Punere în siguranţă a terasamentului CF, asigurarea scurgerii apelor şi reparaţie podeţ km 343+149, linia 100 Bucureşti-Timişoara (expertizare+proiectare+execuţie)

Timp de lectură: 29 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 168136/10.05.2016

 

Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 10.05.2016 10:33
Data acceptarii ANRMAP: 10.05.2016 13:12
Data publicarii in SEAP: 10.05.2016 13:12
Trimite la OJ: Nu

 

Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 235687
Denumire contract: Punere în siguranta a terasamentului CF, asigurarea scurgerii apelor si reparatie podet km 343+149, linia 100 Bucuresti-Timisoara (expertizare+proiectare+executie)
Data acceptare: 09.05.2016

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact: Adriana Cioroianu, Elmira Mihart , Tel. +40 351403282 , Email: adrianacrv.cioroianu@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax: +40 351403282 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Punere în siguranta a terasamentului CF, asigurarea scurgerii apelor si reparatie podet km 343+149, linia 100 Bucuresti-Timisoara (expertizare+proiectare+executie)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Mehedinti, între statiile CF Gârnita-Balota, linia CF 100
Codul NUTS: RO413 – Mehedinti

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Întocmirea expertizei tehnice, a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru punerea în siguranta a terasamentului CF km 342+800-km 343+200, asigurarea scurgerii apelor, reparatia zidului de sprijin, reparatia podetului km 343+149, linia 100 Bucuresti-Timisoara, între statiile Gârnita-Balota, scoaterea podetului provizoriu existent în cale si ridicarea restrictiei de viteza, în scopul aducerii în parametrii tehnici corespunzatori a elementelor care compun infrastructura caii ferate, pentru circulatia trenurilor în conditii normale de siguranta, în conditiile impuse de Legea 10/1995 privind calitatea în constructii si instructiile în vigoare.

Nu sunt estimate cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112500-0 – Lucrari de terasament (Rev.2)
45221112-0 – Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
71319000-7 – Servicii de expertiza (Rev.2)
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Expertizare
Studiu geotehnic
Raport expertiza
Proiectare
Studiu topo
Proiect tehnic si detalii de executie
Obtinere avize+autorizatie de construire
Executie lucrare
Punere în siguranta a terasamentului CF, asigurarea scurgerii apelor si reparatie podet km 343+149, linia 100 Bucuresti-Timisoara
Lucrari conexe-instalatii afectate pe timpul lucrarilor (TTR, SCB, electromecanisme etc.)
Organizare de santier
Cheltuieli transbordare (daca este cazul)
Cheltuieli servicii prestate de SC ELECTRIFICARE SA –Sucursala Craiova (scoaterea/punerea sub tensiune) pe timpul executiei lucrarilor.

Valoarea estimata a contractului :
210.000 lei fara TVA din care: 17.015 lei fara TVA – valoare estimata servicii de expertizare; 32.985 lei fara TVA – valoare estimata servicii de proiectare ; 160.000 lei fara TVA – valoare estimata executie lucrari

Cheltuieli diverse si neprevazute = 0
Valoarea estimata fara TVA: 210,000 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
137 zile incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 4.000 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare : 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr. 2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar:Sucursala Regionala CF Craiova CUI 15603417 Cont IBAN: RO12OTPV150000831356RO01 deschis la OTP BANK ROMANIA SUC.CRAIOVA Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din pretul fara T.V.A. al contractului Pe parcursul îndeplinirii contractului, beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri lunare din sumele datorate si cuvenite executantului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original, dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator.
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art. 181 lit.a), lit.c1) si lit. d) din OUG nr. 34/2006) în original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia
Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
3.Declaratie privind neîncadrarea la art. 691 din OUG 34/2006.Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.691 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.

Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. Regionala CF Craiova urmatorii: Director – Stroe Constantin, Sef Divizia Tehnica – Radut Viorel, Contabil Sef – Manea Aurelia, Sef Divizia Linii – Fetoiu Lucian Radu, Sef Serviciu Linii – Leoveanu Aurelian, Sef Serviciu TE – Costea Nicolae; Sef Serviciu LAT- Ciofu Ion; Inginer –Corodescu Maria; Inginer –Popescu Cecilia; Inginer –Constantin Teodora, Sef Oficiu Juridic – Roman Ilie, Consilier juridic – Vizitiu Cristiana-Vichi, Consilier juridic – Tudoran Irina Valentina, Consilier juridic – Neamtu Cosmin-Laurentiu, Consilier juridic – Barbut Traian, Consilier juridic – Isail Iuliana; Consilier juridici –Voinea Claudia; Sef Serviciu Contabilitate – Leoveanu Lidia, Sef Serviciu Financiar- Sinescu Daniel, Sef Serviciu PDFC-C – Diaconu Crina Smaralda, Sef Serviciu BAI-Marculescu Ovidiu Virgil; Sef Birou Achizitii Publice –Cioroianu Adriana Lavinia, Ec. Birou Achizitii Publice-Mihart Manuela Elmira
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta. Având în vedere prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul B 3 – se depune în original. Conform prevederilor art.1 a Ordinului nr.314/2010 al presedintelui ANRMAP, va fi depusa o singura declaratie pe propria raspundere indiferent daca ofertantul este un singur operator economic sau asocierea unui grup de operatori economici.
NOTA:
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca:
a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;
c¹)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
3.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
c)nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit
4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
– ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante.
5.Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3 – în original) sau îl va depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana jurifica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat” pentru partea de contract pe care o va realiza” – avand in vedere prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011.
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru domeniile:
-servicii de proiectare în domeniul infrastructurii feroviare;
– lucrari de constructii, reparatii si întretinere terasamente si poduri de cale ferata,
valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”.
Ofertantii trebuie sa detina Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru domeniile:
-servicii de proiectare în domeniul infrastructurii feroviare;
– lucrari de constructii, reparatii si întretinere terasamente si poduri de cale ferata,
valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”.
Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita daca unul dintre asociati detine Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea.
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei/Agrementului nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei/Agrementului pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta dovada prelungirii valabilitatii acesteia.
Operatorii economici straini vor prezenta, la data depunerii ofertei, documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

3.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani a ofertantului (2015,2014,2013). În vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2013, 2014 si 2015, vizate si inregistrate de organele competente . Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv, 2013, 2014, 2015.
În conformitate cu prevederile art.185 alin2 din OUG 34/2006: în cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Documente care sustin criteriul de calificare:
a)Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul G– formularul se depune în original.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi, 2013, 2014, 2015.
b)Bilanturile contabile din ultimii trei ani, vizate si înregistrate de organele competente – se vor depune în copie lizibila semnate si stampilate cu mentiunea “conform cu originalul”.
Alte documente, dupa caz
2.Angajament de sustinere financiara, daca este cazul.a) În cazul în care candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. b) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la lit. a).
Modalitatea de indeplinire
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a),c1) si d) în original .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.O lista cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani continând valori, perioada de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formular 12 E din Sectiunea modele formulare). Ofertantul va face dovada ca a prestat în ultimii 3 ani servicii de natura si complexitate similara (servicii de proiectare în domeniul infrastructurii feroviare) celor licitate în valoare individuala/cumulata de minim 25.000 lei, în cadrul a cel putin unul, maxim 3 contracte.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2013, 2014, 2015. Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2015 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 E din sectiunea Formulare în original.
Raportarea numarului de ani (respectiv 3 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul/invitatia), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.
2) Lista cu principalele lucrari executate în ultimii 5 ani , care va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de îndeplinire a obligatiilor în conformitate cu normele profesionale din domeniu si beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 5 ani a executat lucrari de natura si complexitate similara ( consolidari terasamente si reparatie pod) celor licitate. Cerinta va fi îndeplinita prin executia de lucrari similare în valoare individuala/cumulata de minim 80.000 lei, în cadrul a cel putin unul, maxim 3 contracte.

Pentru sustinerea experientei similare, pentru fiecare din cele 1 maxim 3 contracte, se vor prezenta certificari din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, daca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele profesionale din domeniu, precum si daca au fost duse la bun sfarsit.
Valorile minime se refera numai la partea executata de catre operatorul economic ofertant, în cazul în care oferta depusa a fost alta decât oferta individuala.

Experienta similara va fi îndeplinita si prin prezentarea de contracte ce au ca obiect combinatia lucrarilor si serviciilor de natura si complexitate similara celor ce fac obiectul prezentului contract, a caror valoare sa fie mai mare sau egala cu valoarea componentelor ce fac obiectul contractului, respectiv ( respectiv 80.000 lei fara TVA + 25.000 lei fara TVA= 105.000 lei fara TVA). În acest sens se solicita minim unu-maxim 3 contracte care sa contina cumulativ componentele contractului, similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract prin depunerea documentelor doveditoare (copie conform cu originalul a contractelor/parti relevante din contracte/procese verbale de receptie/ recomandari/documente constatatoare) si din care sa reiasa ca acestea au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu si ca au fost duse la dun sfarsit.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2015 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularu E si Formularul F -in original-fisa de experienta similara pentru fiecare contract a caror obiect a fost executia de lucrari similare.

