Reparatii periodice la vagoane seria Faccpps

Timp de lectură: 24 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 148282/28.11.2013
Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 28.11.2013 15:29
Data acceptarii ANRMAP: 28.11.2013 16:21
Data publicarii in SEAP: 28.11.2013 16:21
Trimite la OJ: Nu
Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 122391
Denumire contract: Reparatii periodice la vagoane de marfa dozatoare seria Faccpps – 2buc
Data acceptare: 28.11.2013

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800008 , Romania , Punct(e) de contact: Anisoara Lipan , Tel. +40 236340760 , Email: anisoara.lipan@cfr.ro , Fax: +40 236340760 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
  Reparatii periodice la vagoane de marfa dozatoare seria Faccpps – 2buc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Servicii
1 – Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: In atelierele specializate ale prestatorului.
Codul NUTS: RO224 – Galati
II.1.3) Anuntul implica
  Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
  Prestatiile constau in executarea reviziei si reparatiei periodice la vagoanele de marfa dozatoare tip FACCPPS si restabilirea parametrilor tehnico-economici pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta circulatiei pe calea ferata, conform caiet de sarcini nr. 12/6/166/2004, respectiv: constatare tehnica la predarea în reparatie, cu încheierea unui proces verbal semnat de ambele parti; demontarea, verificarea, repararea/înlocuirea, montaj, probe a fiecarui subansamblu in parte; refacerea generala a protectiei anticorosive; receptia finala împreuna cu beneficiarul si încheierea procesului verbal de receptie. La final se elibereaza proces-verbal iesire din reparatie periodica si certificat de calitate si certificat de garantie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
50222000-7 – Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
  Nu
II.1.8) Impartire in loturi
  Nu
   
II.1.9) Vor fi acceptate variante
  Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
  Prestatiile constau in executarea reviziei si reparatiei periodice la vagoanele de marfa dozatoare tip FACCPPS si restabilirea parametrilor tehnico-economici pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta circulatiei pe calea ferata, conform caiet de sarcini nr. 12/6/166/2004, respectiv: constatare tehnica la predarea în reparatie, cu încheierea unui proces verbal semnat de ambele parti; demontarea, verificarea, repararea/înlocuirea, montaj, probe a fiecarui subansamblu in parte; refacerea generala a protectiei anticorosive; receptia finala împreuna cu beneficiarul si încheierea procesului verbal de receptie. La final se elibereaza proces-verbal iesire din reparatie periodica si certificat de calitate si certificat de garantie.
 
