Revizii anuale si reparatii pluguri de zapada tip WPZ si PZH – 2 loturi

Timp de lectură: 23 minute

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In

Data transmiterii in SEAP: 21.07.2015 14:45

Data acceptarii ANRMAP: 22.07.2015 14:44

Data publicarii in SEAP: 22.07.2015 14:44

Trimite la OJ:

Documentatie de atribuire

Numar documentatie: 200564

Denumire contract: Revizii anuale si reparatii pluguri de zapada tip WPZ si PZH – 2 loturi

Data acceptare: 21.07.2015

Planuri anuale de achizitii publice

An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)   DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala Regionala CF Constanta , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania ,Punct(e) de contact:  Belu Daniela , Tel.  +40

241617402 , Email:  daniela.belu@cfr.ro , Fax:  +40 241617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)   DESCRIERE

II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta

II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Revizii anuale si reparatii pluguri de zapada tip WPZ si PZH – 2 loturi

Servicii

1 – Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: sediul prestatorului sau dupa caz, sediul achizitorului

Codul NUTS: RO223 – Constanta

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Revizii anuale pluguri de zapada tip PZH, WPZ, conform cerintelor caietului de sarcini.

Lotul 1: revizii anuale si reparatii pluguri de zapada tip WPZ – 5 bucati

Lotul 2: revizii anuale si reparatii pluguri de zapada tip PZH – 3 bucati

Nu sunt estimate cheltuieli diverse si neprevazute.

II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50222000-7 – Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)

II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

II.1.8)   Impartire in loturi

Nu

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

Nu

II.1.9)   Vor fi acceptate variante

II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul

Lotul 1: revizii anuale pluguri de zapada tip WPZ – 5 bucati

1. WPZ 013(nr. identificare), Medgidia(st.domiciliu), UYZP(seria), ORE(tip boghiu)

2. WPZ 023(nr. identificare), Tulcea Oras(st.domiciliu), UYZP(seria), ORE(tip boghiu)

3. WPZ 006(nr. identificare), Slobozia Veche(st.domiciliu), UYZP(seria), ORE(tip boghiu)

4. WPZ 107(nr. identificare), Fetesti(st.domiciliu), UYPZ(seria), DIAMOND(tip boghiu)

5. WPZ 108(nr. identificare), Cta Oras(st.domiciliu), UYPZ(seria), DIAMOND(tip boghiu)

Lotul 2: revizii anuale pluguri de zapada tip PZH – 3 bucati

1. PZH 003(nr. identificare), Fetesti(st.domiciliu), DIESEL hidraulic (tip)

2. PZH 013(nr. identificare), Fetesti(st.domiciliu), DIESEL hidraulic (tip)

3. PZH 008(nr. identificare), Medgidia(st.domiciliu), DIESEL hidraulic (tip)

Valoarea estimata fara TVA: 79,750 RON

II.2.2)   Optiuni

II.3)   DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Nu

 120  zile incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate

III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Cuantumul GP este 595 lei ptr.lotul 1 si 1.000 lei ptr.lotul 2; se constituie pentru perioada de cel putin 90 de zile egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere a ofertelor. a)GP se

constituie prin virament bancar în contul Sucursala Regionala CF Constanta, CUI 15855872, cont nr. RO49 TBIB 9311 0019 0011 3101 deschis la TBI BANK Constanta sau printr-un instrument de garantare

emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurare, în original, in cuatumul si pt perioada prevazuta mai sus; b)chitanta la caseria Suc.RCF C-ta, numai daca suma nu depaseste 5.000

lei; c)ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data de deschidere a ofertelor; IMM-urile reducere 50%. In orice situatie dovada constituirii GP trebuie sa fie

prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia privind statul de IMM. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP în urmatoarele

situatii: ofertantul îsi retrage oferta, în perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilita câstigatoare nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si nu mai târziu de 5

zile de la semnarea contractului; oferta sa fiind stabilita câstigatoare refuza sa semneze contractul de achizitie în perioada de valabilitate a ofertei. Data pentru care se va face conversia valorilor la cursul

mediu anual leu/valuta comunicat de BNR: data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5% (IMM 2,5%) din pretul fara TVA al contractului si

poate fi constituita astfel: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din plata

cuvenita pentru situatiile de plata lunare, pe perioada derularii contractului. Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de

catre prestator în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive

din sumele datorate si cuvenite prestatorului, pâna la concurenta sumei cuvenite. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea prestatorului.

Surse proprii PAAP 2015 poz. 12.B.2.8.2-12.B.2.8.3

Asociere conform art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta acordul de asociere (Formular 44), precizare lider de asociere.

Nu

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1.Declaratie privind eligibilitatea – Formular 12A din «Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) -în original.

2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formular 12B din fisierul « Sectiunea

formulare » (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d)din OUG 34/2006, dupa caz) – în original

3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii

scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.

4.Certificat constatator privind plata impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care

sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.

În masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11

alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii

acestei cerinte acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile competente, ulterior

datei de deschidere a ofertelor si, eventual , atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.  

5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ordinului 314/2010 – Formularul 12B-2 din fisierul « Sectiunea formulare»(Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) – în

original.

