Serviciul de reparatii, intretinere, revizii auto

Timp de lectură: 23 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 155654/18.11.2014

Serviciul de reparatii, intretinere, revizii auto – Sucursala Regionala Constanta

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 17.11.2014 16:08

Data acceptarii ANRMAP: 18.11.2014 14:11

Data publicarii in SEAP: 18.11.2014 14:11

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

167731

Denumire contract:

Serviciul de reparatii, intretinere, revizii auto – Sucursala Regionala Constanta

Data acceptare:

17.11.2014

 

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Daniela Belu , Tel.  +40 241617402 , Email:  daniela.belu@cfr.ro , Fax:  +40 241617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Serviciu de reparatii, intretinere, revizii auto – Sucursala Regionala Constanta

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Servicii

1 – Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: Sediul prestatorului

Codul NUTS: RO223 – Constanta

 

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Asigurarea de servicii privind activitatea de întretineri planificate si reparatii accidentale la parcul auto ce deserveste Sucursala Regionala CF Constanta, conform caietului de sarcini.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

50112100-4 – Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)

 

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

 

 

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

16 autoturisme aflate in dotarea Sucursalei Regionale CF Constanta:
– 3 LAND ROVER
– 1 SEAT ALTEA
– 1 TOYOTA RAV 4
– 1 NISSAN TERRANO
– 2 RENAULT (1 CLIO + 1 MASTER)
– 5 DAEWOO (1 NUBIRA + 1 LEGANZA + 3 CIELO)
– 1 KIA SPORTAGE
– 1 SUZUKI SAMURAI
– 1 SKODA OCTAVIA

 

Valoarea estimata fara TVA: 69,300 RON

 

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare

 

5  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Cuantumul GP este 1.386 lei se constituie pentru perioada de cel putin 90 de zile egala cu perioada de valabilitate a ofertei,de la data limita de depunere a ofertelor.a)GP se constituie prin virament bancar în contul Suc.Regionale CF CTA CUI 15855872, cont nr.RO49 TBIB 9311 0019 0011 3101 deschis la TBI BANK Constanta sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o soc.asig.,în original, in cuatumul si pt perioada prevazuta mai sus;b)chitanta la caseria Sucursalei RCF CTA, numai daca suma nu depaseste 5.000 lei; IMM-urile reducere 50%. In orice sit.dovada constit.GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia privind statul de IMM. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP în urmatoarele situatii: ofertantul îsi retrage oferta, în perioada de valabilitate a acesteia;oferta sa fiind stabilita câstigatoare,nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si nu mai târziu de 5 zile de la semnarea contractului;oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie în perioada de valabilitate a ofertei. Data pentru care se va face conversia valorilor la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR : data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% (IMM 5 %) din pretul fara TVA al contractului si poate fi constituita prin retineri succesive din plata cuvenita pentru situatiile de plata lunare, pe perioada derularii contractului. In acest caz, furnizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la Trezoreria Statului.Suma initiala care se depune de catre executant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului, pâna la concurenta sumei cuvenite. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea furnizorului.De asemenea garantia de buna executie se poate constitui si printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin suma depusa la casieria autoritatii contractante, daca suma nu depaseste 5.000 de lei.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Surse proprii 2014, pozitia nr. 9.B.2.8.4 din PAAP 2014, nr. 9/3/2972/2014

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta acordul de asociere(Form.44),precizare lider de asociere.