Valoarea estimata fara TVA: 100,000 RON
II.2.2) Optiuni
  Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
  6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
  Cuantumul garantiei de participare este 2.000 lei, este irevocabila si va fi prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Echivalenta lei/alta valuta se va stabili la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume-vor prezenta GP însotita de declaratia privind statutul de IMM. In cazul asocierii dintre 2 operatori economici, fiecare dintre acestia încadrându-se in categoria IMM. asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346 / 2004, respectiv reducerea cu 50% a valorilor pentru garantia de participare. Perioada de valabilitate a GP este egala cu cea a ofertei ( 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor). GP se poate constitui prin: 1) instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original (Formularul 11 din Formulare) care trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat,dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conf. cu contractul garantat sau neconditionat,la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; 2) virament bancar prin ordin de plata sau fila cec, în contul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati – IBAN nr. RO23 CARP 0180 0031 8299 RO06 deschis la Banca Comerciala Carpatica – Sucursala Galati, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta (recomandabil din România) pâna la data deschiderii ofertelor. GBE-10% din val. contract fara TVA (I.M.M. 5%) si se va constitui în perioada de valab. oferta, dar nu mai târziu de 15 zile de la data semnarii contractului prin: 1.Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, care va prevede ca plata GBE se va exec conditionat, dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contractul garantat sau neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 2. Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul va deschide un cont la dispoz. autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoz. AC. Suma initiala depusa nu va fi mai mica de 0,5 % din pret contract. Pe parcursul îndeplinirii contractului AC urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pâna la concurenta sumei stabilita drept GBE în documentatia de atribuire. Restituirea garantiei de buna executie se face in conditiile prev la art.92 alin.(2) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
  Fonduri proprii ale Sucursalei C.R.E.I.R. C.F. Galati, pozitia în programul anual de achizitii publice pe anul 2013 ale CN CF ”CFR” SA fiind 12.B.2.7.15
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
  Asociere conf art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modif si complet ulterioare (Form.44 din Formulare) în original,cu specificare lider de asoc si parte de contract executata de fiecare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
  Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  1. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 – Formularul 12A din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, tert sustinator, dupa caz);
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 – Formularul 12B din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d), dupa caz);
3. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 – Formular 12B-1 din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, tert sustinator, subcontractant dupa caz).
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie în cadrul CNCF ”CFR” SA Bucuresti – Sucursala CREIR CF Galati (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor depuse la prezenta procedura de atribuire), urmatorii : Laurentiu Seceleanu – director, ec. Aurelia Manea – contabil sef, ec. Nicoleta Stefan – sef Serviciu B.A.I., ec. Dan Andronache – sef Serviciu Contabilitate, ing. Constantin Berlea – sef Divizie Linii, ing. Viorel Paunovici – inginer Serviciul MMR, ing. Puescu Liviu – inginer Serviciul MMR , ing. Petrica Gutanu – inginer Serviciul T-E Divizia Linii, ing. Constantin Bors – Sef Serviciu Linii, cons. jur. Cristian Leon – sef Oficiu Juridic, cons. jur. Cosmin Gabriel Barbieru – Oficiul juridic, ing. Silvica Mihalache – sef Serviciu Comercial, ing. Anisoara Lipan – sef Birou Achizitii Publice, ing. Simina Tufa – Birou Achizitii Publice.
4. Declaratie pe proprie raspundere în concordanta cu Ordinul 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta în concordanta cu regulile de concurenta – Formular 12B-2 din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, dupa caz);
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formularul 12C din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, tert sustinator, dupa caz). Se va depune o declaratie pe proprie raspundere în care se va mentiona calitatea de participant la procedura, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le execute si datele de recunoastere ale acestora.
6. Certificat fiscal privind obligatiile la bugetul general consolidat (D.G.F.P.C.S.) eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care se prevede termenul limita pentru depunerea ofertelor, în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz);
7. Certificat de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care se prevede termenul limita pentru depunerea ofertelor, în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz).
In masura in care procedura de emitere a certificatelor nu permite confirmarea situatiilor datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere conform art.11 alin.4 din HG nr.925 / 2006.
NOTA 1:
În cazul în care ofertantul are datorii, acesta are obligatia sa depuna dovezile reesalonarii acestora:
– conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat – original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul;
– toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari – original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul .
NOTA 2:
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant despre care are cunostinta ca în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;
c indice 1) în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit.
4.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume ofertantul/candidatul/ ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinator care are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, în original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz). Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei, iar obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. In cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator pentru partea de contract pe care o va realiza.
În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata.
În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.
2. Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul), în original. Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
In cazul asocierii dintre 2 operatori economici, fiecare dintre acestia încadrându-se in categoria IMM. asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346 / 2004, respectiv reducerea cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
– în cazul întreprinderilor autonome – se va depune „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din Sectiunea Formulare);
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); „Fisa de parteneriat”; „Întreprinderi partenere”;
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); „Întreprinderi legate”; „Fisa privind legatura dintre întreprinderi”.
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.
3. Autorizatie de furnizor feroviar însotita de agrementul tehnic / certificatul de omologare eliberate de AFER Bucuresti, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, pentru serviciul de ”Reparatie periodica la vagoane de marfa dozatoare seria Faccpps – 2 buc” ce face obiectul achizitiei (clasa de risc 1A) sau certificari echivalente din tara de origine a ofertantului.
Autorizatiile si agrementele tehnice feroviare / certificatele de omologare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, inclusiv pagina cu vizele anuale.
Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile, vor prezenta în oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrementului tehnic AFER sau a documentelor echivalente pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.
Nota:
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  1. Ofertantul va prezenta o declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (Formularul B3 din sectiunea Formulare – în original), din care sa rezulte si date generale despre ofertant, asociat, tert sustinator dupa caz: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4,2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4,2379 lei, Anul 2012:1 euro = 4,4560 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia în alta valuta decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR.
Ramâne la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate în vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ( exemple de documente: bilanturile contabile pentru anii 2011 si 2012, vizate si înregistrate de organele competente; orice alt document doveditor în conformitate cu exercitiul financiar al ofertantului, însusit prin semnatura si stampila de operatorul economic, etc. – în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). În cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera îndeplinita în mod cumulativ. In cazul asocierii dintre 2 operatori economici, fiecare dintre acestia încadrându-se in categoria IMM asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346 / 2004, respectiv reducerea cu 50% a valorilor pentru cifra de afaceri.
Modalitatea de indeplinire
1.Ofertantul va completa Formularul B3 din Sectiunea Formulare, în original, împreuna cu documentele care vor fi prezentate în vederea sustinerii cifrei de afaceri globale, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”).
2. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru îndeplinirea contractului de catre o alta persoana, în conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate (Anexa nr.19 din Sectiunea Formulare). Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens Formularul 12A în original, a prevederilor art. 181 lit a), c indice 1) si d) din OUG 34/2006 si va depune în acest sens Formularul 12B în original si a prevederilor art.69 indice 1 din OUG 34/2006 si va depune formularul 12B-1.
Modalitatea de indeplinire
2. Tertul sustinator va prezenta: Anexa nr.19 – Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A, Formular 12B- în original; Formularul 12B -1 – Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare – în original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  1. Operatorul economic va prezenta o Declaratie (Formular 12D din Sectiunea Formulare, în original), privind Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani (împliniti la data limita de depunere a ofertei – Formular B4 din Sectiunea Formulare), care va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare prin depunerea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (exemple de certificari: parti relevante din contracte / procese verbale de receptie, însotite de recomandari – Formular B5 din Sectiunea Formulare / documente constatatoare), din care sa rezulte prestarea de servicii similare cu cele supuse achizitiei.
Documentele doveditoare vor fi prezentate copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010: 1 euro = 4,2099 lei, Anul 2011: 1 euro = 4,2379 lei, Anul 2012: 1 euro = 4,4560 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia în alta valuta decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
1.Completare Formular 12D din Sectiunea Formulare
2. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (Formular 12G din Sectiunea Formulare, în original), precum si, dupa caz acordurile de subcontractare (Formular 5 din Sectiunea Formulare).
Ofertantul va indica în oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. Subcontractantul raspunde pentru executarea/executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai în fata contractantului, iar acesta va raspunde în fata autoritatii contractante pentru modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentata initial.
Modalitatea de indeplinire
2. Completare Formular 12G din Sectiunea Formulare, în original
3. Ofertantul va prezenta o Declaratie (Formulare 12I – Sectiunea Formulare, în original), ce va cuprinde informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu prevederile art. 188 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire
3. Completarea Formularului 12I din Sectiunea Formulare
4. Declaratie (Formular 12H din Sectiunea Formulare, în original) care contine informatii privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pe care ofertantul / asociatul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, în conformitate cu prevederile art. 188 alin (2) lit. g) din OUG nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
4. Completarea Formularului 12H din Sectiunea Formulare
5. Tert sustinator, daca este cazul. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate (anexa 20 si formularele 21 si 22 din Sectiunea Formulare). Pers care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, a prevederilor art. 181 lit a), c indice 1) si d) si art. 69 indice 1 din OG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
5. Ofertantul va prezenta: 1) Anexa nr. 20 – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; 2) Anexa nr. 21 si Anexa nr. 22 – Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; 3) Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A si Formular 12B; 4) Formularul 12B-1 din Sectiunea Formulare – Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese.
1.Standarde de asigurare a calitatii: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, având domeniul similar cu cel supus achizitiei, eliberat de organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii( ofertant, asociat, dupa caz – în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, conditia se va considera îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza. În conf. cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
1. Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, în copie, conform cu originalul
2. Standarde de asigurare a protectiei mediului: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului de protectie a mediului conform ISO 14001 sau echivalent, având domeniul similar cu cel supus achizitiei, eliberat de organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului ( ofertant, asociat, dupa caz – în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). Demonstrarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, conditia se va considera îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza. În conf. cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
2. Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului de protectie a mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, în copie, conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
 
