Reparatii curente la instalatia CED de pe raza Sectiei CT1 Constanta în statia Palas PC2

Timp de lectură: 8 minute

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Daniela Belu , Tel.  0241/617402 , Email:  daniela.belu@cfr.ro , Fax:  0241/617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Reparatii curente la instalatia CED de pe raza Sectiei CT1 Constanta în statia Palas PC2

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Lucrari

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Locul principal de executare: raza Sectiei CT1 Constanta: statia Palas PC2

Codul NUTS: RO223 – Constanta

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Lucrari care trebuie executate: demontarea partiala a pieselor si subansamblelor componente ale instalatiilor în scopul repararii, reconditionarii sau inlocuirii(picheti si distribuitori sparti sau cu capace deteriorate, inductori de cale deteriorati, cablaje de semnal deteriorate), inlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie scazuta, inlocuirea pichetilor mufa cu mufe termocontractabile, verificarea functionarii tuturor subansamblelor, protectia anticoroziva a inst. ext. si int., reinscriptionarea instalatiei interioare, conform cerintelor cuprinse in caietul de sarcini si a listelor de cantitati de lucrari, anexe acestuia.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

45234115-5 – Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

   

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Lucrari care trebuie executate: demontarea partiala a pieselor si subansamblelor componente ale instalatiilor în scopul repararii, reconditionarii sau inlocuirii(picheti si distribuitori sparti sau cu capace deteriorate, inductori de cale deteriorati, cablaje de semnal deteriorate), inlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie scazuta, inlocuirea pichetilor mufa cu mufe termocontractabile, verificarea functionarii tuturor subansamblelor, protectia anticoroziva a inst. ext. si int., reinscriptionarea instalatiei interioare, conform cerintelor cuprinse in caietul de sarcini si a listelor de cantitati de lucrari, anexe acestuia publicate cu prezentul anunt de participare.

 

Valoarea estimata fara TVA: 109,784.73 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

2  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantia de participare este de 2.196 lei ( IMM 50%). Garantia de buna executie 5% ( IMM 5% ) din valoarea contractului

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Fonduri proprii CNCF”CFR”SA.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Declaratii pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180, 181, 69 indice 1 din OUG 34/2006; Declaratie pe proprie raspundere în concordanta cu Ordinul 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P. (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta); Certificate privind îndeplinirea obligatiilor de plata, inclusiv cele locale; Certificat constatator de la Registrul Comertului, valabile la data deschiderii ofertelor, Certificat de înregistrare de la Camera de Comert si industrie a ORC; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Acord de asociere daca este cazul.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Fisa de informatii generale cu cifra anuala medie de afaceri pe ultimii trei ani (2008,2009,2010) – cifra de afaceri solicitata-minim 219.569 lei; Bilanturi contabile pentru anii 2009, 2010 vizate si înregistrate; Angajament sustinator, daca este cazul În situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 186 din OUG nr.34/2006 va prezenta Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare, în conformitate cu art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006, modificat si completat de HG nr. 834/2009

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, însotite de recomandari si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si finale(acolo unde este cazul) – pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima – executarea, în ultimii 5 ani, a unui sau maxim trei contracte a/ale carui/caror valoare/valori cumulata/cumulate sa fie de minim 109.784 lei; Declaratii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere în ultimii trei ani, informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si a persoanelor responsabile cu executia lucrarii, declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului; Declaratie privind subcontractantii; Certificare ISO 9001 pentru domeniul de natura lucrarilor supuse achizitiei. În situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 190 din OUG nr.34/2006 va prezenta Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare, în conformitate cu art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006, modificat si completat de HG nr. 834/2009, Autorizatie de furnizor feroviar si agrement tehnic eliberate de AFER pentru lucrari de reparatii capitale sau curente la instalatii CED sau lucrari de constructii montaj la instalatii CED, valabile la data de deschiderii ofertelor; Declaratie angajament privind prelungirea valab. autorizatiei si/sau agrementului AFER în situatia în care acestea expira pe perioada de derulare a contractului.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

 

    – criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

 
   
       
       

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

10/4/674/2011

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.08.2011 16:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

07.09.2011 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 07.09.2011 13:00

 

Locul: Sediul SRCF Constanta, Constanta, Aleea Albastrelelor nr. 10, etaj 3, sala de sedinte.

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

Alte informatii

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor

Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6,Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/3104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021/3104642

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

În cel mult 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal .

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta

Adresa postala:  Aleea Albastrelelor, nr. 10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  0241/589840 , Fax:  0241/587240 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

17.08.2011 14:21

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content