Închiriere utilaj terasier

Timp de lectură: 12 minute

 

Detaliu invitatie de participare nr 353203

 

Detaliu validare

Numarul documentatiei de atribuire: 110751 / 26.08.2013

Data transmiterii in SEAP: 28.08.2013 12:25

Data acceptarii ANRMAP: 29.08.2013 09:38

Data publicarii in SEAP: 29.08.2013 09:38

 

 

 

Detaliu invitatie

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Numar invitatie: 353203 / 29.08.2013

Denumire contract: Închiriere utilaj terasier – Sucursala CREIR CF Iasi

Stare procedura: In Desfasurare

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DESCRIERE

I.1.1)  

Sediul social

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Cod fiscal:  RO 11054529,   Adresa:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti,  Telefon:  +40 213192433,  Fax:  +40 213192433 ,  Email:  gherghina.tudor@cfr.ro

I.1.2)  

Adresa la care se transmit ofertele:
prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1, Iasi, Romania, cod postal: 700090, telefon:+40 232273507, fax:+40 232273507, persoana de contact:Julieta Aghion

I.1.3)  

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1, Iasi, Biroul Achizitii Publice

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1)  

Tip Autoritate Sectorial: Da

I.2.2)  

Tip Activitate: Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumire contract:
Închiriere utilaj terasier – Sucursala CREIR CF Iasi

II.1.2)  

Tip contract: Lucrari

II.1.3)  

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)  

Obiectul contractului:
Închiriere utilaj terasier pentru transport piatra bloc.

II.1.6)  

CPV: 45500000-2 – Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)

II.1.7)  

Impartire pe loturi: Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1)  

Valoare estimata: 7,500 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

 

Denumire

Descriere

Garantie de participare

Garantia pentru participare este de: 150 lei sau 75 lei (pt IMM si este irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul SRCF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi sau numerar la casieria unitatii. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.

Garantie de buna executie

Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006.

 

 

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Criterii de calificare

Criterii de calificare

 

Denumire

 

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

 Descriere: Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 indice1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala CREÎR CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu PIPA,Contabil sef: ec. Maria RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU, Sef divizie Linii: Ing.Mihaita Marincuta ,Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta AGHION;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta:Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original. Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata. Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului:Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana– AFER, pentru categoria serviciilor feroviare critice: „Lucrari de decolmatare a albiilor la poduri si podete CF”, „Constructii, reparatii si întretinere linii de cale ferata, fara sudarea sinelor” în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabile la data limita depunerii ofertelor. 2. Agrement tehnic feroviar, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice: „Lucrari de decolmatare a albiilor la poduri si podete CF”, „Întretinere curenta si reparatie periodica linii de cale ferata, în executie manuala, fara sudarea sinelor” în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabil la data limita depunerii ofertelor. Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.

Capacitatea economica si financiara

 

 

 

 Descriere: a) Ofertantul va demonstra cifra medie anuala de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin: 15.000 lei. Documente care sustin criteriul de calificare: Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4 b)Bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.,c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 

 

 

 Descriere: a) Ofertantul va prezenta o lista a lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Ultimii 5 ani se calculeaza pâna la termenul limita de depunere a ofertelor. Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani”.,b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea în ultimii 5 ani a max 3 contracte de executie lucrari similare, în care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost în valoare cumulata de cel putin: 7.500 lei, fara TVA. Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind „Experienta similara”. Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, în conformitate cu art. 188 alin (3) din OUG 34/ 2006 (copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul de pe parti relevante din contracte, procese verbale de receptie, recomandare din partea beneficiarilor sau documente constatatoare) în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.,) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului: – sef punct de lucru (cu specialitate CF ) cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin o lucrare de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii (CV) ; – responsabil SC autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, în functie de cel putin maistru întretinere cale conform Instr.317 – Instr. pt. restrictii de viteza, închideri de linii (autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor); – responsabil SSM atestat conform prevederilor Legii nr. 319/2006 (copie dupa atestat); Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani, Formularul 8 „Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului”.,d) Ofertantul detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va utiliza pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari: – încarcator frontal cu cupa,e) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.,f) Informatii privind subcontractarea Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai în fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta,contractul în original, încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. La contractare si pe parcursul lucrarilor nu se vor admite alti subcontractanti fata de cei nominalizati în oferta (art. 96 din HG nr. 925/2006).,j) Informatii privind asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar celelate cerinte privind capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe lânga oferta comuna, alte oferte în mod individual sau în alta asociere ori de a participa în calitate de subcontractor la procedura. În cazul în care, oferta comuna este declarata câstigatoare, modificarea asocierii dupa încheierea contractului nu este admisa. Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008,Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor privind managementul de mediu sau echivalentul lui emis de organisme abilitate,valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Procedura

IV.1.1)  

Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2)  

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

 

IV.2.2)  

Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.

IV.3.2)  

Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)  

Moneda in care se transmite oferta de pret: –

IV.3.4)  

Data limita de depunere a ofertelor: 19.09.2013 09:00

IV.3.5)  

Data si ora deschiderii ofertelor: 19.09.2013 10:00

IV.3.6)  

Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Mod de finantare

VI.1.1)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2)  

Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii: 28.08.2013 12:25

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content