Piatra sparta

Timp de lectură: 17 minute
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare anunt: Publicat
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 24.07.2014 15:24
 
Data acceptarii ANRMAP: 24.07.2014 15:37
 
Data publicarii in SEAP: 24.07.2014 15:37
 
Trimite la OJ: Nu
 
Documentatie de atribuire
 
Numar documentatie: 149308
 
Denumire contract: Piatra sparta
 
Data acceptare: 24.07.2014
 
Planuri anuale de achizitii publice
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Craiova,B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea: Craiova , Cod 
 
postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact: Viorel Radut, Adriana Cioroianu , Tel. +40 
 
351403282 , Email: viorel.radut@cfr.ro, adrianacrv.cioroianu@cfr.ro , Fax: +40 351403282 , Adresa 
 
internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV 
 
DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE 
 
DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
 
PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale 
 
acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1) DESCRIERE
 
II.1.1)
 
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
 
 
Piatra sparta
 
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a 
 
II.1.2)
 
 
 
serviciilor
 
Furnizare
 
Cumparare
 
Locul principal de livrare: Sucursala Regionala CF Craiova – Statia Bumbesti Jiu, judetul Gorj.
 
Codul NUTS: RO412 – Gorj
 
II.1.3)
 
Anuntul implica
 
 
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4)
 
Informatii privind acordul-cadru
 
 
 
II.1.5)
 
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
 
 
Obiectul contractului îl constituie achizitia de piatra sparta pentru balastarea liniilor de cale ferata, inclusiv 
 
încarcarea în vagoane specializate autodescarcatoare. Piatra sparta trebuie sa fie de categoria de 
 
granulozitate B, respectiv 31,5 – 63 mm (categoria de granulozitate).
 
II.1.6)
 
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
 
 
14212300-3 – Piatra de cariera si concasata (Rev.2)
 
II.1.7)
 
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
 
 
Nu
 
II.1.8)
 
Impartire in loturi
 
 
 
Nu
 
II.1.9)
 
Vor fi acceptate variante
 
 
 
Nu
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
 
II.2.1)
 
Cantitatea totala sau domeniul
 
 
 
Cantitatea necesara de achizitionat este de 15.100 tone de piatra sparta pentru balastarea liniilor de cale 
 
ferata.
 
Valoarea estimata fara TVA: 483,200 RON
 
II.2.2)
 
Optiuni
 
 
 
Nu
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU 
 
FINALIZARE
 
 60  zile incepand de la data atribuirii contractului
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.1
 
) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este în cuantum de 9.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va 
 
fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a 
 
ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere 
 
cursul de reconversie afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Forma de constituire a 
 
garantiei de participare: – virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o 
 
societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru 
 
perioada de valabilitate prevazuta mai sus în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC 
 
CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata 
 
garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în 
 
conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 
 
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art. 86 alin. (3) din HG 
 
925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine 
 
garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006. Garantia de participare se 
 
va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006.. Garantie de 
 
buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se 
 
poate constitui astfel: – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, 
 
contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la 
 
Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis 
 
nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului, respectiv suma de …… lei, in termen de 5 zile 
 
de la perfectarea contractului . Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze 
 
acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite furnizorului, pâna la 
 
concurenta unei sume stabilite drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire respectiv – 
 
suma de ………. lei. Achizitorul va înstiinta contractantul despre varsamântul efectuat, precum si despre 
 
destinatia lui. Contul astfel deschis e purtator de dobânda în favoarea furnizorului. Restituirea garantiei de 
 
buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 925/2006.
 
III.1.2
 
) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Buget de stat
 
III.1.3
 
) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 
III.1.4
 
) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 
 
III.2.1
 
 
comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o 
 
declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se 
 
depune în original. 
 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind 
 
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. 
 
Declaratia se depune în original. 
 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de 
 
autoritati competente din tara respectiva. 
 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii 
 
la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii 
 
anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de 
 
autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru 
 
“conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa 
 
caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul 
 
local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este 
 
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în 
 
original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de 
 
catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/
 
ofertant asociat. 
 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de 
 
documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data 
 
în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are 
 
competente în acest sens. 
 
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la 
 
art.181 din OUG nr. 34/2006. 
 
3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006.Ofertantul/ofertantul asociat/
 
subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în 
 
situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate 
 
cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 
 
indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. 
 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea 
 
procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. Regionala CF Craiova urmatorii: 
 
Director – Popa Ingineru Gheorghe, Contabil Sef – Manea Aurelia, Sef Divizia Linii – Fetoiu Radu Lucian, 
 
Sef Serviciu Linii – Leoveanu Aurel,Sef Serviciu TE-Costea Nicolae, ing. Serviciu Linii- Barbuleanu 
 
Dumitra-Daniela, Sef Serviciu Comercial – Popa Oprea, Tehn. Serviciu Comercial- Vladut Barcau, Sef 
 
Oficiu Juridic – Roman Ilie, Consilier juridic – Vizitiu Cristiana-Vichi, Consilier juridic – Tudoran Irina 
 
Valentina, Consilier juridic – Neamtu Cosmin-Laurentiu, Consilier juridic – Barbut Traian, Consilier juridic – 
 
Isail Iuliana; Sef Serviciu Contabilitate – Leoveanu Lidia, Sef Serviciu Financiar- Sinescu Daniel, Sef 
 
Serviciu PDFC-C – Diaconu Crina Smaralda, Sef Birou Achizitii Publice – Radut Viorel, Cons.jur. Birou 
 
Achizitii Publice- Cioroianu Adriana 
 
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Având în vedere prevederile Ordinului 
 
presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de 
 
participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la 
 
licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat 
 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial.Certificat constatator 
 
emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de 
 
activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de 
 
activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila 
 
semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. 
 
Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a 
 
ofertelor. 
 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, 
 
autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul 
 
procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC –in original sau copie 
 
legalizata. 
 
2.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul).Dovezile privind calitatea de 
 
I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, 
 
garantia de buna executie si cifra de afaceri. Se va completa Formular IMM. 
 
3. Pentru produsul piatra sparta este necesar ca furnizorii sa aiba Autorizatie de furnizor feroviar /
 
Agrement Tehnic Feroviar si Certificat de omologare tehnica feroviara de tip în faza finala si de fabricatie 
 
în faza finala conform OMT nr. 290/2000 valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate pentru “conformitate cu originalul” de catre 
 
reprezentantul legal al firmei ofertante. 
 
a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta urmatoarele documente: 
 
– Autorizatie de furnizor feroviar 
 
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip în faza finala si de fabricatie în faza finala pentru produs 
 
b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta urmatoarele documente: 
 
– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru distribuitor si urmatoarele documente ale 
 
producatorului: Autorizatie de furnizor feroviar pentru producator; Certificat de omologare tehnica feroviara 
 
de tip în faza finala si de fabricatie în afza finala pentru produs 
 
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului 
 
tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se 
 
angajeaza ca va prelungi valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de 
 
derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.
 
III.2.2
 
) Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului ( 
 
2011, 2012 si 2013). 
 
În vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ofertantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2011, 
 
2012 si 2013, vizate si înregistrate de organele competente. 
 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR 
 
pentru anii respectivi:2011, 2012, 2013 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta: 
 
– Formularul G– formularul se depune în original, 
 
Si 
 
– Bilanturi contabile 2011, 2012, 2013. 
 
Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate pentru “conformitate cu originalul” de catre 
 
reprezentantul legal al firmei ofertante. 
 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR 
 
pentru anii respectivi:2011, 2012, 2013
 
III.2.3
 
) Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, 
 
benefiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta Formularul L-in original. 
 
2.Nota de verificare metrologica a cântarului pe care se va efectua cântarirea. În cazul în care cântarul nu 
 
apartine ofertantului, acesta va prezenta un angajament al detinatorului cântarului din care sa reiasa ca va 
 
efectua cântarirea pietrei sparte ce face obiectul contractului. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta copia lizibila semnata si stampilata conform cu originalul a Notei de verificare 
 
metrologica a cântarului pe care se va efectua cântarirea, în termen de valabilite la data limita de 
 
depunere a ofertelor. În cazul în care cântarul nu apartine ofertantului, acesta va prezenta un angajament 
 
al detinatorului cântarului din care sa reiasa ca va efectua cântarirea pietrei sparte ce face obiectul 
 
contractului. 
 
1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de 
 
un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, 
 
un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila semnata si stampilata pentru 
 
“conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. 
 
. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un 
 
organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un 
 
sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila semnata si stampilata pentru 
 
“conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. 
 
. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
 
III.2.4
 
) Contracte rezervate
 
Nu
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 
III.3.1
 
) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
 
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
 
III.3.2
 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
 
Nu
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII
 
IV.1.1
 
) Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
 
IV.2.1
 
) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2
 
) Se va organiza o licitatie electronica
 
Da
 
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei 
 
electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA; b) informatiile care 
 
urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: “ ofertantii pot vedea 
 
numarul de participanti inscrisi la licitatie”. Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare de la 
 
transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. 
 
Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia 
 
electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare. c) Dupa runda de licitatie electronica, se 
 
solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in termen de 2 zile, oferta financiara cu 
 
noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica, în original.
 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
 
IV.3.1
 
) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
93/389/16.07.2014
 
IV.3.2
 
) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
 
IV.3.3
 
) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.08.2014 
 
14:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.3.4
 
) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
12.08.2014 10:00
 
IV.3.5
 
) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 
IV.3.6
 
) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
 
IV.3.7
 
) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data:  12.08.2014 11:00
 
Locul: Sucursala RegionalaCF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1,tel. 
 
0351403282
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
 
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
 
COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare: Fonduri bugetare
 
VI.3) ALTE INFORMATII
 
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform 
 
criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe 
 
oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel 
 
mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua 
 
propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare 
 
solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 
 
11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie 
 
pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile 
 
de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita 
 
de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor 
 
cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se 
 
depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.
 
VI.4) CAI DE ATAC
 
VI.4.1
 
) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod 
 
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 
 
218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.2
 
) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre 
 
un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
 
VI.4.3
 
) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionala CF Craiova
 
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr. 1 , Localitatea: Craiova , Cod 
 
postal: 200646 , Romania , Tel. +40 351403214 , Fax: +40 351403214
 
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
 
24.07.2014 15:24
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content