Reparatii la Piata Garii din statia CF Nicolina International

Timp de lectură: 16 minute
Detaliu anunt
 
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare anunt: Publicat
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 20.08.2014 15:29
 
Data acceptarii ANRMAP: 21.08.2014 13:47
 
Data publicarii in SEAP: 21.08.2014 13:47
 
Trimite la OJ: Nu
 
Documentatie de atribuire
 
Numar documentatie: 153868
 
Denumire contract: Reparatii la Piata Garii din statia CF 
 
Data acceptare: 20.08.2014
 
Planuri anuale de achizitii publice
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF 
 
Iasi Piata Garii nr.1 , Localitatea: Iasi , Cod 
 
postal: 700090 , Romania , Punct(e) de contact: Julieta 
 
Aghion , Tel. +40 232273507 , Email: julieta.aghion@cfr.ro , Fax: +40 
 
232273507 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului 
 
cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII 
 
SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE 
 
(INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL 
 
COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI 
 
OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE 
 
TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA 
 
PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 
 
subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1) DESCRIERE
 
II.1
 
.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Reparatii la Piata Garii din statia CF Nicolina International
 
II.1
 
.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a 
 
produselor sau de prestare a serviciilor
 
Lucrari
 
Executarea
 
Locul principal de executare: Statia CF Nicolina International
 
Codul NUTS: RO213 – Iasi
 
II.1
 
.3) Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1
 
.4) Informatii privind acordul-cadru
 
II.1
 
.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
: Lucrari de reparatii si întretinere trotuare si parcare din Piata Garii 
 
Nicolina International executate în vederea desfasurarii normale a 
 
activitatii de exploatare . 
 
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este = 0.
 
II.1
 
.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
 
45233222-1 – Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
 
II.1
 
.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de 
 
achizitii publice
 
Nu
 
II.1
 
.8) Impartire in loturi
 
Nu
 
II.1
 
.9) Vor fi acceptate variante
 
Nu
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/
 
ACORDULUI CADRU
 
II.2
 
.1) Cantitatea totala sau domeniul
 
Se vor executa lucrari ce constau în decopertare suprafete existente, 
 
corelarea cu planul de circulatie din zona garii, turnare covor asfaltic, 
 
marcare , montare borduri etc.
 
Valoarea estimata fara TVA: 218,164.48 RON
 
II.2
 
.2) Optiuni
 
Nu
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU 
 
TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 
 60  zile incepand de la data atribuirii contractului
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, 
 
FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1)
 
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
 
 
III.
 
Depozite valorice şi garantii solicitate
 
1.1
 
 
Garantia pentru participare este de: 4.360 lei si este irevocabila. 
 
Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 
 
50% a acestei sume. Perioada de valabilitate a garantiei de participare 
 
este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia 
 
de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un 
 
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori 
 
de o societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – 
 
Formulare); prin ordin de plata în contul Sucursalei Regionale CF Iasi nr. 
 
RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala 
 
Iasi. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare 
 
constituita în alta moneda va fi cursul BNR din data anterioara datei limita 
 
de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se exprima 
 
procentual si reprezinta 10% (5% pt. IMM) din pretul contractului fara 
 
TVA si se constituie în lei. De regula, se constituie printr-un instrument 
 
de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o 
 
societate de asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie se 
 
va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile 
 
partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna 
 
executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei 
 
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia 
 
un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma 
 
initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil 
 
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al 
 
contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform 
 
prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006.
 
III.
 
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la 
 
1.2
 
dispozitiile relevante
 
 
Fonduri proprii
 
III.
 
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici 
 
1.3
 
caruia i se atribuie contractul
 
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si 
 
completarile ulterioare
 
III.
 
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
1.4
 
 
Nu
 
III.2)
 
CONDITII DE PARTICIPARE
 
 
 
III.
 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele 
 
2.1
 
referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 
 
mentionate
 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 
 
180 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie 
 
privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original. 
 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 
 
181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A 
 
“Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din 
 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si 
 
completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original. 
 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 
 
69 indice 1 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta „Declaratie 
 
privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 indice 1” din OUG 34/ 
 
2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta 
 
declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura 
 
(ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori). Persoanele ce detin 
 
functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala Regionala CF 
 
Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii 
 
de atribuire: Director: ing. George Radu PIPA,Contabil sef: ec. Maria 
 
RUSU,Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU,Sef divizie Patrimoniu: 
 
ing. Sorin Alexandru TRANDAFIRESCU,Sef serviciu comercial ing. 
 
Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta AGHION. 
 
Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la 
 
procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. 
 
Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010:Declaratie pe proprie raspundere 
 
privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu 
 
regulile de concurenta. Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat 
 
de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III-
Formulare, în original. 
 
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de 
 
plata:a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de 
 
plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, 
 
care sa ateste lipsa obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei 
 
în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a 
 
impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general 
 
consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste lipsa obligatiilor scadente la 
 
plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de 
 
depunere a ofertelor. 
 
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip 
 
emise de organismele competente privind îndeplinirea obligatiilor de 
 
plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu 
 
mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat constatator eliberat de 
 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa 
 
rezulte ca obiectul de activitate principal/secundar, codurile CAEN 
 
aferente cuprind si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; 
 
se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu 
 
mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in certificatul 
 
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a 
 
ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul 
 
CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care 
 
ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat 
 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea 
 
contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii 
 
privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru 
 
conformitate acest document în original sau în copie legalizata. 
 
Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului: 
 
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 
 
1. Autorizatie de furnizor feroviar pentru categoria serviciilor feroviare 
 
critice: 
 
– „Constructii, reparatii, întretinere peroane, copertine, tunele pietonale, 
 
drumuri de acces” 
 
conform OMT nr. 290/2000, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
 
originalul”, valabila la data limita depunerii ofertelor. 
 