6.Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.69 indice 1 din OG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formularul 12 B-1 din fisierul « Sectiunea

formulare » (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator ) – în original.

Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF “CFR” SA Bucuresti-

Sucursala Regionala CF Constanta urmatorii: Maer Dorin Ioan, Anton Radu, Mega Joita, Sbingheci Vasilica, Tiron Gabriela, Moisei Claudiu, Petrescu Daniel, Chiriac Victor, Sasu Lucian, Tocaci Georgeta, Petre

Ioana, Lazar Camelia, Butoi Marcel, Nacu Camelia, Daneci Patrau Denisa, Popescu Adriana, Belu Daniela Luminita, Toader Daniel Marius.

NOTA:

1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertantdespre care are cunostinta ca:

a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare

de bani.

2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:

a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;

c¹)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii

beneficiarilor acestuia;

d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;

e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

3.De asemenea autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

– ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori

asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane

care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si prestarea unor servicii similare cu cele supuse achizitiei – certificat constatator emis

de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care sa furnizeze informatii reale/valide la data limita de

depunere ofertelor.

Obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original / copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul ”Certificat constatator” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul

procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata.

În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana

juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.

2.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul).

Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.

Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel:

– în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:

•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »)

– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:

•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);

•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);

•„Fisa de parteneriat”;

•„Întreprinderi partenere”

– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:

•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);

•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);

•„Întreprinderi legate”;„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”

Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41,42,43,44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.27/2006.  

Modelele formularelor enumerate se regasesc în fisierul « Sectiunea formulare ».

3. Autorizari si Agremente/Certificate de omologare eliberate de Autoritatea Feroviara Româna – AFER conform H.G. nr.626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române – AFER si

Ordinului Ministrului Transporturilor nr.290/13.04.2000, pentru prestarea serviciului feroviar critic revizie anuala pentru pluguri de zapada tip WPZ, seria UYZP, UYPZ pe boghiuri ORE, DIAMOND sau

pentru servicii de reparare material rulant echipat cu boghiuri ORE, DIAMOND, pentru lotul 1 si pentru prestarea serviciului feroviar critic revizie anuala pentru pluguri de zapada tip PZH sau pentru

revizia/repararea LDH 1250 CP / LDH 450 / 700 CP, pentru lotul 2, valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Ca urmare, in vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

a) Ofertantii care detin autorizari si agremente AFER valabile vor prezenta in oferte copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant “conform cu originalul”, inclusiv pagina cu vize.

b) Ofertantii straini care nu detin autorizari si agremente AFER valabile, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi

traduse de un traducator autorizat).

c) Ofertantul câstigator va avea obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic pe perioada de derulare a contractului va proceda la

prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.

d) Daca în perioada de evaluare a ofertelor, unui potential ofertant câstigator îi expira viza de valabilitate a autorizatiei si/sau agrementului tehnic AFER, acesta va avea obligatia ca la solicitarea comisiei de

evaluare si nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire (maximum 25 de zile de la data limita de depunere a ofertelor) sa prezinte viza actualizata. In caz contrar oferta va fi respinsa.

Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere.

1.În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita daca unul dintre asociati-respectiv subcontractantul, daca este cazul-detine autorizarea solicitata

si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea.

2.Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, un operator economic ofertant, din considerentul ca acestea constituie o resursa netransferabila.

III.2.2)   Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Fisa de informatii generale (Formularul B3 din sectiunea Modele de formulare) din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale a ofertantului, pe ultimii 3 ani a ofertantului, care trebuie sa fie de minimum

59.500 lei ptr.lotul 1 si 100.000 lei ptr.lotul 2. În vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2013 si 2014, vizate si inregistrate de organele

competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri globala 2012, 2013, 2014. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul

respectiv, 2012, 2013, 2014.

Modalitatea de indeplinire

-Formularul B3 din Sectiunea Formulare, bilanturile la 31.12.2013 si 31.12.2014 sau alte documente edificatoare care reflecta situatia economica si financiara, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu

originalul”.

Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice

existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care

aceasta va garanta autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Angaiamentul ferm va fi

depus in original.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006 si va depune

in acest sens Formularul 12A în original, si a prevederilor art.181 lit a), c1), d) si art.69 indice 1 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularele 12B si 12 B1 în original.

Modalitatea de indeplinire

-Tert sustinator va prezenta: Anexa nr.19, Anexa nr.19 A -Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A, Formular

12B; -in original – Formularul 12B1-Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese (conf. art.69 indice 1 din OUG nr.34/2006) din Sectiunea Formulare – in original.

III.2.3)   Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1. Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3(trei) ani*, continând valori, perioada de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formular 12E

din Sectiunea “Modele de formulare”), din care sa rezulte ca a prestat servicii similare a caror valoare cumulata a fost de minimum 29.750 lei fara TVA pentru lotul 1 si 50.000 lei fara TVA pentru lotul 2 la

nivelul unui contract – maxim 3 contracte pentru fiecare lot, însotita de certificate/documente (parti relevante contracte/procese verbale de receptie/documente constatatoare) emise sau contrasemnate de

catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.

Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2015 este cursul

stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.

Modalitatea de indeplinire

-Formular 12E din Sectiunea Formulare în original. (Raportarea numarului de ani (respectiv 3 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor).

2. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul va indica în oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de

recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu

modifica propunerea tehnica si financiara prezenta initial. Subcontractantul raspunde pentru executarea / executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai în fata

contractantului, iar acesta va raspunde în fata autoritatii contractante pentru modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale.

Modalitatea de indeplinire

-Formular 12G, Formular 5 din Sectiunea Formulare în original.

3. Declaratie (Formular 12I, 12J – Sectiunea Modele de formulare) privind personalul minim de care dispune operatorul economic în vederea derularii contractului. Declaratia va contine informatii privind

efectivele medii anuale ale personalului angajat, în ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de îndeplinirea

contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii.

Modalitatea de indeplinire

-Formularului 12I, 12J din Sectiunea Formulare completate de ofertant/asociat, în original.

Continuare cerinta 3: ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului. Declaratia 12 I va fi însotita de CV-urile personalului de conducere, în

original semnate si datate. Pentru personalul nominalizat cu îndeplinirea contractului, se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente: – CV, în original, semnat si datat. – angajament de participare al

persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane), in original, semnat si datat; – diplome studii de profil, acte

calificari, in copie conform cu originalul, valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat, in baza principiului recunoasterii reciproce, autoritatea

contractanta va accepta certificatele echivalente. Operatorul economic trebuie sa intreprinda, daca este cazul, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie

publica atestatul recunoscut de autoritatile române.

Modalitatea de indeplinire

-Formularului 12I, 12J din Sectiunea Formulare

completat de catre ofertant / asociat, dupa caz, in original. Pentru fiecare persoana responsabila cu indeplinirea contractului (Formular 12 J) se

va preciza functia care va fi indeplinita in cadrul

contractului si se vor prezenta atestate, certificate, copii cu mentiunea „conform cu originalul”.

4. Declaratie (Formular 12H din Sectiunea Modele de formulare) care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care acesta se

angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului. Se vor prezenta documente ce atesta detinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor,

instalatiilor, echipamentelor tehnice folosite in realizarea contractului.

Modalitatea de indeplinire

-Formular 12H din Sectiunea Formulare in original; – Se vor prezenta documente ce atesta forma de proprietate sau declaratii de disponibilitate pentru cele închiriate sau alte documente care sa faca dovada

punerii la dispozitie (prezentarea unui angajament de punere la dispozitie).

5. Tert sustinator daca este cazul. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor

juridice existente între ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta

confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate sau, in cazul sustinerii acordate privind experienta similara, se va garanta autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor

asumate prin acesta, in situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.

Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si a prevederilor art.181 lit a), c1), d), art.69

indice 1 din OG 34/2006.

Modalitatea de indeplinire

-Ofertantul va prezenta: – Anexa nr.20, 20 A, 20 B – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici; – Anexa nr.21 si Anexa nr.22 – Declaratie Tert

sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; – Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A si Formular 12B; – Formularul 12B1 -Declaratie privind

neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.

Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului supus achizitiei, eliberat de catre

organisme de acreditare. Ofertantul câstigator va avea obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii certificatului de calitate pe perioada de derulare a contractului va proceda la

prelungirea valabilitatii acestuia în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.

Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate

cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica. În conformitate cu principiul

recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica.

Modalitatea de indeplinire

-Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului supus achizitiei.

III.2.4)   Contracte rezervate

Nu

III.3)   CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)   TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)   Tipul procedurii

IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)   Criterii de atribuire

Nu

Licitatie deschisa

Pretul cel mai scazut

IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica

IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

10/4/ 751-752/ 2015

Nu

IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2015 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

12.08.2015 10:00

Romana

IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Data:  12.08.2015 11:00

Locul: Sediul Sucursalei Regionale CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10, et. III, cam.327

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)   CONTRACTUL ESTE PERIODIC

VI.2)   CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

VI.3)   ALTE INFORMATII

Nu

Nu

Tip de finantare:  Alte fonduri

1. Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi clasamentul final al acestora în ordinea crescatoare a preturilor fara TVA ale ofertelor admisibile, iar oferta câstigatoare va fi cea admisibila a carei propunere

tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si care are pretul cel mai scazut. 2. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal – daca doua sau mai

multe oferte contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, a caror oferte au preturi egale, o noua propunere financiara, în plic

închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3. Ofertantii vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formular

12C din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat) – în original, menita sa faciliteze autoritatii contractante accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura în scopul aplicarii

prevederilor art.69 indice 2 alin.(2) din OUG nr.34/2006. 4. Fiecare ofertant va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), în vederea postarii în cadrul

anuntului de participare la Sectiunea ”Procese verbale / Declaratii”, în conformitate cu prevederile art.69 indice 2 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)   CAI DE ATAC

VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac

VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40

218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta

Adresa postala:  Aleea Albastrelelor, nr. 10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  +40 241589840 , Fax:  +40 241587240

VI.5)   DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

21.07.2015 14:45

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content