Traverse beton cu supralargire

Timp de lectură: 21 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 161445/23.07.2015

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 22.07.2015 09:43

Data acceptarii ANRMAP: 23.07.2015 14:22

Data publicarii in SEAP: 23.07.2015 14:22

Trimite la OJ: Nu

Documentatie de atribuire

Numar

documentatie: 199814

Denumire

contract: Traverse din beton armat cu supralargire

Data acceptare: 20.07.2015

Planuri anuale de achizitii publice

An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala Regionala CF Constanta

, Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Belu

Daniela , Tel.  +40 241617402 , Email:  daniela.belu@cfr.ro , Fax:  +40 241617402 ,

Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul

competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau

locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)   Descriere

II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Traverse din beton armat cu supralargire

II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare

a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: sectia L1 Constanta, statia Ferry Boat

Codul NUTS: RO223 – Constanta

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

furnizare traverse din beton armat cu supralargire tip T18 (145 bucati) si T29 (880 bucati), în

conformitate cu caietul de sarcini, utilizate în curbele de cale ferata cu raze cuprinse între

100-350m, prevazute cu supralargiri între 1-25 mm.

II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34947100-8 – Traverse (Rev.2)

II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8)   Impartire in loturi

Nu

II.1.9)   Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul

traverse din beton armat cu supralargire tip T18 (145 bucati) si T29 (880 bucati), în

conformitate cu caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 440,750 RON

II.2.2)   Optiuni

Nu

II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare

5  luni incepand de la data atribuirii contractului  

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)   Conditii referitoare la contract

III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate

Cuantumul GP este: 8.815 lei; se constituie pentru o perioada de cel putin 90 de zile, egala

cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere a ofertelor. a)GP se

constituie prin virament bancar în contul Sucursalei RCF Constanta CUI 15855872, cont

nr.RO49 TBIB 9311 0019 0011 3101 deschis la TBI BANK Constanta sau printr-un

instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de

asigurari, în original, in cuatumul si perioada prevazuta mai sus; b)ordin de plata sau fila cec,

cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data de deschidere a ofertelor. IMM-

urile reducere 50%. In orice situatie dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai

târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia

privind statul de IMM. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP în urmatoarele

situatii: ofertantul îsi retrage oferta, în perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind

stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a

ofertei si nu mai târziu de 5 zile de la semnarea contractului; oferta sa fiind stabilita

câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie în perioada de valabilitate a ofertei.

Data pentru care se va face conversia valorilor la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de

BNR: data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie a

contractului reprezinta 5% (IMM 2,5%) din pretul fara TVA al contractului si poate fi

constituita astfel: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate

bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri

succesive din plata cuvenita pentru situatiile de plata lunare, pe perioada derularii

contractului. În acest caz, furnizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia

achizitorului, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre executant în contul

astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul

îndeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive

în cuantum de 4,5% (2% IMM) din valoarea fiecarei facturi partiale emise de furnizor pe

durata contractului, pâna la concurenta sumei cuvenite. Contul astfel deschis este purtator de

dobânda în favoarea furnizorului.

III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Surse proprii 2015, poz. 12.A.2.8.5.8 din Programul anual de achizitii al CNCF “CFR”-SA

pentru anul 2015.

III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se

va prezenta acordul de asociere (Formular 44), precizare lider de asociere.

III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2)   Conditii de participare

III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in

registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1.Declaratie privind eligibilitatea – Formular 12A din fisierul « Sectiunea formulare »

(ofertant, asociat, tert sustinator) – în original.

2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu

modificarile si completarile ulterioare – Formular 12B din fisierul « Sectiunea formulare »

(ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit.a), c) indice 1 si d) din OUG nr.34/2006,

dupa caz) – în original.

3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea

administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca

ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut

temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu

originalul.

4.Certificat constatator privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de

organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea

are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare

celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata /

copie lizibila conform cu originalul.

În masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei

datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie

raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.

Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, in

sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii acestei

cerinte acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite

din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile

competente, ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual , atesta lipsa datoriilor

ulterior respectivei date.

5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ord. nr.314/2010 – Formularul 12B-

2 din fisierul «Sectiunea formulare» (Certificat de participare la licitatie cu oferta

independenta semnat de toti reprezentantii/ reprezentantii legali ai asocierii) – în original.

6.Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.69

indice 1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formularul 12B-1

din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator ) – în

original.

Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si

evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul

CNCF “CFR” SA Bucuresti- Suc. Regionale CF Constanta urmatorii: Maer Dorin Ioan,

Anton Radu, Mega Joita, Sbingheci Vasilica, Tiron Gabriela, Petrescu Daniel, Bilici

Valentin, Carcea Diana, Lates Cristina, Tocaci Georgeta, Petre Ioana, Lazar Camelia, Butoi

Marcel, Nacu Camelia, Daneci Patrau Denisa, Popescu Adriana, Belu Daniela Luminita,

Toader Daniel Marius.