Raportarea numarului de ani (respectiv 5 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul/invitatia), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data. Se pot prezenta lucrari ce sustin experienta similara, lucrari receptionate partial care sunt însotite de proces verbal de receptie partiala sau lucrari receptionate însotite de proces verbal la terminarea lucrarilor sau lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
Recomandarile sau certificarile de buna executie se vor prezenta în copie semnate si stampilate „conform cu originalul” de conducatorul unitatii.
3)Informatii privind subcontractarea.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul va indica în oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentata initial. Subcontractantul raspunde pentru executarea / executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai în fata contractantului, iar acesta va raspunde în fata autoritatii contractante pentru modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul 12G –în original.
4)Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9–în original.
5) Informatii privind efectivele medii anuale al personalului angajat, în ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca pentru lucrarea licitata are disponibil personal avand calificarea si experienta profesionala, astfel:
– Expert(i) tehnic(i) atestat(i) pentru domeniile A4 –Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele , B2 –Siguranta în exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele, A5 –Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate, B3-Siguranta în exploatare pentru constructii de cai ferate si D-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile, conform OMLPT nr. 777/2003 – pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii“ ( copie dupa atestat).Se permite si indeplinirea cerintei prin mai multi experti.
– responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul III – constructii de cai ferate, conform OMLPT nr. 777/2003 – pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii“ ( copie dupa atestat si legitimatie valabile la data limita de depunere a ofertelor)
– sef de santier cu experienta specifica dovedita prin implicarea într-un contract în care a avut atributii similare cu cele pe care le va avea în contractul ce urmeaza a fi încheiat , prezentarea deciziei de numire;
– responsabil cu siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar de intretinere a elementelor infrastructurii feroviare autorizat în conditiile Ordinului MTCT nr.2262/2005(autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor);
– responsabil cu SSM absolvent al unui curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca conform prevederilor din Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 (copie dupa certificat de absolvire);
– responsabil calitate (RCQ)-prezentarea deciziei de numire ;
– responsabil protectia mediului – prezentarea deciziei de numire

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini nu se va impune obtinerea atestatului/autorizatiei expertului la momentul depunerii ofertelor, ci se poate prezenta, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul/autorizatia recunoscut(a) de autoritatile române (conf art 23 din Instructiunea ANRMAP nr.1/2013).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul 12I si 12J- în original- Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale al personalului angajat, în ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii.
6)Informatii privind dotarea tehnica.
Cerinta minima obligatorie referitoare la asigurarea cu dotari tehnice. Ofertantii vor prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispun pentru indeplinirea in conditii optime a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie (Formular H in original) referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului.
7)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul.
a)În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
b)Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza în conditiile prevazute la pct a).
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a),c1) si d) în original .
1.Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta orice document care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei (spre exemplu: Certificat ISO 9001/2008 sau proceduri manuale de calitate, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001, (în original, copie legalizata sau in copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea „conform cu originalul”). Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA; b) limita pana la care pretul ofertei poate fi îmbunatatit depinde de fiecare pfertant în parte. c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: “ ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie”. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi (24 ore). Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare. d) Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: Inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte oferte noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (email) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea „Notificari de sistem”. In vederea realizarii acestei etape, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in termen de 2 zile, oferta financiara cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica, în original. e) Nu se va folosi pas de licitare. Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati on-line, sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem si o adresa de email functionala, precizata in datele de contact din formularul G din documentatia de atribuire „Informatii generale”. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la http:/www.e-licitatie.ro. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006.
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
93/357/07.04.2016
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.06.2016 14:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.06.2016 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.06.2016 11:00
Locul: Sucursala RegionalaCF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1,tel. 0351403282
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) ALTE INFORMATII
1. Corespondenta va fi în limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt. 2. Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 4. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus în cadrul procedurii se va posta în termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionala CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Tel. +40 351403214 , Fax: +40 351403214

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
10.05.2016 10:33

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content