Inchiriere utilaje terasiere

Timp de lectură: 15 minute

 Anunt de participare (utilitati) numarul 141534/18.01.2013

Detaliu anunt 
Tip legislatie: OUG nr.34/2006 
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
Data transmiterii in SEAP: 17.01.2013 13:30 
Data acceptarii ANRMAP: 18.01.2013 09:56 
Data publicarii in SEAP: 18.01.2013 09:56 
Trimite la OJ: Nu 
Documentatie de atribuire 
Numar 
documentatie: 
75731 
Denumire 
contract: 
Închirieri utilaje terasiere 
Data acceptare:  17.01.2013 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA 
Adresa postala:  prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod 
postal:  700090 , Romania , Punct(e) de contact:  Julieta Aghion , Tel.  +40 232273507 , 
In atentia:  Julieta Aghion , Email:  julieta.aghion@cfr.ro , Fax:  +40 232273507 , Adresa 
internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro 
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau 
locale ale acestora 
Activitate (activitati) 
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1)   Descriere 
II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta 
Închirieri utilaje terasiere II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a 
serviciilor 
Lucrari 
Executarea 
Locul principal de executare: Pe raza de activitate a Suc. CREÎR CF Iasi 
Codul NUTS: RO21 – Nord-Est 
II.1.3)   Anuntul implica 
Un contract de achizitii publice 
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru 
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
Închirierea de utilaje terasiere pentru executarea lucrarilor de decolmatare a albiei podurilor, 
podetelor si sectiunii santurilor CF. 
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
45500000-2 – Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu 
operator (Rev.2) 
90620000-9 – Servicii de deszapezire (Rev.2) 
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 
Nu 
II.1.8)   Impartire in loturi 
Nu 
II.1.9)   Vor fi acceptate variante 
Nu 
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru 
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul 
Se vor efectua lucrari de sapaturi sectiuni de scurgere poduri si podete; degajare peroane, 
platforme ale caii de zapada; încarcare material aluvionar în auto; transport material aluvionar 
în depozite stabilite; descarcare si nivelare material aluvionar. 
Valoarea estimata fara TVA: 350,000 RON 
II.2.2)   Optiuni 
Nu 
II.3)   Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 
12  luni incepand de la data atribuirii contractului  
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
III.1)   Conditii referitoare la contract 
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate Garantia pentru participare este de: 7.000 lei si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada 
ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei sume. Perioada de valabilitate a 
garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia 
de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, 
(Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul Sucursalei CREÎR 
CF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi. 
În conformitate cu art. 278 indice1*) OUG 34/2006, ofertantului a carei contestatie a fost 
respinsa i se va retine suma de: 3.500 lei din garantia de participare. Cursul de referinta pentru 
echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR pentru euro 
din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se 
exprima procentual si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se 
constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile 
legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, garantia 
de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile 
partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are 
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în 
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma 
initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie 
sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna 
executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (2) din HG 925/2006. 
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
Fonduri proprii 
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 
Nu 
III.2)   Conditii de participare 
III.2.1)  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
registrul comertului sau al profesiei 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/
2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III –
Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 
181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind 
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/
2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în 
original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice1 din 
OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta 
la art. 69 indice1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în 
original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/
asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul 
CNCF „CFR” SA – Sucursala CREÎR CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si 
finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu PIPA,Contabil sef: ec. Maria 
RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU,Sef divizie Linii: ing.Mihaita 
MARINCUTA,Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta 
AGHION;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este 
facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/
12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este 
facuta în concordanta cu regulile de concurenta:Ofertantul va prezenta Formularul 
3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, 
în original. 
Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura 
(ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original 
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Certificat de 
atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte 
venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna 
anterioara celei în care se depun ofertele. 
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor 
si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa 
ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care se depun ofertele. 
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele 
competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie 
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatii referitoare la înscrierea în registrul 
comertului sau al profesiei 
1. Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al 
ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta 
în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
originalul”.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data 
limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul 
CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul 
loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în 
copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind 
rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original 
sau în copie legalizata. 
Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului:Ofertantul va prezenta 
urmatoarele: 
1. Autorizatie de furnizor feroviar pentru urmatoarele servicii feroviare critice: „Decolmatari 
poduri si podete CF” si „Constructii, reparatii si intretinere linii de cale ferata, fara sudarea 
sinelor”, valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
2.Agrement tehnic feroviar AFER pentru urmatoarele servicii feroviare critice: „Decolmatari 
poduri si podete CF” si „Întretinere curenta si reparatii linii de cale ferata, în executie manuala, 
fara sudarea sinelor”, valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de 
furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a 
contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie 
initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante. III.2.2)   Capacitatea economica si financiara 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
a) Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului 
contractului pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin 700.000 lei. 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4 
– Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4; 
– Bilant contabil sau extrase de bilant pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care 
sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în 
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea 
contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În 
cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea 
acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care 
beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat 
in forma autentica, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie 
ofertantului resursele financiare invocate. 
III.2.3)   Capacitatea tehnica 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
În cazul în care, oferta comuna este declarata câstigatoare, modificarea asocierii dupa 
încheierea contractului nu este admisa. 
a) Ofertantul va prezenta o lista a lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de 
buna executie pentru cele mai importante lucrari. 
Ultimii 5 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor. 
Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în 
ultimii 5 ani” 
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea în ultimii 5 ani: 
– max 3 contracte de executie lucrari similare, în care participarea ofertantului la aceasta sa fi 
fost în valoare cumulata de cel putin: 350.000 lei, fara TVA; 
Ofertantul va prezenta Formularele 6 si 6A privind „Experienta similara” cu „Recomandarile 
privind lucrarile executate” 
Se vor prezenta certificari din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei 
lucrarilor, precum si daca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele profesionale 
din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
originalul”. 
c)Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a 
contractului: 
– sef punct de lucru (cu specialitate CF ) cu experienta profesionala dovedita prin participarea 
la cel putin un contract de natura si complexitatea prestarilor de servicii supuse procedurii; 
– responsabil SC autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, în functie de cel putin 
maistru întretinere cale conform Instr.317 – Instr. pt. restrictii de viteza, închideri de linii 
(autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor); 
– responsabil SSM atestat conform prevederilor Legii nr. 319/2006; 
Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale 
personalului angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani si Formularul 8 „Informatii 
referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea 
contractului” 
Pentru fiecare persoana responsabila cu îndeplinirea contractului se va preciza functia care va 
fi îndeplinita în cadrul contractului si se va prezenta CV-ul, copii cu mentiunea „conform cu 
originalul” dupa diplomele, autorizatiile, atestatele, sau certificatele detinute de persoanele 
respective. 
d) Ofertantul detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un contract 
cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va utiliza în 
îndeplinirea contractului : – excavator cu motor ardere interna si comanda hidraulica, pe pneuri sau senile, volumul cupei 
de 0,400-0,700 mc; 
– încarcator frontal cu cupa, cu transmisie hidromecanica si capacitatea cupei de 1,6-3 mc; 
– autobasculanta Ofertantul va prezenta Formularul 10 „Declaratie privind utilajele, instalatiile, 
echipamentele tehnice” 
e) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea 
contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În 
cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si 
sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea 
de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective 
incheiat in forma autentica, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la 
dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. 
f) Informatii privind asocierea 
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, 
fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi 
legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii 
mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a 
a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar 
celelate cerinte privind Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul 
contractului, capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie 
îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe 
lânga oferta comuna, alte oferte în mod individual sau în alta asociere ori de a participa în 
calitate de subcontractor la procedura. 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul 
lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu 
mentiunea „conform cu originalul”. 
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor privind managementul de mediu sau 
echivalentul lui emis de organisme abilitate,valabil la data limita de depunere a ofertelor, în 
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005 
III.2.4)   Contracte rezervate 
Nu 
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii 
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
Nu 
III.3.2)  
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 
Nu 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
IV.1)   Tipul procedurii 
IV.1.1)   Tipul procedurii 
Licitatie deschisa 
IV.2)   Criterii de atribuire 
IV.2.1)   Criterii de atribuire 
Pretul cel mai scazut 
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica 
Nu 
IV.3)   Informatii administrative IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta 
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract 
Nu 
IV.3.3)  
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui 
SAD) 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 
13.02.2013 12:00 
Documente de plata: NU 
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 
14.02.2013 09:00 
IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare 
Romana 
IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor 
Data: 14.02.2013 10:00 
Locul: Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Biroul Achizitii Publice 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da 
Membri comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
VI.1)   Contractul este periodic 
Nu 
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare 
Nu 
Tip de finantare:  Alte fonduri 
VI.3)   Alte informatii 
În cazul în care doua sau mai multe oferte situate pe primul loc contin, în cadrul propunerii 
financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere 
financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere 
financiara are pretul cel mai scazut. 
VI.4)   Cai de atac 
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod 
postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 
213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro 
Organism competent pentru procedurile de mediere 
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006. 
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
Oficiul Juridic al CREIR Iasi 
Adresa postala:  Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Tel.  +40 232215600 , Fax:  +40 232215601 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro 
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt 
17.01.2013 13:30 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content