NOTA:

1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea

contractului de achizitie publica orice ofertantdespre care are cunostinta ca:

a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti,

pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda

si/sau pentru spalare de bani.

2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de

achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:

a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;

c¹)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile

contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de

natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti,

pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în

materie profesionala;

e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea

contractanta, în scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea

contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele

situatii:

c)nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari

sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit

4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia

prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

si anume:

– ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept

membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau

are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea

inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a)

din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii

contractante. 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si furnizarea unor

produse similare cu cele supuse achizitiei – Certificat constatator emis de Oficiul Registrului

Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), din care sa rezulte obiectul de

activitate al ofertantului si care sa furnizeze informatii reale/valide la data limita de depunere

ofertelor.

Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original / copie

legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul ”Certificat

constatator” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea

comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest

document în original sau în copie legalizata.

În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri

autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de

înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de

vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.

2.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este

cazul).

Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor

pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de

buna executie.

Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel:

– în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:

•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”

(Anexa 1 din fisierul «Sectiunea formulare »)

– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:

•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si

mijlocii”(Anexa 1 din fisierul «Sectiunea formulare »);

•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea

formulare »);

•„Fisa de parteneriat”;

•„Întreprinderi partenere”

– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:

•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si

mijlocii”(Anexa 1 din fisierul «Sectiunea formulare »);

•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea

formulare »);

•„Întreprinderi legate”;„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”

Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor

art.41,42,43,44 si 45 din Legea nr.346/2004 modificata si completata prin Ordonanta

Guvernului nr.27/2006.

Modelele formularelor enumerate se regasesc în fisierul «modele de formulare».

3. Autorizatie si Agrement tehnic feroviar/Certificat de omologare eliberate de Autoritatea

Feroviara Româna – AFER conform H.G. nr.626/1998 privind organizarea si functionarea

Autoritatii Feroviare Române – AFER si Ordinului Ministrului Transporturilor

nr.290/13.04.2000, pentru produsele feroviare critice supuse achizitiei.

Nota: a) Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta:

– Autorizatie de furnizor feroviar, valabila la data limita de depunere a ofertelor.

– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs, valabil la data

limita de depunere a ofertelor.

b) Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta:

– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru distribuitor, valabil la data limita de

depunere a ofertelor.

– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru fiecare tip de produs,

valabil la data limita de depunere a ofertelor emis pe numele societatii producatoare (în

situatia în care produsele nu provin din import).

Ca urmare, in vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

a) Ofertantii care detin autorizari si agremente AFER valabile vor prezenta in oferte copii

lizibile ale

acestora semnate si stampilate de ofertant “conform cu originalul”, inclusiv pagina cu vize.

b) Ofertantii straini care nu detin autorizari si agremente AFER valabile, vor prezenta in

oferte copii ale

documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor

fi traduse de un traducator autorizat).

c) Ofertantul câstigator va avea obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul

expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic pe perioada de derulare a

contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie

initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.

d) Daca în perioada de evaluare a ofertelor, unui potential ofertant câstigator îi expira viza de

valabilitate a autorizatiei si/sau agrementului tehnic AFER, acesta va avea obligatia ca la

solicitarea comisiei de evaluare si nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de

atribuire (maximum 25 de zile de la data limita de depunere a ofertelor) sa prezinte viza

actualizata.

Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro

1. În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este

considerata îndeplinita daca unul dintre asociati-respectiv subcontractantul, daca este cazul-

detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din

contract pentru care este solicitata autorizarea.

2. Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, un operator economic

ofertant, din considerentul ca acestea constituie o resursa netransferabila.

III.2.2)   Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Fisa de informatii generale (Formularul B3 din sectiunea modele de formulare) din care sa

rezulte media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani a ofertantului (2012, 2013, 2014). În

vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile

pentru anii 2013 si 2014, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document

edificator din care sa rezulte cifra de afaceri globala 2012, 2013, 2014. Ofertantul va face

conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv,

2012, 2013, 2014.

Modalitatea de indeplinire

-Formularul B3 din sectiunea formulare, bilanturi la 31.12.2013 si 31.12.2014,

sau alte documente edificatoare care reflecta situatia economica si financiara, în copie

lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

III.2.3)   Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani (Formular 12D din sectiunea

Modele de formulare), din care sa rezulte ca operatorul economic a furnizat produse a caror

valoare cumulata a fost de minimum 440.750 lei fara TVA, la nivelul unui contract – maxim

3(trei) contracte, însotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate

ori de catre clientul beneficiar. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta valuta

mediu comunicat de BNR, pentru anul respectiv: 2012, 2013, 2014. Cursul lei/alta valuta ce

va fi luat in calcul pentru anul 2015, este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului

de participare pentru prezenta procedura.

Modalitatea de indeplinire

-Formular 12D din sectiunea formulare, în original, însotit de certificate/documente emise

sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar. Raportarea numarului de ani

(respectiv 3 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data

limita de depunere a ofertelor.

