta AGHION. 
Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010: Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta. Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original. 
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 1.Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

a) Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani,respectiv 2011, 2012, 2013, în valoare de cel putin 14.880,00 lei. 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4 
b)Bilanturile contabile vizate si înregistrate de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare. 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; 
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei. 
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte. 
c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

a) Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, care sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari. 
Ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor. 
Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani”. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare 
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare indeplinirea si finalizarea în ultimii 3 ani a unor contracte de servicii de expertiza de natura si complexitatea serviciilor ce fac obiectul procedurii astfel: maxim 3 contracte de servicii similare, in care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost in valoare cumulata de minim 7.440,00 lei, fara TVA 
Ofertantul va prezenta formularul 6 din sectiunea Formulare. 
Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar în conformitate cu prevederile art.188 alin. 2 din OUG nr.34/2006. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularele 6 din Sectiunea III – Formulare 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; 
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei. 
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte. 
c) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului. 
– expert tehnic conform Ordinului nr. 777 din 26 mai 2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”; 
– responsabil cu sanatatea si securitatea muncii cu experienta dovedita prin participarea la cel putin un contract unde sa fi desfasurat activitati similare, cu Certificat de absolvire curs in domeniul SSM emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si M.E.C.T.S., conform prevederilor din Legea 319/2006 (copie dupa certificat) sau echivalent. 
Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani si Formularul 8 „Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului”. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 7 si Formularul 8 din Sectiunea III – Formulare. 
d) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare 
e) Informatii privind asocierea 
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar celelate cerinte privind capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. 
În cazul în care, oferta comuna este declarata câstigatoare, modificarea asocierii dupa încheierea contractului nu este admisa. 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 16 si Formularul 17 din Sectiunea III – Formulare. 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 
Modalitatea de indeplinire 
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

       

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.07.2014 12:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

16.07.2014 09:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  16.07.2014 10:00

 

Locul: Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1, Biroul Achizitii Publice

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

CONTRACTUL ESTE PERIODIC

 

Nu

VI.2)  

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

ALTE INFORMATII

 

Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si a carei propunere financiara va contine pretul cel mai scazut. Modul de departajare al ofertelor situate pe primul loc: În cazul în care doua sau mai multe oferte situate pe primul loc contin, în cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Conform prevederilor art. 24 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul poate preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala). Toate documentele ofertei în alta limba, vor fi însotite de traducerea autorizata în limba romana (exceptie facand documentele care dovedesc modul de indeplinire a obligatiilor de plata, a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul de stat si local, care vor fi prezentate în traducere autorizata si legalizata). Ofertantul va prezenta odata cu scrisoarea de inaintare, o Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original.

VI.4)  

CAI DE ATAC

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic al Sucursalei Regionale CF Iasi

Adresa postala:  Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Tel.  +40 232215600

VI.5)  

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

 

25.06.2014 10:40

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content