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
  Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
  Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
  Da
  Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei. Nr runde licitatie electronica:1(una).Durata runda licitatie:1zi(24ore).LE se va încheia dupa terminare runda licitare. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, in scris si înainte de a lua o decizie de respingere a ofertei care prezinta un pret neobisnuit de scazut, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul neobisnuit de scazut, în conformitate cu art. 202 din OUG34/2006; Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor în cursul LE sunt: “ofertantii pot vedea cea mai buna oferta” si “ofertantii pot vedea nr de participanti înscrisi la licitatie”.LE va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. Dupa runda de LE, operatorii ec vor transmite AC, prin fax la nr. +40 0236340760 ( la care are acces doar comisia de evaluare), în termen de maxim 24 ore, formularul de oferta cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica în forma prevazuta la cap. IV.4 din prezenta sectiune. Ulterior etapei finale de licitatie electronica, în cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
  712/1/ 1202 /2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
  Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.12.2013 11:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
  18.12.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
  90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
  Data: 18.12.2013 11:00
  Locul: Sediu Sucursala CREIR CF Galati, str. Domneasca, nr.51, corp A, et.1, sala sedinte
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
  Membrii comisiei de evaluare si membrii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
  Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
  Nu
  Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
  1. Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi clasamentul final al ofertelor depuse dupa etapa finala de licitatie electronica, în ordinea descrescatoare a preturilor, iar oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si are pretul cel mai scazut. 2. Ofertantul va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), în vederea postarii în cadrul anuntului de participare la Sectiunea ”Procese verbale / Declaratii”, în conformitate cu prevederile art. 69 indice 2 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
  Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
  In termen de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800008 , Romania , Tel. +40 0236461236 , Fax: +40 0236461236
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
  28.11.2013 15:29

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content