Tert sustinator daca este cazul. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea

tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de

natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci ofertantul are

obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm

al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului

resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în

situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si

a prevederilor art.181 lit a), c1), d), art.69^1 din OUG 34/2006.

Modalitatea de indeplinire

-Ofertantul va prezenta: – Anexa nr.20 – Angajament privind sustinerea tehnica experienta

similara a ofertantului/grupului de operatori economici; – Anexa nr.20A declaratie privind

experienta similara; – Declaratie privind situatia personala a operatorului economic –

Formular 12A si Formular 12B; Formularul 12B1 – declaratie privind neîncadrarea într-o

situatie de conflict de interese din sectiunea formulare.

STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII. Prezentarea Certificatului de conformitate

a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru

activitatile care fac obiectul contactului supus achizitiei, eliberat de catre organisme de

acreditare. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. Ofertantul

câstigator va avea obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii

certificatului de calitate pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea

valabilitatii acestuia în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta

autoritatii contractante.

În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de

contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor

accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant

la procedura de achizitie publica.

Modalitatea de indeplinire

-Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii ISO 9001:2008 sau

echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contactului supus achizitiei.

III.2.4)   Contracte rezervate

Nu

III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor

personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)   Tipul procedurii

IV.1.1)   Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)   Criterii de atribuire

IV.2.1)   Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica

Da

a) în cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul

ofertei. b) limita pâna la care pretul ofertei poate fi îmbunatatit depinde de fiecare ofertant în

parte. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita explicatii ofertantului care prezinta un

pret neobisnuit de scazut, în conformitate cu art.202 din OUG 34/2006; c) informatiile care

urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor în cursul licitatiei electronice sunt: “ofertantii pot

vedea cea mai buna oferta” si “ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la

licitatie”. Informatiile vor fi disponibile în cadrul invitatiei care va fi primita pe cale

electronica de catre fiecare ofertant care a depus oferta admisibila; d) informatii relevante

privind procesul licitatiei electronice: inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea

contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, în conformitate cu criteriul de

atribuire stabilit în documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii

care au depus oferte admisibile sa prezinte oferte noi. Invitatia se transmite pe cale

electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Notificarile de începere a licitatiei

electronice vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail)

înregistrata în sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea în sectiunea

„Notificari de sistem”. În vederea realizarii acestei etape, autoritatea contractanta va

introduce în SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Nota: Informatiile

relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile

concrete de realizare a conectarii în vederea participarii la licitatia electronica : operatorii

economici trebuie sa fie înregistrati online, sa detina certificat digital valid pentru acces în

sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata în datele de contact din Formular B3 din

documentatia de atribuire “Informatii generale”. Informatii disponibile pentru conectare si

înregistrare la: https://www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta va atribui contractul cu

respectarea prevederilor art.200 din OUG nr.34/2006. Atribuirea se va face pe baza

rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art.169 alin.(2)

din OUG nr.34/2006. Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici

sa transmita autoritatii contractante, prin fax, în termen de 24 ore, formularul de oferta cu

noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica. Licitatia electronica va

începe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de la adresa de posta

electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale

licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi (24 ore). Licitatia electronica se

va încheia dupa terminarea rundei de licitare.

IV.3)   Informatii administrative

IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

10/4/838/2015

IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui

SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:

10.08.2015 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

13.08.2015 10:00

IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor

Data:  13.08.2015 11:00

Locul: Sediul Sucursalei Regionale CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10, et. III, cam.327

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii împuterniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)   Contractul este periodic

Nu

VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)   Alte informatii

1. Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi clasamentul final al acestora în ordinea

crescatoare a preturilor fara TVA ale ofertelor admisibile, iar oferta câstigatoare va fi cea

admisibila a carei propunere tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele obligatorii

solicitate prin documentatia de atribuire si care are pretul cel mai scazut. 2. Modul de

departajare a ofertelor cu pret egal – daca doua sau mai multe oferte contin în cadrul

propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe

primul loc, a caror oferte au preturi egale, o noua propunere financiara, în plic închis, caz în

care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai

scazut. 3. Ofertantii vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura –

Formular 12C din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat) – în original, menita sa

faciliteze autoritatii contractante accesul la datele de identificare ale participantilor la

procedura în scopul aplicarii prevederilor art.69 indice 2 alin.(2) din OUG nr.34/2006. 4.

Fiecare ofertant va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din

Sectiunea Formulare), în vederea postarii în cadrul anuntului de participare la Sectiunea

”Procese verbale / Declaratii”, în conformitate cu prevederile art.69 indice 2 din OUG

nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 5. Pentru a putea vizualiza fisierele

atasate anuntului de participare va recomandam sa descarcati aplicatia shellSAFE VERIFY

de la urmatoarea adresa web:https://www.certsign.ro/certsign/resurse/download.

VI.4)   Cai de atac

VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod

postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40

213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta

Adresa postala:  aleea Albastrelelor, nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 ,

Romania , Tel.  +40 241589840 , Fax:  +40 241587240

VI.5)   Data expedierii prezentului anunt

22.07.2015 09:43

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content