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Declaratie privind eligibilitatea – Formular 12A din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) – în original.
2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formular 12B din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d)din OUG 34/2006, dupa caz) – în original
3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.
4.Certificat constatator privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.
În masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii acestei cerinte acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile competente, ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual , atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.
5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ordinului 314/2010 – Formularul 12B-2 din fisierul « Sectiunea formulare»(Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) (ofertant, asociat) – în original.
6.Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formularul 12 B-1 din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator ) – în original.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF “CFR” SA Bucuresti- Suc. Regionala CF Constanta urmatorii: Maer Dorin Ioan, Mega Joita, Sbingheci Vasilica, Tiron Gabriela, Tudor C-tin D-tru, Dedu Liliana, Covrig Mugurel, Tocaci Georgeta, Petre Ioana, Lazar Camelia, Butoi Marcel, Nacu Camelia, Daneci Patrau Denisa, Belu Daniela Luminita, Toader Daniel Marius.
NOTA:
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertantdespre care are cunostinta ca:
a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;
c¹)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
3.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
– ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si executarea unor lucrari similare cu cele supuse achizitiei – Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care sa furnizeze informatii reale/valide la data limita de depunere ofertelor .
Obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original / copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul ”Certificat constatator” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata.
În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.
2.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul).
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel:
– în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »)
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Fisa de parteneriat”;
•„Întreprinderi partenere”
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Întreprinderi legate”;„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41,42,43,44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.27/2006.
Modelele formularelor enumerate se regasesc în fisierul « Sectiunea formulare ».
3 Cerinte minime obligatorii referitoare la atestate R.A.R, in conformitate cu OG nr. 81/2000, OG nr. 82/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.1 Autorizatie tehnica eliberata de Registrul Auto Român pentru efectuare Inspectii Tehnice Periodice in conformitate cu RNTR–1, aprobat prin Ordin nr. 2.133/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
3.2 Autorizatie eliberata de Registrul Auto Român in conformitate cu prevederile Ordonantei 82/2000, aprobata prin Legea 222/2003,cu modificarile si completarile ulterioare si RNTR-9 (fara domeniile B4 si B5) aprobat prin Ordin nr. 2.131/2005 actualizata, pentru tipul autoturismelor supuse achizitiei, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Ca urmare, in vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a) Ofertantii care detin autorizari RAR valabile vor prezenta in oferte copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant “conform cu originalul”, inclusiv pagina cu vize.
b) Ofertantii straini care nu detin autorizari RAR valabile, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).
c) Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei RAR pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta este considerata indeplinita, daca fiecare din asociati – respectiv subcontractantul , daca este cazul – detine autorizatia solicitata pentru partea de contract ce o va realiza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, un operator economic ofertant, din considerentul ca acestea constituie o resursa netransferabila.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Fisa de informatii generale (Formularul B3 din sectiunea Modele de formulare) din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani a ofertantului. În vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2011, 2012 si 2013, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri globala 2011,2012,2013. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv, 2011, 2012, 2013.
Modalitatea de indeplinire
-Formularul B3 din Sectiunea Formulare, bilanturile la 31.12.2012 si 31.12.2013, sau alte documente edificatoare care reflecta situatia economica si financiara, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 (trei) ani, continând valori, perioada de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formular 12 E din Sectiunea “modele formulare”). Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare prin prezentarea a cel putin unui contract – maxim 3 contracte din care sa reiasa prestarea de servicii similare in valoare cumulata de minim 69.300 de lei fara TVA, prin prezentarea certificatelor/documentelor emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta valuta mediu comunicat de BNR, pentru anul respectiv: 2011, 2012, 2013.Cursul lei/alta valuta ce va fi luat in calcul pentru anul 2014, este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12 E din Sectiunea Formulare în original.(Raportarea numarului de ani (respectiv 3 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor).
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul va indica în oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezenta initial. Subcontractantul raspunde pentru executarea / executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai în fata contractantului, iar acesta va raspunde în fata autoritatii contractante pentru modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12G, Formular 5 din Sectiunea Formulare în original.
Declaratie (Formular 12I, 12J – Sectiunea Modele de formulare) privind personalul minim de care dispune operatorul economic în vederea derularii contractului;Declaratia va contine informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat, în ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii.
Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului, iar pentru demonstrarea acestora se solicita cerinte minime privind studiile, calificarile, experienta profesionala si experienta specifica a personalului cheie. Ofertantul trebuie sa faca dovada implicarii în contract a:
a) personal ce detine certificate de competente profesionale pentru domeniul de activitati supus achizitiei, emise in conditiile OG nr. 81/2000, OG 82/2000 si Ordinelor MTCT 2131/2005 si 2133/2005 (se vor depune copii, valabile la data limita de depunere a ofertelor);
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat, in baza principiului recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificatele echivalente.Operatorul economic trebuie sa intreprinda, daca este cazul, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile române.
Declaratia 12 I va fi însotita de CV-urile personalului de conducere, în original semnate si datate.
Pentru personalul nominalizat cu îndeplinirea contractului, se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente:
– angajament de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane), in original, semnat si datat;
– copie conform cu originalul a certificatelor de competente pentru domeniul de activitati supus achizitiei.
Modalitatea de indeplinire
-Formularului 12I, 12J din Sectiunea Formulare completate de ofertant/asociat, în original.
Declaratie (Formular 12H din Sectiunea Modele de formulare) care contine informatii privind dotarile specifice, , echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului. Se vor prezenta documente ce atesta detinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice folosite in realizarea contractului.
Prestatorul trebuie sa faca dovada ca dispune de minim un atelier de reparatii (punct de lucru) pe raza municipiului Constanta sau la cel mult o distanta de maxim 5 km fata de limita municipiului Constanta, autorizat sa presteze serviciile care fac obiectul contractului(conform Cap IV, art. 20(tabel 1, anexa 3) din Ord. 2133/2005 si Ord. 1022/2013 si Cap. II, art.4,5 din Ordin 2131/2005), conform procedeelor tehnologice, normelor de timp si conditiilor de calitate stabilite de producatorul autovehiculelor mentionate.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12H, Formular M din Sectiunea Formulare in original; – Se vor prezenta documente ce atesta forma de proprietate sau declaratii de disponibilitate pentru cele închiriate sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie (prezentarea unui angajament de punere la dispozitie).
Tert sustinator daca este cazul.În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, 1) – ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si a prevederilor art. 181 lit a), c1), d), art. 69 indice 1 din OG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
-Ofertantul va prezenta: – Anexa nr.20 – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; – Anexa nr.21 si Anexa nr.22 – Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; – Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A si Formular 12B; – Formularul 12B1 -Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.
STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul contractului supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare. Ofertantul va prezenta certificatde calitate ISO 9001 în copie. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
-Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul contractului supus achizitiei.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

