Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau – instalatia CED din statia Mirces

Timp de lectură: 17 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 144363/14.06.2013

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 14.06.2013 09:10

Data acceptarii ANRMAP: 14.06.2013 12:47

Data publicarii in SEAP: 14.06.2013 12:47

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

99404

Denumire contract:

Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau – instalatia CED din statia Mircesti

Data acceptare:

13.06.2013

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Punct(e) de contact:  Julieta Aghion , Tel.  +40 232273507 , Email:  julieta.aghion@cfr.ro , Fax:  +40 232273507 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau – instalatia CED din statia Mircesti

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Statia CF Mircesti

Codul NUTS: RO211 – Bacau

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Lucrari de reparatii curente la instalatiile SCB pentru asigurarea unei functionari normale si neîntrerupte în conditii de siguranta a circulatiei transporturilor feroviare.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

45234115-5 – Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

 

 

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

-înlocuirea cablurilor sau portiunilor de cablu deteriorate
-refacerea subtraversarilor, decolmatarea, curatarea si aranjarea canalului de cabluri, defrisarea vegetatiei care împiedica executarea lucrarilor si alte lucrari specifice în vederea sistematizarii instalatiilor de siguranta.

 

Valoarea estimata fara TVA: 300,000 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

 90  zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantia pentru participare este de: 6.000 lei si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul SRCF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi sau numerar la casieria autoritatii contractante. În conformitate cu art. 278 indice 1*) OUG 34/2006, ofertantului a carei contestatie a fost respinsa i se va retine suma de: 3.000 lei din garantia de participare. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR pentru euro din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Bugetul de stat

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 indice1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala CREÎR CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu PIPA,Contabil sef: ec. Maria RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU, Sef divizie Instalatii: Ing. Sorin Melinte,Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta AGHION;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta:Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original.
Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul 1. Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata.
Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului:Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1.Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana– AFER, pentru categoria serviciilor feroviare critice: „Lucrari de constructii, montaj, reparatii si întretinere instalatii SCB”, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabila la data limita depunerii ofertelor.
2. Agrement tehnic feroviar, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice: „Lucrari de întretinere si reparatii la instalatiile SCB” în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabil la data limita depunerii ofertelor.
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

a) Ofertantul va demonstra cifra medie anuala de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin: 600.000 lei
Documente care sustin criteriul de calificare:
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4
b)Bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei;
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei;
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei;
c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

a) Ofertantul va prezenta o lista a lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
Ultimii 5 ani se calculeaza pâna la termenul limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea în ultimii 5 ani a maxim 3 contracte de natura si complexitatea lucrarilor ce fac obiectul procedurii în care participarea ofertantului sa fi fost în valoare cumulata de cel putin 300.000 lei (fara TVA).
Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind „Experienta similara”.Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, în conformitate cu art. 188 alin 3) din OUG 34/ 2006 (copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul de pe parti relevante din contracte, procese verbale de receptie, recomandare din partea beneficiarilor/ documente constatatoare eliberate conform art. 97 indice 1 din HG 925/2006), în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 6 din Sectiunea III – Formulare, pentru fiecare contract a carui obiect a fost executia de lucrari similare.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2008: 1 euro=3,6827 lei;
Anul 2009: 1 euro=4,2373 lei;
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei;
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei;
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei.
c) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului:
– responsabil cu executia lucrarilor cu experienta în domeniul instalatiilor feroviare si care a executat lucrari de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii numit prin dispozitie interna;
– sef punct de lucru, specialitatea SCB;
– personal autorizat SC pentru activitatea SCB;
– responsabil AQ/CQ, în domeniul lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
– responsabil cu sanatatea si securitatea muncii.
Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani, Formularul 8 „Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului” Pentru fiecare persoana responsabila cu îndeplinirea contractului se va preciza functia care va fi îndeplinita în cadrul contractului si se va prezenta CV-ul, copii cu mentiunea „conform cu originalul” dupa diplomele, autorizatiile, atestatele, sau certificatele detinute de persoanele respective.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 7 si Formularul 8 din Sectiunea III – Formulare
d) Ofertantul detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va utiliza pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Ofertantul va prezenta Formularul 10 „Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 10 din Sectiunea III – Formulare
e) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare
f) Informatii privind subcontractarea
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai în fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta,contractul în original, încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. La contractare si pe parcursul lucrarilor nu se vor admite alti subcontractanti fata de cei nominalizati în oferta (art. 96 din HG nr. 925/2006).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 21 si Formularul 21A din Sectiunea III – Formulare.
j) Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar celelate cerinte privind capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe lânga oferta comuna, alte oferte în mod individual sau în alta asociere ori de a participa în calitate de subcontractor la procedura. În cazul în care, oferta comuna este declarata câstigatoare, modificarea asocierii dupa încheierea contractului nu este admisa.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22 si Formularul 23 din Sectiunea III – Formulare.
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor privind managementul de mediu sau echivalentul lui emis de organisme abilitate,valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

    – criteriile mentionate in continuare

 

 

Criterii

Pondere

 

 

 

1.

Pretul ofertei

80 %

 

 

 

Descriere: Componenta financiara

2.

Durata de executie

20 %

 

 

 

Descriere: Componenta tehnica

 

 

Punctaj maxim componenta tehnica: 20

 

 

 

       

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.07.2013 12:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

05.07.2013 09:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 05.07.2013 10:00

 

Locul: Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Biroul Achizitii Publice

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membri comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  

Alte informatii

 

Comisia de evaluare a ofertelor întocmeste clasamentul final al ofertelor în ordinea descrescatoare a punctajelor totale obtinute, iar oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si va obtine punctajul maxim. Modul de departajare al ofertelor situate pe primul loc: În cazul în care pentru doua sau mai multe oferte comisia de evaluare a acordat acelasi punctaj, atunci autoritatea contractanta va încheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor. În cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr.34/2006

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic al CREIR Iasi

Adresa postala:  Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Tel.  +40 232215600

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

14.06.2013 09:10

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content