2. Agrement tehnic AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice: 
 
– „Constructii, reparatii, întretinere peroane, copertine, tunele pietonale, 
 
drumuri de acces”, 
 
conform OMT nr. 290/2000, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
 
originalul”, valabil la data limita depunerii ofertelor. 
 
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul 
 
expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de 
 
omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la 
 
prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, 
 
aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
 
III.
 
Capacitatea economica si financiara
 
2.2
 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 
 
mentionate
 
a) Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri în domeniul de 
 
activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani, respectiv 2011, 
 
2012, 2013, în valoare de cel putin: 436.000 lei. 
 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
 
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4 
 
b)Bilanturile contabile vizate si înregistrate de organele competente, pe 
 
ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine 
 
fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în 
 
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare. 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu 
 
comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 
 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; 
 
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei; 
 
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în 
 
parte. 
 
c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta 
 
pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile 
 
prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul 
 
îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea 
 
acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi 
 
sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui 
 
angajament ferm al persoanei respective incheiat, în original, prin care 
 
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele 
 
financiare invocate. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B si 
 
Formularul 25 din Sectiunea III – Formulare 
 
Nota: 
 
Media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului 
 
contractului pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) va fi demonstrata fie de 
 
ofertant, fie de sustinatorul financiar, fara a se putea cumula. Indiferent 
 
daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta 
 
privind cifra de afaceri va fi îndeplinita în întregime de catre o singura 
 
persoana respectiv un singur tert sustinator conform Ord. ANRMAP nr. 
 
509/2011. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
 
III.
 
Capacitatea tehnica
 
2.3
 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 
 
mentionate
 
a) Ofertantul va prezenta o lista a principalelor lucrari executate în ultimii 
 
5 ani, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante 
 
lucrari. 
 
Ultimii 5 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 5 „Declaratie privind lista principalelor 
 
lucrari executate în ultimii 5 ani”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare 
 
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea în 
 
ultimii 5 ani a unor lucrari similare în domeniul feroviar a caror valoare 
 
cumulata a fost de min 218.000 lei, fara TVA la nivelul unui contract, 
 
maxim 3 contracte. 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind „Experienta similara” 
 
Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o 
 
autoritate ori de catre clientul beneficiar, în conformitate cu art. 188 alin 2)
 
III.
 
Contracte rezervate
 
2.4
 
 
Nu
 
CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE 
 
III.3)
 
 
 
SERVICII
 
III.
 
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
3.1
 
 
Nu
 
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile 
 
III.
 
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
 
3.2
 
prestarea serviciilor respective
 
 
Nu
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1)
 
TIPUL PROCEDURII
 
 
 
IV.
 
Tipul procedurii
 
1.1
 
 
Licitatie deschisa
 
IV.2)
 
CRITERII DE ATRIBUIRE
 
 
 
IV.
 
Criterii de atribuire
 
2.1
 
 
Pretul cel mai scazut
 
IV.
 
Se va organiza o licitatie electronica
 
2.2
 
 
Nu
 
IV.3)
 
INFORMATII ADMINISTRATIVE
 
 
 
IV.
 
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
3.1
 
 
IV.
 
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
3.2
 
 
Nu
 
IV.
 
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei 
 
3.3
 
suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru 
 
acces la documente: 15.09.2014 12:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.
 
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
3.4
 
 
16.09.2014 09:00
 
IV.
 
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de 
 
3.5
 
participare
 
 
Romana
 
IV.
 
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi 
 
3.6
 
mentina oferta
 
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
 
IV.
 
Conditii de deschidere a ofertelor
 
3.7
 
 
Data:  16.09.2014 10:00
 
Locul: Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1, Biroul Achizitii 
 
Publice
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1)
 
CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
 
 
Nu
 
CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM 
 
VI.2)
 
 
 
FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare: Alte fonduri
 
VI.3)
 
ALTE INFORMATII
 
 
 
NOTA: Ofertantul va prezenta odata cu scrisoarea de inaintare o 
 
Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, 
 
asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în 
 
original. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate 
 
comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta 
 
vor fi in limba romana. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire 
 
disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite 
 
deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, 
 
indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate 
 
documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura 
 
electronica. Conform prevederilor art. 24 din OUG nr.34/2006 cu 
 
modificarile si completarile ulterioare, ofertantul poate preciza în cadrul 
 
ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii 
 
ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în 
 
ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala). Toate 
 
documentele ofertei în alta limba, vor fi însotite de traducerea autorizata 
 
în limba romana (exceptie facand documentele care dovedesc modul de 
 
indeplinire a obligatiilor de plata, a impozitelor, taxelor si contributiilor la 
 
bugetul de stat si local, care vor fi prezentate în traducere autorizata si 
 
legalizata). Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere 
 
tehnica va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin 
 
documentatia de atribuire si a carei propunere financiara va contine 
 
pretul cel mai scazut. Modul de departajare al ofertelor situate pe 
 
primul loc: În cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi 
 
pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere 
 
financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a 
 
carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
 
VI.4)
 
CAI DE ATAC
 
 
 
VI.
 
Organism competent pentru caile de atac
 
4.1
 
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 
 
3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod 
 
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 
 
213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 
 
218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.
 
Utilizarea cailor de atac
 
4.2
 
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 
 
indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
 
VI.
 
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor 
 
4.3
 
de atac
 
 
Oficiul Juridic al Sucursalei Regionale CF Iasi
 
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea: Iasi , Cod 
 
postal: 700090 , Romania , Tel. +40 232215600
 
VI.5)
 
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
 
 
 
20.08.2014 15:29
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content