 

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

 

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Da

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

    – criteriile mentionate in continuare

 

 

Criterii

Pondere

 

 

 

1.

Pretul ofertei

60 %

 

 

 

Descriere: 1. Propunerea financiara: Pf = F1+F2 1.1 Tarif lei/ora manopera (Fl) -40 puncte Acordarea unui numar de 40 puncte pentru ofertarea celui mai mic tarif unic mediu lei/ora de manopera. Tariful ofertat, in lei/ora manopera (tarif mediu parc auto), va fi unul unic pentru toate serviciile prestate, rezultat din media ponderata a tarifelor medii orare de manopera pe tip de lucrari, pe tip de autovehicul prezent în actuala documentatie. Tariful mediu al parcului auto, exprimat in lei/ora manopera, va fi cuprins intre 30,00 si 60,00 lei, la care se adauga TVA. Propunerea financiara care contine o valoare a tarifului mediu manopera al parcului auto (lei/ora) mai mica de 30 lei/ora fara TVA sau mai mare de 60 lei/ora fara TVA este neconforma.1.2 Tarif mediu unic revizie ITP (lei/autoturism) – (F2) – 20 puncte

2.

Norma de timp

36 %

 

 

 

Descriere: Norma de timp (Nt) – 36 puncte se acorda pentru Normativul de timp al unor operatii/lucrari care se efectueaza frecvent la autorturisme. Se vor acorda cate 1,0 puncte pentru fiecare subfactor de la 1 la 36 din tabelul de mai jos, tabel ce cuprinde norma de timp pentru urmatoarele lucrari, executate in mod curent, la toate autoturismele precizate in ANEXA I la caietul de sarcini. Norma medie de timp va fi exprimata in minute, autoritatea contractanta nu limiteaza normele de timp. Pentru operatii (mecanica, tinichigerie/vopsitorie, electrica si electronica) altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres norma de timp si s-au punctat in consecinta, norma de timp alocata acestor tipuri de lucari nu va depasi 48 de ore.

3.

Perioada de garantie acordata serviciilor prestate

4 %

 

 

 

Descriere: Perioada de garantie acordata serviciilor prestate – Pt

 

 

 

Punctaj maxim componenta tehnica: 40

 

 

 

       

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

10/4/755/2014

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2014 10:00

 

Documente de plata: NU

 

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

08.12.2014 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

 

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  08.12.2014 11:00

 

Locul: Sediul Sucursalei Regionale CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10, et. III, cam.327

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii împuterniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

Alte informatii

 

1. Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi clasamentul final al acestora în ordinea descrescatoare a punctajelor ale ofertelor admisibile, iar oferta câstigatoare va fi cea admisibila al carei punctaj este cel mai mare. 2. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal – În cazul în care doi operatori economici au acelasi punctaj va fi desemnat câstigator acel operator economic care prezinta oferta financiara cea mai scazuta, pentru respectarea principiilor eficientizarii fondurilor (tarif mediu manopera parc auto). Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci comisia de evaluare va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3. Ofertantii vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura – Form.12 C din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat) – în original, menita sa faciliteze autoritatii contractante accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura în scopul aplicarii prevederilor art. 69 ind 2 alin. 2 din OUG nr. 34/2006. 4. Fiecare ofertant va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), în vederea postarii în cadrul anuntului de participare la Sectiunea ”Procese verbale / Declaratii”, în conformitate cu prevederile art. 69 indice 2 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 5. În cazul depunerii unei contestatii operatorul economic are obligatia de a constitui o garantie de buna conduita pentru întreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plângerii si data ramânerii definitive a deciziei Consiliului/hotarârii instantei de judecata, dar nu mai putin de 90 de zile, in conditiile art.2711 si 2712 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna conduita este de 693 lei si se consituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune in original la sediul autoritatii contractante si in copie la Consiliu sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plangerii.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta

Adresa postala:  Aleea Albastrelelor, nr. 10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  +40 241589840 , Fax:  +40 241587240

 

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

17.11.2014 16:08

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content